GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu

Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu

 

Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn cael Arian yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu

Trosolwg

Mae'r Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (FfRHA), sydd yn ei hail flwyddyn o ddatblygu, yn gynllun gan y llywodraeth a gynlluniwyd i asesu ansawdd yr addysgu yn yr holl sefydliadau addysg uwch. Bydd pob prifysgol yn cael lefel aur, arian, neu efydd am ansawdd yr addysgu ar draws y sefydliad.

Mae gweinidogion wedi cynnig y FfRhA i roi gwybodaeth gliriach i israddedigion am brifysgolion gyda'r ddarpariaeth addysgu orau. Y bwriad yw:

 • sicrhau addysgu rhagorol i bob myfyriwr drwy wneud prifysgolion yn fwy atebol am ansawdd eu haddysgu.
 • cymell buddsoddiad ehangu mynediad drwy gydnabod sefydliadau sy'n recriwtio a chadw myfyrwyr o amrywiaeth o gefndiroedd.
 • darparu gwybodaeth gymaradwy i fyfyrwyr am ansawdd yr addysgu i'w helpu i wneud dewisiadau gwybodus.
 • rhoi cymhelliant i brifysgolion wella ansawdd addysgu trwy ei gysylltu â'r gallu i godi ffioedd dysgu yn unol â chwyddiant.

Sut mae'r FfRhA'n cael ei asesu?

Mae tîm o aseswyr arbenigol yn penderfynu ar farn gyffredinol ar ansawdd (Aur, Arian neu Efydd) ar sail asesiad o:

 • perfformiad ar fetrigau craidd (Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr, arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch, data peidio â pharhau yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch),
 • perfformiad o ran y metrigau hyn gan ystyried gwahanol grwpiau o fyfyrwyr, e.e. anabledd, rhyw, ethnigrwydd,
 • cyflwyniad naratif y darparwr sy'n cynnwys tystiolaeth ychwanegol i gefnogi'r cais,

Sut mae FfRhA yn cydnabod rhagoriaeth?

Mae dysgu ac addysgu yn cael ei gydnabod gan wobrau Aur, Arian ac Efydd i ddarparwyr. Cyhoeddir 'datganiad o ganfyddiadau' gan yr aseswyr ar y cyd â'r wobr.

Aur: ddarpariaeth yn gyson ragorol ac o'r safon uchaf yn y sector Addysg Uwch yn y DU:

 • Y darparwr yn gyson yn cyflawni canlyniadau rhagorol ar gyfer ei fyfyrwyr o bob cefndir, yn enwedig o ran cadw a dilyniant i gyflogaeth sgiliau uchel ac astudiaethau pellach.
 • Dyluniad y cyrsiau ac arferion asesu yn rhoi lle i lefelau rhagorol o ymestyn sy'n sicrhau bod pob myfyriwr yn cael eu herio'n sylweddol i gyflawni eu potensial llawn, ac yn datblygu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth sydd yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr gan gyflogwyr.
 • Lefelau gorau posibl o amser cyswllt, gan gynnwys darpariaeth bersonol ragorol yn sicrhau y lefelau uchaf o ymgysylltu ac ymrwymiad gweithredol i ddysgu ac astudio gan fyfyrwyr.
 • Adnoddau corfforol a digidol rhagorol yn cael eu defnyddio yn weithredol ac yn gyson gan fyfyrwyr i wella dysgu.
 • Myfyrwyr yn ymgysylltu yn gyson ac yn aml â datblygiadau sydd o flaen y gad o ran ymchwil, ysgolheictod neu ymarfer, ac maent yn ymwneud yn gyson ac yn aml yn y gweithgareddau hyn. Mae diwylliant sefydliadol sy'n hwyluso, yn cydnabod ac yn gwobrwyo addysgu rhagorol yn rhan annatod o weithgarwch y darparwr.

Arian: darpariaeth o ansawdd uchel, ac yn sylweddol ac yn gyson uwch na'r trothwy ansawdd sylfaenol a ddisgwylir gan Addysg Uwch yn y DU:

 • Y darparwr yn cyflawni canlyniadau rhagorol ar gyfer ei myfyrwyr, yn arbennig o ran cadw a dilyniant i gyflogaeth sgiliau uchel ac astudiaethau pellach.
 • Dyluniad y cyrsiau ac arferion asesu yn darparu lefelau uchel o ymestyn sy'n sicrhau bod pob myfyriwr yn cael eu herio'n sylweddol, ac yn datblygu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth sydd yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr gan gyflogwyr.
 • Lefelau priodol o amser cyswllt, gan gynnwys darpariaeth bersonol sy'n sicrhau lefelau uchel o ymgysylltu ac ymrwymiad i ddysgu ac astudio gan fyfyrwyr.
 • Adnoddau corfforol a digidol rhagorol yn cael eu defnyddio i wella dysgu.
 • Myfyrwyr yn ymgysylltu â datblygiadau sydd ar flaen y gad o ran ymchwil, ysgolheictod neu ymarfer, ac weithiau yn cymryd rhan yn y gweithgareddau hyn.
 • Diwylliant sefydliadol sy'n hwyluso, yn cydnabod ac yn gwobrwyo addysgu rhagorol wedi cael ei roi ar waith gan y darparwr.

Efydd: darpariaeth o ansawdd boddhaol:

 • Mae'r rhan fwyaf o'r myfyrwyr yn cyflawni canlyniadau da; fodd bynnag, mae'r darparwr yn debygol o fod yn sylweddol is na'r meincnod mewn un neu fwy o feysydd, yn enwedig o ran cadw a dilyniant i gyflogaeth sgiliau uchel ac astudiaethau pellach.
 • Dyluniad y cyrsiau ac arferion asesu yn darparu digon o ymestyn i sicrhau bod y rhan fwyaf o fyfyrwyr yn gwneud cynnydd, ac yn caffael gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth sy'n cael eu gwerthfawrogi gan gyflogwyr.
 • Lefelau priodol o amser cyswllt, gan gynnwys darpariaeth bersonol sy'n sicrhau lefelau da o ymgysylltu ac ymrwymiad i ddysgu ac astudio gan y y rhan fwyaf o'r myfyrwyr.
 • Adnoddau corfforol a digidol yn cael eu defnyddio i wella dysgu.
 • Myfyrwyr yn ymgysylltu yn achlysurol â datblygiadau sydd ar flaen y gad o ran ymchwil, ysgolheictod neu ymarfer, ac weithiau'n cymryd rhan yn y gweithgareddau hyn.
 • Diwylliant sefydliadol sy'n hwyluso, yn cydnabod ac yn gwobrwyo addysgu rhagorol wedi cael ei gyflwyno gan y darparwr.

Bydd statws Efydd yn cael ei roi yn awtomatig i brifysgolion sydd eisoes yn meddu ar ddyfarniad ASA.


A yw'r wobr yn golygu y bydd ffioedd dysgu yn codi?

Bydd ffioedd dysgu'n codi ar gyfer 2017-18, ond nid o ganlyniad i ganlyniadau FfRhA 2017. Ym mis Ebrill 2017 roedd pob prifysgol a oedd wedi cyflawni'r trothwy ansawdd i gymryd rhan yn y FfRhA yn cael caniatâd i godi ffioedd yn unol â chwyddiant, a oeddent wedi cymryd rhan yn TEF neu beidio. Ar gyfer 2017-18, mae hyn yn golygu y bydd y ffioedd uchaf yn £9,250 y flwyddyn. Roedd y Llywodraeth wedi nodi ei bwriad o gysylltu canlyniadau FfRhA â ffioedd 2018-19. Yn dilyn gwrthwynebiad gan Dŷ'r Arglwyddi, ni fydd y penderfyniad hwn yn awr yn dod i rym tan o leiaf 2019-20, ac mae'n amodol ar ganlyniad adolygiad annibynnol o'r FfRhA, a fydd yn digwydd yn 2018-19.

Rhagor o wybodaeth

I gael gwybodaeth fanylach am y FfRhA, ewch i'r gwefannau canlynol:

HEFCE: www.hefce.ac.uk/lt/tef

Llywodraeth: Dogfen ymgynghorol FfRhA, BLWYDDYN 2

Cyhoeddodd y Llywodraeth fanylion ar sut y caiff y treial FfRhA ei weithredu.

 

Newyddion diweddaraf y FfRhA

Mae Prifysgol Glyndwr Wrecsam wedi cael gwobr arian am ansawdd ei haddysgu (Mehefin 2017).

Top