GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Cwestiynau cyffredinol

Cwestiynau cyffredinol

Fydda i'n ffitio i mewn?

Fydd rhaid imi adael fy nghartref?

Fydda i'n cael fy nerbyn i'r brifysgol?

Pwy yw'r person gorau i gysylltu â nhw os bydda i eisiau rhagor o wybodaeth?


Fydda i'n ffitio i mewn?

Ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, mae gennym fyfyrwyr o wahanol gefndiroedd.

Mae dysgwyr hŷn, gweithwyr yn gwella eu sgiliau, a myfyrwyr sydd wedi dod trwy ystod o lwybrau i astudio ar gwrs gradd.

ae hyn yn golygu eich bod yn elwa o gronfa eang o brofiad a gwybodaeth yn yr ystafell ddosbarth.

Mae grantiau, bwrsariaethau a chronfa galedi dewisol ar gael os ydych yn dod o gefndir neu gymuned dan anfantais, os ydych mewn gofal neu os oes gennych anabledd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych i wela a ydych yn gymwys.

Nid oes rhaid i chi astudio ar gyfer gradd ar un tro!

Mae cymwysterau yn fwy hyblyg nag erioed gydag opsiynau i wneud cyrsiau byr neu astudio'n rhan-amser. Mae hyn yn golygu y gallwch ffitio addysg o gwmpas eich ymrwymiadau ariannol ac amser. Mae hefyd yn eich helpu i adeiladu cwrs sy'n gweddu i'r dim i'ch anghenion.  Efallai y bydd modd i fyfyrwyr rhan-amser gael eu ffioedd wedi eu talu o dan Gynllun Hepgor Ffioedd y Cyngor Cyllido, cliciwch yma i gael gwybod mwy.

Gallwch hefyd ddewis astudio rhai pynciau neu fodiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg

Fydd rhaid i fi adael fy nghartref?

Nid yw astudio yn y brifysgol bob amser yn golygu byw ar y campws ac astudio'n llawn-amser. Mae llawer o'n cyrsiau'n cael eu cyflwyno mewn partneriaeth â Choleg Cambria a Choleg Menai, Coleg Llandrillo a Choleg Powys. Mae hyn yn golygu ei bod yn bosib y byddech chi'n gaollu astudio am radd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn eich coleg lleol, neu o leiaf astudio ar gyfer rhan o'ch gradd,  y gallwch ychwanegu ati ar gwrs gradd ar un o'n campysau. 

Fydda i'n cael fy nerbyn i'r brifysgol?

Gall amrywiaeth eang o gymwysterau eich arwain at gwrs gradd – nid dim ond Safon Uwch. P'un a ydych wedi gadael yr ysgol heb unrhyw gymwysterau TGAU neu wedi bod yn gweithio am amser hir, mae siwr o fod yn opsiwn i chi.

Rydym yn cynnig HNCs a graddau sylfaen amser llawn a rhan-amser, a gallwn helpu i roi gwybodaeth am gyrsiau Mynediad i AU a gynigir drwy ein partneriaid mewn addysg bellach. Os ydych chi mewn gwaith llawn-amser, mae yna opsiwn  i wneud dysgu yn y gweithle, cwrs byr, neu gyfres o fodiwlau sy'n arwain at radd. Cliciwch yma i gael prosbectws.

Mae graddau sylfaen yn gofyn am gredydau sy'n gyfwerth ag un Safon Uwch. Ac mae profiad gwaith yn cyfrif fel credydau tuag at gyrsiau. Mae'n llawer haws nag y tybiwch. Beth am ddod i ddigwyddiad, edrych o gwmpas y campws neu weld pryd byddwn ni'n yn eich ardal i gael gwybod mwy? 

Mae gennym hefyd 'blwyddyn cic-danio'  cyn symud ymlaen i nifer o'n graddau. Drwy wneud hyn nid oes angen ichi oedi cyn ymuno â'r Brifysgol, a phan fyddwch wedi cwblhau'r Flwyddyn Sylfaen yna gallwch symud ymlaen i astudio ar lefel gradd os yw'n iawn i chi.   

 phwy y dylwn i gysylltu am ragor o wybodaeth?

Eich cyswllt ar gyfer unrhyw beth sy'n ymwneud â'r wybodaeth ar y dudalen hon yw Sarah Gaffney, Cydlynydd Ehangu Mynediad, ar 01978 293575 neu e-bost s.l.gaffney@glyndwr.ac.uk

Mae Sarah yn gweithio gyda grwpiau ac unigolion sy'n tueddu i fod yn gyffredinol heb gynrychiolaeth ddigonol mewn Addysg Uwch. Mae hyn yn cynnwys teuluoedd yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig o'r rhanbarth, pobl ifanc mewn - neu'n gadael - gofal, pobl o gefndir lleiafrifoedd ethnig a theithwyr, pobl ag anableddau a siaradwyr Cymraeg.

"Fy nod yw codi dyheadau a chwalu'r rhwystrau i addysg uwch drwy ymgysylltu â ac ysbrydoli'r aelodau o'n cymunedau sydd anoddaf eu cyrraedd," meddai.

Top