Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years

Cofrestr o Fuddiannau Llywodraethwyr 2017/18

Cedwir y gofrestr hon gan Glerc Bwrdd y Llywodraethwyr.

Er mwyn sicrhau fod busnes cyhoeddus yn cael ei weithredu’n gywir ac yn unol â Chyfarwyddiadau’r PCP, mae'n ofynnol i Sefydliadau gadw cofrestr, a fydd ar gael yn gyhoeddus, o fuddiannau pob aelod o’r corff llywodraethol, Clerc y Bwrdd ac Uwch Swyddogion sy’n gysylltiedig â gwaith y corff llywodraethol. Bob blwyddyn mae Llywodraethwyr, y Clerc ac Uwch Swyddogion sydd â chysylltiad agos â gwaith y corff llywodraethol yn cael eu gwahodd i ddatgan unrhyw fuddiannau a allai wrthdaro â buddiannau Prifysgol Glyndŵr neu unrhyw fuddiannau eraill y gallent ddymuno eu datgan.

Mae'r gofrestr yn cynnwys datganiadau a dderbyniwyd hyd at 30 Medi 2017.

 

Enw                                       Buddiant a ddatganwyd
Mr Neil Ashbridge

Cyfarwyddwr Anweithredol: Cartrefi Conwy

Is-Gadeirydd: Chwaraeon Anabledd Cymru

Cadeirydd: Pwyllgor Cyllid Cadeirlan Lerpwl

Cadeirydd: Siambr Fasnach Lerpwl

Aelod: Bwrdd Ymgynghorol Ysgol Reolaeth Prifysgol Lerpwl

Aelod: Bwrdd Ymgynghorol Gweithredol Prifysgol Hope Lerpwl

Aelod: Bwrdd Ymgynghorol Datblygiad Diwydiannol Cymru

Aelod: Sefydliad y Cyfarwyddwyr

Cyfarwyddwr: Bwrdd Siambr Fasnach Gogledd Swydd Gaer a Gogledd Cymru

Mr Paul Barlow

Cyflogedig : Prif Swyddog Gweithredol, Gwasanaethau Datgelu

Mrs Val Butterworth MBA Rhiant Lywodraethwraig: Ysgol Uwchradd Castell Alun, Yr Hôb
Mr Travis Davies Llywydd Etholedig Undeb Myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Mr Brian Everett**

Hunangyflogedig : Beverett Consulting

Ymddiriedolwr: Cyngor Ar Bopeth

Mr Angus Hamill-Stewart

Is-Lywydd Etholedig Undeb Myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Ymddiriedolwr a Chyfarwyddwr: Undeb Myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Mrs Celia Jenkins

Cyflogedig : Hacker UHY Hacker Young

Ymddiriedolwr: Bwrdd Glandŵr Cymru (Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd, Bwrdd Ymgynghorol Cymru)

Aelod: Bwrdd Gweithredol Cynghrair Cyfeillion Ysbyty Robert Jones ac Agnes Hunt

Cadeirydd Ynadon Gogledd Ddwyrain Cymru; Panel Ieuenctid

Diprwy Gadeirydd: Mainc Ynadon Gogledd Ddwyrain Cymru

Aelod: Bwrdd Rheoli Cyfiawnder Ieuenctid Wrecsam

Aelod: Bwrdd Glandŵr Cymru (Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd, Bwrdd Ymgynghorol Cymru)

Gŵr: Aelod o’r Cyngor, Prifysgol Caer;Ymddiriedolwr ac Is-Gadeirydd Eisteddfod Gerddorol Gydwladol Llangollen;
Mr Barrie Jones Cyfarwyddwr: Cymdeithas y Golygyddion, Caergrawnt
Yr Athro Sandra Jowett

Cyfarwyddwr Anweithredol: Ymddiriedolaeth Sylfaen GIG Gofal Pennine

Athro Emeritws: Prifysgol Cymbria

Mab: cyflogedig  KPMG, Llundain

Mrs Gill Kreft

Cyfarwyddwr a Chyfranddaliwr: Pendine Park Care Organisation Ltd

Cyfarwyddwr: Grosvenor Living Ltd (is-gwmni i PPCO)

Cyfarwyddwr: DBS Disclosure and Services Ltd Group

Ymddiriedolwr: Corff Gwirfoddol Gweithwyr Busnes Proffesiynol  Wrecsam

Cymrawd: ICAEW yng Nghymru a Lloegr

Mr Paul McGrady

Cyflogedig : Cyfarwyddwr Cartrefi Cymunedol Gwynedd

Aelod: CIPFA

Cyfarwyddwr Annibynnol: NEW Homes
Mr Tim Mitchell***

Cyfarwyddwr a Chyfranddaliwr: McLintocks Partnership Ltd a  McLintocks Ltd Wrecsam

Cyfarwyddwr: Crusaders Cymraeg Cyf  - Croesgadwyr Gogledd Cymru Rygbi'r Gynghrair 

Ysgrifennydd Anrhydeddus Cymdeithas Cyfrifwyr Siartredig Caer a Gogledd Cymru

Aelod o Gangen Wrecsam o POETS BNI

Aelod o’r Ffederasiwn Busnesau Bach (FSB)

Aelod o Fwrdd Crwn Wrecsam Rhif 305.

Aelod: ICEAW
Mrs Judy Owen

Ymddiriedolwr/Cyfarwyddwr: Hosbis Sant Cyndeyrn

Aelod: CIMA

Mrs Maxine Penlington OBE

Cadeirydd: Ymddiriedolaeth Academïau Prifysgol Dinas Birmingham

Mrs Emma Perrin***

Cyfarwyddwr a chyfranddaliwr: Guy Walmsley Accountants Ltd

Ymddiriedolwr: Undeb Myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Aelod: ACCA

Aelod cyswllt: IEAEW

Gŵr: Rheolwr Ansawdd, Gweithrediadau Airbus
Mr Vincent Ryan****

Barnwr Cyflogaeth

Cadeirydd ac Ymddiriedolwr: Sefydliad Charles Lloyd

Yr Athro Norman Sharp OBE

Cadeirydd: Bwrdd Ansawdd Addysg Uwch Gwlad yr Ia

Cadeirydd: SparQS (Cyfranogiad Myfyrwyr mewn Ansawdd, yr Alban)

Aelod: Bwrdd Cynghorol y Weinidogaeth Addysg (Lwcsembwrg) ar Ansawdd mewn Addysg Uwch

Aelod: Bwrdd Ymgynghorol y Brifysgol Agored yn yr Alban

Llywodraethwr: Conservatoire Frenhinol yr Alban

Llywodraethwr: Prifysgol yr Ucheldiroedd a’r Ynysoedd
Mr Askar Shiebani

Prif Swyddog Gweithredol Grŵp: Comtek Network Systems Ltd.

Cyfarwyddwr a Chyfranddaliwr: Deeside Business Forum Ltd

Cyfarwyddwr: Sorrento Networks Ltd

Cyfarwyddwr a Chyfranddaliwr: Barnwood Management Ltd

Aelod: Plaid Lafur Etholaeth Alyn a Glannau Dyfrdwy

Aelod: CBI Cymru
Mr David Subacchi

Awdur hunangyflogedig

Llywodraethwr Awdurdod Lleol, Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam (Gwirfoddol)

Llywodraethwr sylfaen, Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair, Wrecsam (Gwirfoddol)

Ynad Heddwch: Cadeirydd Mainc Canol Gogledd Cymru

Aelod: Pwyllgor Ymgynghorol yr Arglwydd Ganghellor ar yr Iaith Gymraeg

Aelod: Tribiwnlys Prisio Cymru (Gwirfoddol)

Aelod: Bwrdd RICS Cymru (Corff Proffesiynol)

Aelod: Pwyllgor Gweithredol Gogledd Cymru o’r IRRV (Corff Proffesiynol)

Aelod: Cyngor Cymdeithas yr Ynadon a phwyllgorau cysylltiedig (Corff Proffesiynol)

Gwraig: Cadeirydd Cyngor Cymuned Offa a phwyllgorau cysylltiedig, Wrecsam.

Dr Colin Stuhlfelder

Uwch Ddarlithydd ac arweinydd rhaglen yr Amgylchedd Adeiledig, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Ysgrifennydd rhanbarth y Gogledd Ddwyrain o Sefydliad Siartredig y Technolegwyr Pensaernïol  

Aelod siartredig: Sefydliad Siartredig y Technolegwyr Pensaernïol (MCIAT)

Mrs Laura Gough

Cyflogedig: Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, Rheolwr Datblygu Busnes - Trosglwyddo Gwybodaeth ac Arloesedd

Aelod: Sefydliad Rheolaeth Siartredig

* Clerc i Fwrdd y Llywodraethwyr

**Aelod cyfetholedig o’r Pwyllgor Adnoddau Dynol

***Aelod cyfetholedig o’r Pwyllgor Archwilio

****Aelod cyfetholedig o’r Pwyllgor Enwebiadau a Llywodraethiant

Top