Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Cofrestr o Fuddiannau Llywodraethwyr 2018/19

Cedwir y gofrestr hon gan Glerc Bwrdd y Llywodraethwyr.

Er mwyn sicrhau fod busnes cyhoeddus yn cael ei weithredu’n gywir ac yn unol â Chyfarwyddiadau’r PCP, mae'n ofynnol i Sefydliadau gadw cofrestr, a fydd ar gael yn gyhoeddus, o fuddiannau pob aelod o’r corff llywodraethol, Clerc y Bwrdd ac Uwch Swyddogion sy’n gysylltiedig â gwaith y corff llywodraethol. Bob blwyddyn, mae’r Llywodraethwyr, y Clerc ac Uwch Swyddogion sydd â chysylltiad agos â gwaith y corff llywodraethol yn cael eu gwahodd i ddatgan unrhyw fuddiannau a allai wrthdaro â buddiannau Prifysgol Glyndŵr neu unrhyw fuddiannau eraill y gallent ddymuno eu datgan.

 

Mae'r gofrestr yn cynnwys datganiadau a dderbyniwyd hyd at 30 Medi 2018.

 

Enw                                       Buddiant a ddatganwyd
Mr Paul Barlow

Prif Weithredwr: Disclosure Services

Mrs Val Butterworth MBA Dim
Mr Kieran Irwin

Is-Lywydd Etholedig Undeb Myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, Ymddiriedolwr a Chyfarwyddwr: Undeb Myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Mr Brian Everett**

Hunangyflogedig : Beverett Consulting, Ymddiriedolwr: Cyngor Ar Bopeth

Mr Angus Hamill-Stewart

Lywydd Etholedig Undeb Myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, Ymddiriedolwr a Chyfarwyddwr: Undeb Myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Mrs Celia Jenkins

Cyflogedig : Hacker UHY Hacker Young, Aelod: Pwyllgor Gweithredol Cynghrair Cyfeillion Sefydliad Ysbyty Ymddiriedolaeth Robert Jones ac Agnes Hunt, Cadeirydd Ynadon Gogledd Ddwyrain Cymru; Panel Ieuenctid, Aelod: Bwrdd Rheoli Cyfiawnder Ieuenctid Wrecsam, Aelod: Bwrdd Glandŵr Cymru (Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd, Bwrdd Ymgynghorol Cymru), Gŵr: Aelod o Gyngor Prifysgol Caer;Ymddiriedolwr Eisteddfod Gerddorol Gydwladol Llangollen

Mr Mike Harvey

Cyflogedig: Ernst and Young: Accountant, Aelod: Cymdeithas y Cyfrifwyr Siartredig Ardystiedig

Mr Barrie Jones

Cyfarwyddwr: Cymdeithas y Golygyddion, Caergrawnt, Ymgynghorydd Golygyddol

Yr Athro Sandra Jowett

Cyfarwyddwr Anweithredol: Ymddiriedolaeth Sylfaen GIG Gofal Pennine, Athro Emeritws: Prifysgol Cymbria

Dr Jayne Mitchell

Hunan-gyflogedig: HE Policy and Practice Consultancy Services, Cadeirydd: Lincolnshire Physical Activity Taskforce, Ymgynghorydd: Active Lincolnshire, Y Swyddfa Fyfyrwyr: aelod panel ac aseswr Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu.

Mr Colin Heron

Cyflogedig: Deon Cyswllt, Prifysgol Glyndwr Wrecsam, Hunan-gyflogedig: Difyrrwr, Ymgynghorydd Technegol: Calon FM

Mr Paul McGrady

Cyflogedig : Cyfarwyddwr Cartrefi Cymunedol Gwynedd, Aelod: CIPFA, Cyfarwyddwr Annibynnol: NEW Homes

Mr Tim Mitchell***

Cyfarwyddwr a Chyfranddaliwr: McLintocks Partnership Ltd a  McLintocks Ltd Wrecsam, Ysgrifennydd Anrhydeddus Cymdeithas Cyfrifwyr Siartredig Caer a Gogledd Cymru, Aelod o Gangen Wrecsam o POETS BNI, Aelod o’r Ffederasiwn Busnesau Bach (FSB), Aelod o Fwrdd Crwn Wrecsam, Aelod: ICEAW

Mrs Judy Owen

Ymddiriedolwr/Cyfarwyddwr: Hosbis Sant Cyndeyrn, Aelod: CIMA

Mrs Maxine Penlington OBE

Cadeirydd: Ymddiriedolaeth Academïau Prifysgol Dinas Birmingham

Mrs Emma Perrin***

Cyfarwyddwr a chyfranddaliwr: Guy Walmsley Accountants Ltd, Ymddiriedolwr: Undeb Myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, Aelod: ACCA, Aelod cyswllt: IEAEW, Gŵr: Rheolwr Ansawdd, Gweithrediadau Airbus

Mr Lee Robinson

Cyflogedig: Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Rheolwr Gyfarwyddwr: Wrexham Commercial Services Cyf, Aelod Pwyllgor Gweithredol CEM Berwyn, Aelod CIMA

Mr Vincent Ryan****

Barnwr Cyflogaeth, Cadeirydd ac Ymddiriedolwr: Sefydliad Charles Lloyd

Mr Askar Shiebani

Prif Swyddog Gweithredol Grŵp: Comtek Network Systems Ltd., Cyfarwyddwr a Chyfranddaliwr: Deeside Business Forum Ltd, Cyfarwyddwr: Sorrento Networks Ltd, Cyfarwyddwr a Chyfranddaliwr: Barnwood Management Ltd, Aelod: Plaid Lafur Etholaeth Alyn a Glannau Dyfrdwy, Aelod: CBI Cymru

Mr David Subacchi

Awdur hunangyflogedig, Llywodraethwr Awdurdod Lleol, Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam (Gwirfoddol), Llywodraethwr sylfaen, Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair, Wrecsam (Gwirfoddol), Ynad Heddwch: Cadeirydd Mainc Canol Gogledd Cymru, Aelod: Pwyllgor Ymgynghorol yr Arglwydd Ganghellor ar yr Iaith Gymraeg, Aelod: Panel Apeliadau Addysg ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Aelod: Bwrdd RICS Cymru (Corff Proffesiynol), Aelod: Pwyllgor Gweithredol Gogledd Cymru o’r IRRV (Corff Proffesiynol), Aelod: Cyngor Cymdeithas yr Ynadon a phwyllgor Llys Oedolion (Corff Proffesiynol), Gwraig: Cadeirydd Cyngor Cymuned Offa a phwyllgoraucysylltiedig, Wrecsam.

Dr Colin Stuhlfelder

Uwch Ddarlithydd ac arweinydd rhaglen yr Amgylchedd Adeiledig, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, Ysgrifennydd rhanbarth y Gogledd Ddwyrain o Sefydliad Siartredig y Technolegwyr Pensaernïol, Aelod siartredig: Sefydliad Siartredig y Technolegwyr Pensaernïol (MCIAT)

Mrs Laura Gough

Cyflogedig: Rheolwr Datblygu Busnes, Prifysgol Glyndwr Wrecsam

* Clerc i Fwrdd y Llywodraethwyr

**Aelod cyfetholedig o’r Pwyllgor Adnoddau Dynol

***Aelod cyfetholedig o’r Pwyllgor Archwilio

****Aelod cyfetholedig o’r Pwyllgor Enwebiadau a Llywodraethiant

Cyflogedig: Rheolwr Datblygu Busnes, Prifysgol Glyndwr Wrecsam

Top