GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Reaching wider current projects welsh text

Rhaglen ysgolion

Mae mwy na 200 o ddisgyblion o ysgolion lleol yn cymryd rhan yn ein cyfres flynyddol o weithgareddau ar y campws, yn cynnwys gweithdai drama a theatr ac yn canolbwyntio ar y cyfnod pontio o'r ysgol gynradd i'r uwchradd, diwrnodau blasu Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg, a chydweithio â chwmnïau lleol i ddangos llwybrau dilyniant gyrfa o’r brifysgol i fyd gwaith.

Cyrsiau cymunedol

Bydd cyrsiau achrededig byr yn cael eu cyflwyno gan ein hacademyddion mewn lleoliadau cymunedol amrywiol yn Wrecsam er mwyn i aelodau’r gymuned gael blas ar addysg uwch mewn ystod o bynciau ac ennill cymhwyster y gallant ei ddefnyddio tuag at ddysgu pellach.

Hyfforddiant gofal maeth

Rydym yn bwriadu cynnal sesiwn hyfforddiant arall i ofalwyr maeth eleni fel rhan o’n nod ansawdd ar gyfer Ymddiriedolaeth Frank Buttle. Mae’r sesiwn yn rhoi cipolwg ar bob agwedd ar fywyd y Brifysgol ar gyfer eich plant maeth, y gefnogaeth yr ydym yn ei gynnig cyn eu hastudiaethau, yn ystod yr astudiaethau ac ar ôl hynny, yn ogystal â sôn sut y gallwch i gael gafael ar gymorth ariannol posibl ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Ymweliadau AAA

Caiff 80 o blant o ysgolion lleol sydd wedi’u cofrestru ag AAA eu croesawu i Brifysgol Glyndŵr i fwynhau diwrnod llawn o sesiynau blasu mewn amrywiaeth o bynciau o Gelf a Chrefft i ddylunio Gêmau Cyfrifiadurol. Maent hefyd yn cael gwybod am ein gwasanaethau cymorth ardderchog i fyfyrwyr a fydd yn eu cynorthwyo drwy gydol eu hastudiaethau drwy roi unrhyw gymorth sydd ei angen arnynt i lwyddo gyda ni.

Diwrnod Rhyngwladol y Merched

Yn y flwyddyn academaidd hon rydym yn cynllunio digwyddiad mawr ar y 9fed o fis Mawrth i gyd-fynd â Diwrnod Rhyngwladol y Merched 2013. Bydd y diwrnod yn cynnwys amserlen lawn ac amrywiol o weithgareddau lleol, sgyrsiau, a gweithdai er mwyn cysylltu ac ysbrydoli menywod a dathlu eu cyflawniadau.

Ymweliadau Cymraeg

Bydd ein hysgolion cyfrwng Cymraeg lleol yn cael eu gwahodd i ddiwrnod Cyflwyniad i AU drwy gyfrwng y Gymraeg ar y campws, ac yno bydd myfyrwyr yn gallu dysgu am ein darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn ogystal â chael sesiynau blasu yn y Gymraeg a chlywed am fanteision parhau eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae’r prosiectau Ymestyn yn Ehangach hyn ond yn enghraifft fach o’r gwaith y mae Prifysgol Glyndŵr yn ei wneud gydag ysgolion, mudiadau a grwpiau yn y gymuned. Os hoffech ragor o wybodaeth ar unrhyw rai o’n prosiectau neu os hoffech ymwneud â’r Brifysgol yna cysylltwch â wideningaccess@glyndwr.ac.uk neu ffoniwch 01978 293575. 

Top