Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Cwrdd â'n myfyrwyr - Sonia a Kirsty

Sonia and Kirsty with pic

Dechreuodd y fam a'r ferch, Sonia Bell, 45 oed, a Kirsty Larrett, 23 oed, astudio gyda'i gilydd ar gwrs FdA Cymorth Dysgu ac Addysgu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam  ar ôl i Sonia fynd gyda Kirsty i ddiwrnod agored.

“Gofynnais i mam ddod gyda mi i ddiwrnod agored oherwydd roeddwn i eisiau cael gwybodaeth am y cwrs,” meddai  Kirsty. “Roeddwn i wedi bod yn gweithio mewn meithrinfa am chwe blynedd ac roeddwn i eisiau symud i weithio mewn ysgol - ond roeddwn yn gwneud cais am swyddi a pheidio â'u cael gan nad oedd gen i'r cymwysterau iawn.”

Meddai Sonia: “Doeddwn i ddim yn bwriadu cofrsetru ar gyfer y cwrs o gwbl gan fy mod i ond yno i gefnogi Kirsty, ond dechreuais i siarad â darlithwyr y cwrs amdano a sylweddolais i y byddai'n beth da i mi ei wneud hefyd - felly roedd yn benderfyniad a wnes i yn y fan a'r lle mewn gwirionedd.”

Mae'r ddwy bellachyn gweithio'n rhan-amser yn Ysgol Brynteg, Wrecsam, Sonia fel cynorthwyydd addysgu a Kirsty fel goruchwyliwr cynorthwyol gyda cylch chwarae. Maent yn mynychu'r brifysgol i astudio o 2pm-9pm  bob dydd Mercher.

“Mae wedi bod yn ddefnyddiol iawn i astudio gyda'n gilydd,” ychwanegodd Sonia. “Weithiau byddwch yn dod ar draws cysyniadau neu ddamcaniaethau sy'n anodd eu deall ond roedden ni'n gallu trafod syniadau gyda'n gilydd ac mae hynny wedi helpu i hwyluso'r broses dysgu, roedd yn ychydig yn haws nag y gallai fod wedi bod pe bawn ni'n astudio ar ein pennau ein hunain.”

A beth yw'r dyfodol ar gyfer y ddwy ohonynt?

“Rwy i'n hapus yn gwneud beth rwy'n ei wneud,” meddai Sonia. “Rwy i wedi dod mor bell dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Roeddwn i mewn swydd heb ddyfodol ym maes manwerthu roeddwn i'n chasáu ac yna un diwrnod mi wnes i ddigwydd taro ar ffrin oedd yn rhedeg clwb ar ôl yrysgol. Es i yno i helpu ac roeddwn i'n mwynhau pob munud ohono.

"Roeddwn i'n meddwl ei fod mor ddiddorol ac mor bleserus ac roeddwn i'n teimlo ei fod yn rhywbeth y dylwn i fod wedi ei wneud flynyddoedd yn ôl. Mae pobl yn poeni am wneud gradd pan fyddant yn hŷn, ond rwy'n 45 a fy nghyngor i yw - gwnewch e, dydych chi byth yn rhy hen i newid eich bywyd a chi yw'r unig berson sy'n gallu gwneud unrhywbeth am y peth.”

Ac i Kirsty?

“Rwy'n jyst yn gobeithio dod yn fwy hyderus yn fy swydd a mynd ymlaen o fan'na.”

Top