Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Seicoleg

Ymchwil

Mae ymchwil yn yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol a Bywyd yn dod o dan sawl maes pwnc eang: iechyd a meysydd cysylltiedig; seicoleg, seiciatreg a niwrowyddoniaeth; amaethyddiaeth, gwyddor milfeddygol a bwyd; gwaith cymdeithasol a pholisi cymdeithasol; cymdeithaseg; addysg; a gwyddorau chwaraeon ac ymarfer corff.

Wrth wraidd y sbectrwm eang hwn o ddiddordebau, mae awydd bod ymchwil yn cael ei chymhwyso i'r byd go iawn boed hynny'n datblygu technegau addysg newydd, gwella gofal iechyd neu ddatblygu arfer gorau yn y maes.

Mae'r tîm wedi cyhoeddi nifer o lyfrau a phapurau ac wedi ffurfio ystod eang o berthnasau ar gyfer gweithio mewn partneriaeth sydd yn cael effaith wirioneddol ar eu sectorau.

O fewn cwmpas addysg, plentyndod ac astudiaethau teuluol, maent wedi cyhoeddi gwaith ym maes asesu blynyddoedd cynnar, y defnydd o ffonau symudol gan blant, stereoteipiau rhyw, lles meddyliol plant, ac addysg awyr agored.

Mae arbenigeddau seicoleg, meddygaeth gyflenwolac astudiaethau crefyddol wedi cael eu cyhoeddi ar feysydd hapusrwydd, ysbrydolrwydd a chreadigrwydd wrth ymdopi, aciwbigo, gan archwilio sut y gall yr eglwys helpu grwpiau anodd eu cyrraedd, ac ar fwlio ar-lein. Maes o ddiddordeb penodol yw seicoleg crefydd sy'n arwain at waith cyhoeddedig ar 'ddatgysylltiad a chrefydd', 'Schizotypy a Chrefyddrwydd', a 'Seicopatholeg'.

Yn ddiweddar, mae ein tîm chwaraeon wedi cyhoeddi ar themâu'r gwyddor y tu ôl i swyddogion chwaraeon a throseddu, ymwybyddiaeth plant o noddi alcohol mewn chwaraeon, ac asesu ffitrwydd corfforol plant ysgol.

Mae'r maes gwaith cymdeithasol a gwyddoniaeth gymdeithasol wedi cyhoeddi erthyglau cyfnodolyn a gyhoeddwyd ac a gomisiynwyd ar gyfer prosiectau a ariennir ar y meysydd o sicrhau cydymffurfiaeth â Gorchmynion Cyfiawnder Ieuenctid, ecsbloetio plant, dibyniaeth ar alcohol a chyffuriau a goblygiadau, cefnogi dioddefwyr troseddau, amrywiaeth a dadansoddi troseddau. Mae'r tîm yn ymwneud yn drwm â phrosiect ymchwil 5 mlynedd newydd, y prosiect ymchwil cyntaf o'i fath yn y DU, a fydd yn archwilio effaith datblygu'r carchar yn  Stad Ddiwydiannol Wrecsam a fydd yn agor yn 2017.

Mae'r tîm iechyd wedi cael gwaith wedi'i gyhoeddi ar addysg nyrsio, cyfraniad arbenigwyr nyrsys clinigol cymunedol, hybu lles, y defnydd o dechnoleg symudol i gau'r bwlch rhwng theori ac ymarfer addysg, ac fe'u comisiynwyd i gynghori ar fodel newydd ar gyfer sefydliadau gofal iechyd yng Nghymru.

O fewn y maes amaethyddiaeth, gwyddor milfeddygol a gwyddor bwyd mae'r tîm wedi cyflwyno mewn cynadleddau rhyngwladol ar lawer o bynciau gan gynnwys y rhyngweithio rhwng ceffylau a'u trinwyr.

Chwaraeon
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top