GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Aelodau Annibynnol

Aelodau Annibynnol

wahoddir ceisiadau i ymuno â Bwrdd Llywodraethwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Ysbrydoli, Trawsnewid, Galluogi a Chynnal 

 

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn gwahodd ceisiadau gan unigolion a all wneud cyfraniad sylweddol i waith Bwrdd y Llywodraethwyr.

Rydym yn dymuno penodi dau lywodraethwr annibynnol newydd sy'n rhannu ein gwerthoedd craidd: hygyrch, cefnogol, arloesol ac uchelgeisiol; ac sydd â phrofiad proffesiynol a phrofiad arweinyddiaeth ym maes:

  • Rheolaeth strategol; NEU
  • Marchnata a chyfathrebu

 Mae gofyn i aelodau annibynnol ddod ag ymddygiadau penodol i’r Bwrdd a chwarae rhan briodol wrth sicrhau bod busnes angenrheidiol Bwrdd y Llywodraethwyr yn cael ei wneud yn effeithlon, yn effeithiol ac yn y modd priodol i gynnal busnes cyhoeddus a statws elusennol yn briodol.

 Mae prif rinweddau llywodraethwyr yn cynnwys y gallu i holi'n ddeallus, dadlau'n adeiladol, herio'n drwyadl a gwrando'n sensitif ar farn pobl eraill mewn cyfarfodydd  a thu allan iddynt.

Er ein bod ni'n chwilio am wybodaeth a phrofiad penodol ar gyfer y swyddi gwag hyn, rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan bobl eraill sy'n meddu ar y rhinweddau hyn, i’w hystyried yn y dyfodol. 

Manylion am y Brifysgol

Mae Prifysgol Glyndŵr yn Brifysgol ifanc ac uchelgeisiol, a sefydlwyd yn 2008 mewn ymateb i anghenion cymdeithasol ac economaidd yr ardal, gan adeiladu ar y cysylltiadau cryf yr oedd y sefydliadau a'i rhagflaenodd wedi eu datblygu gyda chyflogwyr dros y 120 mlynedd diwethaf. Mae prif gampws y Brifysgol yn Wrecsam yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, gyda champysau yn Llaneurgain a Llanelwy yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

Rydym wedi gwneud cynnydd go iawn o ran sefydlu'r Brifysgol yn sefydliad angori yn y rhanbarth yn gweithio i gyflawni Gweledigaeth a Strategaeth 2025 newydd, a gwella’r ystad yn arwyddocaol yn unol â’r strategaeth Campws 2025.

Mae Gweledigaeth a Strategaeth 2025 yn ymateb i dirwedd newidiol addysg uwch yng Nghymru a'r Deyrnas Unedig a fydd yn llywio'r Brifysgol wrth adeiladu ar gyflawniadau'r gorffennol a hyrwyddo ein partneriaethau - gyda myfyrwyr a staff, mewn addysg, arloesi ac ymchwil gymhwysol. Rydym wedi ymrwymo i adeiladu prifysgol sy'n academaidd fywiog a chynaliadwy ar gyfer y rhanbarth a thu hwnt, sy'n ysbrydoli ac yn galluogi cenedlaethau o fyfyrwyr cyfredol a rhai'r dyfodol, sy'n trawsnewid pobl a lleoedd ac sy'n hyrwyddo llwyddiant economaidd, cymdeithasol a diwylliannol.

Rôl Bwrdd y Llywodraethwyr

Mae gan Fwrdd Llywodraethwyr y Brifysgol gyfrifoldeb ar y cyd am benderfynu cymeriad addysgol y Brifysgol, am alluogi'r Brifysgol i gyflawni a datblygu ei chenhadaeth a'i hamcanion sylfaenol o ddysgu, addysgu ac ymchwil, a sicrhau solfedd y Brifysgol a diogelu ei hasedau.

 

Mae Bwrdd y Llywodraethwyr, sydd â 12 o aelodau annibynnol ar hyn o bryd, yn cynnwys yr Is-Ganghellor (Prif Weithredwr) a chynrychiolwyr staff a myfyrwyr hefyd.

Mae'r ymrwymiad amser yn cyfateb i tua 30-50 awr bob blwyddyn, sy'n cynnwys pump cyfarfod y Bwrdd, un diwrnod strategaeth a nifer o weithdai datblygu yn ôl yr angen. Gofynnir i aelodau wasanaethu ar o leiaf un pwyllgor y Bwrdd hefyd, er y gellir ystyried yr ymrwymiad amser y gall aelodau a enwebwyd ar gyfer aelodaeth ei roi'n bersonol. 

Mae bod yn llywodraethwr yn rhoi cyfleoedd i gydweithio â llywodraethwyr presennol, adeiladu rhwydweithiau proffesiynol; a chwarae rôl allweddol yn cyflawni gweledigaeth a strategaeth hirdymor y brifysgol.

Y cyfnod yn y swydd yw pedair blynedd gyda'r posibilrwydd y caiff hyn ei adnewyddu am ail dymor.

Amrywiaeth y Bwrdd

Mae Bwrdd y Llywodraethwyr yn ymdrechu i gadw cydbwysedd sgiliau, arbenigedd a phrofiad yn ei aelodaeth sy'n ei alluogi i ddarparu arweinyddiaeth briodol i'r Brifysgol ac arfer goruchwyliaeth effeithiol dros ei faterion. Mae'r Bwrdd yn ymdrechu i waredu unrhyw rwystrau a allai atal pobl rhag mynegi diddordeb mewn ymuno â'r bwrdd ac mae'n croesawu datganiadau o ddiddordeb gan bobl o bob cefndir i'w hystyried ar gyfer eu penodi, â'r nod o gyflawni cydbwysedd o ran yr aelodaeth sy'n adlewyrchu amrywiaeth y Brifysgol, ei gweithgareddau a'r rhanbarth.

Rydym yn croesawu'n benodol geisiadau gan grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol ar y Bwrdd ar hyn o bryd gan gynnwys pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME), menywod ac ymgeiswyr anabl.

Ceisiadau

Os ydych am wneud cais i ymuno â Bwrdd y Llywodraethwyr, dylech gyflwyno eich CV gyda llythyr eglurhaol sy'n nodi eich rhesymau am eich diddordeb mewn ymuno â Bwrdd y Brifysgol, wedi ei gyfeirio at Glerc Bwrdd y Llywodraethwyr.‌ 

Y dyddiad cau yw dydd Iau, 17 Hydref 2019.

Mae'r broses ddethol yn cael ei goruchwylio gan bwyllgor enwebiadau a llywodraethiant y Bwrdd a bydd yn cynnwys cyfweliadau gyda'r

Is-ganghellor a Chadeirydd y Bwrdd ac aelodau Bwrdd y Llywodraethwyr.

Nid oes tâl am swydd llywodraethwr annibynnol, fodd bynnag, caiff costau teithio a threuliau angenrheidiol a rhesymol eraill yn eu had-dalu.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth cysylltwch gyda:

Mrs Val Butterworth, Clerc Bwrdd y Llywodraethwyr, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, Plas Coch, Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam. LL11 2AW,

e-bost: v.butterworth@glyndwr.ac.uk neu edrychwch ar ein tudalennau llywodraethiant ar ein gwefan, os gwelwch yn dda.

 

Swydd Ddisgrifiad Aelodau Bwrdd y Llywodraethwyr

Top