GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Ailgylchu

Ailgylchu

Mae WGU currentley yn ailgylchu 19% o wastraff ac yn gosod targed newydd o 50%.

Helpwch ni i ailgylchu trwy ddarganfod ble a sut i waredu'ch gwastraff yn iawn

 

Math o Wastraff

I ble mae'n mynd? 

 Cyffredinol

 

Gall yr holl wastraff na ellir ei ailgylchu ar hyn o bryd ac nad yw'n cael ei ystyried yn beryglus fynd yn y bin gwastraff cyffredinol.

 

Mae gwastraff cyffredinol yn cael ei losgi i gynhyrchu ynni.

 

Os oes gennych chi eitemau mwy nad ydyn nhw'n ffitio yn eich bin, cysylltwch ag Ystadau i drefnu eu casglu.

 

Ailgylchu Cymysg Sych (DMR)

Mae ailgylchu cymysg sych a gesglir yn cael ei wahanu i wahanol fathau o ddeunyddiau mewn canolfan ailgylchu ddeunydd pan fydd yn gadael y safle. Gall y gwastraff canlynol fynd i'r biniau DMR:

Cardbord

• Papur

• Caniau (Diodydd a Bwyd)

• Poteli a chaeadau Plastig

 

PEIDIWCH â rhoi'r gwastraff canlynol yn y bin DMR:

• Cwpanau Coffi tafladwy (maent yn cynnwys leinin blastig)

• Tyweli papur / napcynau

• Llestri llysiau neu gynwysyddion tecawê eraill

• Pecynnu bwyd halogedig

 

Papur

 


Gellir cael gwared ar waith papur nad yw'n gyfrinachol, gan gynnwys cylchgronau, pamffledi, ac ati yn y biniau ailgylchu cymysg sych. Nid oes angen tynnu staplau, ond tynnwch unrhyw lapio plastig os gwelwch yn dda. Gellir rhoi gwaith papur cyfrinachol (h.y. unrhyw ddogfennau sy'n cynnwys data personol neu sensitif) yn y biniau gwastraff cyfrinachol sydd wedi'u lleoli ledled y campws. Mae'r holl wastraff cyfrinachol yn cael ei falu'n ddiogel a'i ailgylchu. Os oes gennych lawer iawn o waith papur i'w ailgylchu neu ei ddinistrio'n ddiogel, cysylltwch Ystadau a gallwn drefnu casgliad.

 

Bwyd

 

Mae biniau bwyd ar gael mewn gwahanol leoliadau ar draws y campws gan gynnwys mewn ardaloedd ffreutur a cheginau staff.

 

Mae'r holl fwyd a gesglir yn cael ei anfon at fiodiofodydd sy'n trosi'r gwastraff yn fio-nwy, sy'n ffynhonnell ynni adnewyddadwy, a deunydd organig sy'n cael ei ddefnyddio fel gwrtaith.

 

Cardbord

Gall cardbord fynd yn y bin ailgylchu cymysg sych i'w ailgylchu.

 

Mae gan St Asaph fin ar wahân ar gyfer ailgylchu cardbord

 

Gwydr

 

Mae pwyntiau casglu gwydr ar wahân ar gael yn y ffreutur ac Undeb y Myfyrwyr. Mae'r holl wydr a gesglir yn cael ei ailgylchu

 

Pren

 

Cesglir pren ar wahân i'w ailgylchu. Os oes gennych ddeunyddiau pacio pren neu eitemau pren eraill sydd angen eu hailgylchu, cysylltwch ag Ystadau

 

Metel

 

Cesglir metel i'w ailgylchu yn y compownd cynnal a chadw. Os oes gennych fin o wastraff metel i'w gasglu neu eitem fetel fawr i'w hailgylchu, cysylltwch ag Ystadau.

 

Batris

 

Rhaid gwahanu batris i'w hailgylchu. Gellir gollwng hen fatris yn Ystadau neu Ganolfan Chwaraeon

 

Offer Trydanol ac Electronig Gwastraff (WEEE)

 

Mae gwastraff electronig o wastraff trydanol yn cynnwys unrhyw beth trydanol fel gliniaduron, cyfrifiaduron personol ac offer cysylltiedig, ffan desg, offer pŵer, oergelloedd, poptai a bylbiau golau.

 

Cesglir gwastraff trydanol i'w ailgylchu gan TG. Os oes gennych eitemau i gael gwared â nhw, cysylltwch ag Ystadau neu TG.

 

Bydd data cyfrinachol sy'n cael ei storio ar yriannau caled ac ati yn cael ei ddinistrio'n ddiogel.

 

Toners Argraffydd

 

Gellir dychwelyd arlliwiau argraffydd wedi'u defnyddio i TG i'w hailgylchu.

 

Tiwbiau fflwroleuol / Bylbiau Golau

 

Cesglir bylbiau a thiwbiau fflwroleuol ar wahân i'w hailgylchu. Cysylltwch ag Ystadau i'w casglu.

 

Gwastraff peryglus

 

RHAID cadw gwastraff peryglus ar wahân i ffrydiau gwastraff eraill. Yn gyffredinol, ystyrir gwastraff yn beryglus os yw'n cynnwys (neu'n cael ei halogi â) deunyddiau sy'n beryglus i bobl neu'r amgylchedd. Ymhlith yr enghreifftiau mae:

• Asbestos

• Cemegau (e.e. paent, tiwbiau fflwroleuol, cemegau labordy)

• Batris

• Olew

• Toddyddion

• Offer sy'n cynnwys sylweddau sy'n disbyddu osôn (e.e. oergelloedd, oeryddion ac ati)

• Cynwysyddion gwastraff peryglus

 

Os nad ydych yn siŵr a yw'ch gwastraff yn beryglus, cysylltwch ag Estates i gael cyngor

 


Llyfrau

Gellir rhoi llyfrau i'r llyfrgell os byddant yn ddefnyddiol i fyfyrwyr eraill. Gwiriwch gyda'r llyfrgell trwy e-bostio learningresources@glyndwr.ac.uk

 

Mae gan ardal lolfa Crispin Lane gyfnewidfa lyfrau yn yr hen flwch ffôn. Gwiriwch eich ystafelloedd staff a'ch ardaloedd gorffwys lleol am gynlluniau cyfnewid llyfrau anffurfiol.

 

Casgliad Elusennau Sefydliad y Galon Prydain

 

Cyfrannwch ddillad o ansawdd da, esgidiau pâr, llyfrau ac eitemau eraill o ansawdd da i godi arian ar gyfer Sefydliad y Galon Prydain.

 

Mae blychau casglu yng Nghanolfan Edward Llwyd, Pentref Wrecsam a Champysau Northop.

 

Dodrefn

 

Os oes gennych ddodrefn swyddfa o ansawdd da nad oes eu hangen arnoch mwyach, cysylltwch ag Ystadau. Byddwn yn ceisio ei ail-ddefnyddio yn rhywle arall neu'n gweithio gydag elusennau lleol i'w roi.

 

Anodd ailgylchu eitemau

Terracycle rhedeg sawl cynllun i gasglu ac ailgylchu eitemau sy'n anodd eu hailgylchu megis pecynnau creision, pecynnau melysion, lensys cyffwrdd, tiwbiau past dannedd, pecynnau pothell meddygaeth, beiros. I ddod o hyd i bwynt casglu yn agos atoch chi dilynwch y ddolen: https://www.terracycle.com/en-GB/brigades

 

Olew coginio

 Mae'r holl olew coginio a ddefnyddir yng ngheginau'r Brifysgol yn cael ei gasglu ar wahân a'i ailgylchu

 

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top