GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Ein Cyfrifoldebau

Ein Cyfrifoldebau

Blaenoriaethau

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i ddeall a rheoli ei heffaith ar yr amgylchedd. Y prif flaenoriaethau yw:

  • Integreiddio rheolaeth amgylcheddol i lywodraethu y Brifysgol
  • Gwella'r gweithdrefnau ar gyfer defnydd effeithlon o adnoddau
  • Sefydlu systemau rheoli a fydd yn gyrru perfformiad
  • Creu diwylliant ac ethos cynaliadwy trwy ymgysylltu â staff, myfyrwyr a chymunedau

Prifysgol Foesegol

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i sicrhau ein bod yn brifysgol foesegol, sy'n gwella lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol ein rhanddeiliaid. Rydym yn sicrhau bod myfyrwyr a/neu gynrychiolwyr yn rhan o'r broses o wneud penderfyniadau trwy wahanol strwythurau pwyllgorau'r prifysgolion. Mae gan y brifysgol Bolisi Buddsoddi Moesegol a Chynllun Gweithredu Bioamrywiaeth sydd ar gael i'r cyhoedd. 

Yn fwyaf diweddar, llofnododd Is-Ganghellor y Brifysgol, yr Athro Maria Hinefellar, Ddatganiad Di-Ffosil Free Declaration sy'n amlygu cefnogaeth y prifysgolion i beidio â buddsoddi mewn cwmnïau sy'n gysylltiedig â thanwydd ffosil.

Cyfrifoldebau'r Staff

Amlinellir isod y staff a chanddynt brif swyddogaeth ar gyfer cynaliadwyedd. Nid yw'r rhestr yn gynhwysfawr a gellir cael rhagor o wybodaeth gan yr Adran Diogelwch, Iechyd ac Amgylcheddol.

Ystadau a Diogelwch, Iechyd a'r Amgylchedd

Mae adran Ystadau'r brifysgol yn rheoli ac yn monitro'r amgylchedd mewnol. Mae'r Rheolwr Ynni a Chynnal a Chadw yn rôl allweddol arbenigol ac yn rhan annatod o swyddogaeth lwyddiannus y Tîm Rheoli Carbon. Mae'r tîm yn datblygu a chyflwyno Cynllun Rheoli Carbon (CRC) y Brifysgol ac yn integreiddio effeithlonrwydd ynni a chadwraeth dŵr ar draws pob safle i gefnogi cyflawni amcanion busnes craidd. Mae pob agwedd ar gynaliadwyedd yn eitem sefydlog ar y pwyllgor Diogelwch, Iechyd a'r Amgylchedd sy'n adrodd yn uniongyrchol i fwrdd yr Is-Ganghellor.

Er mwyn cefnogi themâu strategol craidd  y Brifysgol, bydd y Strategaeth Cynaliadwyedd Amgylcheddol yn canolbwyntio ar y blaenoriaethau allweddol canlynol: -

Blaenoriaeth 1 - Lleihau Carbon

Blaenoriaeth 2 - Addysg ar gyfer Cynaliadwyedd Amgylcheddol

Blaenoriaeth 3 - Partneriaeth ac Ymgysylltu

Blaenoriaeth 4 - Effaith amgylcheddol yr Ystad

Blaenoriaeth 5 - Sicrhau Ansawdd

Mae Rheolwr Gwasanaethau'r Campwsyn gyfrifol am waredu a monitro gwastraff cyffredinol a gynhyrchir yn y brifysgol a chydymffurfio â deddfwriaeth. Mae'r RhGC yn gweithredu ac yn adolygu'r gwasanaeth Rheoli Gwastraff yn rheolaidd i sicrhau ei fod yn cefnogi ac yn cyfrannu at wella nodau ac amcanion amgylcheddol.

Yr adran DIA yw gyrwyr prosiectau ac amcanion amgylcheddol a chynaliadwyedd sy'n meincnodi yn erbyn sefydliadau tebyg. Mae'r tîm yn sicrhau bod adrannau yn cyd-fynd â blaenoriaethau strategol ar gyfer y brifysgol a bod system rheoli amgylcheddol yn cael ei chyflawni.

Mae adrannau unigol yn gyfrifol am eu gwaredu eu gwastraff eu hunain, yn unol â deddfwriaeth iechyd, diogelwch ac amgylcheddol gyfredol.

Pob aelod o staff

Mae'n ofynnol i Adrannau Gwasanaeth Academaidd a Phroffesiyno:

  • Lleihau allyriadau carbon trwy arferion gwaith
  • Ymgorffori datblygiad ac ymwybyddiaeth gynaliadwy i'r cwricwlwm
  • Rheoli a lleihau y gwastraff a gynhyrchir
  • Lleihau effaith y brifysgol ar ofynion teithio lleol, cenedlaethol a byd-eang
  • Cadw a gwella'r cynefinoedd naturiol, bywyd gwyllt lleol ac amrywiaeth fiolegol ar safleoedd prifysgol
  • Sicrhau bod caffael yn cael ei wneud mewn modd sy'n gyfrifol yn gymdeithasol
Hyfforddiant

Mae pob aelod o staff a myfyrwyr newydd yn mynychu hyfforddiant diogelwch, iechyd ac amgylcheddol yn ystod mis cyntaf eu cyflogaeth neu bythefnos y glasfyfyrwyr ym mis Medi.  Mae'r wybodaeth a ddarperir yn seiliedig ar gyfrifoldebau amgylcheddol a chynaliadwyedd staff a myfyrwyr yn y brifysgol.

Health & Safety Staff Handbook 2018

Staff Induction Slides

Student Induction Slides

Gallwch weld ein polisi caffael yma

Gellir cael rhagor o wybodaeth gan environmental@glyndwr.ac.uk neu energy&sustainability@glyndwr.ac.uk

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top