Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Ysgol y Gwyddorau Bywyd

Am yr ysgol

Croeso gan Bennaeth yr Ysgol

Simon StewartPrifysgol Glyndwr Wrecsam yn cael Arian yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu

Cyflwyniad

Mae'r Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol a Bywyd yn angerddol am anghenion cymdeithas p'un a yw hynny'n addysg, iechyd, gofal cymdeithasol, yr amgylchedd neu'r system gyfiawnder. Mae ei thîm academaidd a chymorth yn ymroddedig i'w myfyrwyr, gan sicrhau eu bod yn cael eu cefnogi'n llawn ac yn rhoi pob cyfle i fynd allan a gwneud gwahaniaeth i bobl.

Mae cysylltiadau rhagorol gyda diwydiant a gwasanaethau cyhoeddus yn y rhanbarth yn golygu bod gan yr Ysgol gyfle i gael amrywiaeth eang o leoliadau gwaith i fyfyrwyr sy'n rhoi amrywiaeth o brofiad iddynt. Mae gan y tîm eu hunain brofiad cyfoethog mewn diwydiant ac ymarfer a defnyddiant eu partneriaethau a'u harbenigedd i gynghori a chynorthwyo sefydliadau yn y rhanbarth. Mae'r partneriaethau hyn yn ganolog i sicrhau bod pob rhaglen yn addas i'r diben ac yn darparu'r posibilrwydd uchaf o gyflogaeth a dilyniant gyrfaol.

Mae'r Ysgol hefyd yn gallu gweithio mewn ffordd amlddisgyblaethol ar brosiectau ac ar arwain arfer gorau. Mae'r tîm yn uchelgeisiol ac yn arloesol yn eu hymagwedd at anelu am y gorau yn eu sector.


Mae datblygu sgiliau ymarferol a phrofiad mewn sefyllfaoedd go iawn yn allweddol i bob cwrs ac mae llawer o'r cyrsiau hefyd yn cynnig achrediadau proffesiynol trwy berthnasoedd gwaith agos y  timau gyda Chymdeithas Ceffylau Prydain, Cymdeithas Meddygaeth Tseiniaidd Traddodiadol, Ffederasiwn Therapyddion Cyfanol, Cymdeithas Therapyddion Galwedigaethol Prydain, a Chymdeithas Seicolegol Prydain.

Mae'r tîm cyfeillgar a chefnogol yn llwyr ddeall yr heriau o gydbwyso astudio ag ymrwymiadau teulu a gwaith ac fe gedwir meintiau dosbarth yn fach i sicrhau bod amgylchedd cefnogol yn cael ei feithrin. Mae myfyrwyr yn gallu ymgymryd â siwrnai sy'n mynd â nhw o ddatblygiad personol yn gynnar eu graddau at ddatblygiad proffesiynol wrth iddynt symud ymlaen trwy eu cwrs.

Adrannau

Iechyd, Chwaraeon a Meddygaeth Gyflenwol

Mae'r portffolio hwn yn tynnu ynghyd themâu rhyngddisgyblaethol gweithgarwch corfforol, iechyd, lles, therapïau cyflenwol, adsefydlu a rheoli anafiadau a hyfforddi. Gan weithio gyda phartneriaid allanol fel Cymdeithas Bêl-droed Cymru a Ffederasiwn Therapyddion Cyfannol, mae gan y portffolio hwn ffocws cryf ar gyflogadwyedd, gan gysylltu cymwysterau proffesiynol ag astudiaeth lawn-amser. 

Daw'r darlithwyr o wahanol gefndiroedd ac mae pob un ohonynt yn brofiadol yn eu maes. Maent yn ymgymryd ag ymchwil gymhwysol sy'n datblygu partneriaethau newydd ar gyfer y Brifysgol ac yn cynorthwyo sefydliadau yn yr ardal. 

Gweler ein cyrsiau israddedig ac ôl-raddedig yn y maes hwn am ragor o fanylion.

Cwrdd â'n Cyn-fyfyrwyr

Cadw mewn cyswllt, rydyn ni ar Twitter @GUHealth.

Seicoleg, Gwyddorau Bugeiliol ac Ieuenctid a Chymuned

Mae cyrsiau yn y maes hwn wedi'u hachredu gan eu corff proffesiynol perthnasol o achrediad y radd seicoleg gan Gymdeithas Seicoleg Prydain (BPS) hyd at y cymhwyster proffesiynol a dderbynnir gan fyfyrwyr ar y rhaglenni ieuenctid a chymunedol sy'n cael eu cymeradwyo gan Safonau Hyfforddi Addysg Cymru.

O brosiectau ymgysylltu â'r gymuned, gweithgareddau lleoli, arbrofion byw ac astudiaethau ymchwil, mae'r portffolio hwn yn ymgysylltu â'r gymuned i wella profiadau dysgu myfyrwyr ac yn rhoi cyfleoedd ymarferol iddynt gymhwyso eu gwybodaeth mewn amgylcheddau go iawn.

Ystyrir bod Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn "gartref gwaith ieuenctid yng Nghymru", ar ôl cynnig addysg a hyfforddiant i'r sector ieuenctid a chymuned ers dros 39 mlynedd. O'r herwydd, mae gan yr adran gysylltiadau rhagorol â chyflogwyr ar draws gogledd Cymru, gogledd orllewin Lloegr a chanolbarth Lloegr, ac mae'n gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau ar draws y sector statudol, gwirfoddol a'r trydydd sector.

Gweler ein cyrsiau israddedig ac ôl-raddedig yn y maes hwn am ragor o fanylion.

Cwrdd â'n Cyn-fyfyrwyr


Cadw mewn cyswllt, mae ein tîm Seicoleg ar Twitter a hefyd ein tîm ieuenctid a chymuned Twitter.

Comp med

Nyrsio a Chwnsela a Gofal Plant Therapiwtig

Ffocws y portffolio hwn yw rhaglenni rhan amser, proffesiynol sy'n cyd-fynd â rolau penodol o fewn y sector gofal cymdeithasol a'r sector iechyd - o'n dulliau arloesol o ymgysylltu â nyrsys ôl-gofrestru i'n model dysgu cymysg ar gyfer y sector gofal plant preswyl. Mae'r maes hwn yn harneisio technoleg fodern er mwyn gwella sgiliau a ynghorwyr, gofalwyr cymdeithasol, nyrsys a gweithwyr gofal iechyd y dyfodol, gan ymateb i'r prif feysydd twf a nodwyd gan Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru.

Mae gan y tîm berthynas waith agos gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a sefydliadau iechyd yn y rhanbarth ac mae gan bob un ohonynt brofiad arweinyddiaeth a rheolaeth broffesiynol yn eu sectorau.

Mae datblygu sgiliau ymarferol yn mynd law yn llaw â dysgu damcaniaeth ar bob cwrs a chaiff myfyrwyr brofiad trwy gyfleoedd cysgodi a hyfforddi, lleoliadau gwaith a sesiynau ymarferol gan ddefnyddio'r cyfoeth o gyfleusterau yn y Brifysgol.

Gweler ein cyrsiau israddedig ac ôl-raddedig yn y maes hwn am ragor o fanylion.

Cwrdd â'n Cyn-fyrywyr

Ieuenctid a Chymuned

Addysg, Astudiaethau Teuluoedd a Phlentyndod ac Astudiaethau Tir

Mae gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam brofiad sylweddol a hanes hir o gynnig cyrsiau addysg. Mae'n gweithio mewn partneriaeth â chyflogwyr, sefydliadau ac asiantaethau perthnasol i sicrhau bod cynnwys ei chyrsiau yn adlewyrchu blaenoriaethau cyfredol. Mae ei phartneriaethau agos ag ysgolion, colegau AB ac awdurdodau addysg lleol yn cynnig lleoliadau i fyfyrwyr a chyfleoedd DPP cynhwysfawr i athrawon.

Cafodd cyrsiau ym maes Astudiaethau Plentyndod/Addysg ym Mhrifysgol Glyndŵr eu rhoi'n ail yn y DU ac yn rhif un yng Nghymru ar gyfer boddhad myfyrwyr yn ôl Canllaw Prifysgolion Cyflawn  2016.

Mae'r rhaglenni Astudiaethau Tir yn cael eu cyflwyno o safle Llaneurgain y Brifysgol ac maent yn allweddol i ddarparu mentrau garddwriaethol, amgylcheddol a lles anifeiliaid sylweddol, gan gysylltu â blaenoriaethau cenedlaethol mewn datblygiad a busnes gwledig. Mae gan y Brifysgol gysylltiadau gwych â sefydliadau cadwraethol sy'n rhoi'r cyfle i fyfyrwyr tir ymgymryd â lleoliadau a theithiau maes.

Gweler ein cyrsiau israddedig ac ôl-raddedig yn y maes hwn am ragor o fanylion.

Cwrdd â'n Cyn-fyfyrwyr

Cymdeithas, Troseddeg a Gwaith Cymdeithasol

Mae'r portffolio hwn yn canolbwyntio ar addysgu'r genhedlaeth nesaf o weithwyr proffesiynol a chanddynt y nod o weud ein cymdeithas yn lle gwell. Mae gan y tîm gysylltiadau agos â HMP Berwyn a Chyngor Gofal Cymru ac mae gan y darlithwyr yn y maes hwn brofiad eang a chyfredol o weithio yn y sector cyfiawnder troseddol ac maent yn ymchwil-weithredol ym meysydd gweithio gydag ymddygiad troseddol, cyfiawnder ieuenctid, menywod a troseddau a chamddefnyddio sylweddau.


Mae datblygu medrau ymchwilio beirniadol a empirig myfyrwyr yn cael ei gyfuno â'r ddealltwriaeth bod ar y sector cyhoeddus angen sgiliau ymchwil cymdeithasol i ddylanwadu ar bolisi ac ymarfer.

Mae gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam draddodiad hir o gyflwyno cymwysterau gwaith cymdeithasol. Mae'r rhaglen wedi'i hachredu gan Gyngor Gofal Cymru ac fe'i cyflwynir mewn partneriaeth ag awdurdodau unedol Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam. Mae ein cwrs therapi galwedigaethol poblogaidd wedi'i achredu gan Goleg y Therapyddion Galwedigaethol a'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal.

Gweler ein cyrsiau israddedig ac ôl-raddedig yn y maes hwn am ragor o fanylion.

Cwrdd â'n Cyn-fyfyrwyr

Cadw mewn cyswllt â'n hadran Troseddeg ar Facebook.

Manylion Cyswllt

Os oes gennych ddiddordeb yn un o'n cyrsiau neu'n dymuno cael rhagor o wybodaeth ffoniwch 01978 293439 neu e-bost: enquiries@glyndwr.ac.uk

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top