Gwneir pob ymdrech i sicrhau cywirdeb a chyfredolrwydd y wybodaeth a geir ar dudalennau gwefan Prifysgol Glyndwr Wrecsam a'r holl isbarthau. Fodd bynnag, mae cynnwys yn newid o dro i dro ac ni all y Brifysgol dderbyn atebolrwydd am gywirdeb yr holl wybodaeth a gyflwynir ar unrhyw adeg benodol.

Mae'r Brifysgol ync adw'r hawl i wneud newidiadau heb rybudd. Gall rhai dolenni arwain at wybodaeth a gedwir gan drydydd parti ac nid yw'r Brifysgol yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gywirdeb nac unrhyw agwedd arall ar wybodaeth a geir trwy gysylltiadau o'r fath. Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod cynnwys y gellir ei lawrlwytho yn rhydd rhag firysau. Ni all y Brifysgol dderbyn unrhyw atebolrwydd am iawndal sy'n deillio o haint firws.

Bwriedir i brosbectws y Brifysgol a'r tudalennau gwe fod yn ganllaw cyffredinol i gyrsiau a chyfleusterau'r Brifysgol ac nid ydynt yn ffurfio unrhyw ran o unrhyw gontract rhyngoch chi a'r Brifysgol, ac eithrio fel y darperir isod;

Mae'r prosbectws a'r tudalennau gwe yn cael eu llunio cyn y flwyddyn academaidd y maent yn berthnasol iddi. Er bod y Brifysgol yn cymryd camau rhesymol i ddarparu'r cyrsiau a'r gwasanaethau a ddisgrifir, ni all y Brifysgol warantu darpariaeth unrhyw gwrs neu gyfleuster, gall unrhyw gwrs gael ei newid neu eu dynnu yn ôl oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i reolaethau'r Brifysgol. Mae amgylchiadau o'r fath yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) gweithredu diwydiannol, diffyg galw, ymadawiad personél allweddol, a newid ym mholisi'r llywodraeth, tynnu'n ōl neu leihau cyllid, newid yn y gyfraith.

Mae cofrestru yn y Brifysgol yn amodol arnoch chi'n derbyn yr amodau cofrestru sy'n cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig) i chi'n cytuno i gael eich rhwymo gan reoliadau'r Brifysgol.

Efallai y bydd y wefan yn cynnwys dolenni i wefannau trydydd parti. Nid oes gan y Brifysgol unrhyw reolaeth dros gynnwys y safleoedd hynny ac nid yw'n derbyn unrhyw gyfrifoldeb amdanynt nac am unrhyw golled neu ddifrod a all godi o'ch defnydd ohonynt