Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Cyfleusterau

Cyfleusterau

Mae Campws Llaneurgainy Brifysgol, wedi'i amgylchynu gan gefn gwlad hardd gogledd Cymru, wedi'i neilltuo i gyrsiau tir ac addysg gwledig, astudiaethau anifeiliaid a bioamrywiaeth. Ar y safle mae uned ceffylau a gymeradwyir gan Gymdeithas Ceffylau Prydain (BHS), uned astudiaethau anifeiliaid, canolfan sgiliau tirlunio ac uned gynhyrchu organig. Mae yna hefyd ardal o goetir hynafol.

Mae Stadiwn Cae Ras Prifysgol Glyndŵr, drws nesaf i Gampws Wrecsam, yn gartref i CPD Wrecsam a thîm rygbi'r gynghrair Croesgadwyr Gogledd Cymru. Defnyddir y stadiwm gan fyfyrwyr ar draws y Brifysgol gan gynnwys myfyrwyr chwaraeon. Mae'r myfyrwyr yn ffilmio gemau CPD Wrecsam a Chroesgadwyr Gogledd Cymru ac yn dadansoddi'r rhain fel rhan o'u gwaith cwrs ac mae myfyrwyr hyfforddi chwaraeon yn cael profiad ymarferol trwy hyfforddi plant a grwpiau cymunedol lleol. Defnyddir y Labordy Perfformiad Dynol ar Gampws Wrecsam gan fyfyrwyr chwaraeon hefyd i asesu ffisioleg, dadansoddi perfformiad a gweithgaredd corfforol mewn ystod o weithgareddau chwaraeon.

Mae Clinig Meddygaeth Dsieineaidd myfyrwyr therapi cyflenwol i brofi byd gwaith eu maes.

Mae'r Uned Gwasanaethau Clinigol ar Gampws Wrecsam yn rhoi cyfle i fyfyrwyr iechyd a nyrsio ddatblygu eu medrau clinigol trwy sefyllfaoedd ffug ac efelychu clinigol gan gynnwys defnyddio mannequins anatomegol ac offer meddygol. Mae gan y tîm therapi galwedigaethol fynediad at ystod o offer a chymhorthion i'w galluogi i weithredu senarios a rhoi damcaniaeth ar waith.

Mae labordai seicoleg neilltuol ar Gampws Wrecsam sy'n cynnwys amrywiaeth o offer uwch-dechnoleg sy'n gallu dadansoddi ymennydd, mesur patrymau cysgu a monitro ymatebion pobl i wahanol sefyllfaoedd yn seiliedig ar chwys. Defnyddir y set o offer safonol ddiwydiannol hon gan seicolegwyr proffesiynol ac mae'n helpu i baratoi myfyrwyr ar gyfer amgylcheddau gweithio. Mae'r offer yn cynnwys llechen CANTAB ar gyfer cynnal profion gwybyddol niwropsychlegol; Actiwatch sy'n casglu data ar gysgu; offer pen di-wift EPOC r gyfer mesur llifau ymennydd; a pheiriant Biopac i gael data bioffisiolegol ac allbwn cardiaidd, ymateb croen galfanig, pwysedd gwaed ac allbwn anadlol.

I fyfyrwyr gwaith cymdeithasol mae meddalwedd tref rhithwir ar gael sy'n galluogi asesiadau risg mewn tai er mwyn cynllunio ymweliadau a darparu gweithgareddau diagnosis ymarfer y gall myfyrwyr ddysgu amdanynt.

Mae gan yr Ysgol Uned Dysgu Lleol benodol i ddarparu cefnogaeth a threfniadau ar gyfer trefnu lleoliadau gwaith o fewn cyrsiau.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top