GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Cwrdd â'r tîm

Cwrdd â'r tîm

Cynaliadwyedd, Tîm yr Amgylchedd

Mae Tîm Cynaliadwyedd ac Amgylchedd WGU yn sicrhau bod y Brifysgol yn gweithredu mor gynaliadwy â phosib, gyda chyllideb flynyddol i weithredu prosiectau cynaliadwyedd a chodi ymwybyddiaeth ymysg staff a myfyrwyr. Mae'r Tîm Cynaliadwyedd a'r Amgylchedd yn arwain Prif Weithredwr y Brifysgol Lynda Powell, mae'r tîm yn ganolbwynt ar gyfer pob agwedd ar gynaliadwyedd yn y Brifysgol ac yn rheoli amrywiaeth o brosiectau, o fioamrywiaeth ar yr holl gampws, cynlluniau ymgysylltu fel hyrwyddwyr gwyrdd a chyfleuster cynyddol WGU i ddatblygu cynaliadwy o fewn y cwricwlwm.

Lynda Powell

Penodwyd Lynda Powell i rôl Cyfarwyddwr Gweithrediadau ym Mhrifysgol Wrecsam Glyndŵr ym mis Medi 2014 ac mae'n gyfrifol am arweinyddiaeth strategol ystod eang o Wasanaethau Proffesiynol, gan gynnwys Ystadau a Gwasanaethau Campws, Diogelwch, Iechyd a'r Amgylchedd, Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr a TG & Adnoddau Dysgu.

 

Yn ogystal, mae gan Lynda rôl arweiniol mewn perthynas â threfniadau cynllunio a chynllunio parhad busnes y Brifysgol, cadeirydd y Fforwm Ymgynghorol ar Gynaliadwyedd ac ef yw cynrychiolydd y Brifysgol ar y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn Wrecsam. Mae hi hefyd yn Gyfarwyddwr dau o is-gwmnïau'r Brifysgol: Glyndwr Innovations Ltd a Gwyddoniaeth Gogledd Cymru, yn ogystal â bod yn aelod o'r Sefydliad Lletygarwch.

 

Cysylltwch â Lynda ar energy&sustainabability@glyndwr.ac.uk

Claire Doran

Mae Claire Doran wedi bod yn y brifysgol ers 1999 ac wedi dechrau bywyd fel Rheolwr Gweithrediadau yng nghanolfan chwaraeon y brifysgol. Neidiodd Claire ar y cyfle yn 2009 i ymuno â'r Adran Diogelwch, Iechyd a'r Amgylchedd yn llawn amser, gan ennill ei gradd yn 2016 yn BSc (Anrh) Iechyd a Rheoli Amgylcheddol Diogelwch Galwedigaethol ac ym 2018 ymgymerodd â'r rôl fel Uwch Swyddog Diogelwch, Iechyd ac Amgylchedd . Yn ystod ei hamser yn WGU, mae Claire wedi gallu sefydlu cysylltiadau â phartneriaid mewnol ac allanol gan sicrhau cydymffurfiaeth mewn materion Diogelwch, Iechyd ac Amgylcheddol.

 

Mae Claire yn rhannu ei hamser yn gyfartal rhwng H & S a Chynaliadwyedd. Mae Claire yn gallu defnyddio ei gwybodaeth a ddysgwyd ar ei gradd i ddefnydd da ac ar hyn o bryd mae'n cynrychioli yn y Gweithgor Gweithredu Cynaliadwyedd yn ogystal â Phwyllgor SHE sy'n adrodd ar faterion amgylcheddol sy'n wynebu'r brifysgol. Mae Claire yn arwain ar amrywiol fentrau yn y brifysgol ac yn rhedeg ymgyrchoedd yn rheolaidd gyda chynnwys cydweithwyr a myfyrwyr.

 

Mae Claire yn byw yn Wrecsam ac mae wedi datblygu cariad i arddio, sy'n tyfu parc llysiau ar hyn o bryd y mae'n gobeithio y bydd yn cnwd bumper i'w theulu i fwyta'r gaeaf hwn. Mae gan Claire un ferch sy'n caru gymnasteg ac yn treulio'r rhan fwyaf o'i bywyd yn ôl i ben!

 

Cysylltwch â Claire ar energy&sustainabability@glyndwr.ac.uk

Dennis Powell

Daeth Dennis i swydd fel Rheolwr Gwersyll Llaneurgain WGU yn 2013, daeth yn Hyrwyddwr Gwyrdd a Chynrychiolydd Cynaliadwyedd Unison yn 2017 ac ers hynny mae wedi ei gwneud yn genhadaeth i greu campws mor gyfoethog â bioamrywiaeth â phosib. Yn fwyaf diweddar, mae wedi cymryd rôl rheolwr cyfleusterau ar gyfer campysau Wrecsam a Llaneurgain. Mae bellach yn gyfrifol am wastraff, teithio, rheoli ystâd WGU mewn ffordd sensitif o fio amrywiol ac mae wedi adeiladu cydweithrediad â Flintshare, y grŵp tyfu a arweinir gan y gymuned ac ysgol goedwig Plas Derw sydd bellach wedi'u lleoli yn Wop Northop. Mae'n gyfrifol am ysgrifennu cynllun gweithredu bioamrywiaeth WGU, sy'n cadeirio'r grŵp llywio Masnach Deg ac ar hyn o bryd mae'n gweithio ar brosiect, gan ymchwilio i osod ffynhonnell ynni adnewyddadwy yn Llaneurgain. Yn ogystal, pleidleisiwyd Dennis Aelod Gweithredol Staff o Staff 2017/18 gan Undeb y Myfyrwyr.

 

Cysylltwch â Dennis ar northophelpline@glyndwr.ac.uk

David Sprake

Treuliodd David 10 mlynedd yn gweithio mewn prosiectau Peirianneg (contractio ac ymgynghori) megis gorsafoedd pŵer, adeiladu ffyrdd, amddiffynfeydd môr, iechyd y cyhoedd (dŵr ffres), arolygon topograffig, peirianneg strwythurol. Mae ei Ymchwil yn Adnewyddadwy, Newid yn yr Hinsawdd, Hydrogen, Storio Ynni, Peiriannau Sterling. Mae'n gweithio'n llawn amser fel arweinydd rhaglen ar gyfer Ynni Adnewyddadwy BEng a Thechnoleg Gynaliadwy ac mae'n chwarae rhan weithredol fel un o bencampwyr ESD WGU.

 

Cysylltwch â David ar d.sprake@glyndwr.ac.uk

Pip Francis

Ymunodd Pip â WGU, yn llawn amser ym mis Rhagfyr 2015 ac ym mis Chwefror 2017 daeth yn rhan o Dîm Cynaliadwyedd a Pencampwyr Gwyrdd WGU. Prif ffocws y PIP yw gofalu am y cynaladwyedd cynaliadwy, mae'n gweithio'n agos gyda swyddog cynaliadwyedd WgSU a'r Cydlynydd Amgylcheddol a Chynaliadwyedd. Fel Hyrwyddwr Gwyrdd, mae hi'n hyrwyddo newid ymddygiad, yn codi ymwybyddiaeth ac yn annog cyfranogiad yn yr agenda amgylcheddol ym Mhrifysgol Wrecsam Glyndŵr.

 

Mae hi'n rhan o'r grŵp llywio Masnach Deg ac yn ei hamser am ddim yn mynychu digwyddiadau glanhau.

 

Mae Pip yn angerddol am agendâu gwyrdd a chynaladwyedd. Cyflawni ei BA yn 2008 gyda thraethawd hir ar dai cynaliadwy.

 

Cysylltwch â Pip ar northophelpline@glyndwr.ac.uk

Jane Holmes

Dechreuodd Jane ei gyrfa lawn-amser ym Mhrifysgol Wrecsam Glyndŵr ym 1996. Yn yr ystafell Argraffu, roedd Jane yn gyfrifol am sicrhau bod myfyrwyr a staff yn derbyn eu dogfennau wedi'u hargraffu i'r offer technoleg diweddaraf. Jane wedi bod yn gyfrifol am sicrhau bod y papur a ddefnyddir yn y brifysgol o'r ansawdd gorau a hefyd yn cwrdd â chymwysterau amgylcheddol yr awydd WGU. Mae Jane bob amser yn edrych i wella'r offer yn yr ystafell reprographics ac yn sicrhau bod papur wedi'i ailgylchu yn cael ei ddefnyddio lle bynnag y bo modd. Cylch gwaith newydd Janes yn y tîm Dysgu ac adnoddau yw ymchwilio i ffyrdd newydd o leihau'r papur a ddefnyddir ac yn annog myfyrwyr i ddefnyddio'r porth Moodle ar-lein cyn y bydd angen argraffu.

 

Mae Jane yn arddwr brwd ac wedi helpu Undeb y Myfyrwyr i blannu eu gardd flodau newydd yn ddiweddar. Mae Jane yn mwynhau mynd â'i wyrion ar daith gerdded yn y parc gwledig lleol ac yn eu hannog i ddod i adnabod y bwystfilod bach lleol sy'n byw yn yr ardal leol.

Cysylltwch â Jane ar j.holmes@glyndwr.ac.uk

Darren Griffiths

Mae Darren Griffiths wedi gweithio'n llawn amser i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam ers 2001 yn wreiddiol yn swydd Syrfewr Adeiladu. Yn 2018 penodwyd Darren i rôl Contractau a Rheolwr Cydymffurfiaeth.

 

Mae Darren yn aelod brwd o'r Hyrwyddwyr Gwyrdd ac mae'n frwdfrydig am leihau ei ôl troed carbon. Yn ystod unrhyw brosiectau adeiladu neu ailgynllunio, mae Darren yn gweithredu technolegau ynni newydd i sicrhau bod WGU bob amser yn taro ei dargedau cynaliadwyedd. Mae Darren hefyd yn canolbwyntio ar ailgyfeirio gwastraff adeiladu i leihau'r gwastraff a grëir gan y prosiectau newydd. Mae Darren yn gweithio'n galed tuag at Gampws 2025 i sicrhau bod ein Stad yn gynaliadwy ac yn effeithlon yn y dyfodol.

 

Mae Darren yn mwynhau treulio'i amser yn natur ac yn gwario'r penwythnosau gyda'i deulu Caravanning a'u dysgu am ein hamgylchedd.

 

Cysylltwch â Darren ar d.griffiths@glyndwr.ac.uk

Colin Stuhlfelder

Mae cefndir Colin mewn astudiaethau pensaernïol ac mae'n meddu ar feistri mewn hanes celf a theori a PhD sy'n ymwneud ag effaith gymdeithasol HIV ar gymunedau yn y DU.

 

Bu Colin yn gweithio ar wahanol rolau cysylltiedig â thai ac adeiladu, gan gynnwys darparu tai cymdeithasol ac adeiladau cymunedol fel rhan o Bartneriaeth pensaernïaeth Halsall Lloyd yn Lerpwl, yn y prosiect ymchwil Hil a Thai ym Mhrifysgol Manceinion, ac yn gweithio ar ystadau heriol yng Ngogledd Lerpwl fel rhan o'r Cobalt Housing darparwr tai cymdeithasol.

 

Mae Colin yn gweithio'n llawn amser yn y Brifysgol. Mae'r tîm mae Colin yn rhan ohono wedi cyflwyno strategaeth dai ar draws Gogledd Cymru ac i lawr i Gymoedd y De ac mae wedi siarad ar faterion sy'n amrywio o ymddygiad gwrthgymdeithasol i fynd i'r afael â materion sy'n ymwneud â defnydd cynaliadwy o gyrsiau mewn digwyddiadau cenedlaethol a rhyngwladol. Mae hefyd yn un o bencampwyr ESD y Prifysgolion.

 

Cysylltwch â Colin: c.stuhlfeler@glyndwr.ac.uk

Andy Meincken

Ymunodd Andy Meincken â Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn llawn amser ym mis Ionawr 2011 fel goruchwylydd cynnal a chadw ac ym mis Chwefror 2018 penodwyd rôl y Rheolwr Gwasanaethau Adeiladu. Andy sy'n gyfrifol am y Tîm Cynnal a Chadw a Chynorthwywyr Gwasanaethau Adeiladu.

 

Mae Andy hefyd yn aelod o'r Hyrwyddwyr Gwyrdd, mae'n arwain ei dîm wrth weithredu arferion cynaliadwy o fewn ei adran gan ganolbwyntio ar wresogi, goleuadau ac allyriadau. Mae Andy yn ffynnu pan gyflwynir gyfleoedd newydd ar gyfer lleihau ynni yn y Brifysgol ac mae'n gweithio'n agos gyda'r Cydlynydd Amgylcheddol a Chynaliadwyedd i wneud hynny. Mae Andy a'i dîm ar hyn o bryd yn canolbwyntio eu hymdrechion ar oleuadau cynaliadwy a sut y gallwn ni yng Nglyndŵr gynyddu ailgylchu eitemau gwastraff mwy.

 

Mae Andy yn mwynhau edrych ar ôl y gweithfeydd swyddfa ac ar ei ddyddiau mae Andy yn mwynhau treulio ei amser yn yr awyr agored, gan weithio yn ei ardd.

 

Cysylltwch ag Andy ar a.meincken@glyndwr.ac.uk

Pencampwyr Gwyrdd

Rhwydwaith o wirfoddolwyr sy'n cynnwys staff a myfyrwyr. Maent yn cydweithio i wneud WGU yn lle mwy cynaliadwy a mwy gwyrdd i weithio ac astudio. Maent yn adrodd i'r Gweithgor Cynaliadwyedd, y Tîm Amgylchedd a Gweithredu Cynaliadwyedd. Eu nod yw helpu i wella effaith amgylcheddol WGU trwy fod yn frwdfrydig ac yn rhagweithiol am faterion cynaliadwyedd yn eu hadran.


 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top