GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Reaching wider current projects welsh text

Rhaglen ysgolion

Mae mwy na 200 o ddisgyblion o ysgolion lleol yn cymryd rhan yn ein cyfres flynyddol o weithgareddau ar y campws, yn cynnwys gweithdai drama a theatr ac yn canolbwyntio ar y cyfnod pontio o'r ysgol gynradd i'r uwchradd, diwrnodau blasu Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg, a chydweithio â chwmnïau lleol i ddangos llwybrau dilyniant gyrfa o’r brifysgol i fyd gwaith.

Cyrsiau cymunedol

Bydd cyrsiau achrededig byr yn cael eu cyflwyno gan ein hacademyddion mewn lleoliadau cymunedol amrywiol yn Wrecsam er mwyn i aelodau’r gymuned gael blas ar addysg uwch mewn ystod o bynciau ac ennill cymhwyster y gallant ei ddefnyddio tuag at ddysgu pellach.

Hyfforddiant gofal maeth

Rydym yn bwriadu cynnal sesiwn hyfforddiant arall i ofalwyr maeth eleni fel rhan o’n nod ansawdd ar gyfer Ymddiriedolaeth Frank Buttle. Mae’r sesiwn yn rhoi cipolwg ar bob agwedd ar fywyd y Brifysgol ar gyfer eich plant maeth, y gefnogaeth yr ydym yn ei gynnig cyn eu hastudiaethau, yn ystod yr astudiaethau ac ar ôl hynny, yn ogystal â sôn sut y gallwch i gael gafael ar gymorth ariannol posibl ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Ymweliadau AAA

Caiff 80 o blant o ysgolion lleol sydd wedi’u cofrestru ag AAA eu croesawu i Brifysgol Glyndŵr i fwynhau diwrnod llawn o sesiynau blasu mewn amrywiaeth o bynciau o Gelf a Chrefft i ddylunio Gêmau Cyfrifiadurol. Maent hefyd yn cael gwybod am ein gwasanaethau cymorth ardderchog i fyfyrwyr a fydd yn eu cynorthwyo drwy gydol eu hastudiaethau drwy roi unrhyw gymorth sydd ei angen arnynt i lwyddo gyda ni.

Diwrnod Rhyngwladol y Merched

Yn y flwyddyn academaidd hon rydym yn cynllunio digwyddiad mawr ar y 9fed o fis Mawrth i gyd-fynd â Diwrnod Rhyngwladol y Merched 2013. Bydd y diwrnod yn cynnwys amserlen lawn ac amrywiol o weithgareddau lleol, sgyrsiau, a gweithdai er mwyn cysylltu ac ysbrydoli menywod a dathlu eu cyflawniadau.

Ymweliadau Cymraeg

Bydd ein hysgolion cyfrwng Cymraeg lleol yn cael eu gwahodd i ddiwrnod Cyflwyniad i AU drwy gyfrwng y Gymraeg ar y campws, ac yno bydd myfyrwyr yn gallu dysgu am ein darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn ogystal â chael sesiynau blasu yn y Gymraeg a chlywed am fanteision parhau eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae’r prosiectau Ymestyn yn Ehangach hyn ond yn enghraifft fach o’r gwaith y mae Prifysgol Glyndŵr yn ei wneud gydag ysgolion, mudiadau a grwpiau yn y gymuned. Os hoffech ragor o wybodaeth ar unrhyw rai o’n prosiectau neu os hoffech ymwneud â’r Brifysgol yna cysylltwch â wideningaccess@glyndwr.ac.uk neu ffoniwch 01978 293575. 

Top