GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Chi’n ymweld â ni

Chi’n ymweld â ni

Mae croeso mawr i fyfyrwyr ysgol a choleg ymweld unrhyw amser â Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam, ble can deimlad am addysg uwch, darganfod mwy amdanon, beth sydd gennym i'w gynnig a gweld ein campws a chyfleusterau.

Gallwn gynnig dyddiau profi, sgyrsiau pwnc ac amrywiaeth o wasanaethau eraill gan gynnwys ein prif ddigwyddiadau diwrnod agored. Rydym hefyd yn mynychu ffeiri UCAS ar draws y DU.

Dyddiau profi

Mae dyddiau profi yn rhoi cyfle i fyfyrwyr brofi'r pynciau gradd maent yn eu hystyried drwy gwrdd â'r staff academaidd a chymryd rhan mewn gweithgareddau hwyl, rhyngweithiol a darlithoedd mini. Maent yn gyfle i ymweld â'r adran academaidd a chyfleusterau'r sy'n eich diddori, tu hwnt i'n diwrnodau agored cyffredinol.

Mae ein dyddiau profi wedi bod yn boblogaidd gyda channoedd o ddysgwyr sydd wedi mynychu cyn belled. Rydym hefyd yn derbyn adborth rheolaidd, mae blas o hyn ar ddiwedd y dudalen.

Bydd ymweliad â Phrifysgol Glyndŵr yn galluogi pobl ifanc i:

 • ddatblygu eu hymwybyddiaeth o amgylchedd addysg uwch
 • gwella eu dealltwriaeth o’r cyrsiau sydd ar gynnig mewn addysg uwch
 • holi cwestiynau am gyfleusterau myfyrwyr, sgiliau astudio, cefnogaeth ar gyfer anghenion ychwanegol, lwfans myfyrwyr anabl, ysgoloriaethau a bwrsarïau
 • cynyddu ysgogiad myfyrwyr
 • cael profiad ymarferol o gyrsiau a chyfleusterau, er enghraifft Gwyddoniaeth Fforensig, Recordio Stiwdio, Theatr a Pherfformio a Chwaraeon

Sgyrsiau pwnc

Mae gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar gael mewn ystod eang o feysydd pwnc, gan gynnwys:

 • Cyfryngau, Celfyddydau Perfformiadol a Hyrwyddiadau
 • Addysg, Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gwaith Cymunedol
 • Arloesi, Gwyddoniaeth, Technoleg a Pheirianneg
 • Busnes a Menter
 • Celf, Dylunio a Thechnolegau Creadigol
 • Chwaraeon a Chymdeithas

Mae rhestr o'r sgyrsiau sydd gennym ar gael yma, fodd bynnag gellir ffeindio ein meysydd pwnc ar ein tudalen astudiaeth israddedig a gallem ddarparu sgyrsiau ar unrhyw rai o'r pynciau rydym yn ei gynnig.

Techniquest Glyndŵr 

Mae Techniquest Glyndŵr o’r farn nad ydy hi byth yn rhy fuan i ddisgyblion fynd ati i ddechrau meddwl am eu dyfodol ac mwyn rhoi hwb i ddyheadau disgyblion i fynd ati i astudio STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg).

Mae croeso i ysgolion a cholegau drefnu ymweliad â Techniquest Glyndŵr, efallai yr un pryd a gweithgareddau gyda Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.

E-bost: info@tqg.org.uk

Ffôn: 01978 293400

Gwefan: https://tqg.org.uk/education/

Gwasanaethau eraill

Os gallwn helpu mewn unrhyw ffordd arall, dim ond gofyn sy’n rhaid i chi – rydym bob amser yn falch o ddatblygu gweithgareddau newydd i gwrdd â’ch gofynion penodol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu un o’r digwyddiadau hyn neu pe hoffech drefnu ymweliad, mae croeso i chi gysylltu â ni ar 01978 293069 neu ebost recruitment@glyndwr.ac.uk

 

Adborth

Mwynhaodd ein myfyrwyr eu gwibdaith i adran fforensig Prifysgol Glyndŵr Wrecsam. Cawson lawer o'r dadansoddiad man trosedd ac agorodd y ddarlith anthropoleg fforensig eu llygaid.

Rydw i'n gwerthfawrogi cael cysylltiadau gyda Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam. Rydw i'n meddwl ei fod yn hanfodol ein bod yn gallu ysbrydoli ein myfyrwyr i fynd ymlaen i brifysgol.

Rupert Boyle, Arweinydd Cwrs Gwyddoniaeth Fforensig, Coleg Walford & Gogledd Swydd Amwythig

Roedd y myfyrwyr wedi llwyr flino ond wedi'u hysgogi'n fawr ar eu ffordd yn ôl gartref. Rwy'n teimlo roedd ein hymweliad yn fuddiol iawn a byddaf yn trefnu i ddod yn ôl yn y dyfodol. Diolch yn fawr am y croeso. Roedd yn ddiwrnod gwych. Diolch yn fawr iawn.

Coleg Meirion Dwyfor, Diwrnod Iechyd a Gwyddor Gymdeithasol


Cawsom groeso cynnes ac roedd y myfyrwyr â diddordeb mawr yn y cyflwyniad i hanes a datblygiad therapioedd cyflenwol. Gwnaethon hefyd ddysgu am ddosbarthiad ystod o therapioedd. Yna mwynhaodd bawb sesiwn ymarferol. Adweitheg oedd y therapi a ddewiswyd a chafodd y myfyrwyr ddewis profi'r therapi yma ar y traed neu'r dwylo. Dewiswyd adweitheg llaw a phrofodd y myfyrwyr i gyd effeithiau tylino'r dwylo er fudd y corff cyfan.

Roedd hwn yn ymweliad trefnus iawn a buddiodd y myfyrwyr i gyd o'r profiad.

Nerys G Jones, Pennaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 

 
Top