GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu

Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu

 

Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn cael Arian yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu

Trosolwg

Mae'r Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (FfRHA), sydd yn ei hail flwyddyn o ddatblygu, yn gynllun gan y llywodraeth a gynlluniwyd i asesu ansawdd yr addysgu yn yr holl sefydliadau addysg uwch. Bydd pob prifysgol yn cael lefel aur, arian, neu efydd am ansawdd yr addysgu ar draws y sefydliad.

Mae gweinidogion wedi cynnig y FfRhA i roi gwybodaeth gliriach i israddedigion am brifysgolion gyda'r ddarpariaeth addysgu orau. Y bwriad yw:

 • sicrhau addysgu rhagorol i bob myfyriwr drwy wneud prifysgolion yn fwy atebol am ansawdd eu haddysgu.
 • cymell buddsoddiad ehangu mynediad drwy gydnabod sefydliadau sy'n recriwtio a chadw myfyrwyr o amrywiaeth o gefndiroedd.
 • darparu gwybodaeth gymaradwy i fyfyrwyr am ansawdd yr addysgu i'w helpu i wneud dewisiadau gwybodus.
 • rhoi cymhelliant i brifysgolion wella ansawdd addysgu trwy ei gysylltu â'r gallu i godi ffioedd dysgu yn unol â chwyddiant.

Sut mae'r FfRhA'n cael ei asesu?

Mae tîm o aseswyr arbenigol yn penderfynu ar farn gyffredinol ar ansawdd (Aur, Arian neu Efydd) ar sail asesiad o:

 • perfformiad ar fetrigau craidd (Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr, arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch, data peidio â pharhau yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch),
 • perfformiad o ran y metrigau hyn gan ystyried gwahanol grwpiau o fyfyrwyr, e.e. anabledd, rhyw, ethnigrwydd,
 • cyflwyniad naratif y darparwr sy'n cynnwys tystiolaeth ychwanegol i gefnogi'r cais,

Sut mae FfRhA yn cydnabod rhagoriaeth?

Mae dysgu ac addysgu yn cael ei gydnabod gan wobrau Aur, Arian ac Efydd i ddarparwyr. Cyhoeddir 'datganiad o ganfyddiadau' gan yr aseswyr ar y cyd â'r wobr.

Aur: ddarpariaeth yn gyson ragorol ac o'r safon uchaf yn y sector Addysg Uwch yn y DU:

 • Y darparwr yn gyson yn cyflawni canlyniadau rhagorol ar gyfer ei fyfyrwyr o bob cefndir, yn enwedig o ran cadw a dilyniant i gyflogaeth sgiliau uchel ac astudiaethau pellach.
 • Dyluniad y cyrsiau ac arferion asesu yn rhoi lle i lefelau rhagorol o ymestyn sy'n sicrhau bod pob myfyriwr yn cael eu herio'n sylweddol i gyflawni eu potensial llawn, ac yn datblygu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth sydd yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr gan gyflogwyr.
 • Lefelau gorau posibl o amser cyswllt, gan gynnwys darpariaeth bersonol ragorol yn sicrhau y lefelau uchaf o ymgysylltu ac ymrwymiad gweithredol i ddysgu ac astudio gan fyfyrwyr.
 • Adnoddau corfforol a digidol rhagorol yn cael eu defnyddio yn weithredol ac yn gyson gan fyfyrwyr i wella dysgu.
 • Myfyrwyr yn ymgysylltu yn gyson ac yn aml â datblygiadau sydd o flaen y gad o ran ymchwil, ysgolheictod neu ymarfer, ac maent yn ymwneud yn gyson ac yn aml yn y gweithgareddau hyn. Mae diwylliant sefydliadol sy'n hwyluso, yn cydnabod ac yn gwobrwyo addysgu rhagorol yn rhan annatod o weithgarwch y darparwr.

Arian: darpariaeth o ansawdd uchel, ac yn sylweddol ac yn gyson uwch na'r trothwy ansawdd sylfaenol a ddisgwylir gan Addysg Uwch yn y DU:

 • Y darparwr yn cyflawni canlyniadau rhagorol ar gyfer ei myfyrwyr, yn arbennig o ran cadw a dilyniant i gyflogaeth sgiliau uchel ac astudiaethau pellach.
 • Dyluniad y cyrsiau ac arferion asesu yn darparu lefelau uchel o ymestyn sy'n sicrhau bod pob myfyriwr yn cael eu herio'n sylweddol, ac yn datblygu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth sydd yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr gan gyflogwyr.
 • Lefelau priodol o amser cyswllt, gan gynnwys darpariaeth bersonol sy'n sicrhau lefelau uchel o ymgysylltu ac ymrwymiad i ddysgu ac astudio gan fyfyrwyr.
 • Adnoddau corfforol a digidol rhagorol yn cael eu defnyddio i wella dysgu.
 • Myfyrwyr yn ymgysylltu â datblygiadau sydd ar flaen y gad o ran ymchwil, ysgolheictod neu ymarfer, ac weithiau yn cymryd rhan yn y gweithgareddau hyn.
 • Diwylliant sefydliadol sy'n hwyluso, yn cydnabod ac yn gwobrwyo addysgu rhagorol wedi cael ei roi ar waith gan y darparwr.

Efydd: darpariaeth o ansawdd boddhaol:

 • Mae'r rhan fwyaf o'r myfyrwyr yn cyflawni canlyniadau da; fodd bynnag, mae'r darparwr yn debygol o fod yn sylweddol is na'r meincnod mewn un neu fwy o feysydd, yn enwedig o ran cadw a dilyniant i gyflogaeth sgiliau uchel ac astudiaethau pellach.
 • Dyluniad y cyrsiau ac arferion asesu yn darparu digon o ymestyn i sicrhau bod y rhan fwyaf o fyfyrwyr yn gwneud cynnydd, ac yn caffael gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth sy'n cael eu gwerthfawrogi gan gyflogwyr.
 • Lefelau priodol o amser cyswllt, gan gynnwys darpariaeth bersonol sy'n sicrhau lefelau da o ymgysylltu ac ymrwymiad i ddysgu ac astudio gan y y rhan fwyaf o'r myfyrwyr.
 • Adnoddau corfforol a digidol yn cael eu defnyddio i wella dysgu.
 • Myfyrwyr yn ymgysylltu yn achlysurol â datblygiadau sydd ar flaen y gad o ran ymchwil, ysgolheictod neu ymarfer, ac weithiau'n cymryd rhan yn y gweithgareddau hyn.
 • Diwylliant sefydliadol sy'n hwyluso, yn cydnabod ac yn gwobrwyo addysgu rhagorol wedi cael ei gyflwyno gan y darparwr.

Bydd statws Efydd yn cael ei roi yn awtomatig i brifysgolion sydd eisoes yn meddu ar ddyfarniad ASA.


A yw'r wobr yn golygu y bydd ffioedd dysgu yn codi?

Bydd ffioedd dysgu'n codi ar gyfer 2017-18, ond nid o ganlyniad i ganlyniadau FfRhA 2017. Ym mis Ebrill 2017 roedd pob prifysgol a oedd wedi cyflawni'r trothwy ansawdd i gymryd rhan yn y FfRhA yn cael caniatâd i godi ffioedd yn unol â chwyddiant, a oeddent wedi cymryd rhan yn TEF neu beidio. Ar gyfer 2017-18, mae hyn yn golygu y bydd y ffioedd uchaf yn £9,250 y flwyddyn. Roedd y Llywodraeth wedi nodi ei bwriad o gysylltu canlyniadau FfRhA â ffioedd 2018-19. Yn dilyn gwrthwynebiad gan Dŷ'r Arglwyddi, ni fydd y penderfyniad hwn yn awr yn dod i rym tan o leiaf 2019-20, ac mae'n amodol ar ganlyniad adolygiad annibynnol o'r FfRhA, a fydd yn digwydd yn 2018-19.

Rhagor o wybodaeth

I gael gwybodaeth fanylach am y FfRhA, ewch i'r gwefannau canlynol:

HEFCE: www.hefce.ac.uk/lt/tef

Llywodraeth: Dogfen ymgynghorol FfRhA, BLWYDDYN 2

Cyhoeddodd y Llywodraeth fanylion ar sut y caiff y treial FfRhA ei weithredu.

 

Newyddion diweddaraf y FfRhA

Mae Prifysgol Glyndwr Wrecsam wedi cael gwobr arian am ansawdd ei haddysgu (Mehefin 2017).

Top