There is still time to apply for September 2017 entry. Take a look at our undergraduate course list to see what we offer.

Ymwadiad gwefan

Mae Prifysgol Glyndŵr yn ymroddedig i fod yn fudiad sy'n canolbwyntio yn wirioneddol ar fyfyrwyr. Yr ydym yn dymuno hyrwyddo perthynas agored ac onest gyda'n myfyrwyr, a cheisio darparu gymaint o wybodaeth â phosib am ein cyrsiau a'n cyfleusterau, er mwyn i benderfyniad deallus gael ei wneud. Mae'n bwysig fod darpar fyfyrwyr yn cymharu ein gwybodaeth ni gyda sefydliadau addysgol eraill, ac yr ydym yn argymell eich bod yn ymweld â'n campws cyn gwneud cais.

Fodd bynnag, tra gwneir pob ymdrech i sicrhau cywirdeb y wybodaeth ar y tudalennau, dymuna Brifysgol Glyndŵr bwysleisio fod y cynnwys a geir yn cael eu hadolygu yn rheolaidd ac yn naturiol yn dueddol o newid o dro i dro yn ôl y galw. Nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw wallau, camddisgrifiadau neu newidiadau a allai fod yn angenrheidiol yn sgil hynny. Cyfrifoldeb fyfyrwyr arfaethedig yw gwirio cywirdeb ffeithiau perthnasol gyda'r adran briodol cyn gwneud unrhyw ymroddiad ariannol neu arall yn seiliedig arnynt.

Tra bydd pob ymdrech yn cael ei wneud i sicrhau fod cyrsiau yn cael eu cynnig fel ag y'u disgrifir ar y wefan hon, fe allai fod angen eu hamrywio hwy neu eu cynnwys ar fyr rybudd, ac ni all Prifysgol Glyndŵr warantu y bydd y cyrsiau a ddarperir yn cydymffurfio yn llwyr â'r disgrifiad a geir yma. Noder os gwelwch yn dda fod yna leiafswm cyfanswm cofrestru ar gyfer agor unrhyw gwrs. Fe allai dosbarth neu gwrs gael ei ohirio pe bai nifer sylweddol o fyfyrwyr yn rhoi'r gorau i'w fynychu.

Ble bo'r wefan hon yn gysylltiedig â gwefannau eraill, nid yw Brifysgol Glyndŵr yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys y gwefannau hynny.

Mae unrhyw safbwyntiau a fynegir ar y wefan hon yn safbwyntiau y cyfranwyr a enwyd ac nid ydynt o angenrheidrwydd yr un fath â safbwyntiau'r Sefydliad.

Top