Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Adeilad Edward Llwyd

Am yr ysgol

Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn cael Arian yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu

Cyflwyniad

Mae'r Ysgol Gwyddoniaeth Gymhwysol, Cyfrifiadureg a Pheirianneg yn cael ei hysgogi gan ei hysbryd arloesol i gynorthwyo diwydiant trwy ei harbenigedd ac i wella technoleg trwy ei chreadigrwydd. Mae'r tîm ar flaen y gad o ran arfer gorau ac mae llawer o sefydliadau yn y rhanbarth yn gofyn am eu cyngor.

I fyfyrwyr maent yn cynnig amgylchedd 'ymarferol' lle mae profiad ymarferol yn cefnogi pob agwedd o ddysgu boed hyn drwy gyfrwng y cyfleusterau yn y Brifysgol er mwyn creu senarios 'go iawn' neu drwy ymweliadau diwydiant a chyfleoedd i gystadlu mewn cystadleuthau cenedlaethol, rhanbarthol a chenedlaethol.

Mae gwaith ymchwil traws-ddisgyblaeth a chydweithrediadau â diwydiant yn gyffredin rhwng adrannau ac mae amrywiaeth o arbenigeddau yn bodoli o fewn yr Ysgol. Mae eu hymchwil wedi cael ei gydnabod yn genedlaethol ac yn rhyngwladol ac mae llawer o'r tîm wedi cyflwyno eu gwaith ledled y byd.

Adrannau

Yr Amgylchedd Adeiledig

Mae'r tîm academaidd yn ymfalchïo yn yr amgylchedd dysgu cefnogol a chyfeillgar y mae'n ei gynnig i fyfyrwyr. Mae'r darlithwyr i gyd yn aelodau o'u cyrff proffesiynol cysylltiedig o fewn y diwydiannau pensaernïaeth, tai ac adeiladu, ac yn defnyddio eu harbenigedd a'u profiad uniongyrchol âdiwydiant i ddatblygu perthnasoedd gyda'r sector, sy'n fanteisiol i'w hymchwil ac i ddysgu myfyrwyr.

Mae'r cyrsiau a gynigir ym meysydd technoleg dylunio pensaernïol, adeiladu a thai, wedi'u hachredu gan eu corff proffesiynol cysylltiedig, gan gynnwys Sefydliad Siartredig Adeiladu (CIOB), Sefydliad Siartredig Technegwyr Pensaernïol (CIAT) a'r Sefydliad Siartredig Tai. Mae amgylchedd gwaith go iawn yn cael ei feithrin ar gyfer myfyrwyr sy'n cynnwys ymweliadau safle, prosiectau sy'n seiliedig ar safleoedd go iawn a phrosiectau 'byw'. Mae'r darlithwyr yn gweithredu fel ymgynghorwyr ar lawer o brosiectau lleol.

Roedd cyrsiau o fewn yr Amgylchedd Adeiledig ym Mhrifysgol Glyndŵr yn drydydd yn y DU ar gyfer boddhad cyffredinol myfyrwyr yng Nghanllaw Prifysgolion 2015 y Guardian - adran adeiladu, tref a gwlad.

Gweler ein cyrsiau israddedig ac ôl-raddedig yn y maes hwn am ragor o fanylion.

Cyfarfod â'n Cyn-fyfyrwyr

Gall myfyrwyr a graddedigion ein cyrsiau ymuno â'n cymuned ar facebook yn

TheBuiltEnvironmentSociety@GlyndwrUniversityWrexham

Cyfrifiadura

Prifysgol Glyndŵr yw'r orau yng Nghymru o ran rhagolygon graddedigion ym meysydd gwyddorau cyfrifiadurol a TG, yn ôl The Times. Mae hefyd yn ymfalchïo yn ei hadran cyfrifiadura arobryn – y bernir ei fod yn 'arwain y byd' yn asesiad ymchwil diwethaf y DU (RAE 2008).

Mae gan y tîm pwnc berthynas gref â Chymdeithas Cyfrifiaduron Prydain, y IEEE, ACM ac IFIP ac mae'r adran yn gartref i ARClab canolfan ymchwil o fri ar gyfer cyfrifiaduron a thechnoleg ddigidol sy'n cynnal cynhadledd ymchwil ddwy flynedd ar y rhyngrwyd. Mae ymchwil awtomataidd dylunio deallus yr adran yn "flaenllaw'r byd" yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014. Mae'r adran hefyd wedi llwyddo i ddenu cylllid i ddatblygu ystod o offer cegin deallus i'w ddefnyddio gan bobl oedrannus neu bobl anabl.

TMae'r maes pwnc cyfrifiadura yn Academi Cisco gydnabyddedig. Mae'r cyrsiau'n gyfle i gymryd rhan yn Rhaglenni Academi CISCO ac yn gymwys i gael achrediad CISCO. Mae'r tîm, sydd â phrofiad yn y diwydiant eu hunain hefyd yn canolbwyntio ar roi gwybodaeth a phrofiad rhagorol i fyfyrwyr o'r byd gwaith drwy trwy briffiau 'byw' ar gyfer prosiectau, cyswllt rheolaidd â gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant a'r cyfle i fynychu digwyddiadau.

Anogir prosiectau traws-ddisgyblaeth ac ymchwil gydag arbenigedd cyfrifiadurol a chyda meysydd cysylltiedig megis Ysgol y Celfyddydau Creadigol yn y brifysgol.

ae gan lawer o'r cyrsiau achrediadau megis Ymarfer Llyfrgell a Gwybodaeth, a gefnogir gan Sefydliad Siartredig Llyfrgell a Gweithwyr Proffesiynol Gwybodaeth (CILIP), CyMAL (Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Cymru), a Chymdeithas y Prif Lyfrgellwyr (Cymru) ac mae wedi'i achredu gan CLIP.

Gweler ein cyrsiau israddedig ac ôl-raddedig yn y maes hwn am ragor o fanylion.

Cyfarfod â'n Cyn-fyfyrwyr

Cadwch mewn cysylltiad - dilynwch ni ar  Facebook a twitter @CompGlyndwr

Cyfrifiadura
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top