Unigolion allweddol yn Tachwedd 2018

Mae prif gyfrifoldebau Bwrdd Llywodraethwyr Prifysgol Glyndŵr wedi’u rhestru yn ei Ddatganiad o’i Brif Gyfrifoldebau. Mae’r cyfrifoldebau hyn yn gyson ag Offeryn ac Erthyglau Llywodraethu Prifysgol Glyndŵr.

1. I gymeradwyo cymeriad addysgol, cenhadaeth a gweledigaeth strategol y sefydliad, cynlluniau busnes ac academaidd hirdymor a dangosyddion perfformiad allweddol, ac i sicrhau fod y rhain yn cwrdd â buddiannau budd-ddeiliaid. 

2. I ddirprwyo awdurdod i’r Is-Ganghellor, fel Prif Weithredwr, am reolaeth academaidd, corfforaethol, ariannol, rheolaeth adnoddau dynol ac ystadau y sefydliad. I sefydlu ac adolygu’n rheolaidd y polisïau, gweithdrefnau a chyfyngiadau o fewn y swyddogaethau rheoli hynny a fydd yn cael eu hymgymryd gan ac sydd o dan awdurdod yr Is-Ganghellor fel Pennaeth y Sefydliad.

3. I sicrhau fod systemau o reolaeth ac atebolrwydd yn cael eu sefydlu a’u monitro, gan gynnwys rheolaethau gweithredol ac ariannol ac asesu risg, penodi archwilwyr, a gweithdrefnau ar gyfer delio gyda chwynion mewnol ac ar gyfer rheoli gwrthdaro buddiannau.

4. I gymeradwyo amcangyfrifon blynyddol o incwm a gwariant yn ogystal â chymeradwyo hyfforddiant myfyrwyr a ffioedd eraill sy’n daladwy i’r Sefydliad o fewn y fframwaith cyffredinol ar gyfer ffioedd o’r fath a allai o dro i dro fod mewn grym yng Nghymru.

5. I sicrhau fod prosesau ar waith i fonitro a gwerthuso perfformiad ac effeithiolrwydd y Brifysgol yn ôl y cynlluniau a’r dangosyddion perfformiad allweddol cymeradwyedig, a ddylai fod, ble bo hynny’n bosibl a phriodol, wedi’u meincnodi yn erbyn sefydliadau cymaradwy eraill.

6. I sefydlu prosesau i fonitro a gwerthuso perfformiad ac effeithiolrwydd Bwrdd y Llywodraethwyr a’i bwyllgorau.

7. I gynnal ei fusnes yn unol ag arfer gorau mewn llywodraethiant corfforaethol addysg uwch a chydag egwyddorion bywyd cyhoeddus wedi’u rhestru gan y Pwyllgor Safonau mewn Bywyd Cyhoeddus. 

8. I ddiogelu enw da a gwerthoedd y Brifysgol.

9. I benodi’r Is-Ganghellor fel Prif Weithredwr, ac i roi ar waith drefniadau addas ar gyfer monitro ei berfformiad ef/hi.

10. I benodi Clerc i Fwrdd y Llywodraethwyr a rhoi trefniadau addas ar waith ar gyfer monitro ei berfformiad ef/hi. Yn ogystal, sicrhau, os oes gan y person a benodir i swydd y Clerc gyfrifoldebau rheolaethol yn y Brifysgol, fod yna raniad priodol yn y llinellau o atebolrwydd.

11. I fod yn gyfrifol am benodi, aseinio, graddio, gwahardd, diswyddo a phennu cyflog ac amodau gwasanaeth yr Is-Ganghellor, y Clerc a’r Bwrdd a deiliaid swyddi uwch y gallai’r Bwrdd eu pennu yn dilyn ymgynghori, ble y bo’n briodol, gyda’r Is-Ganghellor.

12. I fod yr awdurdod sy’n cyflogi holl staff y Brifysgol ac i fod yn gyfrifol am sefydlu strategaeth adnoddau dynol a fframwaith ar gyfer cyflog ac amodau staff eraill sy’n gnweud defnydd o arfer gorau wrth sicrhau fod egwyddorion cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ategu’r holl bolisïau a gweithdrefnau.

13. I fod yn brif awdurdod ariannol a busnes y Brifysgol, i sicrhau fod llyfrau cyfrif cywir yn cael eu cadw, i gymeradwyo’r gyllideb a’r datganiadau ariannol blynyddol, ac i fod yn gyffredinol gyfrifol am asedau, eiddo ac ystad y Brifysgol. 

14. I fod yn awdurdod cyfreithiol y Brifysgol ac, yn hynny o beth, sicrhau fod systemau ar waith ar gyfer cwrdd â holl oblygiadau cyfreithiol y Brifysgol, gan gynnwys y rheiny sy’n deillio o gytundebau ac ymrwymiadau cyfreithiol eraill a wneir yn enw’r sefydliad.

15. I wneud y fath ddarpariaeth ag y gwêl yn ddoeth ar gyfer lles cyffredinol y myfyrwyr, yn unol â chyfrifoldebau’r Brifysgol er mwyn sicrhau arfer gorau wrth hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth, mewn ymgynghoriaeth â’r Bwrdd Academaidd. 

16. I gymryd camau sydd yn rhesymol ymarferol i sicrhau fod Undeb y Myfyrwyr yn gweithredu mewn ffordd deg a democrataidd ac yn atebol dros ei gyllid. 

17. I weithredu fel ymddiriedolwr ar gyfer unrhyw eiddo, etifeddiaeth, gwaddol, cymynrodd neu rodd wrth gefnogi gwaith a lles y Brifysgol.

18. I sicrhau fod Offeryn ac Erthyglau Llywodraethu’r Brifysgol â gorchmynion sefydlog yn cael eu dilyn bob amser a bod cyngor priodol ar gael er mwyn galluogi hyn i ddigwydd.

 

Unigolion allweddol y Tachwedd 2018

Cadeirydd y Bwrdd Ms Maxine Penlington
Is Gadeirydd Mr Paul Barlow
Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid a Datblygu Strategol   Ms Judy Owen
Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio Mr Paul McGrady
Cadeirydd y Pwyllgor Adnoddau Dynol Yr Athro Sandra Jowett
Cadeirydd y Pwyllgor Enwebiadau Ms Maxine Penlington
Cadeirydd y Pwyllgor Cyflogi Yr Athro Sandra Jowett