Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Deddf Rhyddid Gwybodaeth

Deddf Rhyddid Gwybodaeth

Dylid danfon ymholiadau o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 at foi@glyndwr.ac.uk

 
Yn unol â Deddf  Rhyddid Gwybodaeth mae rhaid i bob brifysgol gael cynllun cyhoeddi. Fel rhan o’r cynllun mae Prifysgol Glyndŵr wedi mabwysiadu Cynllun Cyhoeddi Model y Comisiynydd Gwybodaeth.

Yn unol â’r cynllun mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i sicrhau bod y dosbarthiadau gwybodaeth canlynol ar gael i'r cyhoedd. Fe ddewch o hyd i'r rhan fwyaf o'r wybodaeth hon ar ein gwefan.

  • Pwy ydym ni a beth rydyn ni’n ei wneud?
  • Gwybodaeth Ariannol
  • Blaenoriaethau’r Brifysgol
  • Gwneud penderfyniadau
  • Polisïau a'n gweithdrefnau 
  • Rhestrau a chofrestrau
  • Gwasanaethau a gynigir

Mae gwybodaeth bellach am bob dosbarth ar gael yn nogfen ddiffinio'r Comisiynydd Gwybodaeth ar gyfer prifysgolion a sefydliadau addysg uwch eraill.

Hefyd mae’r brifysgol wedi darparu Canllawiau’r Cynllun Cyhoeddi sy'n rhoi rhagor o fanylion am y wybodaeth sydd ar gael yn arferol o dan bob dosbarth, sut mae modd mynd at y wybodaeth honno, a lle bo'n briodol, unrhyw dâl a godir.

Ni fydd y dosbarthiadau gwybodaeth uchod yn cynnwys fel rheol:

  • Gwybodaeth y gwaherddir ei datgelu o dan y gyfraith neu sydd wedi ei heithrio o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth neu yr ystyrir fel arall ei bod wedi ei gwarchod rhag ei datgelu;
  • Gwybodaeth ar ffurf ddrafft;
  • Gwybodaeth nad yw ar gael yn rhwydd oherwydd ei bod mewn ffeiliau sydd wedi eu cadw mewn archifau neu sydd yn anodd mynd ati am resymau tebyg. 

Mae'r rhan fwyaf o'r wybodaeth yng nghynllun cyhoeddi'r brifysgol ar gael am ddim ar ein gwefan Mewn achosion lle mae'n anymarferol darparu gwybodaeth dros y we, mae'r brifysgol yn cadw'r hawl i godi ffioedd i dalu am lungopïo, postio a phecynnu.

Mae'r rhan fwyaf o'r cyhoeddiadau a restrir yng nghynllun cyhoeddi'r Brifysgol o dan hawlfraint Prifysgol Glyndŵr.  Gall atgynhyrchu deunydd a ddarparwyd trwy'r cynllun cyhoeddi neu mewn ymateb i gais o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth heb i'r brifysgol (neu ddeiliaid yr hawlfraint) ddatgan caniatâd dorri hawlfraint.

Canllawiau’r Cynllun Cyhoeddi

Mae’r wybodaeth sy’n rhan o’r Cynllun Cyhoeddi ar gael trwy’r dolenni isod neu ar bapur oddi wrth y Brifysgol.

Top