GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Ein Cyfrifoldebau

Ein Cyfrifoldebau

Blaenoriaethau

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i ddeall a rheoli ei heffaith ar yr amgylchedd. Y prif flaenoriaethau yw:

  • Integreiddio rheolaeth amgylcheddol i lywodraethu y Brifysgol
  • Gwella'r gweithdrefnau ar gyfer defnydd effeithlon o adnoddau
  • Sefydlu systemau rheoli a fydd yn gyrru perfformiad
  • Creu diwylliant ac ethos cynaliadwy trwy ymgysylltu â staff, myfyrwyr a chymunedau

Prifysgol Foesegol

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i sicrhau ein bod yn brifysgol foesegol, sy'n gwella lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol ein rhanddeiliaid. Rydym yn sicrhau bod myfyrwyr a/neu gynrychiolwyr yn rhan o'r broses o wneud penderfyniadau trwy wahanol strwythurau pwyllgorau'r prifysgolion. Mae gan y brifysgol Bolisi Buddsoddi Moesegol a Chynllun Gweithredu Bioamrywiaeth sydd ar gael i'r cyhoedd. 

Yn fwyaf diweddar, llofnododd Is-Ganghellor y Brifysgol, yr Athro Maria Hinefellar, Ddatganiad Di-Ffosil Free Declaration sy'n amlygu cefnogaeth y prifysgolion i beidio â buddsoddi mewn cwmnïau sy'n gysylltiedig â thanwydd ffosil.

Cyfrifoldebau'r Staff

Amlinellir isod y staff a chanddynt brif swyddogaeth ar gyfer cynaliadwyedd. Nid yw'r rhestr yn gynhwysfawr a gellir cael rhagor o wybodaeth gan yr Adran Diogelwch, Iechyd ac Amgylcheddol.

Ystadau a Diogelwch, Iechyd a'r Amgylchedd

Mae adran Ystadau'r brifysgol yn rheoli ac yn monitro'r amgylchedd mewnol. Mae'r Rheolwr Ynni a Chynnal a Chadw yn rôl allweddol arbenigol ac yn rhan annatod o swyddogaeth lwyddiannus y Tîm Rheoli Carbon. Mae'r tîm yn datblygu a chyflwyno Cynllun Rheoli Carbon (CRC) y Brifysgol ac yn integreiddio effeithlonrwydd ynni a chadwraeth dŵr ar draws pob safle i gefnogi cyflawni amcanion busnes craidd. Mae pob agwedd ar gynaliadwyedd yn eitem sefydlog ar y pwyllgor Diogelwch, Iechyd a'r Amgylchedd sy'n adrodd yn uniongyrchol i fwrdd yr Is-Ganghellor.

Er mwyn cefnogi themâu strategol craidd  y Brifysgol, bydd y Strategaeth Cynaliadwyedd Amgylcheddol yn canolbwyntio ar y blaenoriaethau allweddol canlynol: -

Blaenoriaeth 1 - Lleihau Carbon

Blaenoriaeth 2 - Addysg ar gyfer Cynaliadwyedd Amgylcheddol

Blaenoriaeth 3 - Partneriaeth ac Ymgysylltu

Blaenoriaeth 4 - Effaith amgylcheddol yr Ystad

Blaenoriaeth 5 - Sicrhau Ansawdd

Mae Rheolwr Gwasanaethau'r Campwsyn gyfrifol am waredu a monitro gwastraff cyffredinol a gynhyrchir yn y brifysgol a chydymffurfio â deddfwriaeth. Mae'r RhGC yn gweithredu ac yn adolygu'r gwasanaeth Rheoli Gwastraff yn rheolaidd i sicrhau ei fod yn cefnogi ac yn cyfrannu at wella nodau ac amcanion amgylcheddol.

Yr adran DIA yw gyrwyr prosiectau ac amcanion amgylcheddol a chynaliadwyedd sy'n meincnodi yn erbyn sefydliadau tebyg. Mae'r tîm yn sicrhau bod adrannau yn cyd-fynd â blaenoriaethau strategol ar gyfer y brifysgol a bod system rheoli amgylcheddol yn cael ei chyflawni.

Mae adrannau unigol yn gyfrifol am eu gwaredu eu gwastraff eu hunain, yn unol â deddfwriaeth iechyd, diogelwch ac amgylcheddol gyfredol.

Pob aelod o staff

Mae'n ofynnol i Adrannau Gwasanaeth Academaidd a Phroffesiyno:

  • Lleihau allyriadau carbon trwy arferion gwaith
  • Ymgorffori datblygiad ac ymwybyddiaeth gynaliadwy i'r cwricwlwm
  • Rheoli a lleihau y gwastraff a gynhyrchir
  • Lleihau effaith y brifysgol ar ofynion teithio lleol, cenedlaethol a byd-eang
  • Cadw a gwella'r cynefinoedd naturiol, bywyd gwyllt lleol ac amrywiaeth fiolegol ar safleoedd prifysgol
  • Sicrhau bod caffael yn cael ei wneud mewn modd sy'n gyfrifol yn gymdeithasol
Hyfforddiant

Mae pob aelod o staff a myfyrwyr newydd yn mynychu hyfforddiant diogelwch, iechyd ac amgylcheddol yn ystod mis cyntaf eu cyflogaeth neu bythefnos y glasfyfyrwyr ym mis Medi.  Mae'r wybodaeth a ddarperir yn seiliedig ar gyfrifoldebau amgylcheddol a chynaliadwyedd staff a myfyrwyr yn y brifysgol.

Health & Safety Staff Handbook 2018

Staff Induction Slides

Student Induction Slides

Gallwch weld ein polisi caffael yma

Gellir cael rhagor o wybodaeth gan environmental@glyndwr.ac.uk neu energy&sustainability@glyndwr.ac.uk

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top