GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Gwobrau ac Achrediadau

Gwobrau ac Achrediadau

Gwobrau

2018 People & Planet 2: 1

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ymysg traean uchaf brifysgolion Prydeinig mewn rhestr werdd a gyhoeddwyd heddiw.

 

Y Gynghrair Prifysgol Pobl a Phlaned ydi’r unig un o’i fath ac yn archwilio perfformiad amgylcheddol, moesol a chynaliadwy pob prifysgol yn y DU. Mae tîm Pobl a Phlaned yn mesur popeth o bolisïau lleihau carbon i fesurau lleihau defnydd dŵr, ac wedi graddio 154 prifysgol yn y DU.

 

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn safle 47 yn y gynghrair newydd, gwelliant 36 safle ers i’r ffigyrau diwethaf gael eu cyhoeddi ym 2017.

 

Meddai Lynda Powell, Cyfarwyddwraig Gweithrediadau Prifysgol Glyndŵr Wrecsam: “Rydym wrth ein bodd o godi mwy na 30 safle yng Nghynghrair Prifysgol Pobl a Phlaned newydd. Daw’r cyflawniad ar ôl naid sylweddol yng nghynghrair 2017 - ac yn golygu rydym nawr ymysg traean uchaf prifysgolion y DU am ein gwaith ar faterion amgylcheddol a chynaladwyedd

 

“Mae Prifysgol Glyndŵr yn ymrwymedig i ddeall a rheoli ein heffaith ar yr amgylchedd. Mae gennym ‘pencampwyr gwyrdd’ sydd yn ceisio gwneud pawb yn fwy ymwybodol o’r amgylchedd.

 

“Gall hyn fod yn rhywbeth fel ceisio cadw ein hamgylchedd lleol yn lân a thaclus wrth godi sbwriel a phlannu prysgwydd, neu brosiectau mawr fel system arbed egni newydd a gwella cyfleusterau ailgylchu.

 

“Fel prifysgol, rydym yn un o ychydig iawn yn y DU sudd wedi ymrwymo y bydd unrhyw fuddsoddiadau yn y sector egni mewn cwmnïau neu gronfeydd carbon isel.

 

“Rydym hefyd yn cynnwys detholiad o welliannau amgylcheddol a chynaliadwy ein rhaglen adnewyddu ystadau, Campws 2025. 

 

“Gyrrwyd Campws 2025 nid yn unig gan ein dymuniad i ddarparu amgylchedd dysgu deniadol, ond hefyd gan ein cydnabyddiaeth bod yna achos amgylcheddol cryf ar gyfer adnewyddu ein hystâd gyfan.

 

“Unwaith y bydd y gwelliannau wedi’u cwblhau, byddwn yn gobeithio gweld gwelliannau pellach o ran effaith amgylcheddol a chynaladwyedd.”

 

Pobl a Planed

TISC

Mae'r Brifysgol hefyd wedi ymuno â Chod Ymarfer Llywodraethu Cymru ar Gyflogaeth Foesegol yn y Gadwyn Gyflenwi a'r Ddeddf Caethwasiaeth Fodern sef y gofrestr data agored mwyaf yn y byd sydd wedi ymrwymo i ddod â cham-weddi modern a cham-drin gweithlu'r gadwyn gyflenwi. Gellir darllen copi o gynllun Gweithredu'r Brifysgol i weithredu'r 11 ymrwymiad o fewn y Cod Ymarfer sy'n berthnasol i Brifysgolion yma. Cyflogaeth foesegol yn y fenter gadwyn gyflenwi

 

Cymdeithas Seryddiaeth Prydain

Mae Prifysgol Wrecsam Glyndŵr wedi derbyn gwobr gan Gymdeithas Seryddiaeth Prydain ar gyfer gosod lampau allanol newydd arbenigol sy'n disgleirio i lawr, gan leihau llygredd golau yn yr ardal gyfagos.

 

Gwobr Cymdeithas Ddinesig Ardal Wrecsam ar gyfer Cynaliadwyedd

Hefyd, cyflwynwyd gwobr Cymdeithas Ddinesig Ardal Wrecsam ar gyfer cynaliadwyedd. Disgrifiodd y gymdeithas adeilad y Ganolfan Diwydiannau Creadigol fel "darn trawiadol a llwyddiannus o bensaernïaeth fodern".

 

Yng nghanol yr adeilad, o ddiwrnod un o'i ddyluniad fu ei nodweddion cynaliadwy. Y to sedwm 'gwyrdd' yw'r rhai mwyaf gweledol o'r rhain, ond mae hefyd yn gartref i nifer o fanteision amgylcheddol ychwanegol.

 

Mae'r holl doiledau yn cael eu cyflenwi o ddŵr glaw wedi'i ailgylchu a gesglir o'r to, defnyddir pympiau gwres o'r awyr i'r aer, er mwyn darparu gwres, ac mae'r to gwyrdd yn darparu màs thermol uchel sy'n lleihau'r galw am ynni ymateb cyflym.

 

Effaith Werdd

Mae Effaith Werdd yn rhoi grym i unigolion ac adrannau leihau eu heffaith amgylcheddol trwy annog, gwobrwyo a dathlu gwelliannau amgylcheddol. Mae Effaith Werdd yn herio'r brifysgol i weithredu nifer o gamau ymarferol, hawdd a fydd yn helpu'r amgylchedd.

 

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr yn cymryd rhan bob blwyddyn academaidd. Y llynedd fe wnaethon nhw dderbyn Da ac eleni, rydym yn falch iawn o gyhoeddi, cawsant sgôr o 315 a dyfarniad RHAGOROL.

 

Achrediadau

Masnach Deg

Dyfarnwyd Statws Prifysgol Masnach Deg yn swyddogol ar y Brifysgol ddydd Llun 29 Ionawr 2018. Nododd y Sefydliad Masnach Deg ar ein cais,

 

"Da iawn, rydych chi wedi darparu set o bolisïau hynod fanwl i ni sy'n dangos yn helaeth eich ymrwymiad i Fasnach Deg a'r camau a roddwyd ar waith i sicrhau bod arfer moesegol o safon uchel yn cael ei chynnal. Mae ein cymhelliant yn argraff arnom ac mae'n wych gweld y cydweithio posibl â grŵp Masnach Deg Wrecsam ".

 

Diolch i'r rhai sy'n dewis Masnach Deg yn ddyddiol a'r rhai sydd wedi gwneud y newid i Fasnach Deg i gefnogi'r ymgyrch hon, gyda'n gilydd, rydym wedi cyflawni Statws Prifysgol Masnach Deg. Llongyfarchiadau i bawb dan sylw.

Delwedd masnach deg
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top