Mae'r datganiadau ariannol ac adroddiadau cysylltiedig yn rhoi gwybodaeth er mwyn rhoi darlun cywir a theg o berfformiad ariannol y Brifysgol a'i sefyllfa ariannol ar ddiwedd y flwyddyn.
 
Maent o ddefnydd i bob un o'n rhanddeiliaid; y corff llywodraethu, cyrff cyllido, cyflogeion, myfyrwyr, benthycwyr, diwydiant a'r cyhoedd yn gyffredinol.
 
Ochr yn ochr â'r wybodaeth ariannol cewch chi Adroddiad y Llywodraethwyr, Adroddiad Archwilwyr a datganiadau clir am lywodraethu'r Brifysgol a'r polisïau cyfrifo y mae wedi eu mabwysiadu.
 
Mae'r datganiadau ariannol wedi eu paratoi yn unol â'r Datganiad o Arferion a Argymhellir: cyfrifyddu ar gyfer addysg bellach ac uwch, Egwyddorion Cyfrifyddu a Dderbynnir yn Gyffredinol y DU (UK GAAP) a gofynion datgelu ein cyrff ariannu.