Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Aelodau Annibynnol

Aelodau Annibynnol

Gwahoddir datganiadau o ddiddordeb gan unigolion a all wneud cyfraniad sylweddol i waith Bwrdd Llywodraethwyr Prifysgol Glyndwr fel aelodau annibynnol.

Y Brifysgol

Mae Prifysgol Glyndŵr yn Gorfforaeth Addysg Uwch a lywodraethir gan Offeryn ac Erthyglau Llywodraeth ac mae'n elusen a gofrestrir yn uniongyrchol gyda'r Comisiwn Elusennau yng Nghymru.

Sefydlwyd y Brifysgol yn 2008 mewn ymateb i anghenion cymdeithasol ac economaidd yr ardal, gan adeiladu ar y cysylltiadau cryf yr oedd y sefydliadau a'i rhagflaenodd wedi eu datblygu gyda chyflogwyr dros y 120 mlynedd diwethaf. Mae prif gampws y Brifysgol yn Wrecsam yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, gyda champysau yn Llaneurgain a Llanelwy yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac yn Llundain.

Bydd Fframwaith Strategol newydd, 2015-2020 yn arwain y Brifysgol o ran adeiladu ar bartneriaethau - gyda myfyrwyr a staff, mewn addysg, mewn arloesedd ac ymchwil gymhwysol. Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i adeiladu prifysgol sy'n academaidd fywiog a chynaliadwy ar gyfer Gogledd Ddwyrain Cymru sy'n bodloni anghenion cenedlaethau o fyfyrwyr y dyfodol, sy'n sail i lwyddiant economaidd rhanbarthol ac sy'n llwyfan positif i broffilio y rhanbarth yn y byd ehangach.

Penododd y Bwrdd Ganghellor, Cadeirydd y Bwrdd ac Is-Ganghellor newydd yn ddiweddar a fydd yn llywio'r Brifysgol drwy'r cyfnod cyffrous hwn o'i datblygiad.

Mae'r Brifysgol yn croesawu datganiadau o ddiddordeb gan unigolion sydd ag ystod o sgiliau ac arbenigedd sy'n gallu gwneud cyfraniad sylweddol at waith y Bwrdd ac a fyddai'n cefnogi cenhadaeth a gweledigaeth strategol y Brifysgol fel Prifysgol o, ac ar gyfer, Gogledd-ddwyrain Cymru sydd â dyfodol wedi'i angori yn cyflwyno dysgu ysbrydoledig i nifer cynyddol o fyfyrwyr a gaiff ei gyflawni drwy roi pwyslais cryf ar bartneriaeth, bod yn agored i arloesedd, her a syniadau.

Bwrdd y Llywodraethwyr

Mae gan Fwrdd Llywodraethwyr y Brifysgol gyfrifoldeb ar y cyd am benderfynu cymeriad addysgol y Brifysgol, am alluogi'r Brifysgol i gyflawni a datblygu ei chenhadaeth a'i hamcanion sylfaenol o ddysgu, addysgu ac ymchwil, a sicrhau hydaledd y Brifysgol a diogelu ei hasedau.

Mae Bwrdd y Llywodraethwyr, sydd â mwyafrif o aelodau annibynnol, yn cynnwys yr Is-Ganghellor (Prif Weithredwr) a chynrychiolwyr staff a myfyrwyr.

Ymddiriedir arian cyhoeddus a phreifat iddo ac mae gan ei aelodau ddyletswydd penodol i gynnal safonau uchel o lywodraethu. Mae hyn yn cynnwys sicrhau a dangos uniondeb a gwrthrychedd wrth drafod busnes y Bwrdd a lle bynnag y bo modd gan ddilyn polisi o fod yn agored ac yn dryloyw.

Mae'r ymrwymiad amser yn cyfateb i tua 30-50 awr bob blwyddyn, sy'n cynnwys pedwar cyfarfod o'r Bwrdd, un diwrnod strategaeth a nifer o weithdai datblygu yn ôl yr angen. Disgwylir i aelodau hefyd wasanaethu ar o leiaf un pwyllgor o'r Bwrdd a fyddai'n cwrdd rhwng dwy a phum gwaith y flwyddyn, er y gellir ystyried yr ymrwymiad amser y gall aelodau a enwebwyd ar gyfer aelodaeth ei roi'n bersonol.

Y cyfnod yn y swydd yw tair blynedd gyda'r posibilrwydd y caiff hyn ei adnewyddu am ail dymor.

Sgiliau, gwybodaeth a phrofiad

Mae'r Pwyllgor Enwebiadau, sy'n gyfrifol am argymell aelodau annibynnol i'r Bwrdd, yn ystyried ystod o sgiliau, gwybodaeth a phrofiad er mwyn sicrhau bod cydbwysedd ar draws y Bwrdd yn ei gyfanrwydd. Disgwylir i aelodau sicrhau bod eu gwybodaeth a'u harbenigedd ar gael i Fwrdd y Llywodraethwyr a rhoi cyngor ac arweiniad i'r Bwrdd ac i'r Brifysgol ar ystod eang o faterion.

Mae gofyn i aelodau annibynnol ddod ag ymddygiadau penodol i Fwrdd y Llywodraethwyr a chwarae rhan briodol wrth sicrhau bod busnes angenrheidiol Bwrdd y Llywodraethwyr yn cael ei wneud yn effeithlon, yn effeithiol ac yn y modd priodol i gynnal busnes cyhoeddus a statws elusennol yn briodol. Dylai aelodau holi'n ddeallus, dadlau'n adeiladol, a herio'n drwyadl a gwrando'n sensitif ar farn pobl eraill y tu mewn a'r tu allan i gyfarfodydd Bwrdd y Llywodraethwyr.

Mae'r Pwyllgor Enwebiadau yn croesawu datganiadau o ddiddordeb gan bobl sydd â sgiliau, gwybodaeth a phrofiad mewn ystod o feysydd sydd â diddordeb arbennig mewn ac sydd ag ymrwymiad i addysg uwch a'r amgylchedd economaidd, gwleidyddol a chymdeithasol y mae'n gweithredu ynddo. Ar hyn o bryd mae'r Bwrdd yn chwilio am bobl sydd yn meddu ar sgiliau, gwybodaeth neu brofiad ym maes rheoli stadau/cyfleusterau, y gyfraith/cyfreithiol, adnoddau dynol, cydraddoldeb ac amrywiaeth, y celfyddydau/diwylliant/chwaraeon, y trydydd sector, cyllid/archwilio, rheoli risg, ymchwil a phartneriaeth/cydweithredu. Fodd bynnag, bydd datganiadau o ddiddordeb gan bobl sydd yn meddu ar feysydd eraill o wybodaeth a phrofiad yn cael eu croesawu hefyd i'w hystyried ar gyfer swyddi gwag sy'n codi yn y tymor hwy.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac ehangu mynediad a chyfranogiad mewn addysg uwch ac mae'n annog ceisiadau wrth iddo gyflawni'r ymrwymiad hwn. Bydd yna nifer o swyddi gweigion ar gael ar y Bwrdd yn ystod y flwyddyn sydd i ddod, a chroesewir datganiadau o ddiddordeb ar unrhyw adeg gan bobl sy’n meddu ar ystod o wybodaeth, sgiliau a phrofiad i’w hystyried ar gyfer swyddi gweigion a fydd ar gael yn y tymor byr a hirach. 

Nid oes tâl am swydd llywodraethwr annibynnol, fodd bynnag, caiff costau teithio a threuliau angenrheidiol a rhesymol eraill yn eu had-dalu.

Os ydych am fynegi diddordeb mewn ymuno â Bwrdd y Llywodraethwyr, dylech gyflwyno eich CV gyda llythyr eglurhaol sy'n nodi eich rhesymau am eich diddordeb mewn ymuno â Bwrdd y Brifysgol, a'r hyn y byddech chi'n ei gynnig i'r rôl.

Swydd Ddisgrifiad y Llywodraethwyr

Y dyddiad cau i fynegi diddordeb yw 15 Chwefror 2016.

Os hoffech drafod y swydd neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â:

Mrs Val Butterworth, Clerc Bwrdd y Llywodraethwyr, Prifysgol Glyndŵr, Plas Coch, Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam. LL11 2AW.

Ffôn: 01978 293268

E-bost: v.butterworth@glyndwr.ac.uk

Caiff y dewis ei wneud drwy lunio rhestr fer a chyfweliadau.

Top