Rhif elusen: 1142048

Mae Prifysgol Glyndŵr yn Gorfforaeth Addysg Uwch a sefydlwyd o dan Ddeddf Diwygio Addysg 1988 fel Sefydliad Gogledd Ddwyrain Cymru yn 1993 gan dderbyn y teitl Prifysgol gan Gyfrin Gyngor Mwyaf Anrhydeddus Arglwyddi Ei Mawrhydi ar 3 Gorffennaf 2008.

Caiff Prifysgol Glyndŵr ei rheoli gan Offeryn ac Erthyglau Llywodraethu ac, fel y nodir yn ei Datganiad o Brif Gyfrifoldebau, Bwrdd y Llywodraethwyr yw prif awdurdod cyfreithiol, ariannol a busnes y Brifysgol yn ogystal â’r awdurdod dros gyflogi ei holl staff. Mae datganiadau ariannol cyfunol y Brifysgol ar gael i'r cyhoedd.

Mae prif gampws y Brifysgol yn Wrecsam, Gogledd Ddwyrain Cymru gyda champysau yn Llaneurgain, Llanelwy a Llundain. Mae'r Brifysgol yn cydweithio ag ystod eang o bartneriaid.

Cyfeiriad gweinyddol y Brifysgol yw Plas Coch, Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam. LL11 2AW.

Fel pob Sefydliad Addysg Uwch, mae’r Brifysgol yn wastad wedi bod yn elusen, gyda’i llywodraethwyr yn ymddiriedolwyr iddi. Gan hynny y mae bob amser wedi gorfod cydsynio â chyfraith elusennol.

Cwblhaodd y Brifysgol y broses gofrestru ac fe’i chofrestrwyd yn llwyddiannus gyda’r Comisiwn Elusennau ym mis Mai 2011.