GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Sgyrsiau a Darlithoedd

Sgyrsiau a Darlithoedd

Mae gennym ddewis eang o sgyrsiau a darlithoedd gellir eu darparu i ysgolion a cholegau fel blas o fywyd Prifysgol - gwelwch y rhestr isod am ddetholiad o beth sydd ar gael.

Cyfadran Gwyddorau Cymdeithasol a Bywyd

 • Busnes
 • Iechyd, Seicoleg, Gofal Cymdeithasol a Chymdeithas
 • Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corf

Cyfadran Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg

 • Gwyddoniaeth Cymhwysol
 • Celf a Dylunio
 • Amgylchedd Adeiledig 
 • Cyfrifiadura
 • Gemau Cyfrifiadurol
 • Technoleg y Cyfryngau Creadigol
 • Peirianneg
 • Dyniaethau
 • Theatr a Pherfformiad

Cyfadran Gwyddorau Cymdeithasol a Bywyd

Busnes


Cyfrifeg a Chyllid

Mae Rheolaeth Ariannol yn hanfodol ar gyfer pob math o fudiadau. Bydd y sesiwn rhyngweithiol

Cyfraith Busnes

Cyflwyniad i'r prif feysydd rhai i fusnes ystyried i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â'r gyfraith. Gyda chynnydd yn y diwylliant iawndal a chod mewn cyfathrebu drwy sianeli megis cyfryngau cymdeithasol, gall camgymeriad cyfreithiol bach achosi dirwyon a thaliadau drud i gwmnïau. Oes angen dweud mwy na PPI?!

Technoleg Ariannol (FinTech)

Mae FinTech yn bwnc traws-ddisgybliaeth sy'n cyfuno Cyllid, Rheolaeth Technoleg a Rheolaeth Arloesedd. Amcangyfrifir buasai cynyddu buddsoddiad yn sector FinTech y DU yn creu 100,000 swydd ychwanegol yn y DU erbyn 2020. Bydd y sesiwn yma'n cyflwyno tueddiadau diweddaraf FinTech a sut mae FinTech yn gallu helpu busnesau aros yn gystadleuol. Bydd y sesiwn hefyd yn cynnwys gwaith grŵp a chyflwyniad lifft.

Marchnata

Sesiwn sy'n cwmpasu ymchwil marchnata, dadansoddiad SWOT a 5P marchnata. Byddwn yn edrych ar sut mae'r cwsmer yn meddwl a defnyddio'r wybodaeth honno i gyfarwyddo penderfyniadau marchnata.

Rheolaeth Adnoddau Dynol

Pobl yw adnodd mwyaf drud cwmni ond sut mae sicrhau bod yr adnodd hwn yn effeithlon? Rydym i gyd yn ddynol wedi'r cwbl! Gall reoli gweithlu’n effeithiol gael buddion enfawr ar gyfer cynhyrchiant ac elw ond rhaid i gwmni wneud mwy na dim ond talu'r cyflogau. Gall y sesiwn yma gefnogi meysydd pwnc cwricwlwm penodol neu edrych ar dueddiadau newydd mewn cwmnïau sy'n defnyddio technegau fwyfwy soffistigedig i wella cymhelliad, ymgysylltiad a dargadwad.

Rheolaeth Twristiaeth a Digwyddiadau

Cynllunio a Datblygu Chynaliadwy

'Gellir dadlau bod polisi a chynllunio twristiaeth yn un o'r dylanwadau mwyaf arwyddocaol ar sut mae twristiaeth yn datblygu' (Dredge and Jamal, 2015: p.2015).


Mae datblygu twristiaeth angen cryn gynllunio er mwyn fod yn llwyddiannus a chynaliadwy.  Mae cynllunio a datblygu cynaliadwy'n her academaidd ac yn gymhleth i'w gweithredu, ac yn fwyfwy perthnasol i'r diwydiant twristiaeth.  Am nifer o flynyddoedd, mae datblygu twristiaeth wedi derbyn beirniadaeth am ei dyfiant anghynaladwy, sydd wedi arwain i lygredd amgylcheddol, diystyru'r diwylliant lleol a dadleoliad pobl leol a brodorol.  Mae twristiaeth yn allweddol i ddatblygu economïau, yn cynnwys Cymru, sydd yn dibynnu ar dwristiaeth i fagu tyfiant pellach ac felly dymuniad yn y diwydiant am ddatblygiad cyson.  Ond er y cydnabyddir pwysigrwydd twristiaeth, mae pryder ymysg rhanddeiliaid o ran gwarchod ein treftadaeth naturiol.  Felly, mae dymuniad i ddatblygu twristiaeth, ond mewn ffordd gynaliadwy.  Yn wir, mae cynllunio a datblygiad cynaliadwy more pwysig i dwristiaeth, mae un o brif siwrnalau twristiaeth yn canolbwyntio'n llwyr ar y pwnc hwn, Cynllunio a Datblygu Twristiaeth.

Gogledd Cymru: Prif Ardal Twristiaeth Antur Ewrop

Mae poblogrwydd twristiaeth antur fel is-sector yn y maes yn tyfu'n gyflym, gyda ffigurau tyfiant o 65% a gwerth byd-eang o $683 biliwn.  Mae cwmnïau teithio'n ychwanegu gweithgareddau twristiaeth antur i'w portffolios.  Mae'r diwydiant wedi newid yn sylweddol, yn bennaf o ran masnacheiddio a hygyrchedd torfol ei gweithgareddau.  Gwelwyd twf anferthol yn nifer weithgareddau twristiaeth antur dros y ddegawd ddiwethaf yng Ngogledd Cymry, sydd wedi helpu sefydlu'r rhanbarth yn brif ardal twristiaeth antur Ewrop, gydag enwau mawr fel Zip World ac Antur Parc Eryri'n dod i'r amlwg.

Mae tyfiant twristiaeth antur yn oherwydd hygyrchedd ehangach o weithgareddau twristiaeth antur.  Mae gweithgareddau a wneir cynt gan bobl broffesiynol gyda llawer o brofiad bellach ar gael i gynulleidfa ehangach, yn denu teuluoedd a phobl ifanc yn gyffredinol.  Mae tyfiant twristiaeth antur yng Ngogledd Cymru yn helpu datblygiad economaidd lleol, gyda 500 o swyddi a gefnogir gan Zip World, a'r diwyndiant yn cefnogi mwy na 8,000 o swyddi.

Er hynny, mae cymorth llywodraethol yn dirywio, mae datblygiad yn gyfyngedig oherwydd mesuriadau amgylcheddol a chystadleuaeth gan gyrchfannau eraill yng Ngogledd Cymru.  Gan fod yr economi lleol yn dibynnu ar y sector, beth yw dyfodol Gogledd Cymru fel cyrchfan twristiaeth antur a thwristiaeth yn gyffredinol?

Datblygu Cyrchfannau Twristiaeth Hygyrch

Mae twristiaeth hygyrch yn 'ffurf twristiaeth [...] sydd yn galluogi pobl gydag anghenion cyrchiad [...] i weithredu'n annibynnol a gydag ecwiti ac urddas trwy ddarparu cynnyrch, gwasanaethau ac amgylcheddau twristiaeth wedi'i chynllunio'n gyffredinol.' (Buhalis a Darcy, 2011: p.10)

Mae Sefydliad lechyd y Byd yn amcangyfrif bod gan 15% o boblogaeth y blaned anabledd a bydd y nifer hwn yn cyrraedd 1.2miliwn erbyn 2050.  Mae ymchwil yn dangos y gall gwyliau gwella ansawdd bywyd, yn cynnwys buddiannau i les corfforol, seicolegol, cymdeithasol ac ysbrydol.  Er mwyn cyflawni hyn, bydd cyrchfannau'n chwarae rôl hanfodol.  Yn ddibynnol ar ei hygyrchedd, mae cyrchfannau'n cyfrannu i'r math o brofiad a darparir, gyda gwyliau sydd yn cynnwys lefel sylweddol o waith, pryder a llafur emosiynol i ofalwyr.  Mae twristiaeth hygyrch yn ceisio cynnwys pawb mewn gweithgareddau twristiaeth ac, yn y byd gorllewinol, yn gysylltiedig i ddeddfwriaeth anabledd, fel Deddf Cydraddoldeb 2010 yn y DU.  Er ei bod yn cynnig fframwaith i'r diwydiant, nid yw deddfwriaeth anabledd yn ystyried anghenion yr amgylchedd ehangach sydd yn cynnwys anabledd, efallai oherwydd diffyg dealltwriaeth.

Mae ymchwil diweddar wedi canford fod rhanddeiliaid o fewn cyrchfannau yn tybio nad oes diddordeb gan PwD mewn teithio neu'n eu 'stereoteipio' fel pobl sydd yn defnyddio cadeiriau olwyn.  Felly, y rhagdybiaeth yw bod atyniadau'n hygyrch i bob lefel anabledd.  Felly sut rydym yn datblygu atyniadau sydd yn hygyrch i bawb?

Iechyd, Seicoleg, Gofal Cymdeithasol a Chymdeithas

Seicoleg Wybyddol (addas ar gyfer 16+)


Mae'r cyflwyniad yma'n disgrifio'n cwrs isradd seicoleg yn fyr cyn trafod seicoleg wybyddol. Mae'n disgrifio sylw detholus a dallineb sylw drwy enghreifftiau fideo a thrafodaeth. Mae'r cyflwyniad hefyd yn dangos rhithiau optegol clasur ac yn trafod sut mae'r ymennydd yn prosesu ysgogiadau.

Straen Marwol (addas ar gyfer 16+)


Mae'r ddarlith yma'n trafod straen a sut mae'n ein heffeithio ni'n feddyliol a chorfforol. Mae'n edrych ar waith gan Robert Sapolski ac yn cymharu straen mewn anifeiliaid gyda phobl a dulliau ymdopi â straen.

Gyrfaoedd Seicoleg (addas ar gyfer 16+)

Mae'r cyflwyniad yma'n trafod yr opsiynau gyrfa wahanol sydd ar gael ar gyfer seicoleg a pha raddau gall arwain at rain. Mae hefyd yn rhoi gwybodaeth ynglŷn â seicoleg yn PGW a bywyd fel myfyriwr yn PGW.

Gyrfaoedd Iechyd a Lles (addas ar gyfer 16+)

Cyflwyno'r llwybrau gyrfa newydd ac an-nhraddodiadol o fewn y maes iechyd a gofal cymdeithasol a'r rhaglenni yn y gyfres iechyd sy'n alinio â'r rhain.

Beth sy'n achosi salwch meddwl? (addas ar gyfer 16+)

Trosolwg o'r gwahanol ffactorau gall effeithio lles meddyliol person, yn cwmpasu gwahanol ddamcaniaethau o iechyd meddwl ac archwilio sut mae 'salwch meddwl' wedi newid dros amser. Mewn cyflwyniad rhyngweithiol bydd tîm Iechyd Meddwl a Lles PGW yn darparu trosolwg cynhwysfawr o iechyd meddwl drwy'r oesoedd.

Cwestiynau Iechyd Meddwl Heb eu Hateb; Sesiwn Cwestiwn ac Ateb Byw (addas ar gyfer 16+)

Erioed wedi eisiau gofyn cwestiwn am iechyd meddwl, ond ofn gofyn? Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn cyflwyno gweithdy rhyngweithiol yn cwmpasu iechyd meddwl a lles yn yr 21ain ganrif. Dyma'ch cyfle i ehangu eich dealltwriaeth o iechyd meddwl trwy weithdy deniadol sy'n cwmpasu'r holl gwestiynau heb eu hateb sydd gennych.

Cyflwyniad i Wyddorau Iechyd Cyhoeddus (addas ar gyfer 16+)

Mae'r ddarlith ragarweiniol hon yn archwilio Iechyd Cyhoeddus fel y gelf a'r wyddor o atal haint a hyrwyddo iechyd a lles. Bydd yn annog cyfranogwyr i gwestiynu'n diffiniadau o iechyd a lles ac yn eu hybu hwy i archwilio'r sawl ffactor sy'n tanategu'r rhain.

Iechyd Gydol Oes (addas ar gyfer 16+)

Yn aml byddwn yn edrych ar iechyd drwy lens y presennol h.y. bydd eich gweithiwr proffesiynol iechyd yn canolbwyntio ar yr haint neu afiechyd sydd wedi dod a chi i'r feddygfa neu ysbyty. Ond mae angen i weithwyr proffesiynol iechyd feddwl am y darlun mwy. Bydd y ddarlith ragarweiniol yma'n annog myfyrwyr i feddwl am iechyd a salwch yn yr hir dymor, h.y. archwilio iechyd gydol oes. O fewn y drafodaeth, anogir cyfranogwyr i feddwl am ganlyniadau hirdymor tlodi ar iechyd a safle addysg mewn siapio lles pobl yn y dyfodol.

Heriau Iechyd Byd-eang (addas ar gyfer 16+)

Ffliw Adar, Ebola, Polio - afiechydon heintus sydd yn anodd ei rheoli trwy swyddogion pasbort a mewnfudiad ac sydd wedi bod yn ffocws gweithwyr proffesiynol iechyd byd-eang am ddegawdau. Ynghyd ag afiechydon heintus, mae clefydau cronig megis trawiadau ar y galon, cancrau, clefyd yr ysgyfaint a diabetes ar gynnydd cyflym drwy'r byd wrth i wledydd incwm is a chanolig addasu i ddiet bwyd cyflym 'Gorllewinol', ac arferion ysmygu.

Yn fyr, rydym yn byw mewn byd lle nad yw clefydau'n parchu ffiniau gwleidyddol ac mae mabwysiadu persbectif byd-eang yn dod yn gynyddol bwysig ar gyfer gweithwyr proffesiynol iechyd. Bydd y ddarlith hon yn cyflwyno cyfranogwyr i heriau'r gweithiwr proffesiynol iechyd byd-eang yn eu swyddi fwyfwy anodd i wella iechyd a lles ardraws y byd.

Terfysgaeth (addas ar gyfer 16+)

Mae'r ddarlith yma'n archwilio sut mae terfysgaeth yn y 21ain ganrif wedi ei ail-fframio fel ffenomenon newydd. Mae'r ddarlith yn cychwyn gyda digwyddiadau 9/11 ac yn archwilio sut, oherwydd y digwyddiad yma, mae'n ddealltwriaeth o beth yw terfysgaeth a pwy sy'n cyflawni ymosodiadau terfysgol wedi newid. MAe digwyddiadau 9/11 yn cael eu dadadeiladu ac mae esboniad am pam doedd dim byd newydd am yr ymosodiadau. Rhoed ystyriaeth i sut mae hyn yn effeithio cymdeithas ehangach ar lefel dydd i ddydd. Mae'r ddarlith yn trafod sut mae camddealltwriaeth oherwydd y naratif dominyddol o gwmpas terfysgaeth a therfysgwyr yn gallu arwain at Islamoffobia a'r effeithiau niweidiol gall hyn gael. Hefyd, mae'r ddarlith yn trafod radicaleiddio ac yn dadlau gall y broses radicaleiddio effeithio llawer o wahanol grwpiau o fewn cymdeithas, nid dim ond y gymuned Islamaidd stereoteipyddol.

Gwyddorau Chwaraeon & Ymarfer Corff

Gordewdra a'r heriau: Tew i ffit (addas ar gyfer 16+)

Bydd hwn yn edrych ar yr argyfwng gordewdra presennol a'r problemau wynebwyd gan ymarferwyr iechyd a'r ysgrifenwyr polisi wrth geisio cymell y boblogaeth i ddod yn fwy ymwybodol o effeithiau'r gordewdra ar iechyd a'r argyfwng presennol a wynebwyd. Bydd y ddarlith yn rhyngweithiol yn archwilio syniadau o sut mae cymdeithas wedi ei sefydlu ac os mae hyn yn ffactor sy'n ein rhwystro rhag cael yn ffit yn lle tew. Bydd y dreth siwgr a'r amgylchedd fwyd a'i effaith ar y boblogaeth, ein harferion cyffredinol a'n agweddau tuag at fwyd ac ymarfer cord yn cael eu trafod.

Gwyddor Hyfforddi: Integreiddio Gwyddor Chwaraeon i mewn i Hyfforddi (addas ar gyfer 16+)

Mae'r ddarlith hon yn edrych ar gyflwyno myfyrwyr i bedwar elfen gwyddor hyfforddi a sut maent wedi eu hintegreiddio i gyfarwyddo ymarfer hyfforddi a datblygiad y perfformiwr. Gweithdy rhyngweithiol yw hwn i hybu dysgu myfyrwyr gyda dadansoddiad perfformiad. Bydd cyfranogwyr yn dysgu trwy ddatblygiad ffisioleg, seicoleg, dadansoddiad perfformiad a defnyddio addysgeg hyfforddi fel y llwybr cyfathrebu.

Hyfforddi Pêl-droed a Gwyddor Pêl-droed (addas ar gyfer 16+)

Mae'r ddarlith yma'n cyflwyno myfyrwyr i fyd pêl droed. Bydd unigolion yn cael cyfle i ddeall y broses hyfforddi ym mhêl droed a chymhwysiad dynesiad amlddisgyblaeth. Bydd unigolion yn datblygu dealltwriaeth o sut gall ymgysylltiad gyda';r rhaglen eu galluogi i ddod yn hyfforddwr pêl droed effeithiol. Hefyd, bydd cyfranogwyr yn deall y gyrfaoedd a'r cyfleoedd ar agor iddynt fel seicolegydd/ffisiolegydd a dadansoddwr perfformiad yn gweithio ym mhêl droed. Mae hwn yn weithdy/ddarlith ryngweithiol yna archwilio cysyniadau pêl droed a gwyddor pêl droed.

Nid Oes Angen Ymarferwyr Waliau a Nenfwd i Ysbrydoli Plant Ifanc ac Oedolion (addas ar gyfer 16+)

Bydd y ddarlith hon yn cyflwyno'r posibiliadau ar gyfer plant, pobl ifanc ac oedolion i ymgysylltu â dysgu, chwarae a chreadigrwydd yn yr amgylchedd tu allan naturiol. Mae yna ffocws cynyddol ar ein cyfrifoldeb fel dinasyddion y DU i ystyried cynaliadwyedd a chynnal ein hamgylchedd naturiol ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Mae'r ddarlith yma'n amlygu sut mae'r amgylchedd tu allan yn helpu i ddarparu dynol ryw gyda chynaliadwyedd yn nhermau iechyd a lles.

 

Cyfadran Celfyddydau, Gwyddor a Thechnoleg

Gwyddoniaeth Cymhwysol

Gweithdy Ôlion bysedd (addas ar gyfer pob oed, 45 munud)

Bydd myfyrwyr yn dysgu am yr elfennau a ddefnyddir wrth ymchwilio olion bysedd. Bydd y sesiwn yn archwilio technegau a ddefnyddir gan wyddonwyr fforensig, megis tynnu llwch a chasglu ar y safle yn ogystal â cymharu â chydweddu olion. Bydd y sesiwn hefyd yn trafod beth sydd yn digwydd os ydy’r heddlu’n cofnodi eich olion bysedd. Efallai bydd y gweithdy ymarferol hwn ychydig yn anniben, ond bydd myfyrwyr yn mynd â chofnod o'u holion bysedd adref i'w archwilio'n fanylach.

Gweithdy profi cyffuriau ffug (addas ar gyfer 16+)

Adnabod sylweddau anhysbys drwy ddadansoddiad cemegol ansoddol

Gweithdy arddangos llysnafedd (addas ar gyfer 11+)

Gweithdy lle caiff myfyrwyr wneud llysnafedd ac ar yr un pryd dysgu am gemeg a ffiseg y llysnafedd.

Cemeg Werdd (addas ar gyfer 16+)

Mae’r trawsnewid o economi’n seiliedig ar olew i un yn seiliedig ar bio er mwyn datblygu diwydiant gynhyrchu wir gynaliadwy yn ddibynadwy i raddau mawr ar dechnolegau newydd megis cemeg werdd a nanothechnoleg. Mae’r ddarlith yma’n cwmpasu’r 12 egwyddor sylfaenol o gemeg werdd.

Chromatograffaeth Nwy mewn Archwiliadau Llosgi Bwriadol (addas ar gyfer 16+)

Bydd y sesiwn hwn yn cyflwyno myfyrwyr i dechneg chromatograffaeth nwy ac yn arddangos defnydd y dechneg wrth archwilio achosion lle mae amheuaeth o losgi bwriadol. Bydd cymwysiadau eraill o gromatograffaeth nwy’n cael eu hystyried ynghyd â datblygiadau diweddaraf yn y dechneg gan gynnwys cromatograffaeth nwy cyflym a chromatograffaeth nwy 2D.

Archwiliad Fforensig Olion Dynol (addas ar gyfer 16+)

Cyflwyniad i’r technegau wrth chwilio am, adfer ac adnabod olion dynol. Bydd y sesiwn hwn yn cyffwrdd ar agweddau o batholeg, archaeoleg ac anthropoleg a’u cymhwysiad i achosion cyfoes a hanesyddol megis pobl goll a thrychineb tyrfa.

Dwr i'r Genedl (addas ar gyfer 11+, 45 munud)

Gweithdy a darlith yn archwilio'r wyddoniaeth tu ôl i dechnegau puredigaeth y diwydiant dŵr ond hefyd sut i buro dŵr eich hunan er mwyn goroesi yn y gwyllt!  Gellir addasu'r cynnwys ar gyfer plant o 7 i 13.

 

Celf a Dylunio

Creu eich Portffolio ar gyfer Ymgeiswyr Celf a Dylunio (addas ar gyfer 11+, 45 munud)

Trafodaeth ar gynnwys craidd mae'r rhai sy'n cael eu cyfweld a'r rhai sy'n cyfweld yn ffeindio'n ddefnyddiol o fewn portffolios myfyrwyr a chyflawni'r cydbwysedd orau o dystiolaeth sgiliau gydag arbrofi creadigol, arloesol i ddod i gyfweliad.

Cyfleoedd Gyrfa ar gyfer Pobl Greadigol (addas ar gyfer 11+, 45 munud)

Trafodaeth ynglŷn â rôl creadigrwydd mewn cynllunio gyrfa ddynamig a gofyn pa mor rhagfynegadwy gall cynllunio gyrfa fod o fewn cymdeithas gymhleth a newid technolegol. Mae hyn yn cynnwys y potensial ar gyfer hunangyflogaeth greadigol.

Pwy Sy'n Meddwl Gallent Dynnu Llun? (addas ar gyfer 11+, 45 munud)

Trafodaeth am y cyfathrebu posib drwy dynnu llun a braslunio fel ffordd amgen i ddefnyddio geiriau a sut gall meddwl yn wahanol gael ei archwilio drwy ddelweddu.

 

Amgylchedd Adeiledig 

Cyflwyniad i'r Amgylchedd Adeiledig - Gyrfaoedd mewn Technoleg (addas ar gyfer pob oed)

Cyflwyniad i natur yr Amgylchedd Adeiledig, y rolau a chyfrifoldebau o'r rhai hynny sy'n ymwneud a dyluniad ac adeiladu adeiladau ac isadeiledd, ac archwiliad o'r bric ddarostwng (ac ymarfer ymarferol mewn methiant strwythurol).

 

Cyfrifiadura

Gall Beiriannau Feddwl? (addas ar gyfer 16+)

Beth mae ‘deallusrwydd artiffisial’ wir yn ei olygu?

Graffiau yn y Byd Sydd Ohoni (addas ar gyfer 16+)

Cyflwyniad ymarferol i ddamcaniaeth graff.

Pa Mor Anodd Gall o Fod? (addas ar gyfer 16+)

Cyflwyniad i broblemau ‘anodd’ yng nghyfrifiadura.

Technocyfalafiaeth (addas ar gyfer 16+)

‘Daw data yn aur newydd ac rydym i gyd am ddod yn arloeswyr!’ Sut mae hyn am weithio?

Y Gêm ‘Athro ar y Trên (addas ar gyfer 16+)

Gall ‘data mawr’ a’r ‘Rhyngrwyd Pethau’ ein gadael gydag unrhyw breifatrwydd?

Beth Gall Gyfrifiaduron Wneud os oeddynt yn Deall Emosiynau Dynol? (addas ar gyfer 16+)

Mae’r sgwrs yma’n darparu cyflwyniad i’r maes “Cyfrifiadura Affeithiol” sy’n ymwneud â sut gall dechnolegau gael eu mwyhau trwy eu cyfarparu â deallusrwydd emosiynol. Rydym yn ystyried yn eang beth all ddigwydd os oedd technolegau: (a) yn gallu deall emosiwn dynol; (b) yn gallu dynwared emosiwn dynol, a (c) gyda’u hemosiynau eu hunain. Mae’r sgwrs yn llawn enghreifftiau o ymarfer ac ymchwil presennol ac mae lle ar gyfer rhyngweithio a dadl fywiog wrth i ni drafod y maes newydd yma o gyfrifiadura!

AI yn dylunio peirianneg (addas ar gyfer 16+)

Bydd y sgwrs yn cyflwyno technegau peirianneg a datblygu meddalwedd sydd yn defnyddio deallusrwydd artiffisial.

 

 

Gemau Cyfrifiadurol

Galaxian i Guitar Hero: Sain Gemau Cyfrifiadur a Fideo (addas ar gyfer 16+)

Mae’r sesiwn hwn yn rhoi cyflwyniad i egwyddorion gwyddonol sain a’r ffordd caiff ei ddefnyddio mewn gemau cyfrifiadur a fideo i gyflawni realaeth a throchiad. Archwiliwyd egwyddorion cyfryngau sain a gweledol ynghyd a thrafodaeth ac arddangosiad o beth sydd yn gwneud sain ar gyfer gemau’n wahanol i sain ar gyfer teledu a ffilm. Bydd cyfranogwyr yn profi ystod eang o synau a cherddoriaeth yn ystod y sgwrs a llawer o drafodaeth. (Cyflwyniad 1 i 1.5 awr. Gall gynnwys gweithdy recordio sain, ble bydd angen cyfrifiaduron a meddalwedd golygu. Mae’r gweithdy yma’n ychwanegu 2 awr bellach.)

Playspace (addas ar gyfer pob oed)

Mae gweithdy yn rhoi cyflwyniad i Realiti Rhithwir a Realiti Estynedig, sganio ac argraffu 3D, meddalwedd hacio diogelwch seiber, ac Arduino a Rhyngrwyd Pethau

Cerflunio 3D ar Gyfer Gemau Fideo (addas ar gyfer 16+)

Mae’r sesiwn hwn yn darparu cyflwyniad i gerflunio 3D cymeriadau fideo gan ddefnyddio Autodesk Mudbox. Archwiliwyd technegau ac egwyddorion sylfaenol cerflunio a modelu wedi’i danategu gan arddangosiad a gweithgaredd ddosbarth ymarferol. Bydd cyfranogwyr yn profi ystod o offer a thechnegau yn ystod y sesiwn. (Cyflwyniad 1-awr. Bydd yn cynnwys cyflwyniad i feddalwedd, sydd angen cyfrifiaduron a meddalwedd. Mae’r gweithdy yma’n ychwanegu 2 awr bellach). Anogwyd cyfranogwyr i ddod a cho' bach.

Modeli 3D ar gyfer Gemau Cyfrifiadurol (addas ar gyfer 16+)

Bydd y sesiwn yn gyflwyniad i Fodeli 3D i gemau fideo gan ddefnyddio Autodesk Maya.  Ceir archwiliad o'r offer ac egwyddorion Modeli 3D, ynghyd â gweithgareddau dosbarth ymarferol. (cyflwyniad awr o hyd.  Bydd cyflwyniad i'r meddalwedd, sydd yn ychwanegu dwy awr arall).  Dylai cyfranogwyr ddod â chofion pin i'r sesiwn.

 

Technoleg y Cyfryngau Creadigol

Cyflwyniad i Sain a Cherddoriaeth Mewn Gemau Cyfrifiadur a Fideo (addas ar gyfer 11+)

Mae’r rhan fwyaf o bobl sy’n chwarae (a gwneud) gemau’n cyffroi am raffeg slic a’r chwarae gemau deniadol maent yn ei brofi. Fodd bynnag, mae defnydd sain yn aml yr arwr angof mewn gemau llwyddiannus. Mae’r sgwrs yma’n archwilio’r rôl mae sain a cherddoriaeth yn chwarae mewn gemau cyfrifiadur a sut fe’i defnyddiwyd i ddod a gemau’n fyw ac i wneud i ni nid yn unig feddwl, ond teimlo’r gemau rydym yn chwarae.

Cyflwyniad i’r Stiwdio Deledu (1awr, hyd at 10-12 y grŵp)

Bydd myfyrwyr yn dysgu am sut mae’r stiwdio’n gweithio fel amgylchedd tîm a chael dealltwriaeth o’r dechnoleg sy’n ei yrru.
Mae hwn yn weithdy rhyngweithiol ble bydd myfyrwyr yn creu fideo byr o sesiwn stiwdio deledu.

 Cyflwyniad i Synthesis Sain (1awr, hyd at 24 y grŵp)

Bydd myfyrwyr yn dysgu beth yw syntheseisydd yn ogystal â’r blociau sy’n gwneud iddo weithio. Bydd myfyrwyr yn gweithio â’i gilydd i adeiladu syntheseisydd gweithredol yn seiliedig ar feddalwedd.

Cyflwyniad i Ôl- Gynhyrchiad Sain ar gyfer Ffilm a Theledu (1awr, hyd at 8 y grŵp)

Darganfyddwch fwy am Ôl-gynhyrchu, gan gynnwys amnewidiad dialog a thechnegau Foley. Bydd myfyrwyr ar y gweithdy yma’n creu ffilm fer ac ychwanegu sain iddo.

Cyflwyniad i Gynhyrchu Radio (1awr, hyd at 12 grŵp)

Bydd myfyrwyr yn dysgu am gelf Cynhyrchu Radio, bydd yn cynnwys ysgrifennu sgriptiau a recordio dialog. Bydd myfyrwyr yn symud ymlaen i greu darn byr ar gyfer darllediad radio ar Calon FM.

 

Peirianneg

Profiad Efelychydd Hedfan (addas ar gyfer pob oed, 45 munud, cyfanswm o 20 y grŵp)

Profiad Efelychydd Gyrru (addas ar gyfer pob oed, 45 munud, cyfanswm o 20 y grŵp)

Tanwydd ar gyfer y Dyfodol (addas ar gyfer pob oed)

O fewn ein hoes bydd olew’n dechrau rhedeg allan. Mae'r ddarlith hon yn edrych ar ddewisiadau eraill posib i danwydd ffosil a'r cyfleoedd sydd ar gael i fusnesau'r dyfodol i gymryd mantais o'r symudiad paradigm sy'n dod mewn technegau ynni newydd. Rydym yn cwmpasu yn fyr ynni gwynt, solar, hydro a biomas.

Technoleg Drôn (addas ar gyfer 16+)

Mae Awyrennau Bach Di-griw sy’n cael eu cyfeirio atynt yn boblogaidd fel ‘drôns’ yn fwyfwy poblogaidd yn ein cymdeithas ac yn cael eu defnyddio mewn ystod eang o gymwysiadau masnachol a hamddenol. Mae’r ddarlith hwn yn trafod y dechnoleg ddiweddaraf ac yn ceisio rhagweld dyfodol technoleg drôn yn y DU.

Pŵer Solar (addas ar gyfer 16+)

Pob awr, mae’r haul yn peledu’r Ddaear gyda digon o egni i bweru gweithgaredd dynol ryw i gyd am flwyddyn gyfan. Ond sut yn union rydym yn trawsnewid golau’r haul i drydan yn effeithlon?

Newid Hinsawdd, Heb yr Aer Poeth (addas ar gyfer pob oed)

Mae yna lawer o wybodaeth anghywir o gwmpas newid hinsawdd ac mae’r ddarlith yma’n mynd at y ffeithiau o be sydd wir yn digwydd ac, yn bwysicach, beth sy’n ei achosi. Rydym yn edrych ar y wyddoniaeth, tystiolaeth rydym yn ei weld rŵan, canlyniadau posib i’r dyfodol, a sut mae’r cyfryngau cyffredinol yn dehongli’r materion hyn.

Sesiwn Cyflwyniad i Ddeunyddiau Cyfansawdd Introduction to Composite Materials session (yng Nghanolfan Ymchwil Cyfansawdd Airbus/PGW) (addas ar gyfer 16+)

Mae deunyddiau cyfansawdd wedi chwyldroi peirianneg dros y degawdau diwethaf. Mae eu mas isel wedi’i gyfuno a’u cryfder mawr ac anhyblygedd wedi galluogi cynhyrchwyr awyrennau megis Airbus a Boeing i wneud eu hawyrennau’n fwy ynni effeithlon ac i geir Fformiwla 1 ddod yn fwy diogel a chyflym. Bydd y cyflwyniad yma wedi’i gyfuno â sesiwn labordy yng Nghanolfan Hyfforddiant a Datblygiad Cyfansoddion Uwch Airbus/Glyndŵr yn rhoi dealltwriaeth i fyfyrwyr o sut mae peirianwyr yn gallu defnyddio’r deunyddiau hyn.

 

Dyniaethau


Cyflwyniad i Hanes/Sesiwn Blasu (addas ar gyfer pob oed)

Cyflwyniad i'r amrywiaeth o bynciau mae myfyrwyr yn eu hastudio ar y cwrs, yn cynnwys Trosedd a Chosb Fictorianaid.

 

Theatr a Pherfformiad


Gweithdy Theatr a Pherfformiad 
(addas ar gyfer pob oed)

Amrywiaeth o arddangosiadau Theatr a Pherfformiad, yn cynnwys jyglo a sgiliau syrcas.

 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â’r tîm recriwtio ar recruitment@glyndwr.ac.uk,

Top