Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Peter Gibbs

Pete Gibbs

MSc FCIPD Siartredig

Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol

 


Mae Pete gyda'r Brifysgol ers mis Awst 2014.  Yn wreiddiol yn rhan o'r tîm rheoli dros dro, fe fabwysiadod y rôl yn barhaol ym mis Gorffennaf 2015.

Mae Pete'n arwain y Gyfarwyddiaeth Adnoddau Dynol sy'n cefnogi amcanion strategol y Brifysgol drwy ddarparu arweinyddiaeth a chyfarwyddyd strategol ar ystod o feysydd i reolwyr a staff HR yn darparu gwasanaeth cynhwysfawr gan gynnwys arweiniad, cyngor a chymorth ar bolisïau, recriwtio, tâl a gwobrwyo, perfformiad a datblygiad, cydraddoldeb ac amrywiaeth, cysylltiadau gweithwyr ac ymgysylltu a datblygu sefydliadol a hyfforddiant.

Daeth Pete Addysg Uwch yn 2001, gan ymuno â Phrifysgol Fetroplitaidd Manceinion (MMU) fel ei Phennaeth Cysylltiadau Gweithwyr, gan symud ymlaen i gwmpasu Gwasanaethau Gweithredol Adnoddau Dynol yn ogystal â Chysylltiadau Gweithwyr.  Gall Pete weld llawer o debygrwydd gyda'r broses esblygol a ddigwyddai ym MMU gyda'r un sy'n digwydd yn Glyndŵr Wrecsam.

Ers mis Awst 2012 ac cyn derbyn y swydd yn Glyndŵr Wrecsam roedd Pete yn gweithio ar nifer o uwch-aseiniadau AD dros dro yn y  Sector ar draws nifer o Brifysgolion, yr olaf o'r rhain oedd Prifysgol Caerhirfryn.

Dechreuodd Pete ei yrfa mewn AD yn y sector preifat yn BAE SYSTEMS, yn gyntaf ar safle BAE yn Brough,yn Swydd Efrog, cyn croesi'r Penwynion i Sir Gaerhirfryn i bencadlys yr Adran Awyrennau Milwrol ar y pryd yn Warton yn 1998.   Bu'n gweithredu mewn amryw uwch swydd AD yn BAE cyn gadael y sector preifat ar gyfer y sector AU.

Yn gymrawd o'r Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD) mae gan Pete 23 mlynedd o brofiad AD ar draws y sectorau preifat ac AU. Mae'n hoff iawn o'i broffesiwn ac mae'n credu bod gan AD ran ganolog i'w chwarae wrth lunio dyfodol y Brifysgol yn strategol. Mae'n credu bod esblygiad llwyddiannus parhaus y Brifysgol yn dibynnu ar bob un o'r bobl sy'n gweithio yma. Bydd ef a'i dîm yn parhau i gefnogi rheolwyr i ddangos arweinyddiaeth a rheolaeth ardderchog i gyflawni staff sydd â cymhelliant, sy'n ymgysylltu ac sy'n canolbwyntio ar y cwsmer ac yn ymdrechu i ddarparu'r profiad gorau posibl yn gyffredinol i'n myfyrwyr.

Top