Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Travis Davies

Llywydd Undeb y Myfyrwyr

Rwy'n dod yn wreiddiol o Lanelli yn Ne Cymru sydd yn dref tua'r un maint â Wrecsam. Symudais i Wrecsam ym mis Medi 2012 i ddechrau fy ngradd BN (Anrh) Nyrsio Oedolion. Dewisais ddod i Brifysgol Glynd┼Ár Wrecsam ar ôl siarad â myfyrwyr cyfredol ynghylch lefel y gefnogaeth a gynigir, ei chyfradd cyflogadwyedd a'i ehagosrwydd i ddinasoedd mawr eraill. Yn ystod trydedd flwyddyn fy ngradd fe'm hetholwyd yn Swyddog Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol (LGBT) yn Urdd y Myfyrwyr fel y'i hadnabuwyd ar y pryd, gan dderbyn y nifer fwyaf o bleidleisiau gan unrhyw swyddog sabothol neu ansabothol ers 2008.

Yr oeddwn yn ddigon ffodus i gael fy ethol yn Is-lywydd cyntaf yr Undeb Myfyrwyr newydd yn 2016. Yn ystod fy nghyfnod fel Is-lywydd roeddwn yn ymroddedig i ganolbwyntio ar iechyd a lles Myfyrwyr, diogelwch myfyrwyr a ymgysylltu â myfyrwyr mewn gweithgareddau allgyrsiol. Roedd un o'n prif ymgyrchoedd yn canolbwyntio ar addysg gydsynio.  Ar ddechrau fy swydd, cofrestrais i ar gwrs ADPP ôl-raddedig, Rhaglen Arweinwyr y Dyfodol a oedd yn cynnwys sgiliau arwain, effeithiolrwydd gweithredol a rheoli prosiectau. Rwy'n bwriadu parhau i wella fy DPP trwy ymgymryd â chwrs ôl-radd arall mewn goruchwyliaeth broffesiynol tra'n parhau i chwilio am astudiaethau ôl-radd pellach ym maes iechyd. 

Fe'm hetholwyd yn Arlywydd Undeb y Myfyrwyr ar gyfer 2017/18.

Top