Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Cwrdd â'r tîm

Cwrdd â'r tîm

Tîm Cynaliadwyedd a'r Amgylchedd

Mae tîm Cynaliadwyedd a'r Amgylchedd PGW yn sicrhau bod y eBrifysgol yn gweithredu mor gynaliadwy â phosib, gyda chyllideb flynyddol i weithredu prosiectau cynaliadwyedd a chodi ymwybyddiaeth ymysg staff a myfyrwyr. Mae'r Tîm Cynaliadwyedd a'r Amgylchedd yn cael ei arwain gan Gyfarwyddwr Gweithrediadau'r Brifysgol, Lynda Powell, mae'r tîm yn ganolbwynt ar gyfer pob agwedd ar gynaliadwyedd yn y Brifysgol ac yn rheoli amrywiaeth o brosiectau, o fioamrywiaeth ar bob campws, cynlluniau ymgysylltu fel hyrwyddwyr gwyrdd i gyfleuster tyfu PGW i ddatblygu cynaliadwy o fewn y cwricwlwm. 

Lynda Powell

Cafodd Lynda Powell ei phenodi i rôl Cyfarwyddwr Gweithrediadau ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam ym mis Medi 2014, a mae'n gyfrifol am arweinyddiaeth strategol ystod eang o Wasanaethau Proffesiynol gan gynnwys Ystadau a Gwasanaethau Campws, Diogelwch, Iechyd a'r Amgylchedd, Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr a TG & Adnoddau Dysgu.

Mae gan Lynda hefyd rôl arweiniol mewn perthynas â threfniadau cynllunio argyfwng a pharhad busnes y Brifysgol, cadeirydd y Fforwm Ymgynghorol Cynaliadwyedd a hi yw cynrychiolydd y Brifysgol ar y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn Wrecsam. Mae hi hefyd yn Gyfarwyddwr ar ddau o is-gwmnïau'r Brifysgol: Glyndwr Innovations Ltd a Gwyddoniaeth Gogledd Cymru, yn ogystal â bod yn aelod o'r Sefydliad Lletygarwch.

Cysylltwch â Lynda ar environmental@glyndwr.ac.uk

Claire Doran

Mae Claire Doran yn y brifysgol ers 1999 a chychwynnodd fel Rheolwr Gweithrediadau yng nghanolfan chwaraeon y brifysgol. Neidiodd Claire ar y cyfle yn 2009 i ymuno â'r Adran Diogelwch, Iechyd a'r Amgylchedd yn llawn amser, gan ennill ei gradd yn 2016 yn BSc (Anrh) Rheolaeth Diogelwch Galwedigaethol, Iechyd a'r Amgylchedd ac yn 2018 ymgymerodd â rôl wch Swyddog Diogelwch, Iechyd a'r Amgylchedd. Yn ystod ei hamser yn PGW mae Claire wedi gallu sefydlu cysylltiadau â phartneriaid mewnol ac allanol gan sicrhau cydymffurfiaeth mewn materion Diogelwch, Iechyd a'r Amgylchedd.

Mae Claire yn rhannu ei hamser yn gyfartal rhwng Iechyd a Diogelwch a Chynaliadwyedd. Mae Claire yn gallu defnyddio ei gwybodaeth a ddysgodd ar ei gradd er lles ac ar hyn o bryd mae'n cynrychioli yn y Gweithgor Gweithredu Cynaliadwyedd yn ogystal â Phwyllgor DIA lle mae'n adrodd ar y materion amgylcheddol sy'n wynebu'r brifysgol. Mae Claire yn arwain ar amrywiol fentrau yn y brifysgol ac yn rhedeg ymgyrchoedd yn rheolaidd sy'n cynnwys cydweithwyr a myfyrwyr.

Mae Claire yn byw yn Wrecsam ac mae wedi datblygu hoffter am arddio, ac mae ar hyn o bryd yn tyfu lliain llysiau y mae'n gobeithio y bydd yn cnydio'n dda ar gyfer ei theulu'r gaeaf hwn.  Mae gan Claire un ferch sy'n dwlu ar gymnasteg ac yn treulio'r rhan fwyaf o'i bywyd â'i phen i lawr!

Cysylltwch â Claire ar environmental@glyndwr.ac.uk

Fiona Begg

Penodwyd Fiona'n gyntaf yn Gynorthwyydd Ynni a Chynaliadwyedd llawn amser ym mis Gorffennaf 2011ac ym 2018 cymerodd rôl Cydlynydd Amgylcheddol a Chynaliadwyedd.

Mae'n gweithio ochr yn ochr â'r Uwch Swyddog Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd i reoleiddio, monitro a chydlynu pob agwedd ar reoli ynni, o effeithlonrwydd ynni i ddatblygiad cynaliadwy o fewn y sefydliad. Yn ychwanegol, mae cyfrifoldebau Fiona yn cynnwys sicrhau cydymffurfiaeth lawn ag ymrwymiad lleihau carbon y Brifysgol,i hyrwyddo rheoli ynni, hwyluso gwelliant ac i hybu'r Cynllun Rheoli Carbon.

Mae hi'n gweini ar y Gweithgor Gweithredu Cynaliadwyedd ac mae hefyd yn aelod o'r Hyrwyddwyr Gwyrdd. Mae Fiona yn sicrhau bod ynni a chynaliadwyedd yn ganolog i strategaeth graidd y Brifysgol ac mae'n ymwneud â chodi ymwybyddiaeth gan ddefnyddio gwybodaeth fanwl o'r materion sy'n ymwneud â lleihau ynni a charbon, gweithredu rhaglenni newid ymddygiad a darparu cyngor a chymorth i staff, myfyrwyr a chymunedau lleol.

Cysylltwch â Fiona ar energy&sustainability@glyndwr.ac.uk

Dennis Powell

Daeth Dennis i swydd Rheolwr Campws Llaneurgain PGW yn 2013, daeth yn Hyrwyddwr Gwyrdd a Chynrychiolydd Cynaliadwyedd Unsain yn 2017 aac ers hynny mae wedi ei gwneud yn genhadaeth i greu campws mor llawn o fioamrywiaeth â phosib. Yn ddiweddar, mae wedi ymgymryd â rôl rheolwr cyfleusterau ar gyfer campysau Wrecsam a Llaneurgain. Mae bellach yn gyfrifol am wastraff, rheoli ystâd PGW mewn ffordd sy'n sensitif i fioamrywiaeth ac mae adeiladu cydweithrediad â Flintshare, y grŵp tyfu cymunedol ac ysgol goedwig Plas Derw. Mae'r ddau bellach wedi'u lleoli yn PGW Llaneurgain. Mae'n gyfrifol am ysgrifennu cynllun gweithredu bioamrywiaeth PGW, cyn cadeirio'r grŵp llywio Masnach Deg ac ar hyn o bryd mae'n gweithio ar brosiect, gan ymchwilio i osod ffynhonnell ynni adnewyddadwy yn Llaneurgain. Yn ogystal, cafodd ei ethol yn Aelod o Staff Gweithredol Gorau 2017/18 gan Undeb y Myfyrwyr.

Cysylltwch â Dennis ar northophelpline@glyndwr.ac.uk

Pip Francis

Ymunodd Pip â PGW, yn llawn amser ym mis Rhagfyr 2015 ac ym mis Chwefror 2017 daeth yn rhan o Dîm Cynaliadwyedd a Hyrwyddwyr Gwyrdd WGU. Prif ffocws Pip yw gweithio ar adran cynaliadwyedd gwefan PGW ac fel Hyrwyddwr Gwyrdd, codi ymwybyddiaeth ac annog cyfranogiad yn yr agenda amgylcheddol ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Mae hi'n rhan o'r grŵp llywio Masnach Deg hi oedd aelod arweiniol y staff o ran ysgrifennu, datblygu a gweithredu'r Polisi Bwyd Iach Cynaliadwy.

Mae Pip yn angerddol am agendâu gwyrdd a chynaladwyedd. Cafodd ei BA yn 2008 gyda thraethawd hir ar dai cynaliadwy.

Cysylltwch â Pip ar northophelpline@glyndwr.ac.uk

Hyrwyddwyr Gwyrdd

Rhwydwaith o wirfoddolwyr sy'n cynnwys staff a myfyrwyr. Maent yn cydweithio i wneud PGW yn lle mwy cynaliadwy a mwy gwyrdd i weithio ac astudio ynddo. Maent yn adrodd i'r Tîm Cynaliadwyedd, yr Amgylchedd a'r Gweithgor Gweithredu Cynaliadwyedd. Eu nod yw helpu i wella effaith amgylcheddol PGW trwy fod yn frwdfrydig ac yn rhagweithiol am faterion cynaliadwyedd yn eu hadran.

Enw

Teitl

Adran

Rhif/Est

Ebost

Claire Doran

Uwch Swyddog Diogelwch, Iechyd a'r Amgylchedd  

DIA

0197829   3419 

environmental@glyndwr.ac.uk

Heather Collin

 

Swyddog Cyfathrebu Digidol 

Marchnata

0197829 3356 

Heather.Collin@glyndwr.ac.uk 

Dennis Powell

Rheolwr Cyfleusterau a Chynrychiolydd Cynaliadwyedd Unsain

Ystadau

0197829 3969

d.powell@glyndwr.ac.uk 

Fiona Begg

Cydgysylltydd Amgylcheddol a Chynaliadwyedd

Ystadau

0197829 3020 

energy&sustainability@glyndwr.ac.uk

Lynda Powell

Cyfarwyddwr Gweithrediadau

Ystadau

 

environmental@glyndwr.ac.uk

Nicola Edwards

Swyddog Gweinyddol Ystadau - Prosiectau Cyfalaf

Ystadau

0197829

3354

energy&sustainability@glyndwr.ac.uk

Yr Athro David Skydmore

Prif Ddarlithydd mewn Bioleg a'r Amgylchedd

Ysgol

0197829 3968 

d.skydmore@glyndwr.ac.uk 

Simon Brown

Y Wasg, Y Cyfryngau a Chyfathrebu Techniquest Glyndwr

Techniquest

0197829 3315

s.brown@glyndwr.ac.uk

Mike Hamer

Pennaeth Ystadau a Rheolaeth Campws

Ystadau

0197829 3490 

Mike.Hamer@glyndwr.ac.uk 

Darren Griffiths

Rheolwr Contractau a Chydymffurfio 

Ystadau

0197829 3105

d.griffiths@glyndwr.ac.uk 

Pip Francis

Cynorthwyydd Gwasanaethau Llaneurgain

Ystadau

0197829 3963

Pip.Francis@glyndwr.ac.uk 

Marc Caldecott

Cydgysylltydd Cynrychiolaeth a Democratiaeth UM

Undeb y Myfyrwyr PGW 

0197829 4404

union@glyndwr.ac.uk

Angus Hamil-Stewart

Llywydd UM

Undeb y Myfyrwyr PGW

0197829 3296

supresident@glyndwr.ac.uk 

Maryam Riscalla

Swyddog Cynaliadwyedd UM PGW

Undeb y Myfyrwyr PGW

 

SustainabilityOff@MAILGLYNDWRAC.onmicrosoft.com

David Sprake

Uwch Ddarlithydd ac Arweinydd Rhaglen

Peirianneg Fecanyddol

0197829 3090

d.sprake@glyndwr.ac.uk 
Andrew Meincken 

Rheolwr Gwasanaethau Adeiladu

Ystadau 0197829 3205

a.meincken@glyndwr.ac.uk

Beryl Dixon

Uwch Gynghorydd 

Cyllid Myfyrwyr a Chyngor Arian 0197829 3547

b.dixon@glyndwr.ac.uk

Adele Jones Cynghorydd Myfyrwyr Cyllid Myfyrwyr a Chyngor Arian  0197829 3295 adele.jones@glyndwr.ac.uk 
Jane Edwards Swyddog Adroddiadau a Digwyddiadau  Ysgol Busnes   j.edwards@glyndwr.ac.uk 
Chloe Evans Swyddog Cyfathrebu    Ysgol Busnes 0197829 3375 Chloe.evans@glyndwr.ac.uk 

 

 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top