Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Bwrdd y Llywodraethwyr

Bwrdd Llywodraethwyr Prifysgol Glyndwr Wrecsam

 

Cyflwyno bwrdd cyfredol Prifysgol Glyndŵr o lywodraethwyr: -

Neil Ashbridge

Neil Ashbridge

Penodwyd Medi 2015

Ganed Neil Ashbridge yn Swydd Efrog, a chafodd ei fagu a'i addysgu ar Lannau Mersi ac mae wedi byw yn Wrecsam ers 1992. Ymddeolodd ym mis Mehefin 2015 yn Asiant yng Nghymru Banc Lloegr ar ôl ymuno â'r Banc yn 1973 ac ar ôl treulio 16 mlynedd yn Llundain yn ymgymryd ag ystod o swyddi oedd yn cwmpasu bancio a gweithrediadau y farchnad a sefydliadau ariannol rhyngwladol. Roedd ei rôl yn Asiant ar gyfer Cymru yn golygu asesu amodau busnes yng Nghymru a darparu diweddariadau misol ar gyfer pwyllgorau polisi'r Banc.

Mae gan Neil brofiad helaeth mewn cyflenwi igwasanaethau cyhoeddus ac mae ei lefel uchel o feddwl strategol wedi bod yn rhan allweddol o'r gwaith hwn ac mewn penodiadau eraill a'u gwnaeth y tu allan i'r Banc. Mae wedi dal nifer o swyddi gwirfoddol gan gynnwys Dirprwy Drysorydd Cyngor Llywodraethu Prifysgol  Lerpwl a Llywydd Sefydliad y Bancwyr Ardal Lerpwl.  Mae'n dal i fod yn aelod o nifer o Bwyllgorau a Byrddau, gan gynnwys  pwyllgor cyllid Cadeirlan Lerpwl a Fforwm Economeg Busnes Prifysgol Rhydychen. Cafodd ei benodi'n ddiweddar yn Is-Gadeirydd Chwaraeon Anabledd Cymru ac yn aelod o Fwrdd Cartrefi Conwy.

Paul Barlow

Paul Barlow

Penodwyd ym mis Tachwedd 2016

Wedi’i eni ar benrhyn Cilgwri, cafodd Paul yrfa 26 mlynedd gyda Banc y Barclays cyn ymuno ag Avox, sydd erbyn hyn yn isgwmni sy’n perthyn yn llawn i’r Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC).

Bu deng mlynedd olaf ei yrfa gyda Banc y Barclays yn ymwneud â rheoli newidiadau, a chanlyniad hyn oedd arwain rhaglenni o newid byd-eang traws-swyddogaethol gyda chyllidebau blynyddol o fwy na £5 miliwn, yn atebol ar lefel Bwrdd. Llwyddodd Paul i gyflenwi rhaglenni oedd yn cynnwys canoli swyddi cefn, prosesu allffynonellu/ alltraeth, newidiadau swyddfeydd blaen trawsnewidiol, taliadau, risg a mentrau newid AD.

Ymunodd Paul ag Avox, wedi’i leoli ar Stad Ddiwydiannol Wrecsam, fel ei 46ed cyflogedig yn 2006, ac ers hynny y mae wedi chwarae rhan allweddol mewn datblygu’r cwmni i’w gyfanswm presennol o 550 gweithiwr, gyda thwf bellach yn cael ei argoeli ar gyfer 2016/17.

Yn ei swydd fel Prif Swyddog Gweithredol Avox ac Arweinydd Safle Wrecsam o’r DTCC, mae Paul yn rhoi o’i amser a’i egni i ffurfio perthnasau allanol cadarn gydag arweinwyr busnes ac addysg lleol, gan gefnogi DTCC fel cyflogwr dewisol yn ardal Wrecsam. Y mae’n grediniwr cryf fod gael sector AB ac AU cryf yn yr ardal yn gwbl allweddol i gefnogi twf busnes ac yn awyddus i roi pob cefnogaeth i dwf busnes a gallu Glyndŵr yn y tymor byr a chanolog. 

Travis Davies

Travis Davies

Penodwyd ym mis Gorffennaf 2016


Mae Travis Davies yn wreiddiol o Dde Cymru. Symudodd i Wrecsam i fynychu Prifysgol Glyndŵr yn 2012 pan wnaeth ymgymryd â gradd BN (Anrh) Nyrsio (Oedolion) a gwblhaodd yn 2016.

Cafodd Travis ei ethol yn y lle cyntaf yn 2015 fel Swyddog Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol (LGBT) Undeb y Myfyrwyr. Safodd Travis yn etholiadau'r Undeb 2016/17 pryd cafodd ei ethol'n is-lywydd ac etholwyd ef wedyn yn Llywydd Undeb y Myfyrwyr ar gyfer 2017/18.

Mae Travis yn ymroddedig i gynrychioli llais y myfyrwyr yn ystod ei gyfnod yn y swydd.

Celia Jenkins YH

Celia Jenkins YH

Penodwyd Mai 2015

Cafodd Celia Jenkins ei magu yn Sir Gaer ac mae wedi byw yng Ngogledd Cymru ers dros 25 mlynedd. Darllenodd Ieithoedd ac Ieithyddiaeth Modern ym Mhrifysgol Caergrawnt. Mae ei chefndir proffesiynol mewn marchnata a chyfathrebu. Roedd yn ymgynghorydd hunangyflogedig i ddarparwyr gwybodaeth busnes rhyngwladol am nifer o flynyddoedd; yn fwy diweddar mae hi wedi bod yn ymwneud â chodi arian a datblygiad yn y sector addysg.

Mae Celia'n eistedd fel ynad yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, mae hi'n aelod o Bwyllgor Ymgynghorol yr Arglwydd Ganghellor ar gyfer Clwyd ac mae ar fwrdd rheoli nifer o sefydliadau nid-er-elw lleol. Yn 2013 roedd yn Uwch Siryf Clwyd.

Barrie Jones

Barrie Jones

Penodwyd Tachwedd 2016

Barrie Jones yw Cyfarwyddwr Golygyddol NWN Media, lle mae ganddo gyfrifoldeb cyffredinol dros oruchwylio datblygiad golygyddol teitl dyddiol y cwmni, sef The Leader ynghyd â'i bedwar teitl wythnosol ar ddeg ar draws Gogledd a Chanolbarth Cymru, Sir Gaer a Sir Amwythig.

Yn fyfyriwr graddedig ym maes Athroniaeth, dechreuodd ar ei yrfa newyddiadurol fel gohebydd newyddion mwy na deng mlynedd ar hugain yn ôl.

Yn y 1980au treuliodd amser yn gweithio gyda'r grwp North Wales Weekly News oedd yn annibynnol ar y pryd fel Golygydd Newyddion ac wedyn bu am gyfnod gyda Thomson Regional Newspapers fel Golygydd yng Nghaer.

Dychwelodd i NWN yn 1989 fel Golygydd y dalen lydan wythnosol y Wrexham Leader cyn cael ei benodi'n Olygydd Cynorthwyol ac yna'n Olygydd Geithredol yr Evening Leader.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae wedi ymwneud yn agos â chreu ystafell newyddion aml-blatfform newydd. Ymunodd â bwrdd cyfarwyddwyr y cwmni teuluol yn 2010. 

Roedd yn ymwneud yn ddiweddar â datblygu cwrs hyfforddi arloesol i newyddiadurwyr gyda Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam. Y cwrs a achredir gan y NCTJ oedd y bartneriaeth gyntaf o'i math yn y DU rhwng sefydliad newyddion a sefydliad academaidd.

Fe'i gwnaed yn Gymrawd Anrhydeddus y Brifysgol yn 2010 am ei wasanaeth i newyddiaduraeth ac addysg. Mae hefyd yn aelod o fwrdd Cymdeithas y Golygyddion.

Yr Athro Sandra Jowlett

Sandra Jowlett

Penodwyd Mai 2016

Wedi'i geni yn Llanelwy a'i handdysgu yng Nghymru, roedd Yr Athro Sandra Jowett yn uwch reolwr ac arweinydd strategol yn y sector cyhoeddus a'r sector preifat am fwy na 25 mlynedd. Arweiniodd dimau ymchwil yn y Sefydliad Cenedlaethol er Ymchwil i Addysg yn Lloegr a Chymru, gan ganolbwyntio ar effaith polisïau cenedlaethol ar unigolion a chymunedau.

Mae hi hefyd wedi gweithio mewn pedair prifysgol yn arwain ystod o swyddogaethau gwasanaeth corfforaethol, addysgu a dysgu, ymchwil, a throsglwyddo gwybodaeth gan ymddeol yn ddiweddar fel  Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Cumbria. Mae wedi gwasanaethu ar nifer o bwyllgorau cynghori cenedlaethol a byrddau sy'n ymwneud ag iechyd,  ymchwil ac addysg ac ar hyn o bryd hi yw Is-gadeirydd y Rhwydwaith Coleg Agored Cenedlaethol ac yn Gyfarwyddwr Anweithredol yr Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG  Pennine Care.

Trwy fynd i'r brifysgol yn fyfyrwraig aeddfed, mae Sandra yn ymwybodol iawn o grym trawsnewidiol addysg uwch ac yn gwbl ymrwymedig i gyflwyno dysgu, addysgu ac ymchwil o ansawdd uchel.

Angus Hamill-Stewart

Angus Hamill-Stewart

Penodwyd Gorffennaf 2017

Ganed Angus Hamill-Stewart yn Llundain a threulioddd y rhan fwyaf o'i fywyd yn Southampton. Daeth i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam i astudio busnes ar lefel israddedig yn 2015. Wrth astudio daeth yn rhan o undeb y myfyrwyr drwy, yn gyntaf, ddod yn ymddiriedolwr ar gyfer Undeb y Myfyrwyr a sicrhau swydd y swyddog cyfleoedd cyfartal.

Arweiniodd cymryd rhan mewn ac yn ddiweddarach arwain y gymdeithas Ffug-Wyddonol ochr yn ochr â'i waith gyda'r Undeb ato'n cael ei ethol yn Is-Lywydd Undeb y Myfyrwyr Glyndŵr.

Cychwynnodd ar ei swydd yn Gorffennaf 2017 ar fandad i amddiffyn y myfyrwyr o fewn y brifysgol, hyrwyddo ymgysylltu a chefnogi cymdeithasau myfyrwyr.

Gill Kreft

Gill Kreft

Penodwyd Ionawr 2017

Mae Gill Kreft yn adnabyddus yn y gymuned fusnes yng Ngogledd Cymru ac yn Gyfrifydd Siartredig uchel ei pharch. Sefydlodd y sefydliad arloesol Pendine Park gyda'i gŵr, Mario Kreft MBE, yn 1985. Maent bellach yn cyflogi mwy na 800 o bobl mewn saith cartref gofal a nyrsio yn Wrecsam a chanolfan rhagoriaeth ar gyfer gofal dementia yng Nghaernarfon ynghyd â chwmni hyfforddi mewnol,  y Pendine Academy, a chwmni gofal cartref, Independent Living. Y llinyn aur sy'n llifo drwy Barc Pendine yw eu rhaglen gyfoethogi arobryn a sy'n rhoi'r celfyddydau wrth wraidd y modd y maent yn gwella ansawdd bywyd preswylwyr a hefyd y staff sy'n gofalu amdanynt.

 

Mae Gill yn hyrwyddo pwysigrwydd y sector gofal cymdeithasol fel hyrwyddwr economaidd cadarnhaol ac mae hefyd yn chwarae rhan hanfodol bwysig o ran helpu Parc Pendine Park ac Independent Living i gael IIP Gold. IYn ogystal â hyn, mae hi wedi chwarae rhan annatod yn gyfarwyddwr yn nhwf a datblygiad Disclosure and Barring Services Ltd sy'n arbenigo mewn gwiriadau CRB a gwiriadau archwilio eraill ac sydd bellach y sefydliad seithfed fwyaf o'i fath yn y DU.

 

Mae Gill yn gweithio'n galed i hyrwyddo cysylltiadau rhwng addysg a byd busnes a diwydiant i feithrin dilyniant di-dor trwy'r ysgol, addysg bellach ac uwch drwodd i fyd gwaith. Mae hi'n angerddol am werth hyfforddiant proffesiynol ar gyfer busnesau, yn enwedig rhoi'r sgiliau angenrheidiol sydd eu hangen ar weithwyr proffesiynol ac entrepreneuriaid er mwyn iddynt lwyddo.

 

Gwnae Gill arfer am flynyddoedd lawer fel Cyfrifydd Siartredig fel partner a chyfarwyddwr, gwnaeth hi lywio'r cwmni at safon Aur Buddsoddwyr mewn Pobl. Mae hi'n eiriolwr angerddol  o'r gwerth y call cyngor busnes gwych ei chwarae o ran helpu busnesau i dyfu a ffynnu ac mae'n dal i chwarae rhan weithredol yn Sefydliad y Cyfrifwyr Siartredig yng Nghymru a Lloegr.

 

Yn ogystal â hyn, mae hi'n un o sylfaenwyr ac yn gadeirydd y grwp dylanwadol Wrexham Business Professionals sy'n cynnwys cwmnïau proffesiynol hynod fedrus a busnesau eraill sy'n cydweithio gyda busnes er mwyn codi proffil yr arbenigedd a'r menter sy'n bodoli yn y rhanbarth a thu hwnt, â 'rnod yn y pen draw o bweru ffyniant rhanbarthol.

 

Yn ei hamser hamdden, mae Gill yn mwynhau gwyliau antur fel mynd ar drywydd gorilas ac mae hefyd yn hoff iawn o'r celfyddydau yn gyffredinol ac opera yn benodol.

Paul McGrady MBA CPFA

Paul McGrady

Aelod Cyfetholedig y Pwyllgor Archwilio

Penodwyd Medi 2015 

Mae Paul yn byw yn Wrecsam ers 1977 gan fynychu coleg chweched dosbarth Yale gynt, cyn mynd ymlaen i weithio i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a hyfforddi'n Cyfrifydd Siartredig Cyllid Cyhoeddus.

Bu'n gweithio i Gyngor Dinas Stoke a Cyngor Bwrdeistref Metropolitan Cilgwri yn Bennaeth Cydlynu Rhaglenni aPrif Gyfrifydd yn y drefn honno. Yn 2005 symudodd Paul i Gyngor Sir Ddinbych yn Bennaeth Cyllid ac Asedau lle bu'n rheoli materion ariannol y Cyngor, ei bortffolio eiddo o unedau busnes, tir, ffermydd, adeiladau cyhoeddus a swyddfeydd ac roedd yn bennaeth adran dai'r Cyngor. Yn ystod y cyfnod hwn bu hefyd yn gweithio ar nifer o brosiectau proffil uchel, gan gynnwys adeiladu harbwr a phont newydd yn y Rhyl a datblygiad gwestya bwytai newydd.

Ym Mehefin 2015 cafodd Paul rôl Cyfarwyddwr Adnoddau yn Cartrefi Cymunedol Gwynedd, landlord cymdeithasol cofrestredig sy'n rheoli 6,300 o gartrefi yng Ngogledd Orllewin Cymru. Mae ei gyfrifoldebau yn cynnwys cyllid, adnoddau dynol, TGCh, cyfreithiol, llywodraethu ac archwilio.

Tim Mitchell (Aelod Cyfetholedig o'r Pwyllgor Archwilio)

Tim Mitchell

Aelod Cyfetholedig o'r Pwyllgor Archwilio

Penodwyd Medi 2015

Ganed Tim yn Wrecsam ac mae wedi byw yma ar hyd ei oes, ac eithrio cyfnod o dair blynedd a dreuliodd ym Mhrifysgol Sheffield, yn astudio am Radd Anrhydedd mewn Mathemateg.

Ar ôl gadael y Brifysgol dechreuodd Tim ei hyfforddiant ACA gyda phractis cyfrifyddu yn Swydd Amwythig yn 1995 ac yn ddiweddarach ymunodd â chwmni cyfrifeg cenedlaethol sy'n gweithredu o Dde Manceinion lle y cymhwysodd yn Gyfrifydd Siartredig. Yn 2000, ymunodd â McLintocks a daeth yn bartner yn 2006.

Yn 2010 bu Tim yn arwain agoriad trydedd swyddfa McLintocks yn Wrecsam, ond mae hefyd yn edrych ar ôl cleientiaid sefydlog yng Nghaer a Chilgwri.

Yn ogystal â delio â materion cyfrifeg gyffredinol a chydymffurfio o ran talu treth, mae ganddo brofiad helaeth cychwyn busnes newydd, cyfrifeg gorfforaethol, archwilio mewnol ac allanol gan gynnwys archwiliadau grwpiau tramor, elusennau a sefydliadau crefyddol a rheolau cyfrifon cyfreithwyr.

Mae Tim yn un o gyfarwyddwyr tîm Rygbi'r Gynghrair Croesgadwyr Gogledd Cymru sydd newydd ei ffurfio. Mae hefyd yn aelod o Ford Gron Wrecsam Rhif 305, yn aelod o Adran POETS BNI Wrecsam, Ysgrifennydd Anrhydeddus Cymdeithas Cyfrifwyr Siartredig Caer a Gogledd Cymru ac yn aelod o Ffederasiwn Busnesau Bach.

Judy Owen

Judy Owen

Penodwyd 1af Mai 2016

Symudodd Judy o Dde Lloegr i Ogledd Cymru gyda'i rhieni pan oedd hi'n 13 oed. Cafodd ei haddysg yn Ysgol Uwchradd Dinbych hyd at lefel 'A' cyn dechrau ar yrfa mewn Cyllid.

Ymunodd â Pilkington P.E. Ltd yn Llanelwy (bellach Qioptiq) ym 1973 fel cyfrifydd dan hyfforddiant gan gymhwyso yn in 1979. Yn ystod y 20 mlynedd nesaf, dringodd drwy'r adran gyllid yn Pilkingtons i Gyfrifydd Safle. Ar ôl 26 mlynedd yn Pilkingtons (yn 1999) cymerodd y cyfle i ehangu ei gwybodaeth a symudodd i Euro DPC Ltd, cwmni Diagnosteg meddygol yn Llanberis sef y lleoliad gweithgynhyrchu Ewropeaidd ar gyfer grwp DPC y mae ei gwmni rhiant wedi ei leoli yn Los Angeles.

Flwyddyn yn ddiweddarach cafodd ei gwneud yn Gyfarwyddwr Cyllid ac fel rhan o'r tîm rheoli roedd hi'n gyrru ehangiad y cwmni o tua  20% y flwyddyn am y 6 mlynedd nesaf. Cafodd Euro/DPC Ltd ei gymryd drosodd gan Siemens yn 2006 ac yn 2008 roedd hi'n han o dîm bychan a oedd yn allweddol o rantrosglwyddo gweithgynhyrchu o'r cwmni rhaint yn LA edd yn fwy na dyblu maint y cwmni yn Llanberis sydd bellach yn cyflogi tua 450 o weithwyr.

Yn 2012 cafodd Judy gyfrifoldeb yr adran Gyllid yn LA (mae tua approximately 150 o staff yn parhau i fod yn LA yn cynhyrchu deunyddiau crai hanfodol ar gyfer y safle yn Llanberis) a dros y 3 blynedd nesaf teithiau'n gyson i LA er mwyn alinio'r cyllidebau a phrosesau adrodd gyda'r rhai roedd hi wedi eu datblygu yn Llanberis.

Ymddeolodd Judy ar ddiwedd mis Tachwedd 2015 ar ôl 42 mlynedd o weithio yn Pilkingtons a Siemens yn ystod y cyfnod hwnnw mae wedi cronni gwybodaeth sylweddol o fusnes a chyllid.

Mae Judy'n briod gyda 2 fab o oedolion ac mae'n byw yn Llanelwy ers dros 30 mlynedd.

Maxine Penlington OBE

Maxine Penlington OBE

Penodwyd yn Gadeirydd y Bwrdd, Rhagfyr  2015

Cafodd Maxine ei geni a'i magu yng Ngogledd Ddwyrain Cymru. Mi wnaeth hi ymddeol o'i swydd yn Brif Swyddog Gweithredu Prifysgol Dinas Birmingham yn 2013 ac mae ganddi 33 mlynedd o brofiad o reoli a llywodraethu addysg uwch.

Mae ei gyrfa broffesiynol wedi cael ei threulio'n gyfan gwbl yn sector ôl-92 addysg uwch, gan ymwneud yn weithredol â thwf a datblygiad sefydliadu sy'n datblygu.  Yn ogystal â hyn, bu'n gwasanaethu am 12 mlynedd tan 2004 yn aelod o gorff llywodraethu coleg chweched dosbarth, y 9 mlynedd olaf yn Gadeirydd, gan gefnogi ei ddatblygiad yn sefydliad mwy a chanddo sail ehangach.

Mae cyfrifoldebau a phrofiad Maxine wedi cwmpasu cynllunio a strategaeth sefydliadol, cyllunio corfforaethol a chynllunio cyllid, strategaeth marchnata ac ennill safle yn y farchnad, hesymoli ystadau a chynllunio campws newydd, ac arwain y gwasanaethau proffesiynol. 

Roedd llywodraethu yn elfen graidd o'i chyfrifoldebau fel Ysgrifennydd i gyrff llywodraethu dau sefydliad addysg uwch rhwng 1987 a 2009. Mae ganddi brofiad yn Ysgrifennydd ac aelod Bwrdd o lywio newid cyfansoddiadol ffurfiol, datblygu polisi ac arferion llywodraethu ac o ddatblygu effeithiolrwydd y Bwrdd. Yn ddiweddar, fel Ysgrifennydd y Pwyllgor Cadeiryddion y Brifysgol (CUC) o 2009 i 2013 bu'n ymwneud yn ehangach mewn hyrwyddo safonau uchel o lywodraethu corfforaethol ym mhrifysgolion y DU.

Roedd Maxine yn aelod o Bwyllgor Gwaith Cymdeithas Penaethiaid Gweinyddiaeth Brifysgol (AHUA) am y deg mlynedd i 2013, un o sylfaenwyr y Bwrdd Swyddfa'r Dyfarnwr Annibynnol o'i greu yn 2003 tan 2009 ac yn aelod o'r Grŵp Adolygu Rheoleiddio Addysg Uwch o 2004 hyd 2008. 

Derbyniodd Maxine OBE am wasanaethau i addysg uwch yn Rhestr Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd 2014.

Yr Athro Norman Sharp OBE

Yr Athro Norman Sharp OBE

Penodwyd ym mis Hydref 2012

Fel cyn-gyfarwyddwr QAA Scotland, Norman Sharp oedd yn gyfrifol am ddatblygu a gweithredu polisi ac ymarfer QAA yn yr Alban, trwy Bwyllgor QAA yr Alban y bwrdd. Yn y cyd-destun yma, chwaraeodd rôl bwysig yn natblygiad a gweithrediad Fframwaith Gwella Ansawdd yr Alban – fframwaith sy’n uno sicrwydd a gwella ansawdd ac yn cynnwys cyfranogiad helaeth gan fyfyrwyr. 

Yn economegydd academaidd yn wreiddiol, ysgogwyd diddordeb Norman mewn sicrwydd a gwella ansawdd gan ei swyddi yn ymwneud â datblygu’r cwricwlwm a rheoli cyrsiau ar gyfer myfyrwyr addysg uwch ‘traddodiadol’ a hefyd yng nghyd-destun patrymau ehangach o ddarpariaeth. Bu Norman yn gyfarwyddwr cynorthwyol yng Nghyngor Ansawdd Addysg Uwch cyn ymgymryd â’i benodiad blaenorol. 

BuNormanyn cyfranogi’n helaeth yn rhyngwladol mewn materion ansawdd, gan gynnwys gwaith yn Ne Affrica, Iwerddon, Namibia, Lwcsembwrg,SerbiaacAlbania. Bu hefyd yn ymgynghorydd ynghylch materion ansawdd i ystod o gyflogwyr a chyrff rheolaethol a statudol proffesiynol. Yn 2006, bu’n gadeirydd Gwella Ansawdd yr Alban y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, y corff sy’n gyfrifol am sicrhau a gwella darpariaeth y GIG yn yr Alban. Derbyniodd Norman OBE am ei wasanaethau i addysg uwch yn Rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd 2006.

Mae Norman Sharp yn gymrawd anrhydeddus o Brifysgol Glyndŵr.

Askar Sheibani

Askar Sheibani

Penodwyd Ionawr 2016

Askar Sheibani yw Prif Weithredwr Grŵp Comtek sydd â'i Brif Swyddfa yng Nglannau Dyfrdwy.

Yn entrepreneur ers yn 8 oed creodd Askar Comtek dros 25 mlynedd yn ôl mewn sied yn yr ardd. Mae bellach swyddfeydd gan Grŵp Comtek yn Amsterdam, Frankfurt, Glannau Dyfrdwy, Reading, a Belffast ac mae wedi ehangu'n ddiweddar i Dyffryn Silicon, UDA drwy gaffael Sorrento Networks cwmni gweithgynhyrchu ac Ymchwil a Datblygu telathrebu. Mae Comtek wedi tyfu'n sylweddol yn ddiweddar. mae wedi creu canolfannau technoleg delathrebu rhagorol sydd ar flaen y gad ac o safon ryngwladol.

Penodwyd Askar gan y Gweinidog Busnes i hybu entrepreneuriaeth a chychwn busnes yng Nghymru. Bu'n ymgynghorydd busnes i Ysgrifenydd Gwladol Cymru ac i Weinidogion eraill yn Llywodraeth y DU. Askar yw sylfaenydd a Chadeirydd Fforwm Busnes Glannau Dyfrdwy.

Dr Colin Stuhlfelder

Dr Colin Stuhlfelder

Penodwyd Mawrth 2016

Llywodraethwr Staff Dysgu Etholedig

Mae Colin yn Uwch Ddarlithydd yn yr Amgylchedd Adeiledig ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, ac wedi bod yn Arweinydd Rhaglen ar gyfer Technoleg Dylunio Pensaernïol ers 2014. Cefndir Colin yw mewn astudiaethau pensaernïol ac mae ganddo radd meistr mewn hanes a damcaniaeth celf a PhD yn ymwneud ag effaith cymdeithasol HIV ar gymunedau yn y DG.

Cyn ymuno â'r Brifysgol, gweithiodd Colin mewn sawl swydd yn gysylltiedig ag adeiladu a thai, gan gynnwys darparu tai cymunedol ac adeiladau cymdeithasol fel rhan o Bartneriaeth bensaernïol Halsall Lloyd yn Lerpwl, ym mhrosiect ymchwil Hil a Thai ym Mhrifysgol Manceinion, a gweithio ar ystadau heriol yng Ngogledd Lerpwl fel rhan o'r darparwr tai cymdeithasol Cobalt Housing.

Yn y Brifysgol mae’r tîm y mae Colin yn rhan ohono wedi cyflwyno strategaeth dai ar draws Gogledd Cymru ac i lawr i Gymoedd y De ac mae wedi siarad ar faterion yn amrywio o ymddygiad gwrthgymdeithasol i fynd i'r afael â materion yn ymwneud â defnydd cynaliadwy o adnoddau mewn digwyddiadau cenedlaethol a rhyngwladol.

Ar hyn o bryd mae Colin yn gweithio ar brosiectau sy'n ymwneud â Modelu Gwybodaeth Adeiladu, amodau stoc tai, a datblygu deunydd newydd yn ymwneud â delweddu pensaernïol, a gwrthdaro a phensaernïaeth.

Y tu allan i'r Brifysgol mae Colin yn Aelod o Fwrdd Riverside Mersey North, darparwr tai cymdeithasol sy'n gweithio mewn rhai o ystadau mwyaf heriol Lerpwl a’r Gogledd Orllewin, ac mae wedi cadeirio ddwy elusen HIV yn y Gogledd Orllewin. Mae hefyd yn rhedeg yn frwd os nad o angenrheidrwydd yn gyflym iawn, ac yn gorfod byw gyda dwy gath feirniadol; naill na'r llall ohonynt yn cymeradwyo ei redeg, ond bydd weithiau yn gwylio ffilm gydag ef .

David Subacchi YH

David Subacchi YH

Penodwyd  Medi 2016

Mae David Subacchi yn awdur cyhoeddedig, ynad, syrfëwr siartredig ac yn cyn uwch was sifil Llywodraeth y DU. Mae ganddo bron i 40 mlynedd o brofiad  yn delio â materion eiddo yn Asiantaeth y Swyddfa Brisio lle treuliodd ei ddeng mlynedd olaf cyn ymddeol yn 2014 mewn nifer o rolau amrywiol fel Cyfarwyddwr. Roedd y rhain yn cynnwys cyfrifoldeb am strategaeth, llunio polisïau, arweinyddiaeth, rheoli newid a chyflwyno gweithredol yn ogystal â chynghori Gweinidogion a gweision sifil eraill. Roedd ganddo gyfrifoldeb ar y cyd am hyd at 5000 o weision sifil mewn ryw 80 o leoliadau ledled y wlad.

Mae David hefyd wedi gwasanaethu am 20 mlynedd fel ynad ar y Meinciau Wrecsam a Sir Ddinbych ac mae ganddo brofiadol yng ngweithdrefnau ac ymarfer Llysoedd Ynad a Llysoedd Coron. Mae'n gyn aelod o Bwyllgor Ymgynghorol yr Arglwydd Ganghellor yng Ngogledd Cymru lle bu'n ymdrin â recriwtio a dethol Ynadon. Ef yw Cadeirydd presennol Mainc Canol Gogledd Cymru ac mae'n aelod o Fforwm Cadeirydd Main Cymru a Chyngor Cenedlaethol Cymdeithas yr Ynadon.

Mae aelod hefyd o Fwrdd Cymru Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS). Mae David yn byw yn Wrecsam ers 29 mlynedd ac mae'n siaradwr Cymraeg rhugl. Mae yn weithgar barhaus mewn addysg lleol fel llywodraethwr uwchradd a chynradd ers 1989.

Yn ei amser hamdden mae David yn un o'r organyddion yng Nghadeirlan y Santes Fair Wrecsam (Catholig) ac mae'n mwynhau byd diwylliant a'r Celfyddydau yn Wrecsam a'r cyffiniau. Mae wedi cyhoeddi pedwar casgliad o farddoniaeth yn y Saesneg ac mae hefyd fyn ysgrifennu yn y Gymraeg ac Eidaleg.

Yr Athro Maria Hinfelaar

Yr Athro Maria Hinfelaar

Gyrfa Broffesiynol

Ar 1af Ebrill 2016, daeth Maria i'w swydd yn Is-Ganghellor a Phrif Weithredwr ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam. Mae'n wladolyn o'r Iseldiroedd sydd wedi treulio nifer sylweddol o flynyddoedd yn byw ac yn gweithio mewn gwledydd Saesneg eu hiaith.

Ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, nod Maria ayw cynyddu nifer y myfyrwyr a creu cysylltiadau dyfnach gyda diwydiant a'r gymuned, yn unol â'r Fframwaith Strategol a fabwysiadwyd gan y Bwrdd sy'n gosod PGW fel y sefydliad angor o ac ar gyfer Gogledd Cymru. Mae ganddi hefyd uchelgeisiau i ehangu menter, arloesedd a'r cyfleusterau deori a gynigir gan y Brifysgol. Mae hi'n aelod o Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, Bwrdd Cynghrair Mersi-Dyfrdwy a Chyngor Busnes Gogledd Cymru. Ar ben hyn, hi yw enwebai Prifysgolion Cymru ar fwrdd Asiantaeth Sicrhau Ansawdd  y DU (QAA).

Ymunodd Maria â'r Brifysgol yn dilyn cyfnod llwyddiannus fel Llywydd a Phrif Swyddog Cyfrifyddu Sefydliad Technoleg Limerick (LIT) yn Iwerddon. Gwnaeth hi oruchwylio datblygiadau sylweddol yn y Sefydliad, gan gynyddu cofrestriadau i bron 7000 o fyfyrwyr ac ychwanegu lleoliadau campws yn Limerick a Tipperary. Yn debyg i PGW, mae LIT yn cynnig rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig ym meysydd Celf a Dylunio, Busnes, Gofal Cymdeithasol, Chwaraeon, Twristiaeth a Lletygarwch, Gwyddoniaeth, Peirianneg a Thechnoleg Gwybodaeth.

Yn ei swyddi blaenorol yn Iwerddon a'r Iseldiroedd, sicrhaodd Maria gyllid sylweddol gan nifer o asiantaethau cyllido gwahanol a chan ddiwydiant ar gyfer prosiectau mynediad, arloeseddau dysgu ac addysgu ac ar gyfer ymchwil gymhwysol ac mae'n hyderus bod potensial yn PGW i gyflawni llwyddiannau yn y meysydd hyn hefyd.

Addysg a chyhoeddiadau

Gradd B.A. (Anrh) mewn Iaith a Llenyddiaeth Saesneg Degree, Prifysgol Leiden, Yr Iseldiroedd.

Gradd M.A. mewn Llenyddiaeth Saesneg ac Americanaidd Diweddar, Prifysgol Caerlyr, DU.

Tystysgrif Ôl-radd mewn Addysg, Prifysgol Caerlyr, DU.

Dyfarnwyd Ph.D yn 2004, a gyhoeddwyd yn llyfr o'r enw Key Success Factors in International Retailing, Prifysgol Maastricht, Yr Iseldiroedd.

Mae Maria yn raddedig o Raglen Prif Reolwyr Sefydliad Arweinyddiaeth y DU ac yn Gymrawd o'r Academi Addysg Uwch.

Mae wedi cyhoeddi nifer o erthyglau mewn cyfnodolion ar destun manwerthu rhyngwladol; yn ystod ei gyrfa gynnar ysgrifennodd werslyfrau Saesneg Busnes a ddefnyddir yn helaeth drwy addysg pellach ac uwch yn Yr Iseldiroedd. Mae ei chyhoeddiadau ymchwil ryngwladol ddiweddaraf yn cwmpasu polisi a chydweithrediadau addysg uwch Iwerddon, cynghreiriau a chyfuniadau yn y sector.

Pwynt arall o ddiddordeb: Mae Maria'n seiclwr brwd sydd wedi cymryd rhan mewn rasys ffyrdd yng Ngwlad Belg a'r Iseldiroedd dros sawl blwyddyn. Mae hi'n mwynhau archwilio golygfeydd hardd Gogledd Cymru ar ei beic rasio, gyda'i gwr Graham.

Vincent Ryan LLB (Aelod cyfetholedig o'r Pwyllgor Enwebu a Llywodraethu)

Vincent Ryan LLB

Penodwyd  Ionawr 2015

Aelod cyfetholedig o'r Pwyllgor Enwebu a Llywodraethu.

Cafodd Vincent Ryan ei eni a'i addysgu yn Wrecsam. Ar ôl cael gradd yn y gyfraith ym Mhrifysgol Cymru, Caerdydd, ymunodd â Chyfreithwyr Allington Hughes fel hyfforddai yn 1981 a chafodd ei dderbyn yn gyfreithiwr ym 1984. Cafodd ei ddyrchafu'n bartner gydag Allington Hughes yn 1988 ac arhosodd yno tan 2009 gan arbenigo mewn nifer o feysydd gan gynnwys; cyfraith cyflogaeth, hawliau anabledd, cyfraith droseddol, anaf personol, contractau masnachol ac ymgyfreithiad sifil.

 

Yn ystod ei gyfnod yn Allington Hughes gweithiai'n rhan amser fel barnwr cyflogaeth (2002 – 2009). Mae'n ymddiriedolwr i nifer o fudiadau gwirfoddol ac ymddiriedolaethau preifat gan gynnwys cadeirydd ymddiriedolwyr Sefydliad Charles Lloyd a Phwyllgor Rheoli Amddiffyn Plant Esgobaeth Wrecsam.

 

Astudiodd Vincent ar gyfer MA mewn Cyfraith a Moeseg Gofal Iechyd ym Mhrifysgol Manceinion gan raddio yn 2009. Yn yr un flwyddyn cafodd Vincent ei benodi'n Farnwr Cyflogaeth cyflogedig y Tribiwnlysoedd Cyflogaeth (Cymru a Lloegr) a chafodd ei benodi i Ranbarth Manceinion a Lerpwl.

Emma Perrin

Emma Perrin

Penodwyd  Medi 2016


Aelod cyfetholedig o'r Pwyllgor Archwilio

Mae Emma Perrin yn Gyfarwyddwr yng Nghyfrifwyr Siartredig Guy Walmsley Limited yn Wrecsam ac yn gyn-fyfyriwr i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam. Fe'i ganed yn Wrecsam ac ar ôl i Emma adael yr ysgol  astudiodd hi Astudiaethau Busnes Rhyngwladol ym Mhrifysgol John Moores Lerpwl, ond gan sylweddoli nad dyna'r yrfa iddi, cymerodd flwyddyn saib gan ddychwelyd i addysg yn hagflaenydd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam sef NEWI, lle cafodd 2:1 mewn Busnes a Chyllid.

Ymunodd Emma â Guy Walmsley and Co yn 2002  fel cyfrifydd dan hyfforddiant, gan sicrhau ei hymwysterau ACCA proffesiynol i ddod yn gyfrifydd siartredig cymwysedig yn 2005. Ar ôl pum mlynedd cafodd gynnig partneriaeth gyda'r cwmni ac fe'i helpodd i droi'r cwmni'n un cyfyngedig yn 2012. Mae ganddi brofiad archwilio sylweddol, ac mae'n gyfrifol am ddatblygu staff a llywodraethu o fewn y cwmni.

 Mae gan Emma hefyd brofiad yn y sector gwirfoddol, a chyda'r amser sbâr prin sydd ganddi, mae ganddi diddordeb brwd mewn pobi a choginio a threulio amser gyda'r teulu a ffrindiau.

Lee Robinson

Lee Robinson

Penodwyd March 2018

Ganed Lee Robinson yn Swydd Efrog a symudodd i Gaer ym 1994.

Astudiodd ym Mhrifysgol Lerpwl lle cafodd Meistr mewn Gweinyddiaeth a Rheolaeth Gyhoeddus a Gradd yn y Gyfraith.  Bu Lee yn gweithio wedyn ar lefel reoli i Mouchel ac United Utilities am nifer o flynyddoedd. Yn 2009 fe'i penodwyd yn Gyfarwyddwr Strategol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ac erbyn hyn ef yw eu Cyfarwyddwr Gweithredol ar gyfer Lle ac Economi.

Mae gan Lee nifer o gyfrifoldebau cenedlaethol a rhanbarthol, gan gynnwys Cadeirydd y Bwrdd Cynllunio Ardal, Arweinydd Llywodraeth Leol ar Fwrdd Cymunedau Diogelach Gogledd Cymru, Gweithrediaeth CEM Y Berwyn a Chadeirydd BIM Cymru. 

Mae Lee yn angerddol am arweinyddiaeth ac ymddygiadau ac mae bob amser yn awyddus i ddysgu a datblygu sgiliau newydd. 

Mae Lee yn briod â Cathy ac mae ganddo ddau o blant, Isaac a Charlotte. Mae ganddo frwdfrydedd mawr am fywyd yr awyr agored ac yn aml gellir dod o hyd iddo’n beicio o gwmpas ffyrdd Wrecsam a Chaer neu ddringo yn Eryri.

Brian Everett (aelod cyfetholedig o'r Pwyllgor Adnoddau Dynol)

Brian Everett

Penodwyd  Medi 2016

Aelod cyfetholedig o'r Pwyllgor Adnoddau Dynol

Ar ôl blwyddyn ym Malaysia yn gweithio i'r Gwasanaethau Gwirfoddol Dramor dechreuodd Brian ar ei yrfa fel cynllunydd tref mewn Llywodraeth Leol. Yna treuliodd 30 mlynedd yn gweithio i Undeb y Prifysgolion a'r Colegau (UCU)  Cymdeithas Athrawon Prifysgol (AUT) gynt.

Ar ôl ymuno fel Swyddog Rhanbarthol ar gyfer y Gogledd-orllewin aeth Brian ymlaen â'i yrfa fel Ysgrifennydd Cyffredinol Cynorthwyol â chyfrifoldeb dros Ogledd Lloegr, Gogledd Iwerddon a gweithredu ar lefel cenedlaethol. Yn ystod y deng mlynedd diwethaf gyda UCU bu hefyd yn gweithio fel eu Swyddog Ewropeaidd a Rhyngwladol. Mae ei waith yn dod ag ef i gysylltiad â chymuned academaidd amrywiol mewn prifysgolion a chymryd rhan mewn amrywiaeth eang o weithgareddau megis bargeinio ar y cyd, gwaith achos, monitro polisïau prifysgol, newid yn yr hinsawdd ac ymgyrchu yn erbyn masnach mewn addysg ar lefel leol, rhanbarthol a chenedlaethol .

Rhwng 2009 a 2015 ar ôl ymddeol yn gynnar o UCU, gweithiai Brian fel ymgynghorydd cysylltiadau cyflogaeth annibynnol. Ochr yn ochr âi waith, roedd ganddo hefyd benodiad barnwrol heb fod yn gyfreithiol yn y Tribiwnlysoedd Cyflogaeth 1983-2016.

Top