GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Addysg i bawb

Addysg i bawb

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam a'n hadran ehangu cyfranogiad yn ymrwymedig i sicrhau bod pawb sydd â'r potensial i gyflawni mewn addysg uwch yn cael y cyfle i wneud hynny, beth bynnag fo'u hoedran, rhyw, anabledd, rhywioldeb, hil neu gefndir cymdeithasol.

Mae chwarter o'n graddedigion yn dod o'r hyn a elwir yn gymdogaethau cyfranogiad isel. Mae'r rhain yn bobl oedd yn meddwl na fyddent byth yn cael mynd i'r brifysgol, ond a wnaeth.

Ar ôl graddio, mae 84% yn cael swydd - 72% i swyddi ar lefel raddedig y rhan fwyaf ohonynt yng Ngogledd/Gogledd-ddwyrain Cymru.

Ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, mae'n bwysig i ni ei bod yn bosibl i bobl o gartrefi incwm is nid yn unig i anelu at, ond i hefyd gael mynediad i addysg prifysgol.

Mae ein llwyddiant yn helpu i lefelu'r cae chwarae a mynd i'r afael â materion allweddol megis tlodi plant ac annhegwch. Dyna pam ein bod wedi cymryd yr awenau yng Nghymru, gan osod arferion gorau a sefydlu meincnodau ar wella mynediad i addysg uwch.

Gweler isod i ddarganfod sut mae addysg uwch yn nes nag ydych yn meddwl.

Croesawu amrywiaeth

Mae llawer o bobl yn meddwl bod y brifysgol ar gyfer myfyrwyr Safon Uwch galluog neu blant yn eu harddegau sydd â rhieni cyfoethog. Anghywir.

Yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, rydym yn agored i bawb.

Mae hyn yn golygu, beth bynnag fo'ch cefndir, oed, rhyw neu anabledd, rydym yn cynnig cymorth a chyngor i'ch helpu i lwyddo yma.

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn gwerthfawrogi amrywiaeth y cymunedau y mae'n eu gwasanaethu, a hefyd y myfyrwyr rydym yn eu dysgu. Rydym yn darparu cefnogaeth benodol i chwalu rwystrau sy'n benodol i'r grŵp hwn sydd heb gynrychiolaeth ddigonol, gan gynnwys gwahaniaethau ieithyddol, diwylliannol a ffydd, er mwyn creu ymdeimlad o gydraddoldeb a chydlyniad i bawb

Rydym yn ymdrechu i gynyddu'r nifer o bobl o gymunedau du a lleiafrifoedd ethnig sy'n cael mynediad i addysg uwch gyda chymorth ein partneriaid, ac hefyd i gadw a gwella cyrhaeddiad yn y meysydd hyn.

Rydym hefyd yn awyddus iawn i ddatblygu ein gwaith gyda'r gymuned deithiol, ac i adeiladu ar ein strwythur rhyng-ffydd sefydledig.

Pobl sy'n gadael gofal

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn falch i ddal Nod Ansawdd Ymddiriedolaeth Frank Buttle ar gyfer Ymadawyr Gofal, a ddyfarnwyd am ein "hymrwymiad rhagorol i helpu pobl ifanc sydd mewn ac sy'n gadael gofal yn eu hymdrechion academaidd ac ymlaen i lwyddiant" (Gerri McAndrew, Prif Weithredwr Buttle UK.)

Mae mynd i'r brifysgol, nid yn unig yn datblygu galluoedd academaidd, ond dylai hefyd fod am astudio pwnc rydych yn ei fwynhau tra'n cwrdd â phobl newydd a chael hwyl.


Cewch wybod mwy am gymorth i bobl sy'n gadael gofal yma.

Grwpiau cymunedol

Mae ein staff yn gweithio'n helaeth gyda grwpiau cymunedol i ddarparu Dysgu Oedolion ac allgymorth sy'n hyrwyddo addysg uwch i ysgolion a grwpiau. I'w hannog i werthfawrogi'r profiad yn y brifysgol, rydym yn darparu amserlen lawn o ddigwyddiadau a seminarau i godi ymwybyddiaeth, ysbrydoli a chynnwys y gymuned leol.

Mae partneriaethau busnes cryf yn ein galluogi i ddylunio a chyflwyno cymwysterau a chanddynt fwy o berthnasedd i'r gweithle. Yn ogystal â chefnogi rhaglenni datblygu'r gweithlu, rydym yn gweithio gyda chyrff proffesiynol i ddarparu cyrsiau sy'n cynnig Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP).

Mae hyn yn golygu bod cymwysterau yn berthnasol ac o fantais i gyflogwyr a gweithwyr fel ei gilydd.

Cymunedau yn Gyntaf

Mae gan ein hadran ehangu cyfranogiad gysylltiadau cryf gyda ein swyddfeydd Cymunedau yn Gyntaf lleol yng Nghaia/Hightown a'r Pentrefi Trefol, yn ogystal ag yn Nwyrain a Gorllewin Sir y Fflint, De-orllewin Y Rhyl a Dinbych Uchaf. Mae ein gwaith yn ymestyn ar draws ardaloedd cod post blaenoriaethol eraill yng Nghymru a dros y ffin yn Lloegr. Ein nod yw ymgysylltu â'r aelodau o'n cymuned sydd anoddaf eu cyrraedd fel rhan o'n hymgais i gefnogi plant ac oedolion i gydnabod manteision helaeth addysg.

Cyflawnir hyn drwy gyflwyno rhaglen strwythuredig o ddigwyddiadau a gweithgareddau cymunedol sy'n helpu i ysbrydoli ac annog ein cymunedau i ymgysylltu a chymryd rhan.

Cewch ddarganfod a oes gennych hawl i gymorth ychwanegol – ariannol a bugeiliol - drwy glicio yma.

Bws Dysgu Wrecsam

Colegau Addysg Bellach

Er mwyn chwalu'r rhwystrau i addysg, rydym yn cynnig y cyfle i astudio cyrsiau Prifysgol Glyndŵr Wrecsam mewn colegau addysg bellach. Mae'r cyrsiau hyn yn cynnig cyfle i gael manteision addysg prifysgol, gan ehangu mynediad i'r rhai nad ydynt yn gallu teithio i brifysgol.

Rydym yn sicrhau bod y gwasanaethau sydd ar gael ar gampysau Glyndŵr Wrecsam hefyd ar gael yn y colegau sy'n bartneriaid er mwyn galluogi myfyrwyr i fanteisio ar gymorth anabledd, cyngor cyllido, cymorth astudio a mynediad at wasanaethau llyfrgell.

Rydym eisiau i bob myfyriwr gael y cyfle i lwyddo.

Cliciwch yma i gael gwybod mwy am ein colegau cyfrannog.

Menter Ymgyrraedd yn Ehangach

Ar y cyd â phartneriaid lleol, mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn chwaraewr allweddol o ran hyrwyddo a datblygu ystod o wahanol weithgareddau Ymgyrraedd yn Ehangach i godi ymwybyddiaeth o addysg uwch.

Mae menter Ymestyn yn Ehangach yn strategaeth Gymru gyfan a sefydlwyd yn 2002 gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) i ehangu cyfranogiad a mynediad i addysg uwch, gan gefnogi cynhwysiad cymdeithasol a gwella sgiliau.

Cliciwch yma i ddarllen am ein prosiectau Ymgyrraedd yn Ehangach cyfredol.

Cyrsiau byr

Cliciwch yma i weld manylion pellach am y cyrsiau sydd ar gael i'n cymuned leol

Astudiaethau Achos

Cwestiynau Cyffredinol

Am ragor o wybodaeth ewch i'n tudalen Cwestiynau Cyffredinol.

Trosolwg

Mae llawer o bobl yn meddwl bod y brifysgol ond i fyfyrwyr Lefel A peniog neu blant yn eu harddegau a chanddynt rieni cyfoethog. Anghywir.

Yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, rydym yn agored i bawb.

Mae hyn yn golygu, beth bynnag fo'ch cefndir, oed, rhyw neu anabledd, rydym yn cynnig cymorth a chyngor i'ch helpu i lwyddo yma.

Mae Prifysgol Glyndŵr yn gwerthfawrogi amrywiaeth y cymunedau y mae'n eu gwasanaethu, a hefyd y myfyrwyr y mae'n eu haddysgu. Rydyn yn darparu  cymorth penodol i chwalu rhwystrau sy'n benodol i grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol, gan gynnwys gwahaniaethau ieithyddol, diwylliannol a ffydd, er mwyn creu ymdeimlad o gydraddoldeb a chydlyniad i bawb.

Rydym yn ymdrechu i gynyddu'r nifer o bobl sy'n dod o gymunedau du a lleiafrifoedd ethnig sy'n mynd ymlaen i addysg uwch gyda chymorth ein partneriaid, ac hefyd i gadw a gwella cyrhaeddiad yn y meysydd hyn.

Rydym hefyd yn awyddus iawn i ddatblygu ein gwaith gyda'r gymuned deithiol, ac i adeiladu ar ein strwythur rhyng-ffydd sefydledig.

Ymadawyr Gofal: Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn falch o fod wedi cyflawni Marc Ansawdd Ymddiriedolaeth Frank Buttle yn 2007, sydd wedi cael ei adnewyddu am dair blynedd arall, am ein hymrwymiad "rhagorol" ci helpu pobl ifanc sydd mewn ac sy'n gadael gofal yn eu hymdrechion academaidd ac ymlaen i lwyddiant, sef sylwadau a wnaed gan Gerri McAndrew, Prif Weithredwr Buttle UK.

Mae mynd i'r brifysgol, nid yn unig yn datblygu galluoedd academaidd, ond dylai hefyd fod am astudio pwnc rydych yn ei fwynhau tra'n cwrdd â phobl newydd a chael hwyl.

Cewch wybod gwybod mwy am y cymorth i bobl sy'n gadael gofal yma.

Top