GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Aelodau Annibynnol

Aelodau Annibynnol

 Gwahoddir ceisiadau i ymuno â Bwrdd Llywodraethwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Ysbrydoli, Trawsnewid, Galluogi a Chynnal 

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn gwahodd ceisiadau gan unigolion a all wneud cyfraniad sylweddol i waith Bwrdd y Llywodraethwyr.

Rydym yn dymuno penodi un llywodraethwr annibynnol newydd sy'n rhannu ein gwerthoedd craidd: hygyrch, cefnogol, arloesol ac uchelgeisiol; ac sydd â phrofiad proffesiynol a phrofiad arweinyddiaeth a:

• Dealltwriaeth eang o strategaeth busnes, gan gynnwys risg gorfforaethol, a'r amgylchedd economaidd a gwleidyddol yn y DU

Mae gofyn i aelodau annibynnol ddod ag ymddygiadau penodol i Fwrdd y Llywodraethwyr a chwarae rhan briodol wrth sicrhau bod busnes angenrheidiol Bwrdd y Llywodraethwyr yn cael ei wneud yn effeithlon, yn effeithiol ac yn y modd priodol i gynnal busnes cyhoeddus a statws elusennol yn briodol.

Mae prif rinweddau llywodraethwyr yn cynnwys y gallu i holi'n ddeallus, dadlau'n adeiladol, a herio'n drwyadl a gwrando'n sensitif ar farn pobl eraill y tu mewn a'r tu allan i gyfarfodydd.

Er ein bod ni'n chwilio am wybodaeth a phrofiad penodol ar gyfer y swyddi gwag hyn, rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan bobl eraill sy'n meddu ar y rhinweddau hyn, at eu hystyried yn y dyfodol.

Am y Brifysgol

Sefydlwyd y Brifysgol yn 2008 mewn ymateb i anghenion cymdeithasol ac economaidd yr ardal, gan adeiladu ar y cysylltiadau cryf yr oedd y sefydliadau a'i rhagflaenodd wedi eu datblygu gyda chyflogwyr dros y 120 mlynedd diwethaf. Mae prif gampws y Brifysgol yn Wrecsam yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, gyda champysau yn Llaneurgain a Llanelwy yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

Rydym wedi gweld cynnydd go-iawn o ran sefydlu'r Brifysgol yn sefydliad angori yn y rhanbarth yn y flynyddoedd diwethaf. Rydym wedi cychwyn prosiect ailddatblygu'r campws uchelgeisiol 'Campws 2025'; ac mae'r Bwrdd newydd gymeradwyo Gweledigaeth a Strategaeth newydd i 2025.

Mae'r Gweledigaeth a'r Strategaeth newydd yn ymateb i dirwedd newidiol addysg uwch yng Nghymru a'r DU a fydd yn llywio'r Brifysgol wrth adeiladu ar gyflawniadau'r gorffennol a hyrwyddo ein partneriaethau - gyda myfyrwyr a staff, mewn addysg, mewn arloesi ac ymchwil gymhwysol. Rydym wedi ymrwymo i adeiladu prifysgol sy'n academaidd fywiog a chynaliadwy ar gyfer y rhanbarth a thu hwnt, sy'n ysbrydoli ac yn galluogi cenedlaethau o fyfyrwyr cyfredol a rhai'r dyfodol, sy'n trawsnewid pobl a lleoedd ac sy'n hyrwyddo llwyddiant economaidd, cymdeithasol a diwylliannol.

Rôl Bwrdd y Llywodraethwyr

Mae gan Fwrdd Llywodraethwyr y Brifysgol gyfrifoldeb ar y cyd am benderfynu cymeriad addysgol y Brifysgol, am alluogi'r Brifysgol i gyflawni a datblygu ei chenhadaeth a'i hamcanion sylfaenol o ddysgu, addysgu ac ymchwil, a sicrhau hydaledd y Brifysgol a diogelu ei hasedau.

Mae Bwrdd y Llywodraethwyr, sydd â 12 o aelodau annibynnol ar hyn o bryd, yn cynnwys hefyd yr Is-Ganghellor (Prif Weithredwr) a chynrychiolwyr staff a myfyrwyr.

Mae'r ymrwymiad amser yn cyfateb i tua 30-50 awr bob blwyddyn, sy'n cynnwys pump cyfarfod o'r Bwrdd, un diwrnod strategaeth a nifer o weithdai datblygu yn ôl yr angen. Disgwylir i aelodau hefyd wasanaethu ar o leiaf un pwyllgor o'r Bwrdd, er y gellir ystyried yr ymrwymiad amser y gall aelodau a enwebwyd ar gyfer aelodaeth ei roi'n bersonol.

Mae bod yn llywodraethwr yn rhoi cyfleoedd i gydweithio â llywodraethwyr presennol, adeiladu rhwydweithiau proffesiynol; a chwarae rôl allweddol mewn cyflenwi gweledigaeth a strategaeth hirdymor y brifysgol.

Y cyfnod yn y swydd yw pedair blynedd gyda'r posibilrwydd y caiff hyn ei adnewyddu am ail dymor.

Nid oes tâl am swydd llywodraethwr annibynnol, fodd bynnag, caiff costau teithio a threuliau angenrheidiol a rhesymol eraill yn eu had-dalu.

Amrywiaeth y Bwrdd

Mae Bwrdd y Llywodraethwyr yn ymdrechu i gadw cydbwysedd sgiliau, arbenigedd a phrofiad yn ei aelodaeth sy'n ei alluogi i ddarparu arweinyddiaeth briodol i'r Brifysgol ac arfer goruchwyliaeth effeithiol dros ei faterion. Mae'r Bwrdd yn ymdrechu i dynnu unrhyw rwystrau a allai atal pobl rhag mynegi diddordeb mewn ymuno â'r bwrdd ac mae'n croesawu datganiadau o ddiddordeb gan bobl o bob cefndir i'w hystyried ar gyfer eu penodi, â'r nod o gyflawni cydbwysedd o ran yr aelodaeth sy'n adlewyrchu amrywiaeth y Brifysgol, ei gweithgareddau a'r rhanbarth.

Rydym yn croesawu'n benodol ceisiadau gan grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol ar y Bwrdd ar hyn o bryd gan gynnwys pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME), menywod ac ymgeiswyr anabl.

Proses ac amseru

Os ydych am wneud cais i ymuno â Bwrdd y Llywodraethwyr, dylech gyflwyno eich CV gyda llythyr eglurhaol sy'n nodi eich rhesymau am eich diddordeb mewn ymuno â Bwrdd y Brifysgol, wedi ei gyfeirio at Clerc Bwrdd y Llywodraethwyr.‌ 

Mae'r broses ddethol yn cael ei goruchwylio gan bwyllgor enwebiadau a llywodraethiant y Bwrdd a bydd yn cynnwys cyfweliadau gyda'r Is-ganghellor, a Chadeirydd y Bwrdd ac aelodau o Bwrdd y Llywodraethwyr.

Gwellir cael rhagor o wybodaeth ar ein tudalennau llwodraeth ac mae disgrifiad rôl llawn ar gyfer llywodraethwyr hefyd ar gael isod.

Mrs Val Butterworth, Clerc Bwrdd y Llywodraethwyr, Prifysgol Glyndŵr, Plas Coch, Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam. LL11 2AW.

E-bost: v.butterworth@glyndwr.ac.uk

Swydd Ddisgrifiad Aelodau Bwrdd y Llywodraethwyr

Top