GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Bwyd cynaliadwy

Bwyd cynaliadwy

Mae Prifysgol Wrecsam Glyndŵr (WGU) yn cydnabod bod cynhyrchu a defnyddio bwyd yn cael effaith fawr ar yr amgylchedd. O ganlyniad, mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i leihau'r effaith hon gymaint ag y bo modd. Mae hyn yn unol ag ymrwymiad datganiad polisi polisi cynaliadwyedd Amgylchedd Amgylchedd Glyndŵr Wrecsam i gaffael mewn ffordd gynaliadwy, gan ystyried ffactorau moesegol, amgylcheddol a chymdeithasol. Mae ganddo gyfrifoldeb i ddarparu bwyd maethlon a ffynonellau cynaliadwy i'w gwsmeriaid.

Rydym hefyd yn cydnabod bod gennym ddylanwad sylweddol yn ein pŵer prynu i annog ein cyflenwyr a'n contractwyr i leihau effeithiau moesegol, amgylcheddol a chymdeithasol negyddol sy'n gysylltiedig â chynhyrchion a gwasanaethau a ddarparwn trwy gydweithio â chyflenwyr i annog cynhyrchu a chynhyrchu bwyd cynaliadwy a iach. Mae gennym ddangosyddion perfformiad allweddol sy'n cyd-fynd â'n strategaeth fwyd gynaliadwy a ysgrifennwyd i'n contract arlwyo, edrychwch ar ein Meini Prawf Arlwyo

Mae'r Brifysgol wedi gosod nifer o dargedau ac amcanion i'n helpu i gyflawni'r nodau hyn yn ein Polisi Bwyd Iach Cynaliadwy.

Arlwyo WGU

O fis Awst 2017 daeth arlwywyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam i Aramark, sydd wedi ymestyn yr amrywiaeth o fwydydd iach sydd ar gael yn ein siopau arlwyo ar draws campysau.

Gan fod WGU wedi bod yn gweithio gydag Aramark, maen nhw wedi parhau i fwrw ymlaen â chynhadledd WGU i hyrwyddo cynhyrchion tymhorol a ddefnyddir yn eu bwydlenni ac maent yn dod o hyd i gynhyrchion newydd y gallwn eu defnyddio wrth gynhyrchu bwyd yn seiliedig ar y fwydlen dymhorol. Maent wedi dod o hyd i ddewisiadau da da i gig.

Maent wedi bod yn gweithio gyda WGU i greu digwyddiadau sy'n codi ymwybyddiaeth mewn bwyd Iach, Cynaliadwy a Masnach Deg.

Bellach mae Aramark yn prynu cynhyrchion sydd â'r holl wybodaeth berthnasol ar labeli. Mae Aramark wedi gosod ryseitiau, felly mae unrhyw gynhyrchion a wneir yn fewnol yn cael eu labelu â dyddiadau BB / UB a gwybodaeth alergenau.

Newidiodd Aramark eu cynhyrchion tafladwy ac maent bellach yn cael eu cynhyrchu gan Vegware. Maent wedi cyflwyno bowlenni / platiau a mugiau ceramig i gynorthwyo gyda'r gostyngiad ar y taflenni tafladwy a ddefnyddir ar y campws. Mae Aramark wedi parhau â chamfa Keepcup WGU ac ym Medi 2018 cyflwynwyd tâl 20c i'r pris diod os na chafodd y rhain eu defnyddio fel cymhelliant i brynu un ac wedi bod yn cynorthwyo i leihau ein swm o gwpanau / cwpanau tafladwy a brynwyd.

Cydweithio

Mae cydweithrediad cyffrous rhwng Flintshare wedi ffurfio ein grŵp tyfu a arweinir gan y gymuned ar y safle a Botanegol a ZooSoc ein cymdeithas i fyfyrwyr eleni gyda Flintshare yn addysgu myfyrwyr WGU ar fanteision a sgiliau tyfu eich bwyd eich hun. Mae llawer o bartïon BBQ wedi digwydd eleni gan ddefnyddio bwyd a ddewiswyd o gyfleuster cynyddol WGU.

sustainable food

Dŵr Yfed Am Ddim

Mae ffynhonnau dwr yfed am ddim ar draws holl brifysgolion, gan gynnwys Undeb y Myfyrwyr a'r brif ffreutur.

Cyfleuster Tyfu WGU

A ydych chi'n frwdfrydig am yr amgylchedd, a hoffech chi gymryd rhan mewn plannu ffrwythau a llysiau eich hun yn WGU? Ewch i'n Campws Llaneurgain i gael rhan mewn un o'n pum poli twneli a rhwng Gorffennaf a Hydref, dewiswch eich afalau eich hun o berllan WGU.

Mae cyfleuster tyfu Campws Llaneurgain y Brifysgol yn cael ei redeg gan gydweithrediad o gymdeithasau Flintshare a WGU grŵp sy'n tyfu cymunedol BotSoc a ZooSoc. Gallwch gymryd rhan a dysgu am blannu gwahanol hadau, chwalu, trawsblannu a rheoli pla. Byddwch yn datblygu dealltwriaeth ymarferol o dechnegau garddwriaethol trwy ddeall sut i wneud compost, gwelyau cloddio, yn ogystal â chael gwybodaeth am wahanol blanhigion, pryfed a'r system eco. Rydym bob amser yn chwilio am bobl i gymryd rhan.

Mae gweithio yn y cyfleuster cynyddol yn rhoi sylw mawr i'ch bywyd prysur a gallwch fwynhau awyr iach tra'n cymryd golygfeydd syfrdanol o'n campws gwledig. Mae'n hyrwyddo manteision iechyd meddwl a chorfforol o fod yn yr awyr agored, cael corfforol, bod yn rhan o newid mwy, cyfarfod a chysylltu â phobl ac yn galluogi'r brifysgol i greu cysylltiadau â thyfwyr ac elusennau lleol fel ffordd o ymgysylltu â chymuned fwy.

Os hoffech chi gymryd rhan mewn tyfu eich bwyd iach heb unrhyw ôl troed carbon, mae pob un yn rhad ac am ddim yn ymuno â Chymdeithasau Flintshare neu WGU a chael carthfan yn y cyfleuster tyfu WGU.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top