Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Grease

Yr Ysgol

Croeso gan Bennaeth yr Ysgol

Alec ShepleyPrifysgol Glyndwr Wrecsam yn cael Arian yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu

Cyflwyniad

Mae Ysgol y Celfyddydau Creadigol yn gymuned fywiog a chreadigol ar gyfer staff a myfyrwyr, ymwelwyr a chyn-fyfyrwyr fel ei gilydd. Mae gan yr Ysgol gysylltiadau rhyngwladol a phroffesiynol y gall ein myfyrwyr eu defnyddio i hybu eu huchelgeisiau, i arbrofi ac i ddatblygu eu doniau creadigol boed hynny mewn celf, dylunio, y dyniaethau, y cyfryngau creadigol, y celfyddydau perfformio neu'r gair ysgrifenedig.

Mae ein ffocws ar wireddu cysylltiadau byw rhwng gwaith y myfyrwyr, cymdeithas a'r diwydiannau creadigol yn cael ei ddangos yn ein cymwysterau cyflogadwyedd a'n gwobrau.

Mae'r Ysgol yn credu yng ngrym trawsnewidiol cyfuno creadigrwydd ac addysg i newid bywydau ac rydym yn annog ein myfyrwyr i symud o amgylch yr Ysgol i groesi i ddisgyblaethau cysylltiedig eraill - mae hyn yn sgil hanfodol yn y byd modern.

Meysydd Cwrs

Celf a Dylunio

Mae pynciau Celf a Dylunio yn bennaf o fewn cartref traddodiadol adeilad Ysgol Celf a Dylunio Gogledd Cymru gynt yn Stryt y Rhaglaw lle mae cyfuniad o stiwdios traddodiadol a mannau technolegol modern.

Gallwch ddewis astudio graddau israddedig yn y celfyddydau cain, y celfyddydau cymhwysol, ffilm a ffotograffiaeth, dylunio graffeg, animeiddio, dylunio gemau a darlunio ac wrth astudio, byddwch yn cael defnyddio gweithdai technegol mewn dylunio, 3D, argraffu a hefyd y dechnoleg ddiweddaraf yn ein Canolfan y Diwydiannau Creadigol i lawr y ffordd ar y prif gampws ym Mhlas Coch. Gwaith prosiect byw ac ymchwil ystyrlon yw'r hyn sy'n gwneud ein myfyrwyr yn fwyfwy cyflogadwy.

Byddwch hefyd yn cael y cyfle i astudio graddau ôl-raddedig, ar ein rhaglenni meistr yn y celfyddydau a addysgir a'n graddau graddau ymchwil yn feistri athroniaeth a doethuron athroniaeth.

Felly boed yn chwilio am gyflogaeth neu am lefel uwch o astudio, mae Celf a Dylunio'n cynnig dyfodol cyffrous ichi.

Gweler ein cyrsiau israddedig ac ôl-raddedig yn y maes hwn am ragor o fanylion.

Cwrdd â'n cyn-fyfyrwyr

Cadw mewn cyswllt â ni:

Dylunio Graffig ac Amlgyfryngau: Twitter @socagd, Instagram 'socagraphicdesignmultimedia' ac ar Facebook, Ysgol y Celfyddydau Creadigol ar Facebook

Celf Gymhwysol: Twitter @NWSADAppliedArt 

Celf Gain: @FineArtNWSAD

Technoleg y Cyfryngau Creadigol

Mae Technoleg Cyfryngau Creadigol yn cynnwys cyrsiau BSc yn bennaf mewn technolegau teledu, radio, sain a cherddoriaeth.
Mae pob un wedi'i leoli yn ein Canolfan y Diwydiannau Creadigol. Mae'r cyrsiau hyn yn darparu profiad cyfoethog a throchol yn archwilio technolegau cyfredol a newydd sy'n ymwneud â chynhyrchu cyfryngau creadigol, a sut y gall hyn gael ei ddefnyddio i greu cynnyrch ar gyfer llawer o ddefnyddiau. Mae'r profiad hanfodol hwn, sy'n cynnwys prosiectau byw, yw'r hyn sy'n gwneud ein graddedigion yn ddymunol iawn yn y byd gwaith ym maes technoleg y cyfryngau creadigol, yn datblygu theori gosodiadau sain byw, newyddiaduraeth, ysgrifennu copi, hysbysebu a phob un o feysydd y cyfryngau niferus eraill.

Gweler ein cyrsiau israddedig ac ôl-raddedig yn y maes hwn am ragor o fanylion.

Cwrdd â'n cyn-fyfyrwyr

Cadw mewn cyswllt, dilynwch ni ar Twitter @GlyndwrCMT

Dylunio

Y Dyniaethau

P'un a ydych yn dewis arbenigo neu rannu eich astudiaethau rhwng pynciau cyflenwol hanes, Saesneg ac ysgrifennu creadigol, byddwch yn mwynhau ymchwilio i'r gorffennol yn ogystal â'r presennol a'r dyfodol.

Bydd darllen a thrafod llyfrau a syniadau yn dod yn fyw drwy ein haddysgu rhagorol. Gan roi cyfleoedd i chi gael astudiaethau ysgogol ar amrywiaeth o themâu gan gynnwys hanes Cymru'r Canoloesol, hanes Prydeinig a hanes Ewrop, y dadeni, hanes modern a'r cyd-destun cymdeithasol, gwleidyddol a diwylliannol o ysgrifennu boed hynny ar gyfer barddoniaeth, y sgrin, y llwyfan neu am bleser yn unig.

Byddwch yn dod yn feddyliwr ac ysgrifennwr gwybodus, deinamig a graenus, wrth ichi agor ystod eang o gyfleoedd gyrfaol.

Gweler ein cyrsiau israddedig ac ôl-raddedig yn y maes am ragor o fanylion.

Cwrdd â'n Cyn-fyfyrwyr

Cadw mewn cyswllt, dilynwch ni ar:

Facebool Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Facebook Hanes

Newyddiaduraeth a'r Cyfryngau

Gall cyw-newyddiadurwyr eu paratoi eu hunain ar gyfer ystod eang o rolau o fewn diwydiant y cyfryngau, gyda chyrsiau a fydd yn eich arfogi â'r sgiliau amrywiol ac amlgyfrwng sy'n addas ar gyfer gwahanol fathau o yrfaoedd.

Mae ein graddau mewn newyddiaduraeth a'r cyfryngau arloesol yn cyflwyno cyfuniad ysbrydoledig o wybodaeth ddamcaniaethol a hyfforddiant ymarferol a fydd yn golygu eich bod yn gyflogadwy ar draws y diwydiant cyfryngau. Mae ein darlithwyr profiadol yn weithwyr proffesiynol yn y cyfryngau sy'n dod o faes darlledu, papurau newydd, cylchgronau, cyfryngau newydd a chysylltiadau cyhoeddus. Mae yna ystod drawiadol o gyfleusterau modern ar y safle gan gynnwys stiwdio cynhyrchu blaengar, gorsaf radio FM cymunedol ac ystafelloedd amlgyfrwng llawn offer yn cynnwys cyfarpar Apple Mac helaeth.

Gweler ein cyrsiau israddedig ac ôl-raddedig yn y maes am ragor o fanylion.

Cwrdd â'n Cyn-fyfyrwyr

Cadw mewn cyswllt, dilynwch ni ar Twitter @GlyndwrJourno and @GlyndwrMedia

Y Celfyddydau Perfformio

Wedi'i leoli yn Stiwdios Terry Hands a Chanolfan Catrin Finch, mae'r celfyddydau perfformio yma yn Ysgol y Celfyddydau Creadigol yn cyfuno'r tri maes deinamig y teledu, theatr a pherfformio.

Mae ein haddysgu'n cyfuno cynyrchiadau drama cymhwysol gyda pherfformiadau cyhoeddus rheolaidd a chysylltiadau byw gyda'r theatr broffesiynol yn ogystal â gweithdai a dosbarthiadau meistr. Mae'r profiadau unigryw hyn yn cynnwys gwaith gydag ysgolion lleol, grwpiau cymunedol a sefydliadau'r sector cyhoeddus.

Byddwch yn dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am sgiliau lleisiol, symudiad a theatr gorfforol gyda'r cyfle i greu coreograffi ar gyfer cynyrchiadau adrannol. Bydd y cyfleoedd hyn yn eich helpu i gwrdd ag ystod eang o ofynion yn y diwydiannau creadigol heddiw.

Bydd y tîm addysgu ymroddedig gyda chefndir proffesiynol yn y theatr, teledu a pherfformiad yn eich cyflwyno i'w rhwydweithiau proffesiynol eu hunain.

Gweler ein cyrsiau israddedig ac ôl-raddedig yn y maes am ragor o fanylion.

Cwrdd â'n Cyn-fyfyrwyr

Manylion Cyswllt

Os oes gennych ddiddordeb mewn un o'n cyrsiau neu'n dymuno cael rhagor o wybodaeth ffoniwch 01978 293439 neu e-bost enquiries@glyndwr.ac.uk

Os oes gennych ddiddordeb mewn astudio am radd ymchwil neu gydweithio ag ymchwilydd cysylltwch â Dr Susan Liggett at s.liggett@glyndwr.ac.uk

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top