Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Cwrdd â'r tîm

Cwrdd â'r tîm

Mae gan aelodau unigol o staff y brifysgol gyfrifoldebau ar gyfer yr amgylchedd a chynaliadwyedd ac  mae'r rhain yn cynnwys:

Lynda Powell

Cafodd Lynda Powell ei phenodi i rôl Cyfarwyddwr Gweithrediadau ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam ym mis Medi 2014, a mae'n gyfrifol am arweinyddiaeth strategol ystod eang o Wasanaethau Proffesiynol gan gynnwys Ystadau a Gwasanaethau Campws, Diogelwch, Iechyd a'r Amgylchedd, Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr a TG & Adnoddau Dysgu.

Mae gan Lynda hefyd rôl arweiniol mewn perthynas â threfniadau cynllunio argyfwng a pharhad busnes y Brifysgol, cadeirydd y Fforwm Ymgynghorol Cynaliadwyedd a hi yw cynrychiolydd y Brifysgol ar y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn Wrecsam. Mae hi hefyd yn Gyfarwyddwr ar ddau o is-gwmnïau'r Brifysgol: Glyndwr Innovations Ltd a Gwyddoniaeth Gogledd Cymru, yn ogystal â bod yn aelod o'r Sefydliad Lletygarwch.

Cysylltwch â Lynda ar environmental@glyndwr.ac.uk

Jo Smith

Cafodd Jo Smith ei phenodi i swydd lawn-amser rheolwr Diogelwch, Iechyd a'r Amgylchedd (SHE) ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam ym mis Gorffennaf 2007 ac mae'n gyfrifol am reoli Diogelwch, Iechyd a Materion Amgylcheddol yn y Brifysgol.

Mae Jo hefyd yn aelod o Grwp Cynllunio Argyfwng a Pharhad Busnes y Brifysgol. Graddiodd o NEWI yn 2007 yda BSc (Anrh) mewn Iechyd Galwedigaethol a Rheoli Diogelwch ac Amgylcheddol ar ôl cael Gradd Sylfaen mewn Iechyd a Diogelwch a Rheoli Amgylcheddol a Diploma mewn Rheoli Busnes cyn hyn.  Mae Jo yn aelod Siartredig o'r Sefydliad Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol.

Ar ôl treulio dros 10 mlynedd yn gweithio ym Mhrifysgol Glyndŵr yn Wrecsam fel rheolwr SHE, mae gan Jo deyrngarwch cryf i'r sefydliad ac mae wedi ymrwymo i sicrhau bod materion Diogelwch, Iechyd ac Amgylcheddol yn cael eu hymgorffori ar lefel strategol y brifysgol.

Mae Jo'n byw ar hyn o bryd yng Nghymau gyda'i gŵr Rob a'u tri chi, mae ganddi ddwy lysferch o oedolion ac un wyres. Mae gan Jo hoffter mawr o bopeth ynglyn â bwyd, ac yn ei hamser handden mae'n gwneud caws cartref.  Mae Jo yn aelod pwyllgor o Lwybr Bwyd Bryniau Clwyd.

Cysylltwch â Jo ar environmental@glyndwr.ac.uk

Top