Cedwir y gofrestr hon gan Glerc Bwrdd y Llywodraethwyr.

Er mwyn sicrhau fod busnes cyhoeddus yn cael ei weithredu’n gywir ac yn unol â Chyfarwyddiadau’r PCP, mae'n ofynnol i Sefydliadau gadw cofrestr, a fydd ar gael yn gyhoeddus, o fuddiannau pob aelod o’r corff llywodraethol, Clerc y Bwrdd ac Uwch Swyddogion sy’n gysylltiedig â gwaith y corff llywodraethol. Bob blwyddyn, mae’r Llywodraethwyr, y Clerc ac Uwch Swyddogion sydd â chysylltiad agos â gwaith y corff llywodraethol yn cael eu gwahodd i ddatgan unrhyw fuddiannau a allai wrthdaro â buddiannau Prifysgol Glyndŵr neu unrhyw fuddiannau eraill y gallent ddymuno eu datgan.

 

Mae'r gofrestr yn cynnwys datganiadau a dderbyniwyd hyd at 4th Hydref 2019.

 

Enw                                       Buddiant a ddatganwyd
Mr Jim Barclay

Hunan-gyflogedig/cyfranddaliwr sylweddol: Jim Barclay Associates Ltd (Ymgynghoriaeth Busnes a Thrafnidiaeth)
Ymgyngoriaethau: Teneo Consulting Ltd (Ymgynghorwr yn ôl gadw); Whiteflare Ltd; Advisory and Risk Management Solutions Ltd: Do-Well Ltd; Cleeve Executive Ltd
Penodiad cyhoeddus: HS2 Ltd
Cymrawd: Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth
Cyfarwyddwr: Glyndwr Innovations Ltd
Aelod o'r Bwrdd - Bwrdd ForHousing
Mab - Rheolwr Perthynas a'r Gymuned, Parc Gwyddoniaeth Lerpwl

Ms Ebony Banks

Etholwyd yn Is-lywydd Undeb Myfyrwryr Prifysgon Glyndwr Wrecsam Ymddiriedolwr a Chyfarwyddwr: Undet Myfywrwr Prifysgol Glyndwr Wrecsam

Mr Paul Barlow

Prif Weithredwr: Disclosure Services

Mrs Val Butterworth MBA Dim
Mr Brian Everett**

Hunangyflogedig : Beverett Consulting, Ymddiriedolwr: Cyngor Ar Bopeth

Mrs Laura Gough

Cyflogedig: Rheolwr Datblygu Busness, Prifysgol Glyndwr Wrecsam

Mr Mike Harvey***

Cyflogedit: Ernst and Yount Account
Aelod: Cymndeithas y Cyfrifwyr Siartredig Ardystiedig

Mr Colin Heron

Cyflogedig: Deon Cyswllt, Prifysgol Glyndwr Wrecsam,
Hunan-gyflogedig: Difyrrwr, Ymgynghorydd Technegol: Calon FM

Mr Kieran Irwin

Lywydd Etholedig Undeb Myfyrwryr Prifysgol Glyndwr Wrecsam Ymddiriedolwr a
Chyfarwyddwr: Undeb Myfywrwr Prifysgol Glyndwr Wrecsam

Mrs Celia Jenkins

Cyflogedig: Hacker UHY Hacker Young,
Aelod: Pwyllgor Gweithredol Cynghrair Cyfeillion Sefydliad Ysbyty Ymddiriedolaeth Robert Jones ac Agnes Hunt,
Cadeirydd Ynadon Gogledd Ddwyrain Cymru;Panel Ieuenctid
Aelod: Bwrdd Rheoli Cyfiawnder Ieuenctid Wrecsa,

Aelod: Bwrdd Glandŵr Cymru (Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd, Bwrdd Ymgynghorol Cymru)
Aelod o Bwyllgor Cynghori Gogledd Cymru yr Arglwydd Ganghellor
Dirpwy Arglwydd Raglaw Clwyd
Gŵr: Aelod o Gyngor Prifysgol Caer; Ymddiriedolwr Eisteddfod Gerddorol Gydwladol Llangollen

Yr Athro Sandra Jowett

Cyfarwyddwr Anweithredol: Ymddiriedolaeth Sylfaen GIG Gofal Pennine, Athro Emeritws: Prifysgol Cymbria

Dr Jayne Mitchell

Hunan-gyflogedig: HE Policy and Practice Consultancy Services, Cadeirydd: Lincolnshire Physical Activity Taskforce, Ymgynghorydd: Active Lincolnshire, Y Swyddfa Fyfyrwyr: aelod panel ac aseswr Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu.

Mr Paul McGrady

Cyflogedig : Cymdeithas Tai Clwy Alyn,
Aelod: CIPFA, Cyfarwyddwr Annibynnol: NEW Homes

Mr Tim Mitchell***

Cyfarwyddwr a Chyfranddaliwr: McLintocks Partnership Ltd a  McLintocks Ltd Wrecsam, Ysgrifennydd Anrhydeddus Cymdeithas Cyfrifwyr Siartredig Caer a Gogledd Cymru, Aelod o Gangen Wrecsam o POETS BNI, Aelod o’r Ffederasiwn Busnesau Bach (FSB), Aelod o Fwrdd Crwn Wrecsam, Aelod: ICEAW

Mrs Judy Owen

Ymddiriedolwr/Cyfarwyddwr: Hosbis Sant Cyndeyrn, Aelod: CIMA

Mrs Maxine Penlington OBE

Aelod: Cyn Penaethiaid Gweinyddiaeth y Brifysgol

Mr Askar Shiebani

Prif Swyddog Gweithredol Grŵp: Comtek Network Systems Ltd., Cyfarwyddwr a Chyfranddaliwr: Deeside Business Forum Ltd, Cyfarwyddwr: Sorrento Networks Ltd, Cyfarwyddwr a Chyfranddaliwr: Barnwood Management Ltd, Aelod: Plaid Lafur Etholaeth Alyn a Glannau Dyfrdwy, Aelod: CBI Cymru

Mr David Subacchi

Awdur hunangyflogedig, Llywodraethwr Awdurdod Lleol, Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam (Gwirfoddol), Llywodraethwr sylfaen, Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair, Wrecsam (Gwirfoddol), Ynad Heddwch: Cadeirydd Mainc Canol Gogledd Cymru, Aelod: Pwyllgor Ymgynghorol yr Arglwydd Ganghellor ar yr Iaith Gymraeg, Aelod: Panel Apeliadau Addysg ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Aelod: Bwrdd RICS Cymru (Corff Proffesiynol), Aelod: Pwyllgor Gweithredol Gogledd Cymru o’r IRRV (Corff Proffesiynol), Aelod: Cyngor Cymdeithas yr Ynadon a phwyllgor Llys Oedolion (Corff Proffesiynol), Gwraig: Cadeirydd Cyngor Cymuned Offa a phwyllgoraucysylltiedig, Wrecsam.

Dr David Sprake

Cyflogeaeth: Uwch Ddarlithydd, Prifysgol Glyndwr Wrecsam
Cyfarwyddwr a chyfranddaliwr arwyddocaol: Client Informatics Ltd (Solicitor.Info) a Clicks SEO Ltd
Aelod: Y Sefydliad Ynni (Peiriannydd Siartredig)
Cyfarwyddwy: Glyndwr Innovations Ltd

* Clerc i Fwrdd y Llywodraethwyr

**Aelod cyfetholedig o’r Pwyllgor Adnoddau Dynol

***Aelod cyfetholedig o’r Pwyllgor Archwilio

****Aelod cyfetholedig o’r Pwyllgor Llywodraethu ad Enwebiadau