GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Bwyd cynaliadwy

Bwyd cynaliadwy

Mae Prifysgol Wrecsam Glyndŵr (WGU) yn cydnabod bod cynhyrchu a defnyddio bwyd yn cael effaith fawr ar yr amgylchedd. O ganlyniad, mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i leihau'r effaith hon gymaint ag y bo modd. Mae hyn yn unol ag ymrwymiad datganiad polisi polisi cynaliadwyedd Amgylchedd Amgylchedd Glyndŵr Wrecsam i gaffael mewn ffordd gynaliadwy, gan ystyried ffactorau moesegol, amgylcheddol a chymdeithasol. Mae ganddo gyfrifoldeb i ddarparu bwyd maethlon a ffynonellau cynaliadwy i'w gwsmeriaid.

Rydym hefyd yn cydnabod bod gennym ddylanwad sylweddol yn ein pŵer prynu i annog ein cyflenwyr a'n contractwyr i leihau effeithiau moesegol, amgylcheddol a chymdeithasol negyddol sy'n gysylltiedig â chynhyrchion a gwasanaethau a ddarparwn trwy gydweithio â chyflenwyr i annog cynhyrchu a chynhyrchu bwyd cynaliadwy a iach. Mae gennym ddangosyddion perfformiad allweddol sy'n cyd-fynd â'n strategaeth fwyd gynaliadwy a ysgrifennwyd i'n contract arlwyo, edrychwch ar ein Meini Prawf Arlwyo

Mae'r Brifysgol wedi gosod nifer o dargedau ac amcanion i'n helpu i gyflawni'r nodau hyn yn ein Polisi Bwyd Iach Cynaliadwy.

Arlwyo WGU

O fis Awst 2017 daeth arlwywyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam i Aramark, sydd wedi ymestyn yr amrywiaeth o fwydydd iach sydd ar gael yn ein siopau arlwyo ar draws campysau.

Gan fod WGU wedi bod yn gweithio gydag Aramark, maen nhw wedi parhau i fwrw ymlaen â chynhadledd WGU i hyrwyddo cynhyrchion tymhorol a ddefnyddir yn eu bwydlenni ac maent yn dod o hyd i gynhyrchion newydd y gallwn eu defnyddio wrth gynhyrchu bwyd yn seiliedig ar y fwydlen dymhorol. Maent wedi dod o hyd i ddewisiadau da da i gig.

Maent wedi bod yn gweithio gyda WGU i greu digwyddiadau sy'n codi ymwybyddiaeth mewn bwyd Iach, Cynaliadwy a Masnach Deg.

Bellach mae Aramark yn prynu cynhyrchion sydd â'r holl wybodaeth berthnasol ar labeli. Mae Aramark wedi gosod ryseitiau, felly mae unrhyw gynhyrchion a wneir yn fewnol yn cael eu labelu â dyddiadau BB / UB a gwybodaeth alergenau.

Newidiodd Aramark eu cynhyrchion tafladwy ac maent bellach yn cael eu cynhyrchu gan Vegware. Maent wedi cyflwyno bowlenni / platiau a mugiau ceramig i gynorthwyo gyda'r gostyngiad ar y taflenni tafladwy a ddefnyddir ar y campws. Mae Aramark wedi parhau â chamfa Keepcup WGU ac ym Medi 2018 cyflwynwyd tâl 20c i'r pris diod os na chafodd y rhain eu defnyddio fel cymhelliant i brynu un ac wedi bod yn cynorthwyo i leihau ein swm o gwpanau / cwpanau tafladwy a brynwyd.

Cydweithio

Mae cydweithrediad cyffrous rhwng Flintshare wedi ffurfio ein grŵp tyfu a arweinir gan y gymuned ar y safle a Botanegol a ZooSoc ein cymdeithas i fyfyrwyr eleni gyda Flintshare yn addysgu myfyrwyr WGU ar fanteision a sgiliau tyfu eich bwyd eich hun. Mae llawer o bartïon BBQ wedi digwydd eleni gan ddefnyddio bwyd a ddewiswyd o gyfleuster cynyddol WGU.

sustainable food

Dŵr Yfed Am Ddim

Mae ffynhonnau dwr yfed am ddim ar draws holl brifysgolion, gan gynnwys Undeb y Myfyrwyr a'r brif ffreutur.

Cyfleuster Tyfu WGU

A ydych chi'n frwdfrydig am yr amgylchedd, a hoffech chi gymryd rhan mewn plannu ffrwythau a llysiau eich hun yn WGU? Ewch i'n Campws Llaneurgain i gael rhan mewn un o'n pum poli twneli a rhwng Gorffennaf a Hydref, dewiswch eich afalau eich hun o berllan WGU.

Mae cyfleuster tyfu Campws Llaneurgain y Brifysgol yn cael ei redeg gan gydweithrediad o gymdeithasau Flintshare a WGU grŵp sy'n tyfu cymunedol BotSoc a ZooSoc. Gallwch gymryd rhan a dysgu am blannu gwahanol hadau, chwalu, trawsblannu a rheoli pla. Byddwch yn datblygu dealltwriaeth ymarferol o dechnegau garddwriaethol trwy ddeall sut i wneud compost, gwelyau cloddio, yn ogystal â chael gwybodaeth am wahanol blanhigion, pryfed a'r system eco. Rydym bob amser yn chwilio am bobl i gymryd rhan.

Mae gweithio yn y cyfleuster cynyddol yn rhoi sylw mawr i'ch bywyd prysur a gallwch fwynhau awyr iach tra'n cymryd golygfeydd syfrdanol o'n campws gwledig. Mae'n hyrwyddo manteision iechyd meddwl a chorfforol o fod yn yr awyr agored, cael corfforol, bod yn rhan o newid mwy, cyfarfod a chysylltu â phobl ac yn galluogi'r brifysgol i greu cysylltiadau â thyfwyr ac elusennau lleol fel ffordd o ymgysylltu â chymuned fwy.

Os hoffech chi gymryd rhan mewn tyfu eich bwyd iach heb unrhyw ôl troed carbon, mae pob un yn rhad ac am ddim yn ymuno â Chymdeithasau Flintshare neu WGU a chael carthfan yn y cyfleuster tyfu WGU.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top