Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Kay Geary with pic

Roedd y fyfyrwraig Prifysgol Glyndŵr Kay Geary yn un o 8,000 o bobl a ddewiswyd i gludo’r fflam ar gyfer Gêmau Olympaidd Llundain 2012, gan gludo’r fflam ar 11eg diwrnod y ras gyfnewid Olympaidd trwy Shotton, gogledd Cymru.

Yn fuan cyn ei phen-blwydd yn 16, cafodd Kay Geary ei diagnosio gyda sgoliosis a dywedodd y doctoriaid wrthi y byddai’r cyflwr yn gwasgu ei hysgyfaint yn y pen draw pe na bai’n cael ei drin.

Ond yn benderfynol o wireddu ei breuddwyd o weithio yn y theatr a’r gymuned, dilynodd Kay lwybr a arweiniodd ati’n ymuno â’r cwrs Ieuenctid a Chymuned ym Mhrifysgol Glyndŵr, ble bu’n astudio rhwng 2009-2012.

Mae’n gweithio fel gwirfoddolwraig yn Theatr Ieuenctid Cilgwri.

“Dwi’n cofio clywed y baswn i ffwrdd o’r ysgol am ddau neu dri mis ar ôl y llawdriniaeth, ond roeddwn i’n ôl o fewn pythefnos – roeddwn i’n benderfynol o gwblhau fy arholiadau TGAU doed a ddelo.

“Fy anabledd i oedd yn dod gyntaf yn yr ysgol bob amser – pobl yn dweud wrtha’i na faswn i’n gwneud unrhyw beth nac yn cyflawni unrhyw beth yn fy mywyd, ond mae pawb yn Theatr Ieuenctid Cilgwri wedi bod yn gefnogol iawn, yn fy annog i gyflawni beth bynnag yr oeddwn eisiau ei gyflawni.

“Wnaeth fy rhieni erioed fy lapio i mewn gwlân cotwm – cefais fy magu i wneud beth bynnag oedd yn mynd â ’mryd – a phan ydw i wedi mynd ar drywydd rhywbeth yr ydw i eisiau ei wneud, maen nhw wedi helpu i’w wireddu. Maen nhw wedi fy annog i ddal i gyflawni ac rydw i’n andros o ddiolchgar iddyn nhw.”

Ers iddi ymuno â’r theatr, bu Kay yn actio mewn sawl drama cyn ymgymryd â rôl gefnogol yn helpu pobl ifanc eraill.

Yn y rôl newydd, mae ei chyflawniadau wedi cynnwys dyfeisio cynhyrchiad o’r enw Imperfections, drama sy’n canolbwyntio ar faterion sy’n effeithio ar bobl ifanc fel cynhwysiad, bwlio ac anhwylderau bwyta.

Mae’r ddrama wedi cael ei ffilmio ar gyfer DVD a’i pherfformio mewn ysgolion ledled Penbedw.

“Bu gen i ddiddordeb brwd mewn drama ers pan oeddwn yn bump neu chwech oed, ac mae’r theatr yn ail gartref i mi erbyn hyn. Dechreuais fynd yno pan oeddwn yn 12 ac fe wnaethon nhw fy nghymryd i o dan eu haden a hybu fy hyder. Pan ymunais gyntaf, roeddwn yn cymryd rhan mewn un perfformiad mawr y flwyddyn. Roedd gen i fwy o linellau bob blwyddyn, nes yr un olaf i mi gymryd rhan ynddo yn 2009.

“Deuthum yn addysgwr cyfoedion pan oeddwn yn 15 gan ’mod i eisiau helpu pobl ifanc eraill yn yr un modd ag yr oedd pobl yn y theatr wedi fy helpu i.”

Top