GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Polisi'r Gymraeg

Polisi'r Gymraeg

Sefydlodd Mesur yr Iaith Gymraeg (Cymru) 2011 fframwaith cyfreithiol i osod dyletswydd statudol ar gyrff cyhoeddus yng Nghymru i gydymffurfio â safonau ymddygiad o ran y Gymraeg. Roedd yn cydnabod bod dwy iaith swyddogol yng Nghymru - y Gymraeg a'r Saesneg. Golyga hyn na ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg.

Nod y Safonau yw gwella'r gwasanaeth dwyieithog y gall pobl Cymru ddisgwyl ei gael gan sefydliadau yng Nghymru. Mae'r Brifysgol yn ymroddedig i wneud cyfraniad cadarnhaol at ddatblygiad yr iaith Gymraeg ac i gadw at safonau'r Gymraeg. Mae'r dudalen hon yn amlinellu rhai o'r gwasanaethau y gallwch ddisgwyl eu derbyn gennym yn y Gymraeg.

Rydym yn dangos ein hymroddiad i'r Safonau ac yn nodi sut y byddwn yn cydymffurfio â hwy yn y polisi a Chanllaw canlynol:

Fel rhan o'n hymroddiad i Safonau'r Gymraeg byddwn yn:

 • Peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg
 • Annog siaradwyr y Cymraeg i ddefnyddio'r gwasanaethau y mae ganddynt hawl i'w derbyn oddi wrthym
 • Hwyluso defnyddio'r Gymraeg ar y campws
 • Darparu hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith i'r holl staff am Safonau'r Gymraeg
 • Cefnogi aelodau o staff sydd angen cymorth gyda'r Gymraeg.

Mae'r safonau sy'n berthnasol i Brifysgol Glyndwr wedi eu rhestru yn yr Hysbysiad Cydymffurfio gan Gomisiynydd y Gymraeg. Mae copi o Hysbysiad Cydymffurfio Prifysgol Glyndŵr yma. 

Mae angen inni gydymffurfio â safonau a restrir yn yr Hysbysiad Cydymffurfio o dan y themâu canlynol:

 • Safonau Cyflenwi Gwasanaethau
 • Safonau Llunio Polisi
 • Safonau Gweithredu
 • Safonau Cadw Cofnodion

 

Mae'r Brifysgol wedi ymroi i gydymffurfio â'r Safonau yn unol â'r disgwyliadau a amlinellir yn yr Hysbysiad Cydymffurfio ac mae'n cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaeth dwyieithog. Rydym yn cadw at yr egwyddor y byddwn yn trin y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal.

Mae gofyn bod y Brifysgol yn cynhyrchu Adroddiad Blynyddol yn manylu ar sut mae wedi cydymffurfio â'r safonau perthnasol, cliciwch yma i weld.

Am ragor o wybodaeth am Safonau'r Gymraeg cysylltwch ag Uwch Swyddog Cydymffurfio a DPO y Brifysgol.

Y gwasanaethau y gall siaradwyr Cymraeg eu disgwyl oddi wrthym

 • Rydym yn croesawu gohebiaeth ac ymholiadau dros y ffôn yn y Gymraeg a byddwn yn sicrhau bod yr holl ohebiaeth Gymraeg y mae'r Brifysgol yn ei derbyn yn derbyn ymateb yn y Gymraeg. Ni fydd ysgrifennu atom yn y Gymraeg yn arwain at oedi or ran cael ymateb.
 • Bydd ein cylchlythyrau, llythyrau safonol a'n cyhoeddiadau a gynhyrchir yn ganolog yn cael eu cyhoeddi'n ddwyieithog.
 • Bydd ein cyhoeddiadau a'n deunyddiau wedi eu hargraffu a gynhyrchir yn ganolog hefyd yn ddwyieithog.
 • Bydd holl dudalennu rhyngrwyd a mewnrwyd y Brifysgol ar gael yn y Gymraeg a'r Saesneg.
 • Rydym yn cofrestru ac yn cadw cofnod o ddewis iaith ein gohebwyr rheolaidd ac rydym yn cyfathrebu â nhw gan ddefnyddio eu dewis iaith.
 • Mae croeso ichi ddefnyddio'r Gymraeg mewn cyfarfodydd cyhoeddus

Y gwasanaethau y gall myfyrwyr eu disgwyl oddi wrthym

Mae'r Brifysgol yn gweithio gydag Undeb y Myfyrwyr a'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gefnogi myfyrwyr i ddefnyddio'r Gymraeg.

Dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg

Mae'r Brifysgol yn gwbl ymroddedig i ddatblygiadau'r sector o ran darpariaeth cyfrwng Cymraeg. Rydym yn cynnig nifer gynyddol o fodiwlau y gellir eu hastudio drwy gyfrwng y Gymraeg ar draws pynciau megis Therapi Galwedigaethol ac Addysg.  Mae siaradwyr Cymraeg o blith y staff academaidd yn cynnig tiwtorialau pwnc-benodol drwy gyfrwng y Gymraeg ac anogir myfyrwyr i ddewis lleoliadau cyfrwng Cymraeg y gall y Brifysgol eu trefnu.

Gofal Bugeiliol

Gall myfyrwyr ofyn am diwtor personol sy'n siarad Cymraeg, ar yr amod bod yna aelodau Cymraeg eu hiaith ymhlith y staff dysgu yn eich maes pwnc. Os nad oes siaradwyr Cymraeg rhugl ymhlith y staff academaidd yn eich maes, gofynnir i aelod o staff priodol o'ch cyfadran eich tiwtora.

Asesu

Gall myfyrwyr gyflwyno eu haseiniadau yn y Gymraeg a gallant ddefnyddio meddalwedd cywiro Cymraeg ar gyfrifiaduron y Brifysgol i hwyluso hyn.

Mae'r trefniadau hyn yn ddarostynedig i gyfarwyddyd neu reoliadau cenedlaethol neu gorff proffesiynol neu Arweiniad yr Asiantaeth Ansawdd (QAA).

Cyfathrebu

Mae ein holl ohebiaeth ganolog i fyfyrwyr yn eu dewis iaith.

Llety

Gwahoddir myfyrwyr i wneud cais am lety sydd wedi eu neilltuo'n benodol ar gyfer siaradwyr Cymraeg yn ein neuaddau preswyl.

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am Safonau'r Gymraeg cysylltwch ag Uwch Swyddog Cydymffurfio a DPO y Brifysgol

ffôn: 44(0)1978 290666 e-bost Leonna.Messiter@glyndwr.ac.uk

Top