Cedwir y gofrestr hon gan Glerc Bwrdd y Llywodraethwyr.

Er mwyn sicrhau fod busnes cyhoeddus yn cael ei weithredu’n gywir ac yn unol â Chyfarwyddiadau’r PCP, mae'n ofynnol i Sefydliadau gadw cofrestr, a fydd ar gael yn gyhoeddus, o fuddiannau pob aelod o’r corff llywodraethol, Clerc y Bwrdd ac Uwch Swyddogion sy’n gysylltiedig â gwaith y corff llywodraethol. Bob blwyddyn, mae’r Llywodraethwyr, y Clerc ac Uwch Swyddogion sydd â chysylltiad agos â gwaith y corff llywodraethol yn cael eu gwahodd i ddatgan unrhyw fuddiannau a allai wrthdaro â buddiannau Prifysgol Glyndŵr neu unrhyw fuddiannau eraill y gallent ddymuno eu datgan.

 Mae'r gofrestr yn cynnwys datganiadau a dderbyniwyd hyd at 2 Hydref 2020

 

Enw                                        

Budd a ddatganwyd 

Mr Jim Barclay

Hunangyflogedig/Cyfranddaliwr arwyddocaol: Jim Barclay Associates Ltd (Ymgynghoreiaeth Busnes a Thrafnidiaeth)
Ymgynghoreiaethau: Teneo Consulting Ltd (Cynghorydd cadwedig); Whiteflare Ltd; Advisory and Risk Management Solutions Ltd:
Cymrawd: Sefydliad Siartredig Cyfrifyddu a Chyllid Cyhoeddus
Aelod o’r Bwrdd – ForHousing a ForViva
Cyfarwyddwr Anweithredol: Glyndwr Innovations Ltd
Mab: Rheolwr Cysylltiadau Cymunedol, Parc Gwyddoniaeth Lerpwl

Ms Ebony Banks

Etholwyd yn Llywydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, Ymddiriedolwr a Chyfarwyddwr: Undeb Myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Mr Paul Barlow

Dim

Mrs Val Butterworth MBA*

Dim

Mrs Laura Gough

Cyflogedig: Rheolwr Datblygu Busnes, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Mrs Claire Homard

Cyflogedig: Prif Swyddog, Addysg ac Ieuenctid, Cyngor Sir y Fflint

Mr Mike Harvey**

Cyflogedig: Ernst and Young: Cyfrifydd
Aelod: Cymdeithas y Cyfrifyddwyr Siartredig ac Ardystiedig 

Mr Trevor Henderson**

Aelod: Sefydliad y Cyfrifyddwyr Rheoli Siartredig
Aelod: Y Sefydliad Llywodraethu Siartredig
Ymddiriedolwr: Cartrefi Conwy

Mr Colin Heron

Cyflogedig: Deon Cyswllt, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Hunangyflogedig: Diddanwr, Cynghorydd Technegol: Calon FM

Mrs Celia Jenkins

Cyflogedig: Hacker UHY Hacker Young 
Aelod: Pwyllgor Gweithredol Urdd Cyfeillion Ysbyty Ymddiriedolaeth Sefydliedig Robert Jones ac Agnes Hunt
Aelod: Bwrdd Glandwr Cymru (Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd, Bwrdd Cynghori Cymru) 
Ynad Heddwch: Mainc Gogledd Ddwyrain Cymru
Aelod: Pwyllgor Cyngor Gogledd Cymru yr Arglwydd Ganghellor
Dirprwy Raglaw Clwyd
Priod: Aelod o Gyngor Prifysgol Caer
Priod: Cadeirydd Pwyllgor Cyllid Eisteddfod Gerddorol Gydwladol Llangollen 

Yr Athro Sandra Jowett

Cyfarwyddwr Anweithredol: Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Pennine Care
Athro Emertiws: Prifysgol Cymbria

Dr Jayne Mitchell

Cyflogedig: Iechyd Cyhoeddus Lloegr, Caergrawnt
Hunangyflogedig: HE Policy and Practice Consultancy Services
Cadeirydd: Cynghrair Gweithgarwch Corfforol Swydd Lincoln 
Swyddfa Myfyrwyr: Aelod Panel ac Asesydd y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu
Aelod: Cymdeithas Frenhinol Iechyd Cyhoeddus 

Mr Paul McGrady

Cyflogedig: Cyfarwyddwr Cymdeithas Tai Clwyd Alyn 
Aelod: CIPFA 
Cyfarwyddwr Anweithredol: Well Fed
Cyfarwyddwr Anweithredol: Hamdden Sir Ddinbych Cyf.

Mr Tim Mitchell**

Cyfarwyddwr a Chyfranddaliwr: McLintocks Partnership Ltd a McLintockes (NW) Ltd a McLintocks Ltd Wrexham 
Ysgrifennydd Anrhydeddus Cymdeithas Cyfrifyddwyr Siartredig Caer a Gogledd Cymru
Aelod o Fwrdd Crwn Wrecsam  
Aelod: ICEAW

Mrs Judy Owen

Ymddiriedolwr/Cyfarwyddwr: Hosbis San Cyndeyrn  
Aelod: CIMA

Mrs Maxine Penlington OBE

Aelod: Cyn Bennaeth Gweinyddiaeth Prifysgol

Mr Bruce Roberts***

Hunangyflogedig: Bruce Roberts Accountants
Aelod: ICACW

Mr Askar Shiebani

Prif Weithredwr y Grŵp a chyfranddaliwr: Comtek Network Systems Ltd 
Cyfarwyddwr: Deeside Business Forum Ltd, UK Fibre Connectivity Forum Ltd a Gwyddoniaeth Gogledd Cymru 
Cyfarwyddwr a chyfranddaliwr: Barnwood Management Ltd a Sorrento Networks Inc (USA)
Aelod: Plaid Lafur Etholaeth Alyn a Dyfrdwy 
Aelod: CBI Cymru

Mr David Subacchi

Ysgrifennwr hunangyflogedig.
Llywodraethwr a benodwyd gan yr Awdurdod Lleol, Ysgol Morgan Llwyd
Llywodraethwr sefydledig Ysgol Gatholig y Santes Fair, Wrecsam (ysgol wirfoddol) 
Ynad Heddwch: Llywydd Mainc Canol Gogledd Cymru 
Aelod: Pwyllgor Cynghori’r Arglwydd Ganghellor ar y Gymraeg
Aelod: Panel Apêl Addysg Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Aelod: Bwrdd Sefydliad Brenhinol y Syrfeiwyr Siartredig (RICS) Cymru (corff proffesiynol),
Aelod: Pwyllgor Gweithredol Gogledd Cymru y Sefydliad Ardrethu a Phrisio Refeniw (corff proffesiynol) 
Aelod: Cyngor y Gymdeithas Ynadon a Phwyllgor Llys Oedolion (corff proffesiynol) 
Gwraig: Aelod o Gyngor Cymuned Offa a phwyllgorau cysylltiedig, Wrecsam
Mab: Swyddog Polisi, Wrecsam
Merch: Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu, Wrecsam ac athrawes, Sir Ddinbych 

Mr David Sprake

Cyflogedig: Uwch Ddarlithydd, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Cyfarwyddwr a chyfranddaliwr arwyddocaol: Client Informatics Ltd (Solicitor.Info)
Aelod: Y Sefydliad Ynni (Peiriannydd Siartredig) 

Ms Chloe Williams

Etholwyd yn Is-lywydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, Ymddiriedolwr a Chyfarwyddwr: Undeb Myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

 

* Clerc y Bwrdd Llywodraethwyr

**Aelod cyfetholedig o’r Pwyllgor Archwilio

***Aelod cyfetholedig o’r Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau