GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Amdanom ni

Amdanom ni

Cynaliadwyedd ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam

Nod Prifysgol Wrecsam Glyndwr yw hyrwyddo egwyddorion cynaliadwyedd. Trwy weithgareddau addysgu, ymchwil a chyfnewid gwybodaeth, byddwn yn hyrwyddo cymunedau, gwasanaethau a defnydd cynaliadwy o adnoddau ffisegol.

Mae gennym Weithgor Gweithredu Cynaliadwyedd (SAWG), mae 25 o Hyrwyddwyr Gwyrdd newydd eu penodi ar gyfer 2018, sy'n cynnwys Myfyrwyr a Staff, gan gynnwys cynrychiolwyr Undeb y Myfyrwyr a chynrychiolwyr Unsain a Chynaliadwyedd wedi cael cyllideb flynyddol o £ 20'000 wedi'i neilltuo ar gyfer prosiectau arbennig.

Mae Prifysgol Wrecsam Glyndŵr yn aelod o Ganolfan Ymchwil Gwastraff ac Adnoddau Cymru, a reolir gan Brifysgol Caerdydd a'i ariannu drwy'r Cynllun Credyd Treth Tirlenwi a Llywodraeth Cymru.

cwrdd â'r tîm

Pwyllgor Diogelwch, Iechyd a'r Amgylchedd

Mae'r pwyllgor yn cynnwys staff o'r gwasanaethau academaidd a phroffesiynol. Mae'r grŵp hwn yn trafod ac yn gweithredu amcanion y strategaeth ac yn adrodd i fwrdd yr Is-Ganghellorion.

 

Mae Prif Swyddog Gweithredol WGSU yn eistedd ar y pwyllgor SHE, gan sicrhau bod pob dyletswydd yn cael ei wneud o fewn y sefydliad. Mae WGSU wedi cael ei gydnabod am eu gwaith yn y maes hwn trwy ddod yn bencampwyr H & S ym mis Mai 2017. Mae cael aelod o WGSU ar bwyllgor SHE yn sicrhau y gellir rhannu arfer gorau ymhlith myfyrwyr a thrwy adrannau.

 

Mae'r Brifysgol yn cymryd ei rôl o fewn y gymuned ehangach o ddifrif ac mae'n ymrwymedig i sefydlu a chryfhau partneriaethau gyda busnesau lleol, elusennau a sefydliadau eraill.

 

Cydweithio / partneriaethau sydd eisoes wedi'u sefydlu:

Grwp cynyddol Flintshare  a dan arweiniad y Gymuned

Gymdeithas Gwenynwyr Lleol F & DBKA

Mae Ymddiriedolaeth Plas Derw yn addysgwr awyr agored ac amgylcheddol

Sefydliad Prydeinig y Galon

Banc Bwyd

Dechrau'n Deg

Mae'r Pwyllgor Diogelwch, Iechyd a'r Amgylchedd yn mynd i'r afael â materion sy'n peri pryder i'r ddau drigolion lleol, myfyrwyr a'r Brifysgol. Mae'r pwyllgor yn cwrdd yn rheolaidd. Gwneir adroddiadau ar gynaliadwyedd i'r pwyllgor gan y Gweithgor Gweithredu Cynaliadwyedd, gan gynnwys adolygiad o faterion cymunedol a godwyd ac yr ymdriniwyd â hwy trwy gydol y flwyddyn.

Amdanom ni llun campws 1

Gweithgor Gweithredu Cynaliadwyedd

Yn 2016 sefydlodd y Brifysgol Weithgor Gweithredu Cynaliadwyedd, sy'n cynnwys adran myfyrwyr, academaidd, proffesiynol, undeb a chynrychiolaeth Unsain.

 

Mae'r grŵp yn cwrdd bob mis i gynllunio, gweithredu ac adolygu cynaladwyedd a thargedau a thargedau gwyrdd y brifysgol. Maent yn cynghori ac yn gwneud argymhellion i'r brifysgol ar bob agwedd ar gynaliadwyedd ac yn helpu i hyrwyddo cyfrifoldeb cymdeithasol yn y brifysgol. Maent yn gweithredu ac yn adolygu polisïau cynaliadwy ac yn hyrwyddo ymgysylltu cwricwlwm y brifysgol ac ymchwil gyda materion sy'n ymwneud â chynaliadwyedd a chyfrifoldeb cymdeithasol. Maent yn recriwtio ac yn penodi hyrwyddwyr gwyrdd ac yn dosbarthu gwybodaeth i'r gymuned brifysgol ehangach.

 

Mae'r Gweithgor Gweithredu Cynaliadwyedd (Y Fforwm Cynghori Cynaliadwyedd yn flaenorol) yn adrodd i'r Pwyllgor Diogelwch, Iechyd a'r Amgylchedd. Mae ganddi nifer o aelodau o Undeb y Myfyrwyr sy'n tynnu sylw at fod cynaladwyedd yn flaenoriaeth uchel drwy'r sefydliad. Ar hyn o bryd, mae SAWG yn gweithio tuag at welliannau mewn prosiectau Amgylcheddol a Chynaliadwyedd ac yn anelu at wella sefyllfa WGU yn y bwrdd cynghrair Pobl Ifanc a Chynllun 2018.

 

Ochr yn ochr â hyn, mae Undeb y Myfyrwyr wedi bod yn gweithio'n galed ar yr agenda cynaliadwyedd ac rydym wrth ein bodd yn cyhoeddi eu bod wedi ennill gwobr Ardderchog gan Green Impact gyda chymorth a phartneriaeth gan y Brifysgol a'r Gweithgor Gweithredu Cynaliadwyedd. Cydnabu'r panel Effaith Werdd pa mor fach yw'r sefydliad a chanmoliaeth y bartneriaeth wych rhwng y ddau sefydliad yn y maes hwn.

 

System Rheoli Amgylcheddol - Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd

Mae hyn yn y cyfnod datblygiadol gyda'r bwriad o gael y Ddraig Werdd. Mae Groundwork Wales yn berchen ar ac yn gweithredu'r Safon Ddraig Werdd.

 

Mae'r Safon wedi'i strwythuro mewn pum "cam" i ganiatáu i sefydliadau ennill cydnabyddiaeth am eu cynnydd gyda'u rheolaeth amgylcheddol. Mae Lefel 5 y Ddraig Werdd yn debyg i ISO 14001 ac EMAS. Mae'r Ddraig Werdd yn caniatáu i sefydliadau weithredu EMS cydnabyddedig ac arddangos cymwysterau amgylcheddol ar lefel sy'n briodol i faint a gweithgareddau. Gellir defnyddio'r Ddraig Werdd hefyd fel llwybr i ISO 14001, sydd hefyd yn caniatáu cydnabod cyflawniadau ym mhob cam o'r daith.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top