GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

Datganiadau Ariannol


Mae'r datganiadau ariannol ac adroddiadau cysylltiedig yn rhoi gwybodaeth er mwyn rhoi darlun cywir a theg o berfformiad ariannol y Brifysgol a'i sefyllfa ariannol ar ddiwedd y flwyddyn.
 
Maent o ddefnydd i bob un o'n rhanddeiliaid; y corff llywodraethu, cyrff cyllido, cyflogeion, myfyrwyr, benthycwyr, diwydiant a'r cyhoedd yn gyffredinol.
 
Ochr yn ochr â'r wybodaeth ariannol cewch chi Adroddiad y Llywodraethwyr, Adroddiad Archwilwyr a datganiadau clir am lywodraethu'r Brifysgol a'r polisïau cyfrifo y mae wedi eu mabwysiadu.
 
Mae'r datganiadau ariannol wedi eu paratoi yn unol â'r Datganiad o Arferion a Argymhellir: cyfrifyddu ar gyfer addysg bellach ac uwch, Egwyddorion Cyfrifyddu a Dderbynnir yn Gyffredinol y DU (UK GAAP) a gofynion datgelu ein cyrff ariannu. 

 

* Ar gael yn Saesneg yn unig

Top