Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

Cyn lywodraethwyr Prifysgol Glyndŵr

Yr Athro Eileen Baker (Cadeirydd) OBE BA MSc PGCE DLitt FRSA
Y Fonesig Janet Jones DL
Jane M James, ARAgs
Chris Burgoyne ACIB
Matthew Hart
Syr David Henshaw Kt BA M.Soc.Sci  FRSA CCMI
Brian Howes OBE DL BSc
Yr Athro John Last CBE MA DLitt HonFMA FRSA
Yr Athro Katharine Perera, BA MA PhD LLD
Peter Purdom CCIPD BA Anrh
Aldham Robarts DL ACBA, FLJMU FRAS
Ms Hilary Stevens
Basil Towers BA FCIPR
Robert (Bob) Hill
Y Barnwr R Philip Hughes
Lynda Powell MBA MIH
Yr Athro Peter Toyne CBE DL
Michael Cant BArch MBA MIoD MRICS
Pam Hope BSc, DipN, PGCDE, RGN, RNT
Brian Heath
Luke Murphy


Yr Athro Eileen Baker (Cadeirydd) OBE BA MSc PGCE DLitt FRSA

Penodwyd ym mis Chwefror 2005, Cadeirydd o Chwefror 2009

Yr Athro Eileen Baker text

Bu Eileen Baker yn athrawes mewn ysgolion uwchradd o 1969 hyd at 1974 pan gychwynnodd ar ei swydd ddarlithio gyntaf.

Ar ôl cael ei recriwtio i Arolygiaeth Ei Mawrhydi yn 1988, fe arbenigodd mewn arolygu Saesneg yn sector y brifysgol a chynhyrchu Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd.

Yn gyn Brifathrawes Coleg AU Bishop Grosseteste, mae hi wedi gwasanaethau ar, ymhlith eraill, Pwyllgor Sefydlog Cyngor y Prifathrawon, y Bwrdd Asiantaeth Hyfforddi Athrawon, y Cyngor Addysgu Cyffredinol, yr Ymchwiliad Mathemateg Cyffredinol, Grŵp Strategaeth Sector CCAUC, Cyngor Cadeirlan Lincoln a phwyllgor y ‘Vision of Lincolnshire’.

Gwobrwywyd proffesoriaeth iddi gan Brifysgol Hull yn 1998, ac ar ôl ymddeol yn 2003 fe dderbyniodd OBE am ei gwasanaethau i addysg uwch a doethuriaeth anrhydeddus a Phroffesoriaeth Wadd o Brifysgol Caerlŷr.

Y Fonesig Janet Jones DL

Penodwyd ym mis Gorffennaf 2006

Y Fonesig Janet Jones

Penodwyd y Fonesig Janet Jones yn Ddirprwy Raglaw Sir Clwyd ym 1998.

Mae’r Fonesig Janet yn ynad â hir-wasanaeth sydd wedi dal nifer o swyddi ynad amlwg ledled Cymru a Lloegr.

Bu’n Aelod Cyngor o Gymdeithas Ynadon Cymru a Lloegr ac yn Aelod Gweithredol o Gymdeithas Ynadon Clwyd.

Bu’n aelod o Bwyllgor Ymgynghorol yr Arglwydd Ganghellor yng Nghlwyd ac yn Gadeirydd Mainc Ynadon Sir Fflint (2001-2005).

Mae’r Fonesig Janet yn ymroddedig i’r Sector Gwirfoddol.

Ar hyn o bryd mae’n llywydd Cymdeithas Cylchoedd Chwarae Cyn-ysgol Sir Fflint, Mencap Glannau Dyfrdwy a Chymdeithas Geidiau Glannau Dyfrdwy.

Mae’n ymddiriedolwraig P.A.C.T a Chymorth i Ddioddefwyr Gogledd Cymru. Bu’n gyn Aelod o Gyrff Llywodraethu Ysgolion Clwyd.

Jane M James, ARAgS

Penodwyd ym mis Gorffennaf 2006

Jane M James

Penodwyd Jane James ym mis Mawrth 2009 fel Rheolwraig Polisi, Llywodraeth a Materion Cyhoeddus Chevron Ltd, wedi’i lleoli yn eu Purfa Olew ym Mhenfro. Mae Purfa Chevron ym Mhenfro yn un o brif gyflogwyr De Cymru. Mae gan y cwmni oddeutu 1,100 o orsafoedd gwasanaeth Texaco yn y DU yn ogystal â busnesau awyrennau, morol ac ireidiau.

Roedd Jane yn Gyfrawyddwraig Ymddiriedolaeth y Tywysog yng Nghymru o 2004 hyd at 2008 yn cyflenwi rhaglenni i dros 4,000 o bobl ifanc ledled Cymru.

Mae ei chysylltiad â’r diwydiant bwyd yng Nghymru dros y deng mlynedd diwethaf wedi cynnwys swyddi fel Rheolwraig Gyfarwyddwraig Cwmni Cig Cymru, Rheolwraig Canolfan Canolfan Bwyd Cymru, sef canolfan technoleg bwyd, a chysylltiadau cyhoeddus amaethyddol mewn ystod o sectorau cynhyrchu.   

Mae hi hefyd wedi chwarae rhan bwysig wrth ddatblygu ac arallgyfeirio busnes ffermio’r teulu yn Sir Benfro.

Bu’n Ddarllenydd Trwyddedig yr Eglwys yng Nghymru am ugain mlynedd, ac yn aelod o Gynghorau Cynulleidfa a Darlledu’r BBC yng Nghymru o 1998 hyd at 2009. Hi oedd y ddynes gyntaf i ennill teitl Ffermwraig Gymreig y Flwyddyn yn 1997.

Mae Jane yn un o Lywodraethwyr Coleg yr Iesu, Aberhonddu ac yn gyfrannog o’r Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol. Mae hi’n briod gyda dwy ferch mewn oed.

Chris Burgoyne ACIB

Penodwyd ym mis Mai 2004

Mae Chris Burgoyne wedi bod yn Gyfarwyddwr Ardal i Fanc yr HSBC yng Ngogledd Cymru ers mis Gorffennaf 2004. Cyn hynny bu’n Gyfarwyddwr Ardal i Ogledd Ddwyrain Cymru am ddwy flynedd ac mae wedi ymgymryd â llawer o swyddi rheolaethol ledled Cymru yn ystod ei yrfa fancio 27 mlynedd. Mae’n gyfrifol am weithrediadau manwerthu, masnachol a chorfforaethol HSBC yng Ngogledd Cymru. 

Matthew Hart

Penodwyd yn 2008
 
Llywodraethwr sy’n Fyfyriwr

Matthew Hart

Yn wreiddiol o Swydd Efrog, symudodd Matt i Wrecsam yn 2004 i astudio ar gyfer BA mewn celfyddydau cymwysedig / gemwaith gwaith metel.

Ar ôl cwblhau ei radd yn 2007 etholwyd Matt yn Is Lywydd Urdd y Myfyrwyr.

Rhoddodd y swydd hon gyflwyniad da iddo o weithio gyda’r Brifysgol a chyda’r Undeb Myfyrwyr Cenedlaethol ar ystod eang o ymgyrchoedd myfyrwyr.

Ar ddiwedd ei dymor fel Is Lywydd, etholwyd Matt yn Llywydd Urdd y Myfyrwyr am 2008/09 ac y mae wedi bod yn gweithio i gryfhau mwy ar y berthynas rhwng Urdd y Myfyrwyr a’r Brifysgol, gan gynnwys annog myfyrwyr i fod yn fwy cysylltiedig â chynrychioli’r corff myfyrwyr ym mhob agwedd ar fywyd Prifysgol.

Syr David Henshaw Kt BA M.Soc.Sci  FRSA CCMI

Llywodraethwr Chwefror 2008 - Mai 2009

Syr David Henshaw

Syr David Henshaw oedd Prif Weithredwr Cyngor Dinas Lerpwl o 1999 hyd at 2006.

Ef hefyd oedd Prif Weithredwr Cwmni Diwylliant Lerpwl, Dirprwy Gadeirydd bwrdd Partneriaeth Merswy a Chadeirydd Grŵp Partneriaeth Lerpwl.

Yn gyn Lywydd Cymdeithas y Prif Weithredwyr Lleol a Chynghorydd i Uned Gyflenwi’r Prif Weinidog, yr oedd hefyd yn gynghorydd i Uned Strategaeth Swyddfa’r Cabinet, yn aelod o Banel Cynhyrchiant Gwasanaethau Cyhoeddus y Trysorlys ac yn aelod o Fwrdd Rhaglen Effeithlonrwydd yr OGC.  

Y mae hefyd yn Gymrawd Anrhydeddus o Brifysgol John Moores Lerpwl ac yn Ddoethur Anrhydeddus o Brifysgol Sheffield Hallam, yn gyn Gymrawd o Brifysgol Lerpwl, ac yn gyn Gymrawd Gwadd o Sefydliad Technoleg y Royal Melbourne, Awstralia, yn Gydymaith o’r Sefydliad Rheolaeth Siartredig, yn Gymrawd o’r Gymdeithas Gelfyddydau Frenhinol, ac yn aelod o Fwrdd y Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Materion Trefol ym Mhrifysgol John Moores Lerpwl.

Ar ôl gadael Lerpwl yn 2006, cafodd ei benodi gan y Prif Weinidog a’r Ysgrifennydd Gwladol dros Waith a Phensiynau i fynd ati i ailgynllunio’r system cefnogi plant yn y DU.

Y mae hefyd yn Gadeirydd GIG Gogledd Orllewin Lloegr ac yn Gadeirydd Gweithredol Rethinking Consulting Ltd.

Yn fwyaf diweddar y mae wedi bod yn gysylltiedig â rhaglen Adolygu Gallu Uned Gyflenwi’r Prif Weinidog o adrannau’r llywodraeth ganolog.

Y mae hefyd yn Gyfarwyddwr Anweithredol ar nifer o gyrff preifat a chyhoeddus eraill.

Urddwyd Syr David yn farchog yn 2004.

Brian Howes OBE DL BSc

Penodwyd ym mis Ebrill 2007; Cadeirydd Hydref 2007 - Chwefror 2009

Brian Howes

Treuliodd Brian Howes 40 mlynedd yn y diwydiannau fferyllyddol a phapur.

Dewisodd symud i Gymru yn 1988 fel Llywydd Adran Fusnes Ewropeaidd Corfforaeth Kimberly-Clark yn Sir y Fflint.

Bu hefyd yn rheoli swyddogaethau adnoddau dynol a logisteg pan-Ewropeaidd Kimberly-Clark.

Gwobrwywyd OBE iddo yn 1993 am ei wasanaethau i’r diwydiant papur.

Penodwyd Brian yn Gadeirydd Cyllid Cymru plc yn 1999.

Y mae wedi cael amryw o benodiadau anweithredol gan gynnwys yr OpTIC Technium yn Llanelwy ac wedi gwasanaethu ar Fwrdd Ymgynghorol Busnes yn y Gymuned – Cymru.

Mae ganddo ddiddordeb mewn addysg menter, ac wedi bod yn gadeirydd Livewire Cymru, Ymddiriedaeth Fusnes Ieuenctid y Tywysog a Menter Ifanc yng Ngogledd Cymru.

Y mae hefyd wedi gwasanaethu fel aelod bwrdd Theatr Clwyd ac y mae’n Drysorydd Oriel Mostyn.

Yr Athro John Last CBE MA DLitt HonFMA FRSA

Medi 2001 - Rhagfyr 2007

Treuliodd yr Athro Last y rhan fwyaf o’i oes waith yn Lerpwl, yn gweithio’n gyntaf i  Littlewoods ac yna i United Utilities fel Cyfarwyddwr Materion Allanol. Erbyn hyn mae ganddo gytundeb addysgu rhan-amser yn City University, Llundain, ynghyd â phroffesoriaeth wadd. Mae’n Gadeirydd anweithredol y Dernier Property Group wedi’i leoli ar Lannau Mersi ac yn Gadeirydd anweithredol Bute Communications Ltd, cwmni Cysylltiadau Cyhoeddus wedi’i leoli yng Nghaerdydd. Gwobrwywyd CBE i’r Athro Last ym 1989 am ei wasanaethau i’r Celfyddydau.

Yr Athro Katharine Perera, BA MA PhD LLD

Medi 2001 - Rhagfyr 2007

Ar ôl gyrfa gynnar fel athrawes, derbyniodd Katharine Perera swydd fel darlithydd yn Adran Ieithyddiaeth Prifysgol Manceinion, a chael ei phenodi yn athro ym 1991 ac yn ddirprwy-is-ganghellor ym 1994. Ar ôl gwasanaethu fel Uwch Ddirprwy-Is-Ganghellor, oedd yn gyfrifol am ddatblygiad academaidd a chynllunio academaidd ac ariannol trwy’r Brifysgol, fe ymddeolodd ym mis Medi 2004. Mae hi’n gadeirydd llywodraethwyr Ysgol Ferched Withington, Manceinion, yn gyfarwyddwraig anweithredol Ysbyty Hope, Salford, ac yn aelod o Fwrdd Sefydliad yr Arweinyddiaeth ar gyfer Addysg Uwch.

Peter Purdom CCIPD BA Anrh

Hydref 2005 - Gorffenaf 2008

Mae gan Peter Purdom dros 30 mlynedd o brofiad mewn rheoli a datblygu adnoddau dynol, gan bontio’r sectorau cyhoeddus a phreifat fel ei gilydd. Yn dilyn ei rôl fel Swyddog Personél Sirol gyda Chyngor Swydd Gaer, fe ymgymrodd â rôl ymgynghorol uwch gyda KPMG ac ar ôl hynny gyda Sanders and Sidney plc. Yna ar ôl sefydlu ymgynghoriaeth chwilio a dethol lwyddiannus, fe ymunodd â Penna plc fel Pennaeth Rhanbarthol Client Partners. Yn flaenorol bu Peter yn Is Lywydd Addysg Cenedlaethol y cyn IPM ac, am chwe mlynedd hyd at 2005, bu’n gwasanaethu fel Trysorydd Anrhydeddus Cenedlaethol y CIPD. Mae’n Gydymaith Siartredig o’r CIPD, yn gyn ymddiriedolwr o Gynllun Pensiwn y CIPD, yn ogystal ag Aelod o Bwyllgor Safonau a Dulliau Proffesiynol y CIPD.

Aldham Robarts DL ACBA, FLJMU FRAS

Ionawr 2003 - Ionawr 2009

Dinesydd o Ganada sydd wedi byw yn Ninbych am y 28 mlynedd diwethaf, mae Aldie Robarts wedi gweithio ar 11 o bapurau newydd Thomson Newspapers ledled y byd, yn olaf fel Cyfarwyddwr Marchnata. Fe sefydlodd y Wirral Globe yn 1973, un o’r papurau newydd am ddim cyntaf i gael eu dosbarthu yn y DU a lansio’r cylchgrawn Northwest AutoTrader. Yn gyn Gadeirydd Ymddiriedolaeth GIG Ysbyty Wrecsam Maelor (1992-99) ac yn gyn Gyfarwyddwr Telescope Technologies Limited (1996-2004) ac yn Gadeirydd (2001-04), mae’n Ymddiriedolwr ac yn gyn Aelod o Fwrdd Cymdeithas Ffilharmonig Frenhinol Lerpwl ac yn Ymddiriedolwr Prifysgol John Moores Lerpwl.

Ms Hilary Stevens

Penodwyd ym mis Rhagfyr 2007

Ms Hilary Stevens

Roedd Hilary Stevens yn Gadeirydd Ymddiriedolaeth GIG Conwy a Sir Ddinbych o 2001 hyd at fis Mai 2007 ac yn aelod o Bwyllgor Rheoli Conffederasiwn GIG Cymru.

Fe gadeiriodd y Bwrdd Partneriaeth Strategol cyntaf yng Ngogledd Cymru.

Cyn ymuno â’r Ymddiriedolaeth bu’n Gyfarwyddwraig anweithredol yng Nghanolfan Ocoleg Clatterbridge ac Ymddiriedolaeth Ymchwil Canser Clatterbridge.

Yn flaenorol, sefydlodd Hilary’r National Childbirth Trust yng Nghilgwri a hi oedd y Llywydd cyntaf.

Y mae’n Diwtor ac yn Gynghorydd gyda’r National Childbirth Trust a bu’n Gadeirydd Grŵp Cydlynu Mamolaeth Cilgwri (un Ymddiriedolaeth a dwy Ymddiriedolaeth Gofal Cynradd) am chwe blynedd.

Y mae wedi dal swyddi ar fyrddau yn y sectorau preifat a gwirfoddol ac mae ganddi gefndir o hybu cleifion a’r cyhoedd i fod ynghlwm â’r Gwasanaeth Iechyd a dod â’r Celfyddydau i leoliadau gofal iechyd, templed sydd erbyn hyn yn cael ei ledaenu trwy Gymru.

Basil Towers BA FCIPR

Rhagfyr 2001 - Rhagfyr 2007

Mae Basil Towers wedi treulio dros 23 mlynedd mewn ymgynghoriaeth cysylltiadau cyhoeddus gyda phwyslais arbennig ar fri corfforaethol a rhaglenni rheoli materion. Fe sefydlodd ei ymgynghoriaeth ei hun, Christow, yn Llundain yn 1989 a ddaeth yn un o ymgynghoriaethau bri corfforaethol mwyaf blaenllaw’r DU. Cyn Christow, ef oedd rheolwr gyfarwyddwr Shandwick Communications, a sefydlwyd ganddo, ac yn gyfarwyddwr Shandwick UK plc, ymgynghoriaeth CC mwyaf y DU. Erbyn hyn mae’n rhedeg Hesleden Partners, ymgynghoriaeth rheoli bri. Mae’n Gymrawd o’r Sefydliad Cysylltiadau Cyhoeddus Siartredig. 

Geoff Andrews BSc MSc 

O Chwefror 2005 i Ionawr 2010

 

Geoff Andrews

Mae Geoff Andrews wedi treulio dros 30 mlynedd yn gweithio ar lefel bwrdd ac uwch reolwr mewn busnesau uwch-dechnegol, tyfiant uchel.

Mae ganddo radd gyntaf mewn Ffiseg a Mathemateg a gradd Feistr o’r Massachusetts Institute of Technology mewn Rheoli Technoleg.

Ym 1993 fe arweiniodd dîm rheoli i brynu busnes Pilkington mewn Systemau Cyfathrebu.

Tyfodd y busnes i fod â throsiant o £60 miliwn erbyn 2001 pan gafodd ei brynu gan gwmni cydwladol Americanaidd mawr.

Erbyn hyn mae Geoff yn Brif Weithredwr Clearview Associates Limited, cwmni ymgynghoriaeth rheoli llwyddiannus sydd ar hyn o bryd yn gweithio gyda nifer o gleientiaid sglodion glas ar brojectau rheolaethol trefniadaethol strategol a datblygu busnes.

Robert (Bob) Hill (Is Gadeirydd)

Penodwyd ym mis Mawrth 2002

Robert (Bob) Hill

Mae Bob Hill wedi byw yn Milton Keynes ers 1972 pan ddaeth yn Gyfarwyddwr Masnachol ac yn nes ymlaen yn Ddirprwy Reolwr Cyffredinol yn y Gorfforaeth Ddatblygu.

Fe ymunodd â Bwrdd Eiddo’r Rheilffyrdd Prydeinig yn 1992 fel Rheolwr Gyfarwyddwr ac yn 1994 fe ddaeth yn Gyfarwyddwr Eiddo Railtrack plc.

Yn 1998 fe sefydlodd ei ymgynghoriaeth eiddo ei hun, Peerless Hill Partnership.

Ar hyn o bryd mae’n Ymddiriedolwr o Ymddiriedolaeth Parciau Milton Keynes a Sefydliad Powell - elusen sy’n helpu pobl oedrannus a phobl gydag anableddau, ac wedi bod yn Aelod o Fwrdd Prifysgol De Montfort, Awdurdod Iechyd Swydd Buckingham a Chwmni Theatr ac Oriel Milton Keynes.

Y Barnwr R Philip Hughes

Penodwyd ym mis Chwefror 200

Y Barnwr R Philip Hughes

Cafodd y Barnwr Hughes ei alw i’r Bar yn Gray’s Inn yn 1971.

Bu’n gyfreithiwr yn Llundain i ddechrau, yn ogystal ag ar Gylchdaith Caer yng Nghaer ble’r arbenigodd mewn Cyfraith Troseddau, Teulu a Sifil.

Yn ystod ei yrfa nodedig hyd yma y mae wedi dal sawl penodiad uwch gan gynnwys Pennaeth Siamberi yn 40 Kind Street, Caer; Comisiynydd Terfyn Cynorthwyol  (Cymru), Cofnodydd Cynorthwyol, a Chofnodydd.

Cafodd ei benodi yn Farnwr Cylchdaith yn 1998 ac am saith mlynedd tan fis Ebrill 2007 bu’n Farnwr Teulu Penodedig dros Warrington.

Ar hyn o bryd, mae’r Barnwr Hughes wedi’i benodi fel Barnwr ar Gylchdaith Cymru gan eistedd mewn Llysoedd Sirol a Llysoedd y Goron yng Ngogledd Cymru, ac yn Farnwr Cyswllt ar gyfer Ynadon Powys yn ogystal â Barnwr Cysylltiadau Cymuned ac Amrywiaeth ar gyfer Gogledd Cymru.

Cafodd ei ethol yn 2007 i Bwyllgor Cenedlaethol Cyngor Cylchdaith Barnwyr Ei Mawrhydi.

Yr Athro Bim Bhowmick DL OBE MD FRCP

Penodwyd ym mis Ebrill 2007

Yr Athro Bim Bhowmick

Ymddeolodd yr Athro Bhowmick yn 2009 fel Meddyg Ymgynghorol Gofal Canolradd Ysbyty Sirol Pontypŵl. Mae’n dal i fod yn Feddyg Ymgynghorol Emeritws Ysbyty Glan Clwyd y Rhyl, yn gyn-Ddeon Uwchraddedig Cyswllt Cymru, ac yn gyn-Gyfarwyddwr Clinigol Meddygaeth.

Arloesodd lawer o wasanaethau ar gyfer yr Henoed yng Nghymru a dyfarnwyd OBE iddo.

Bu’n Gadeirydd Pwyllgor Sefydlog Addysg Feddygol Uwchraddedig a chwaraeodd ran ganolog wrth ffurfio addysg a hyfforddiant meddygon dan hyfforddiant yng Nghymru am bron i ddegawd. Sefydlodd yr Adran Academaidd Meddygaeth Geriatrig gyntaf ym Mhrydain mewn ysbyty cyffredinol ardal bychan.

Fe gychwynnodd ac arweiniodd ddatblygiad Archwiliad Meddygol a Chlinigol yng Nghymru.  

Dyfarnodd Prifysgol Caerdydd Gymrodoriaeth a Chadair Bersonol iddo.

Mewn cydnabyddiaeth o’i gyfraniad sylweddol i Wasanaethau Strôc, mae’r Stroke Interest Group yng Nghymru wedi creu’r ddarlith  Bim Bhowmick Flynyddol a Bwrsari Bim Bhowmick.

Bu’n Gynghorydd ac yn Sensor – y cyntaf erioed o Gymru – o Goleg Brenhinol y Meddygon, Llundain.

Y mae’n uwch arholwr MRCP ac yn Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb ac Amrywiaeth.  

Gwobrwywyd Medal y Sylfaenwyr mawr ei bri iddo gan y Gymdeithas Geriatrig Brydeining – yr anrhydedd uchaf i’r meddyg mwyaf nodedig.

Yn ddiweddar fe gyhoeddodd ei hunagofiant, “You Can’t Climb A Ladder With Your Hands In Your Pocket” a ddisgrifiwyd fel “Gafaelgar” mewn un adolygiad, ”Ar gyfer unrhyw ddarllenydd fe fydd yna 10% o chwysu a 90% o ysbrydoliaeth”.

Enillodd yr Athro Bhowmick wobr Elusen Feddygol y DU sefydliad BUPA mewn cydnabyddiaeth o’i waith arloesol mewn Gofal Canolraddol yn 2008. Yn 2009 derbyniodd Wobr Cyfraniad Oes GIG Cymru, a roddwyd am y tro cyntaf erioed.

Mr Malcolm ThomasMr Malcolm Thomas

Penodwyd Malcom Thomas yn Gyfarwyddwr NFU Cymru yn 1999 ac yn 2008 daeth yn Gyfarwyddwr Aelodaeth a Rhanbarthau NFU UK, yn gweithio o Bencadlys yr NFU yn Stoneleigh, Swydd Warwick.

Arferai fod yn Ddirprwy Gyfarwyddwr a Phennaeth Polisi NFU Cymru am ddeg mlynedd.

Mae gan Mr Thomas brofiad helaeth o fewn y diwydiant amaeth ar ôl gweithio gyda’r Weinyddiaeth Amaeth, Pysgodfeydd a Bwyd (a elwir yn DEFRA erbyn hyn) ac yn Adran Amaeth y Swyddfa Gymreig yng Nghaerdydd.

Cafodd Mr Thomas ei eni a’i fagu ar fferm laeth yn Llangynog, Sir Gaerfyrddin ac ers hynny mae wedi dychwelyd gyda’i deulu at ei wreiddiau.

Mae Mr Thomas yn Aelod ac yn gyn Gadeirydd Bwrdd Corfforaethol Sir Gâr ac yn aelod o CBI Cymru.

Mr Carwyn Minard

Penodwyd ym mis Gorffennaf 2009

Myfyriwr Lywodraethwr

Mr Carwyn Minard

Yn wreiddiol o Bontypridd yn Ne Cymru, symudodd Carwyn i Wrecsam i astudio ar gyfer BA (Anrh) mewn Astudiaethau Plentyndod Cynnar.

Graddiodd yn 2009 a’i ethol yn Llywydd y Myfyrwyr ar gyfer y flwyddyn academaidd 2009-10.

Mae Carwyn yn chwaraewr rygbi brwd a thrwy gydol ei dair blynedd y mae wedi cynrychioli a chapteinio tîm rygbi Prifysgol Glyndŵr. Roedd hyn yn anrhydedd fawr iddo, gan ei ddysgu am yr angen i fod yn ddiplomatig a meddwl yn glir ar adegau anodd. Cafodd ei sgowtio hefyd gan dîm dan 23 Gogledd Cymru a chynrychiolodd Brifysgol Glyndŵr yn nhreialon Prifysgolion Cymru yn Ne Cymru. 

Mae Carwyn yn awyddus i ychwanegu at gyraeddiadau ei ragflaenwyr a datblygu hyd yn oed mwy ar Urdd y Myfyrwyr. Ei brif nod yw greu cyfranogiad mwy gan fyfyrwyr yn y Brifysgol a sicrhau fod myfyrwyr yn cael y profiad gorau posibl ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Lynda Powell MBA MIH

Penodwyd ym mis Hydref 2008

Etholwyd yn aelod o staff gweithredol cyfetholedig

Lynda Powell

Lynda Powell yw’r Pennaeth Gwasanaethau Masnachol ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Gan raddio o Goleg Blackpool a’r Fylde gyda HND mewn Rheolaeth Sefydliadol, Gwesty ac Arlwyo, parhaodd â’u hastudiaethau gan gwbhlau MBA o Brifysgol Cymru yn 2007.

Mae Lynda wedi treulio 20 mlynedd yn y diwydiant lletygarwch ar erbyn hyn y mae’n arbenigo mewn rheoli ystod o wasanaethau masnachol yn strategol o fewn y sector addysg uwch, er mwyn sicrhau fod safon gwasanaeth o ansawdd uchel yn cael ei gyflenwi i gwsmeriaid ac i fwyhau’r ffrydiau o incwm posibl o bob ffynhonnell sydd ar gael.

Mae Lynda yn aelod o’r Sefydliad Lletygarwch.

Yr Athro Peter Toyne CBE DL

Penodwyd ym mis Chwefror 2008

Yr Athro Peter Toyne text

Penodwyd yr Athro Peter Toyne i swydd Is Ganghellor a Phrif Weithredwr Coleg Polytechnig Lerpwl yn 1986.

Daeth ei benodiad i’r swydd uchel yma yn sgil gyrfa lwyddiannus iawn mewn AU fel rheolwr academaidd ac uwch mewn ystod eang o SAU ledled y DU gan gynnwys Prifysgol Exeter, Coleg Bishop Otter, Chichester, a Choleg Polytechnig Gogledd Ddwyrain Llundain.

O dan ei arweinyddiaeth, tyfodd Coleg Polytechnig Lerpwl a datblygu i fod, fel Prifysgol John Moores Lerpwl (LJMU), yn un o’r SAU mwyaf yn y DU.

Yn ystod ei yrfa mewn rheolaeth prifysgol, penodwyd yr Athro Toyne hefyd i nifer o benodiadau cyhoeddus uwch gan gynnwys cadeirydd neu aelod o sawl corff cysylltiedig ag Addysg Uwch, gan gynnwys Is Gadeirydd CPD, Cadeirydd Pwyllgor CNAA ar Fynediad a Chymwysterau, a Chadeirydd Pwyllgor Amgylcheddol CVCP.

Mae gan yr Athro Toyne ddiddordeb brwd yn yr amgylchedd ac wedi cael ei benodi yn Gadeirydd Groundwork Glannau Merswy ac yn aelod o Fwrdd Cronfa Natur Bywyd Gwyllt y Byd (WWF), yn ogystal â bod yn aelod o Fwrdd Cynghorol Fforwm y Dyfodol gan gydweithio gyda Jonathan Porritt a Sara Parkin.

Ymddeolodd yr Athro Toyne o LJMU yn 2000 ac ers hynny y mae wedi parhau i gyfrannu’n sylweddol i fywyd cyhoeddus yn Lerpwl a Gogledd Orllewin Lloegr.

Mae ei benodiadau uwch niferus ers 2000 yn cynnwys: Uwch Siryf Glannau Merswy (2001-02); Cadeirydd, Cais Prifddinas Diwylliant Lerpwl; Cadeirydd, Cerddorfa Ffilharmonig Frenhinol Lerpwl; Cadeirydd Cenedlaethol, Ffrindiau Cerddoriaeth Cadeirlan; Aelod o Fwrdd Ardal Glannau Merswy Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol (a chadeirydd ei Bwyllgor Archwilio; Cadeirydd, Apêl Hospis Woodlands; Cadeirydd, Ymddiriedolaeth Cadeirlan Lerpwl ac aelod o Gyngor y Gadeirlan; Llywydd YMCA Lerpwl; Llywydd, Cymdeithas Organyddion Lerpwl; ac aelod o Fwrdd Theatr Everyman.

Gan adlewyrchu ei ddiddordebau personol, y mae’r Athro Toyne hefyd wedi cyhoeddi ystod eang o llyfrau ac erthyglau mewn cyfnodolion hyddysg am bynciau amrywiol mewn daearyddiaeth ddynol, yn bennaf ar faterion amgylcheddol – e.e. World Problems (1969) a Recreation and Environment (1974) – ynghyd â thri adroddiad llywodraeth o bwys: Educational Credit Transfer (1979); Environmental Responsibility in Further and Higher Education (1993); Taking the Environment Agenda Forward (1996).

Gwobrwywyd CBE i'r Athro Toyne yn 2009 am ei wasanaethau i Lerpwl.

Michael Cant BArch MBA MIoD MRICS

Penodwyd ym mis Rhagfyr 2007, Is Gadeirydd o Ebrill 2009

Michael Cant

Ganed Michael yn Zimbabwe ac fe hyfforddodd fel pensaer ym Mhrifysgol Cape Town.

Fe reolodd bortffolio eiddo De Affricanaidd ar gyfer un o gyd-dyriadau diwydiannol mwyaf y cyfandir cyn cwblhau MBA ym Mhrifysgol Witwatersrand.

Ar ôl symud i’r DU yn 1982, bu’n gweithio i Dunlop yn delio gyda phortffolio eiddo byd-eang ac ymgymhwyso fel syrfëwr siartredig.

Yna daliodd uwch swyddi ble bu’n gyfrifol am wasanaethau isadeiledd ar gyfer ystod o fudiadau masnachol a hamdden cyn dod yn un o sylfaenwyr y proffesiwn FM yn y DU.  

Cychwynnodd Michael Larch Consulting yn 1995 ac fel Cyfarwyddwr Ymgynghori y mae wedi arwain rhaglenni strategaeth isadeiledd ar gyfer ystod eang o fudiadau enw cyfarwydd gan gynnwys dros 25 o golegau a phrifysgolion.

Bu’n arholwr allanol ar gyfer y radd Feistr FM yng Ngholeg Rheoli Ystadau Reading, ac y mae newydd gwblhau tymor fel cadeirydd sefydlol Action FM ac yn Is-Gadeirydd Grŵp Cyfadran RICS FM.

Pam Hope BSc, DipN, PGCDE, RGN, RNT

Penodwyd ym mis Rhagfyr 2007

Aelod o staff addysgu a etholwyd i’r Bwrdd Academaidd

Pam Hope text

Ar ôl bron i ugain mlynedd yn y GIG fel rheolwraig a nyrs gymwysedig cyn mynd ymlaen wedyn i gael cymwysterau addysgu priodol, ymunodd Pam â NEWI, sef rhagflaenydd Prifysgol Glyndŵr yn 1995/6.

Ers ymuno fel athrawes nyrs, mae Pam wedi bod yn arweinydd rhaglen ar gyfer y rhaglen Nyrsio cyn-cofrestru ac erbyn hyn y mae’n Arweinydd Pwnc ar gyfer Astudiaethau Iechyd yn yr Ysgol Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer.

Mae Pam yn aelod o’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth a Choleg Nyrsio Brenhinol y DU.

Brian Heath

Penodwyd ym mis Rhagfyr 2007
Aelod staff addysgu cyfetholedig etholedig

Brian Heath text

Mae Brian Heath yn Brif Ddarlithydd mewn Iechyd Galwedigaethol a Chyhoeddus ym Mhrifysgol Glyndŵr ac yn Gymrawd o Gymdeithas Frenhinol Iechyd Cyhoeddus, y mae hefyd yn diwtor ac arholwr cofrestredig iddi.    

Wedi cael gradd gyntaf mewn Economeg Adeiladu a chymhwyso fel Syrfëwr Meintiau Siartredig, bu Brian yn gweithio yn helaeth yn y diwydiant adeiladu, gan ymgynghori mewn ystod o ddiwydiannau eraill gan gynnwys Aerofod, Petrogemegol, Fferyllyddol, Gweithgynhyrchu Prosesau, Gofal Iechyd a Pheirianneg.  

Luke Murphy

Llywydd Urdd y Myfyrwyr
Penodwyd ar y 1af o Orffennaf 2013

Luke Murphy text

Ganed llywydd newydd Urdd y Myfyrwyr, Luke Murphy, yn Rhuthun. Cafodd ei fagu yn Windsor ac Eaton ac mae’n astudio hyfforddiant chwaraeon ym Mhrifysgol Glyndŵr. Mae’n ffan brwd iawn o chwaraeon ac yn hyfforddwr cymwysedig mewn pêl-droed, rygbi a seiclo, sydd ar hyn o bryd yn gweithio tuag at gymhwyster hyfforddiant personol.  

Bu’n chwarae rygbi i safon uchel yn ne Lloegr i glybiau fel Henley, Windsor a Chymry Llundain, tra hefyd yn cynrychioli Swydd Buckingham. Yn ogystal, treuliodd dymor yn Toronto, Canada yn chwarae i  Toronto ac Ontario cyn i anaf ddod â’i yrfa chwarae i ben yn ifanc. Aeth ati’n naturiol wedyn i hyfforddi. Mae ganddo bum mlynedd o brofiad hyfforddi; yn gweithredu fel prif hyfforddwr yn Wrecsam, Caer, Gogledd Cymru ac i dîm rygbi’r Brifysgol.  

Yn ogystal â’i swydd fel Llywydd y Myfyrwyr, mae Luke hefyd yn gweithio i Undeb Rygbi Cymru, gan redeg yr academi bechgyn dan bymtheg yng Ngogledd Cymru ac mae ganddo rôl weithredol yn hyfforddi seiclo yng Nghymru. Mae hefyd yn aelod o’r  UOTC (Corfflu Hyfforddi Swyddogion Prifysgol). Mae gan Luke efaill unfath; ar hyn o bryd mae ei hanner arall mwy golygus yn gwasanaethu yn y Morlu Brenhinol. 

Vincent Ryan LLB

Ganed llywydd newydd Urdd y Myfyrwyr, Luke Murphy, yn Rhuthun. Cafodd ei fagu yn Windsor ac Eaton ac mae’n astudio hyfforddiant chwaraeon ym Mhrifysgol Glyndŵr. Mae’n ffan brwd iawn o chwaraeon ac yn hyfforddwr cymwysedig mewn pêl-droed, rygbi a seiclo, sydd ar hyn o bryd yn gweithio tuag at gymhwyster hyfforddiant personol.  

Bu’n chwarae rygbi i safon uchel yn ne Lloegr i glybiau fel Henley, Windsor a Chymry Llundain, tra hefyd yn cynrychioli Swydd Buckingham. Yn ogystal, treuliodd dymor yn Toronto, Canada yn chwarae i  Toronto ac Ontario cyn i anaf ddod â’i yrfa chwarae i ben yn ifanc. Aeth ati’n naturiol wedyn i hyfforddi. Mae ganddo bum mlynedd o brofiad hyfforddi; yn gweithredu fel prif hyfforddwr yn Wrecsam, Caer, Gogledd Cymru ac i dîm rygbi’r Brifysgol.  

Yn ogystal â’i swydd fel Llywydd y Myfyrwyr, mae Luke hefyd yn gweithio i Undeb Rygbi Cymru, gan redeg yr academi bechgyn dan bymtheg yng Ngogledd Cymru ac mae ganddo rôl weithredol yn hyfforddi seiclo yng Nghymru. Mae hefyd yn aelod o’r  UOTC (Corfflu Hyfforddi Swyddogion Prifysgol). Mae gan Luke efaill unfath; ar hyn o bryd mae ei hanner arall mwy golygus yn gwasanaethu yn y Morlu Brenhinol. 

Mr Ian Williams

Ganed llywydd newydd Urdd y Myfyrwyr, Luke Murphy, yn Rhuthun. Cafodd ei fagu yn Windsor ac Eaton ac mae’n astudio hyfforddiant chwaraeon ym Mhrifysgol Glyndŵr. Mae’n ffan brwd iawn o chwaraeon ac yn hyfforddwr cymwysedig mewn pêl-droed, rygbi a seiclo, sydd ar hyn o bryd yn gweithio tuag at gymhwyster hyfforddiant personol.  

Bu’n chwarae rygbi i safon uchel yn ne Lloegr i glybiau fel Henley, Windsor a Chymry Llundain, tra hefyd yn cynrychioli Swydd Buckingham. Yn ogystal, treuliodd dymor yn Toronto, Canada yn chwarae i  Toronto ac Ontario cyn i anaf ddod â’i yrfa chwarae i ben yn ifanc. Aeth ati’n naturiol wedyn i hyfforddi. Mae ganddo bum mlynedd o brofiad hyfforddi; yn gweithredu fel prif hyfforddwr yn Wrecsam, Caer, Gogledd Cymru ac i dîm rygbi’r Brifysgol.  

Yn ogystal â’i swydd fel Llywydd y Myfyrwyr, mae Luke hefyd yn gweithio i Undeb Rygbi Cymru, gan redeg yr academi bechgyn dan bymtheg yng Ngogledd Cymru ac mae ganddo rôl weithredol yn hyfforddi seiclo yng Nghymru. Mae hefyd yn aelod o’r  UOTC (Corfflu Hyfforddi Swyddogion Prifysgol). Mae gan Luke efaill unfath; ar hyn o bryd mae ei hanner arall mwy golygus yn gwasanaethu yn y Morlu Brenhinol. 

His Honour Judge Roger Dutton DL, BA

Ganed llywydd newydd Urdd y Myfyrwyr, Luke Murphy, yn Rhuthun. Cafodd ei fagu yn Windsor ac Eaton ac mae’n astudio hyfforddiant chwaraeon ym Mhrifysgol Glyndŵr. Mae’n ffan brwd iawn o chwaraeon ac yn hyfforddwr cymwysedig mewn pêl-droed, rygbi a seiclo, sydd ar hyn o bryd yn gweithio tuag at gymhwyster hyfforddiant personol.  

Bu’n chwarae rygbi i safon uchel yn ne Lloegr i glybiau fel Henley, Windsor a Chymry Llundain, tra hefyd yn cynrychioli Swydd Buckingham. Yn ogystal, treuliodd dymor yn Toronto, Canada yn chwarae i  Toronto ac Ontario cyn i anaf ddod â’i yrfa chwarae i ben yn ifanc. Aeth ati’n naturiol wedyn i hyfforddi. Mae ganddo bum mlynedd o brofiad hyfforddi; yn gweithredu fel prif hyfforddwr yn Wrecsam, Caer, Gogledd Cymru ac i dîm rygbi’r Brifysgol.  

Yn ogystal â’i swydd fel Llywydd y Myfyrwyr, mae Luke hefyd yn gweithio i Undeb Rygbi Cymru, gan redeg yr academi bechgyn dan bymtheg yng Ngogledd Cymru ac mae ganddo rôl weithredol yn hyfforddi seiclo yng Nghymru. Mae hefyd yn aelod o’r  UOTC (Corfflu Hyfforddi Swyddogion Prifysgol). Mae gan Luke efaill unfath; ar hyn o bryd mae ei hanner arall mwy golygus yn gwasanaethu yn y Morlu Brenhinol. 

Karen Lennox

Karen Lennox
Penodwyd ym mis Medi 2011 

Mae Karen wedi bod yn ymarferwr arweiniad gyrfaoedd ers dros 21 mlynedd ledled Glannau Mersi a Gogledd Ddwyain Cymru, ac wedi bod yn rheoli’r gwasanaeth gyrfaoedd ym Mhrifysgol Glyndŵr ers y 6 blynedd diwethaf. Hi yw Cadeirydd Grŵp Gwasanaethau Gyrfaoedd Addysg Uwch Cymru. 

Wedi’i geni yn Lerpwl, dychwelodd Karen i faes addysg yn 28 oed gan ddechrau gweithio i Wasanaeth Gyrfaoedd Knowsley, mynd ymlaen i raddio o Brifysgol Fetropolitaidd Manceinion a chymhwyso fel cynghorydd gyrfaoedd.    

Dechreuodd ar ei gyrfa yn gweithio mewn ysgolion a cholegau ledled Glannau Mersi, cyn symud i faes rheoli prosiectau mawr wedi’u hariannu gan Ewrop yn rhai o’r cymunedau mwyaf difreintiedig, gan gefnogi pobl a fu’n ddi-waith ers tro.

Ar ôl symud i Gymru yn 2001, bu’n gweithio i Gyrfa Cymru’r Gogledd Ddwyrain, yna gyda Chymdeithas Gyrfa Cymru, cyn ymuno â Phrifysgol Glyndŵr.

Mae Karen yn ysgrifennydd cwmni ac yn ymddiriedolwr menter gymdeithasol ac elusen leol fechan sy’n cynnig gofal plant tu allan i’r ysgol.  

Yr Athro Michael Scott BA MA PhD FRSA FHEA DL

 Yr Athro Michael Scott BA MA PhD FRSA FHEA DL

Addysgwyd yr Athro Michael Scott ym Mhrifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan a Phrifysgol Nottingham gan gael ei PhD o Brifysgol De Montfort.

Mae’n ysgolhaig llenyddol nodedig sydd wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ac erthyglau ac wedi golygu dwy gyfres o bwys, yn fwyaf nodedig y gyfres ddylanwadol Text and Performance a helpodd i ddatblygu rhaglenni Meistr mewn agwedd newydd at Astudiaethau Shakespeareaidd yn y DU, yr UDA, Awstralia a llefydd eraill. Mae ei lyfrau yn cynnwys Renaissance Drama and a Modern Audience, Shakespeare and the Modern Dramatist a John Marston’s Plays: Theme, Structure and Performance.

Mae wedi treulio deng mlynedd ar hugain yn y sector addysg uwch yn ymroi i gynhwysiad cymdeithasol ac agor prifysgolion i’r gymuned. Yn flaenorol bu’n Ddirprwy Is-Ganghellor Prifysgol De Montfort, Caerlŷr, wedi iddo ymuno â’r brifysgol yn 1989 o Goleg Polytechnig Sunderland ble bu’n Athro mewn Saesneg ac yn Bennaeth yr Ysgol Ddyniaethau.

Am bedair blynedd ar ddeg bu’n Athro Gwadd mewn Saesneg ym Mhrifysgol Georgetown, Washington DC ble cafodd ei anrhydeddu gyda’r Wobr Ganmlwyddol am Addysgu ac Ysgolheictod Nodedig ym 1989. Bu’n Gymrawd Gwadd yn Harris Manchester, Rhydychen yn ystod 2010-2011.

Ers iddo gael ei benodi i Wrecsam yn 2001, mae’r Athro Scott wedi arwain y tîm a greodd Prifysgol Glyndŵr. Bu’n Gadeirydd Pwyllgor UNESCO Cymru, Comisiwn Ffilm Gogledd Cymru ac yn gwasanaethu ar Gyngor y BBC yng Nghymru.

Mae wedi creu cysylltiadau rhwng Prifysgol Glyndŵr a phrifysgolion yn Tsieina, India, Japan, Maleisia, Rwsia a ledled Ewrop. Yng Nghymru, mae Prifysgol Glyndŵr wedi ehangu trwy’r Gogledd Ddwyrain gan weithio gydag AirBus ar ddatblygiad canolfan addysgu ac ymchwil newydd mewn technolegau defnyddiau cyfansawdd yn Sir y Fflint. Yn Sir Ddinbych, datblygwyd Optic Glyndŵr yn Llanelwy sydd wedi dod yn ganolfan ymchwil o bwys wedi’i hariannu gan Ewrop mewn technolegau arwynebau optegol tra manwl sy’n ymwneud yn benodol â phrosiect Telesgop Eithriadol Fawr Ewrop. Gan weithio gyda chwmnïau fel Sharp, mae’n ymwneud yn yr un modd ag ymchwil ynni heulol a holograffeg.   

Yn 2011, o dan arweiniad yr Athro Scott, agorodd Prifysgol Glyndŵr gampws Brifysgol Glyndŵr yn Llundain gan gymryd Ysgol Rheolaeth a Gwyddoniaeth Llundain i’w meddiant. Daeth Stadiwm y Cae Ras yn Wrecsam i feddiant y Brifysgol yn ogystal, a Chanolfan Hyfforddi Chwaraeon Colliers Park yn Ngresffordd er budd myfyrwyr y Brifysgol a’r gymuned y mae’r Brifysgol yn ei gwasanaethu, tra hefyd yn sicrhau maes cartref ar gyfer CPD Wrecsam.

Penodwyd Michael Scott yn Ddirprwy Raglaw Clwyd yn 2009. Y mae’n briod gyda dwy o ferched ac ŵyr, Sam, ac yn byw yn Marffordd, Wrecsam.

Penny Anderson

Penny Anderson
Is-Lywydd Urdd y Myfyrwyr
Penodwyd ar y 1afo Orffennaf 2013

Ganed Penny Anderson yn Croydon, De Llundain, a’i magu yn bennaf yng Nghaint a Swydd Hertford. Mae ganddi BA (Anrh) mewn Celfyddyd Gain ac yn gysylltiedig â ‘Circuit’, dan arweiniad y Tate ac wedi’i ariannu gan Sefydliad Paul Hamlyn. Mae Circuit yn rhaglen genedlaethol bedair blynedd sy’n cysylltu pobl ifanc â’r celfyddydau mewn orielau.

Mae Penny, sy’n hyfforddi fel swyddog yn y Fyddin Diriogaethol (Corfflu Hyfforddi Swyddogion), yn mwynhau’r modd y mae’r hyfforddiant milwrol yn gwthio ei ffiniau a’i chyfyngiadau. Mae magu sgiliau a phrofiadau newydd yn wastad ar ei rhestr o bethau i’w gwneud. Mae’n mwynhau hwylio ac yn addysgu canŵio mewn gwersyll Gristnogol yn yr Alban.

David Howard BSc (Anrh), ACII

David Howard BSc (Anrh), ACII
Penodwyd ym mis Ebrill 2010

Treuliodd David Howard ei flynyddoedd cynnar yng Nghaer, cyn i’w deulu symud i’r Eidal ble cafodd ei addysgu yn Ysgol San Siôr yn Rhufain gan ddatblygu sgiliau iaith mewn Ffrangeg ac Eidaleg. Fe astudiodd Economeg ym Mhrifysgol Loughborough cyn mentro i Farchnad Yswiriant Cenedlaethol Lloyd’s a dod yn frocer yswiriant siartredig yn 1974.

Etholwyd David yn Aelod o Lloyd’s yn 1980 cyn sylfaenu LPH Group plc. Arweiniodd hyn yn ei dro at sefydlu Grŵp Lothbury, sef Cwmni Broceriaeth a Gwarantu Lloyd’s, sydd â swyddfeydd yn Llundain a Chaer ar hyn o bryd. 

Mae David wedi byw yn Nyffryn Clwyd ers blynyddoedd lawer ac wedi bod yn ffermio yn organig ac yn anorganig ers y 1980au cynnar yn Sir Ddinbych a Sir y Fflint. Mae David hefyd yn Aelod o Gyngor Cymdeithas Tir a Busnes Cefn Gwlad. Y mae’n aelod hefyd o Gonffederasiwn Diwydiant Prydain yng Ngogledd Cymru ac yn aelod o Bwyllgor Awdit Prifysgol Glyndŵr.

Yr Athro Michael Scott BA MA PhD FRSA FHEA DL

Janet Wademan

Addysgwyd yr Athro Michael Scott ym Mhrifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan a Phrifysgol Nottingham gan gael ei PhD o Brifysgol De Montfort.

Mae’n ysgolhaig llenyddol nodedig sydd wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ac erthyglau ac wedi golygu dwy gyfres o bwys, yn fwyaf nodedig y gyfres ddylanwadol Text and Performance a helpodd i ddatblygu rhaglenni Meistr mewn agwedd newydd at Astudiaethau Shakespeareaidd yn y DU, yr UDA, Awstralia a llefydd eraill. Mae ei lyfrau yn cynnwys Renaissance Drama and a Modern Audience, Shakespeare and the Modern Dramatist a John Marston’s Plays: Theme, Structure and Performance.

Mae wedi treulio deng mlynedd ar hugain yn y sector addysg uwch yn ymroi i gynhwysiad cymdeithasol ac agor prifysgolion i’r gymuned. Yn flaenorol bu’n Ddirprwy Is-Ganghellor Prifysgol De Montfort, Caerlŷr, wedi iddo ymuno â’r brifysgol yn 1989 o Goleg Polytechnig Sunderland ble bu’n Athro mewn Saesneg ac yn Bennaeth yr Ysgol Ddyniaethau.

Am bedair blynedd ar ddeg bu’n Athro Gwadd mewn Saesneg ym Mhrifysgol Georgetown, Washington DC ble cafodd ei anrhydeddu gyda’r Wobr Ganmlwyddol am Addysgu ac Ysgolheictod Nodedig ym 1989. Bu’n Gymrawd Gwadd yn Harris Manchester, Rhydychen yn ystod 2010-2011.

Ers iddo gael ei benodi i Wrecsam yn 2001, mae’r Athro Scott wedi arwain y tîm a greodd Prifysgol Glyndŵr. Bu’n Gadeirydd Pwyllgor UNESCO Cymru, Comisiwn Ffilm Gogledd Cymru ac yn gwasanaethu ar Gyngor y BBC yng Nghymru.

Mae wedi creu cysylltiadau rhwng Prifysgol Glyndŵr a phrifysgolion yn Tsieina, India, Japan, Maleisia, Rwsia a ledled Ewrop. Yng Nghymru, mae Prifysgol Glyndŵr wedi ehangu trwy’r Gogledd Ddwyrain gan weithio gydag AirBus ar ddatblygiad canolfan addysgu ac ymchwil newydd mewn technolegau defnyddiau cyfansawdd yn Sir y Fflint. Yn Sir Ddinbych, datblygwyd Optic Glyndŵr yn Llanelwy sydd wedi dod yn ganolfan ymchwil o bwys wedi’i hariannu gan Ewrop mewn technolegau arwynebau optegol tra manwl sy’n ymwneud yn benodol â phrosiect Telesgop Eithriadol Fawr Ewrop. Gan weithio gyda chwmnïau fel Sharp, mae’n ymwneud yn yr un modd ag ymchwil ynni heulol a holograffeg.   

Yn 2011, o dan arweiniad yr Athro Scott, agorodd Prifysgol Glyndŵr gampws Brifysgol Glyndŵr yn Llundain gan gymryd Ysgol Rheolaeth a Gwyddoniaeth Llundain i’w meddiant. Daeth Stadiwm y Cae Ras yn Wrecsam i feddiant y Brifysgol yn ogystal, a Chanolfan Hyfforddi Chwaraeon Colliers Park yn Ngresffordd er budd myfyrwyr y Brifysgol a’r gymuned y mae’r Brifysgol yn ei gwasanaethu, tra hefyd yn sicrhau maes cartref ar gyfer CPD Wrecsam.

Penodwyd Michael Scott yn Ddirprwy Raglaw Clwyd yn 2009. Y mae’n briod gyda dwy o ferched ac ŵyr, Sam, ac yn byw yn Marffordd, Wrecsam.

Kate Wagner BSc, Ba, FHEA

Kate Wagner

Penodwyd ym mis Rhagfyr 2013

Graddiodd Kate Wagner gyda BSc (Anrh) Gwyddorau Cymdeithasol a Dyniaethau (cymdeithaseg a gwleidyddiaeth) ac Uwch Ddiploma Ôl-raddedig mewn Gweithdrefnau Gweinyddol cyn newid cyfeiriad gyrfaol i gwblhau Arholiad Proffesiynol Cyffredin ac Arholiad Terfynol Cymdeithas y Gyfraith gan gymhwyso ac ymarfer fel cyfreithwraig a phartner.  


Yn dilyn egwyl yn ei gyrfa i gychwyn teulu a chyda diddordeb newydd yn natblygiad a chwarae plant, mynychodd Kate NEWI fel myfyrwraig aeddfed ble cafodd BA (Anrh) Astudiaethau Plentyndod Cynnar. Ar hyn o bryd mae’n ymgymryd ag MPhil/PhD rhan-amser ym Mhrifysgol Glyndŵr. Meysydd o ddiddordeb penodol Kate yw cymdeithaseg plentyndod, hawliau plant, a llais ac asiantaeth plant.

Yn ddiweddar, ailetholwyd Kate fel cyd-Gadeirydd Cangen Glyndŵr o undeb Darlithwyr Prifysgolion a Cholegau (UCU) ac eleni, yn ogystal, mae’n parhau â’i swydd fel Swyddog Cydraddoldeb.

Syr Jon Shortridge

Cyn-canghellor Prifysgol Glyndŵr 2011-2015

Syr Jon Shortridge Text

Syr Jon Shortridge oedd un o brif benseiri ac adeiladwyr llywodraeth ddatganoledig yng Nghymru.

Ar ôl graddio mewn athroniaeth, gwleidyddiaeth ac economeg o Neuadd Sant Edmwnd, un o golegau Prifysgol Rhydychen, MSc mewn dylunio trefol a chynllunio rhanbarthol o Brifysgol Caeredin, ymunodd â’r Gwasanaeth Sifil fel ymchwilydd cymdeithasol ym 1969 cyn symud i’r Swyddfa Gymreig ym 1984. Rhwng 1987 a 1988 bu’n ysgrifennydd preifat i ddau o ysgrifenyddion gwladol Cymru. O 1988 tan 1992 bu’n bennaeth adran gyllid y Swyddfa Gymreig. Yn dilyn hynny fe aildrefnodd lywodraeth leol yng Nghymru cyn cael ei benodi yn gyfarwyddwr materion economaidd ym 1997, gyda chyfrifoldeb dros sefydlu Cynulliad Cenedlaethol i Gymru. 

Ym 1999 cafodd ei benodi yn ysgrifennydd parhaol y Swyddfa Gymreig, gan fynd ymlaen i ymgymryd â’r un swydd yn y Cynulliad. Parhaodd i fod yn brif was sifil Cymru nes iddo ymddeol yn 2008. Yn 2009 fe ddychwelodd i’r gwasanaeth sifil am gyfnod byr fel ysgrifennydd parhaol dros dro yn yr Adran Arloesi, Prifysgolion a Sgiliau i ddechrau, ac wedyn yn yr Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau.   

Mae ganddo ystod eang o ddiddordebau o fewn Cymru a thu hwnt yn dal i fod. Ymhlith pethau eraill, y mae’n gadeirydd Gwirfoddolwyr Gwasanaeth Cymunedol, elusen wirfoddoli fwyaf y DU. Mae’n aelod o Awdurdod Ystadegau’r DU, ac yn cadeirio Pwyllgor Archwilio’r Ombwdsman Seneddol a’r Gwasanaeth Iechyd.

Cafodd ei urddo’n farchog yn 2002 ac y mae’n awr yn byw yn yr Amwythig.

Mr Ian Morris

Penodwyd ym mis Mehefin 2008

Mr Ian Morris Text

Aelod Cyfetholedig o’r Pwyllgor Archwilio

Mae Ian Morris yn gyn-Lywydd Sefydliad y Cyfrifwyr Siartredig yng Nghymru a Lloegr.

Wedi’i ethol i’r Cyngor yn 1984, roedd Ian gynt yn Llywydd Cymdeithas Ardal Lerpwl o’r Cyfrifwyr Siartredig (1978-1979).

Mae’n Bartner yng nghwmni Morris & Co yng Nghaer, ac yn Bartner yn Turner Peachey yn yr Amwythig.

Mae Ian wedi dal nifer o swyddi uwch yn yr Undeb Siarad Saesneg gan gynnwys Llywodraethwr, Is-Gadeirydd Pwyllgor Cenedlaethol Cymru a Lloegr, Trysorydd y Cyngor Rhyngwladol, a Thrysorydd Undeb Siarad Saesneg y Gymanwlad a Phwyllgor Cenedlaethol Cymru a Lloegr. Bu gynt yn Drysorydd ac yn Gadeirydd Cymdeithas Gerddorol Caer ac yn Gyn-Gadeirydd Uniongyrchol Clwb Busnes Caer.

Addysgwyd Ian yn ysgol Birkenhead School ac yn Ysgol Rydal (Ysgol Rydal Penrhos erbyn hyn), Bae Colwyn

Mr Graham Hillier

Penodwyd ym mis Hydref 2012

Mr Graham Hillier Text

Graham Hillier yw’r uwch reolwr ar gyfer materion cyffredinol yn ffatri beiriannau Toyota UK yng Nglannau Dyfrdwy, Gogledd Cymru.  

Yn dilyn gyrfa 22-mlynedd yn Lluoedd Ei Mawrhydi, ymunodd â Toyota UK fel uwch arbenigwr yn ffatri gerbydau’r cwmni yn Burnaston, Swydd Derby ym 1992.

Cafodd ei benodi yn rheolwr materion cyffredinol (uwch reolwr erbyn hyn) yn y ffatri beirinnau yn 2003, ac yn y swydd honno ef sy’n gyfrifol am bob mater nad yw’n ymwneud â chynhyrchu yn y ffatri, gan gynnwys materion allanol, adnoddau dynol a gweinyddiaeth y safle.

Mae’n briod gyda dwy ferch.

John Kenworthy

John Kenworthy

Appointed June 2009

Ganed John Kenworthy yn Grimthorpe, Barnsley yn 1950. Cafodd ei addysgu yn Ysgol Uwchradd Gatholig St Wilfred yn Featherstone ac yng Ngholeg yr Iesu yn Lerpwl cyn mynd ymlaen i addysgu mewn nifer o ysgolion uwchradd Pabyddol yng ngogledd Lloegr.

Daeth yn Brifathro Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Joseff yn Wrecsam yn 1997. O dan ei arweinyddiaeth ef mae’r ysgol wedi cyflawni llwyddiannau uchel cyson yn yr arholiadau TGAU ac wedi cael ei chydnabod fel un o’r ysoglion ffydd mwyaf cyson lwyddiannus yng Nghymru.

Enwebwyd John ei hun am Wobr RAF ar gyfer Prifathro’r Flwyddyn mewn Ysgol Uwchradd Gymreig yn 2005. Mae John wedi darparu arweinyddiaeth a phenderfyniad wrth greu Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd Sant Joseff newydd, sef yr ysgol uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd gyntaf yng Nghymru, a agorodd ei hadeiladau tra modern newydd yn 2006. Bu’n gweithio’n ddiflino i ddod â’r eglwysi, yr AALl a’r Cynulliad ynghyd yn y prosiect arloesol yma gan arwain cymuned yr ysgol trwy gyfnod llawn her oedd yn golygu symud adeiladau’r ysgol ddwywaith mewn dwy flynedd!    
 
Mae John Kenworthy hefyd yn awdur, a chafodd ganmoliaeth am ei nofel i blant wedi’i lleoli yn ystod streic y glowyr o’r enw ‘Running Riot’ a gyhoeddwyd yn y 1980au. Mae diddordebau eraill John yn cynnwys cefnogi clwb pêl-droed Barnsley FC, teithio, darllen, chwaraeon ac ysgrifennu.
 
Mae John yn Gymrawd Anrhydeddus o Brifysgol Glyndŵr.

Marc Caldecott

Marc Caldecott

Is-Lywydd Urdd y Myfyrwyr

Penodwyd ar y 1af o Orffennaf 2014

Ganed Marc Caldecott yn Rhosllannerchrugog a mynychodd Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd yn Wrecsam. Mae ganddo BA (Anrh) mewn Astudiaethau Plentyndod a Theuluoedd ac wedi’i hyfforddi yn ymatebwr cyntaf cymunedol. Mae Marc yn mwynhau celfyddydau perfformiadol yn ei amser hamdden, gan gystadlu yn llwyddiannus mewn nifer o Eisteddfodau Cenedlaethol. Mae Marc hefyd wedi astudio dawns a drama ym Mhrifysgol Fetropolitaidd Manceinion a bu’n aelod o Theatr Genedlaethol yr Urdd. Y mae hefyd yn dysgu celfyddydau perfformiadol yn ei bentref lleol.

Mae Marc yn gobeithio cwblhau ei hyfforddiant dysgu cychwynnol a mynd yn athro yn y sector addysg Ôl-14.  

Derek Griffin

Derek Griffin

Penodwyd ym mis Ebrill 2009

Tan ei ymddeoliad yn 2010 Derek Griffin oedd Prif Weithredwr CAFCASS CYMRU ac yn Uwch Was Sifil gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Bu'n gyfrifol am gyflenwad effeithiol gwasanaethau a ddarperir gan y Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Llys i Blant a Theuluoedd yng Nghymru (CAFCASS Cymru). Cafodd ei benodi yn Brif Weithredwr ym mis Ebrill 2008. 

Cyn y swydd honno, ef oedd Cyfarwyddwr Rhanbarthol Gogledd Cymru o’r Adran Gwasanaethau Iechyd a Chymdeithasol, Llywodraeth y Cynlluniad, oedd yn gyfrifol am arolygiaeth feunyddiol 10 corff GIG gyda phencadlys yng Ngogledd Cymru.

Cyn iddo ymuno â Llywodraeth y Cynulliad yn 2003, bu’n dal amryw o swyddi o fewn llywodraeth leol, gan gynnwys Prif Weithredwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam o 1995 hyd at 2003, a Chyfarwyddwr Grŵp Cyngor Dinas Lerpwl rhwng 1992 ac 1995.

Fel Cyfarwyddwr Datblygiad Economaidd Cyngor Sir Clwyd, bu’n gysylltiedig â denu cwmnïau newydd i’r sir, datblygiad sawl cwmni menter yr oedd ef yn Gyfarwyddwr an-Weithredol arnynt, a datblygiad yr isadeiledd economaidd. 

Mae ganddo radd gyntaf mewn Rheolaeth a Pheirianneg Diwydiannol, a gradd Meistr mewn Cynllunio a Dylunio Amgylcheddol.

Y mae’n Gymrawd o Brifysgol Glyndŵr.

Bruce Roberts BSc BA FCA

Bruce Roberts BSc BA FCA

Penodwyd yn 2009

Cafodd Bruce Roberts ei eni a’i addysgu yn Wrecsam. Ar ôl cwblhau graddau mewn Ffiseg ac Athroniaeth fe hyfforddodd fel Cyfrifydd Siartredig. Bu’n gweithio fel Rheolwr Archwilio am nifer o flynyddoedd cyn cychwyn ei gwmni cyfrifwyr ei hun yn 1997. 

Mae Bruce wedi gwasanaethu’r gymuned leol ers blynyddoedd lawer fel Cynghorydd Cymuned ac fel llywodraethwr ysgol. 
 
Bu Bruce yn gwasanaethu fel Aelod Cyfetholedig o Bwyllgor Archwilio’r Bwrdd cyn cael ei benodi yn aelod annibynnol o’r Bwrdd.

Colette Bleakley

Colette Bleakley

Penodwyd ym mis Hydref 2010

Hithau wedi ymddeol yn ddiweddar, mae gan Colette dros 30 mlynedd o brofiad mewn addysg a datblygiad proffesiynol. Mae ganddi radd anrhydedd mewn addysg a gradd meistr mewn anghenion addysgol arbennig. Ar ôl dechrau ei gyrfa fel athrawes ysgol uwchradd, symudodd Colette i addysg bellach, gan ddarlithio ar raglenni datblygiad proffesiynol uwchraddedig a mentora athrawon dan hyfforddiant. Bu’n gweithio yn Athrofa Gogledd Ddwyrain Cymru o 1996 tan 2008 yn arbenigo mewn rheoli staff a datblygiad addysgol, ymchwil addysgol a strategaeth adnoddau dynol.

Yn ystod ei gyrfa, cyfrannodd at nifer o bwyllgorau ledled Cymru a’r DU gan gynnwys Pwyllgor Gweithredol SKILL Cymru, Pwyllgor Gweithredol yr RSC, Grŵp Datblygu Cyrff y Sefydliad Arweinyddiaeth ar gyfer Addysg Uwch (SAAU), a Grŵp Peilot DPP yr Academi Addysg Uwch. Gwobrwywyd Cymrodoriaeth SAAU i Colette yn 2006.

Wedi’i gwahodd i fod yn aelod o dîm Academi Newid yr Academi Addysg Uwch yn 2004, bu’n gweithio mewn prifysgolion ledled y DU ar amrywiaeth o brosiectau strategol cyn ymddeol o hyn yn 2008. Bu’n weithgar yn hyrwyddo’r rhyngwyneb rhwng ymchwil, ysgolheictod, cynllunio cwricwlwm ac effeithiolrwydd addysgol. Mae Colette hefyd wedi cyhoeddi nifer fawr o erthyglau mewn cyfnodolion a chanllawiau ar agweddau strategol at ddatblygiad proffesiynol, arweinyddiaeth a dysgu.

Julia Grime LLB ACA

Julia Grime LLB ACA

Penodwyd ym mis Ebrill 2010

Cafodd Julia Grime ei geni a’i magu yng Ngogledd Orllewin Lloegr. Ar ôl iddi raddio yn y Gyfraith ym Mhrifysgol Manceinion, daeth yn Gyfrifydd Siartredig a bu’n gweithio i gwmnïau masnachol, yn gyntaf i Ernst & Young, ac wedyn i Grant Thornton.

Ar ôl 11 mlynedd o hyn, penderfynodd newid ei gyrfa gan symud i faes gweinyddu’r Celfyddydau i ddilyn brwdfrydedd oes yn y theatr a’r celfyddydau gweledol. Ar hyn o bryd, hi yw Rheolwraig Gyffredinol Clwyd Theatr Cymru, theatr a chanolfan y celfyddydau dosbarth-rhynwgladol yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

Mae hi wedi gwasanaethu ar fyrddau cyrff celfyddydol amrywiol, yn fwyaf nodedig fel sylfaenydd-ymddiriedolwraig The Plaza, sef sinema gymunedol yng Ngogledd Glannau Mersi.

Top