GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Gwobrau ac Achrediadau

Gwobrau ac Achrediadau

Gwobrau

2017 People & Planet 2: 2

Cynyddodd y sefydliad o 132 i 83ain yng Nghynghrair Prifysgol y Bobl a Chynllun 2017, gan sgorio'n uchel iawn ar gyfer bwyd cynaliadwy, ac ymgysylltu ac addysg.

 

Roedd gostyngiadau hefyd yn y defnydd o ffynonellau carbon, dŵr ac ynni, yn ogystal â chynnydd o 75% yn nifer y 'hyrwyddwyr gwyrdd' neu staff cynaliadwy.

 

Cynghrair Gwyrdd People & Planet yw'r asesiad mwyaf cynhwysfawr o gymwysterau cynaliadwyedd prifysgol yn y sector. Mae sefydliadau'n cael eu barnu ar draws ystod eang o feini prawf megis perfformiad y campws ar y defnydd o ddŵr a'r defnydd o ynni, tra hefyd yn ystyried meysydd megis polisïau amgylcheddol, buddsoddi moesegol, rheoli carbon, bwyd cynaliadwy, ac addysgu a dysgu.

 

Rydym wedi ymrwymo i wella ein sefyllfa yn y tabl cynghrair hon ac rydym eisoes wedi cymryd camau i ail-ffocysu ac ymchwilio i'n camau amgylcheddol. Mae gwella ein sefyllfa yn flaenoriaeth allweddol ar gyfer y Gweithgor Gweithredu Cynaliadwyedd sydd newydd ei sefydlu a sicrhau bod ymagwedd fwy gwyrdd a mwy cynaliadwy yn amgylcheddol yn cael ei wneud ym mhopeth a wnawn.

Pobl a Planed

TISC

Mae'r Brifysgol hefyd wedi ymuno â Chod Ymarfer Llywodraethu Cymru ar Gyflogaeth Foesegol yn y Gadwyn Gyflenwi a'r Ddeddf Caethwasiaeth Fodern sef y gofrestr data agored mwyaf yn y byd sydd wedi ymrwymo i ddod â cham-weddi modern a cham-drin gweithlu'r gadwyn gyflenwi. Gellir darllen copi o gynllun Gweithredu'r Brifysgol i weithredu'r 11 ymrwymiad o fewn y Cod Ymarfer sy'n berthnasol i Brifysgolion yma. Cyflogaeth foesegol yn y fenter gadwyn gyflenwi

 

Cymdeithas Seryddiaeth Prydain

Mae Prifysgol Wrecsam Glyndŵr wedi derbyn gwobr gan Gymdeithas Seryddiaeth Prydain ar gyfer gosod lampau allanol newydd arbenigol sy'n disgleirio i lawr, gan leihau llygredd golau yn yr ardal gyfagos.

 

Gwobr Cymdeithas Ddinesig Ardal Wrecsam ar gyfer Cynaliadwyedd

Hefyd, cyflwynwyd gwobr Cymdeithas Ddinesig Ardal Wrecsam ar gyfer cynaliadwyedd. Disgrifiodd y gymdeithas adeilad y Ganolfan Diwydiannau Creadigol fel "darn trawiadol a llwyddiannus o bensaernïaeth fodern".

 

Yng nghanol yr adeilad, o ddiwrnod un o'i ddyluniad fu ei nodweddion cynaliadwy. Y to sedwm 'gwyrdd' yw'r rhai mwyaf gweledol o'r rhain, ond mae hefyd yn gartref i nifer o fanteision amgylcheddol ychwanegol.

 

Mae'r holl doiledau yn cael eu cyflenwi o ddŵr glaw wedi'i ailgylchu a gesglir o'r to, defnyddir pympiau gwres o'r awyr i'r aer, er mwyn darparu gwres, ac mae'r to gwyrdd yn darparu màs thermol uchel sy'n lleihau'r galw am ynni ymateb cyflym.

 

Effaith Werdd

Mae Effaith Werdd yn rhoi grym i unigolion ac adrannau leihau eu heffaith amgylcheddol trwy annog, gwobrwyo a dathlu gwelliannau amgylcheddol. Mae Effaith Werdd yn herio'r brifysgol i weithredu nifer o gamau ymarferol, hawdd a fydd yn helpu'r amgylchedd.

 

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr yn cymryd rhan bob blwyddyn academaidd. Y llynedd fe wnaethon nhw dderbyn Da ac eleni, rydym yn falch iawn o gyhoeddi, cawsant sgôr o 315 a dyfarniad RHAGOROL.

 

Achrediadau

Masnach Deg

Dyfarnwyd Statws Prifysgol Masnach Deg yn swyddogol ar y Brifysgol ddydd Llun 29 Ionawr 2018. Nododd y Sefydliad Masnach Deg ar ein cais,

 

"Da iawn, rydych chi wedi darparu set o bolisïau hynod fanwl i ni sy'n dangos yn helaeth eich ymrwymiad i Fasnach Deg a'r camau a roddwyd ar waith i sicrhau bod arfer moesegol o safon uchel yn cael ei chynnal. Mae ein cymhelliant yn argraff arnom ac mae'n wych gweld y cydweithio posibl â grŵp Masnach Deg Wrecsam ".

 

Diolch i'r rhai sy'n dewis Masnach Deg yn ddyddiol a'r rhai sydd wedi gwneud y newid i Fasnach Deg i gefnogi'r ymgyrch hon, gyda'n gilydd, rydym wedi cyflawni Statws Prifysgol Masnach Deg. Llongyfarchiadau i bawb dan sylw.

Delwedd masnach deg
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top