Mae prif gyfrifoldebau Bwrdd Llywodraethwyr Prifysgol Glyndŵr wedi’u rhestru yn ei Ddatganiad o’i Brif Gyfrifoldebau. Mae’r cyfrifoldebau hyn yn gyson ag Offeryn ac Erthyglau Llywodraethu Prifysgol Glyndŵr.

1. I gymeradwyo cymeriad addysgol, cenhadaeth a gweledigaeth strategol y sefydliad, cynlluniau busnes ac academaidd hirdymor a dangosyddion perfformiad allweddol, ac i sicrhau fod y rhain yn cwrdd â buddiannau budd-ddeiliaid. 

2. I ddirprwyo awdurdod i’r Is-Ganghellor, fel Prif Weithredwr, am reolaeth academaidd, corfforaethol, ariannol, rheolaeth adnoddau dynol ac ystadau y sefydliad. I sefydlu ac adolygu’n rheolaidd y polisïau, gweithdrefnau a chyfyngiadau o fewn y swyddogaethau rheoli hynny a fydd yn cael eu hymgymryd gan ac sydd o dan awdurdod yr Is-Ganghellor fel Pennaeth y Sefydliad.

3. I sicrhau bod trefniadau'n bodoli ar gyfer llywodraethu academaidd effeithiol a safonau ac ansawdd rhaglenni addysgol.

4. I sicrhau fod systemau o reolaeth ac atebolrwydd yn cael eu sefydlu a’u monitro, gan gynnwys rheolaethau gweithredol ac ariannol ac asesu risg, penodi archwilwyr, a gweithdrefnau ar gyfer delio gyda chwynion mewnol ac ar gyfer rheoli gwrthdaro buddiannau.

5. I gymeradwyo amcangyfrifon blynyddol o incwm a gwariant yn ogystal â chymeradwyo hyfforddiant myfyrwyr a ffioedd eraill sy’n daladwy i’r Sefydliad o fewn y fframwaith cyffredinol ar gyfer ffioedd o’r fath a allai o dro i dro fod mewn grym yng Nghymru.

6. I sicrhau fod prosesau ar waith i fonitro a gwerthuso perfformiad ac effeithiolrwydd y Brifysgol yn ôl y cynlluniau a’r dangosyddion perfformiad allweddol cymeradwyedig, a ddylai fod, ble bo hynny’n bosibl a phriodol, wedi’u meincnodi yn erbyn sefydliadau cymaradwy eraill.

7. I sefydlu prosesau i fonitro a gwerthuso perfformiad ac effeithiolrwydd Bwrdd y Llywodraethwyr a’i bwyllgorau.

8. I gynnal ei fusnes yn unol ag arfer gorau mewn llywodraethiant corfforaethol addysg uwch a chydag egwyddorion bywyd cyhoeddus wedi’u rhestru gan y Pwyllgor Safonau mewn Bywyd Cyhoeddus. 

9. I ddiogelu enw da a gwerthoedd y Brifysgol.

10. I benodi’r Is-Ganghellor fel Prif Weithredwr, ac i roi ar waith drefniadau addas ar gyfer monitro ei berfformiad ef/hi.

11. I benodi Clerc i Fwrdd y Llywodraethwyr a rhoi trefniadau addas ar waith ar gyfer monitro ei berfformiad ef/hi. Yn ogystal, sicrhau, os oes gan y person a benodir i swydd y Clerc gyfrifoldebau rheolaethol yn y Brifysgol, fod yna raniad priodol yn y llinellau o atebolrwydd.

12. I fod yn gyfrifol am benodi, aseinio, graddio, gwahardd, diswyddo a phennu cyflog ac amodau gwasanaeth yr Is-Ganghellor, y Clerc a’r Bwrdd a deiliaid swyddi uwch y gallai’r Bwrdd eu pennu yn dilyn ymgynghori, ble y bo’n briodol, gyda’r Is-Ganghellor.

13. I fod yr awdurdod sy’n cyflogi holl staff y Brifysgol ac i fod yn gyfrifol am sefydlu strategaeth adnoddau dynol a fframwaith ar gyfer cyflog ac amodau staff eraill sy’n gnweud defnydd o arfer gorau wrth sicrhau fod egwyddorion cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ategu’r holl bolisïau a gweithdrefnau.

14. I fod yn brif awdurdod ariannol a busnes y Brifysgol, i sicrhau fod llyfrau cyfrif cywir yn cael eu cadw, i gymeradwyo’r gyllideb a’r datganiadau ariannol blynyddol, ac i fod yn gyffredinol gyfrifol am asedau, eiddo ac ystad y Brifysgol. 

15. I fod yn awdurdod cyfreithiol y Brifysgol ac, yn hynny o beth, sicrhau fod systemau ar waith ar gyfer cwrdd â holl oblygiadau cyfreithiol y Brifysgol, gan gynnwys y rheiny sy’n deillio o gytundebau ac ymrwymiadau cyfreithiol eraill a wneir yn enw’r sefydliad.

16. I wneud y fath ddarpariaeth ag y gwêl yn ddoeth ar gyfer lles cyffredinol y myfyrwyr, yn unol â chyfrifoldebau’r Brifysgol er mwyn sicrhau arfer gorau wrth hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth, mewn ymgynghoriaeth â’r Bwrdd Academaidd. 

17. I gymryd camau sydd yn rhesymol ymarferol i sicrhau fod Undeb y Myfyrwyr yn gweithredu mewn ffordd deg a democrataidd ac yn atebol dros ei gyllid. 

18. I weithredu fel ymddiriedolwr ar gyfer unrhyw eiddo, etifeddiaeth, gwaddol, cymynrodd neu rodd wrth gefnogi gwaith a lles y Brifysgol.

19. I sicrhau fod Offeryn ac Erthyglau Llywodraethu’r Brifysgol â gorchmynion sefydlog yn cael eu dilyn bob amser a bod cyngor priodol ar gael er mwyn galluogi hyn i ddigwydd.

 

Unigolion allweddol y Gorffennaf 2019

Cadeirydd y Bwrdd Ms Maxine Penlington
Is Gadeirydd Mr Paul Barlow
Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid a Datblygu Strategol   Ms Judy Owen
Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio Mr Paul McGrady
Cadeirydd y Pwyllgor Adnoddau Dynol Yr Athro Sandra Jowett
Cadeirydd y Pwyllgor Enwebiadau Ms Maxine Penlington
Cadeirydd y Pwyllgor Cyflogi Yr Athro Sandra Jowett