Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Adeilad Edward Llwyd

Am yr ysgol

Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn cael Arian yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu

Cyflwyniad

Mae'r Ysgol Gwyddoniaeth Gymhwysol, Cyfrifiadureg a Pheirianneg yn cael ei hysgogi gan ei hysbryd arloesol i gynorthwyo diwydiant trwy ei harbenigedd ac i wella technoleg trwy ei chreadigrwydd. Mae'r tîm ar flaen y gad o ran arfer gorau ac mae llawer o sefydliadau yn y rhanbarth yn gofyn am eu cyngor.

I fyfyrwyr maent yn cynnig amgylchedd 'ymarferol' lle mae profiad ymarferol yn cefnogi pob agwedd o ddysgu boed hyn drwy gyfrwng y cyfleusterau yn y Brifysgol er mwyn creu senarios 'go iawn' neu drwy ymweliadau diwydiant a chyfleoedd i gystadlu mewn cystadleuthau cenedlaethol, rhanbarthol a chenedlaethol.

Mae gwaith ymchwil traws-ddisgyblaeth a chydweithrediadau â diwydiant yn gyffredin rhwng adrannau ac mae amrywiaeth o arbenigeddau yn bodoli o fewn yr Ysgol. Mae eu hymchwil wedi cael ei gydnabod yn genedlaethol ac yn rhyngwladol ac mae llawer o'r tîm wedi cyflwyno eu gwaith ledled y byd.

Adrannau

Yr Amgylchedd Adeiledig

Mae'r tîm academaidd yn ymfalchïo yn yr amgylchedd dysgu cefnogol a chyfeillgar y mae'n ei gynnig i fyfyrwyr. Mae'r darlithwyr i gyd yn aelodau o'u cyrff proffesiynol cysylltiedig o fewn y diwydiannau pensaernïaeth, tai ac adeiladu, ac yn defnyddio eu harbenigedd a'u profiad uniongyrchol âdiwydiant i ddatblygu perthnasoedd gyda'r sector, sy'n fanteisiol i'w hymchwil ac i ddysgu myfyrwyr.

Mae amgylchedd gwaith go iawn yn cael ei feithrin ar gyfer myfyrwyr sy'n cynnwys ymweliadau safle, prosiectau sy'n seiliedig ar safleoedd go iawn a phrosiectau 'byw'. Mae'r darlithwyr yn gweithredu fel ymgynghorwyr ar lawer o brosiectau lleol. Mae'r cyrsiau a gynigir ym meysydd technoleg dylunio pensaernïol, wedi'u hachredu gan eu corff proffesiynol cysylltiedig, gan gynnwys Sefydliad Siartredig Adeiladu (CIOB) a'r Sefydliad Siartredig Technegwyr Pensaernïol (CIAT). 

Gweler ein cyrsiau israddedig ac ôl-raddedig yn y maes hwn am ragor o fanylion.

Cyfarfod â'n Cyn-fyfyrwyr

Gall myfyrwyr a graddedigion ein cyrsiau ymuno â'n cymuned ar facebook yn

TheBuiltEnvironmentSociety@GlyndwrUniversityWrexham

Cyfrifiadura

Mae gan y tîm pwnc berthynas gref â Chymdeithas Cyfrifiaduron Prydain, y IEEE, ACM ac IFIP ac mae'r adran yn gartref i ARClab canolfan ymchwil o fri ar gyfer cyfrifiaduron a thechnoleg ddigidol sy'n cynnal cynhadledd ymchwil ddwy flynedd ar y rhyngrwyd. Mae ymchwil awtomataidd dylunio deallus yr adran yn "flaenllaw'r byd" yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014. Mae'r adran hefyd wedi llwyddo i ddenu cylllid i ddatblygu ystod o offer cegin deallus i'w ddefnyddio gan bobl oedrannus neu bobl anabl.

TMae'r maes pwnc cyfrifiadura yn Academi Cisco gydnabyddedig. Mae'r cyrsiau'n gyfle i gymryd rhan yn Rhaglenni Academi CISCO ac yn gymwys i gael achrediad CISCO. Mae'r tîm, sydd â phrofiad yn y diwydiant eu hunain hefyd yn canolbwyntio ar roi gwybodaeth a phrofiad rhagorol i fyfyrwyr o'r byd gwaith drwy trwy briffiau 'byw' ar gyfer prosiectau, cyswllt rheolaidd â gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant a'r cyfle i fynychu digwyddiadau.

Anogir prosiectau traws-ddisgyblaeth ac ymchwil gydag arbenigedd cyfrifiadurol a chyda meysydd cysylltiedig megis Ysgol y Celfyddydau Creadigol yn y brifysgol.

Gweler ein cyrsiau israddedig ac ôl-raddedig yn y maes hwn am ragor o fanylion.

Cyfarfod â'n Cyn-fyfyrwyr

Cadwch mewn cysylltiad - dilynwch ni ar  Facebook a twitter @CompGlyndwr

Cyfrifiadura
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top