GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Prosiectau

Prosiectau

Prosiectau Arloesi Cyfredol Arweinir gan ein Myfyrwyr

Yn WGU anogir myfyrwyr i feddwl yn arloesol. Cynhelir prosiectau bob blwyddyn fel rhan o'r cwricwlwm. Isod ceir enghreifftiau o'r prosiectau a'r ymchwil ardderchog sydd wedi'u trefnu ar gyfer 2018/19 a phrosiectau wedi'u cwblhau o'r blynyddoedd blaenorol y mae ein myfyrwyr wedi datblygu neu wedi bod yn gysylltiedig â nhw.

Prosiectau a drefnwyd ar gyfer 2018/19:

  • Sut i gyflawni gwastraff glân yn y brifysgol. Gan gynnwys sut i olrhain beth sy'n digwydd i'n gwastraff wedi'i ailgylchu yn y brifysgol - gyda chymorth olrhain GPS.
  • Dadansoddiad a modelu data ynni'r Brifysgol
  • Optimeiddio goleuadau traffig o fodelu mathemategol cylchfan.
  • Effeithlonrwydd a gostyngiad gwell yng nghostau gweithgynhyrchu ynni adnewyddadwy yn erbyn rhwymedigaethau treth gynyddol cynyddol a chynnydd mewn prisiau o danwydd ffosil. Bydd y prosiect hwn yn ymchwilio pan ddaw'r pwynt bod adnewyddadwyedd yn dod yn rhatach na thanwydd ffosil confensiynol a beth fydd yr effaith?
  • Ymchwilio a chynllunio cynllun gwresogi ardal ar gyfer seilwaith nodweddiadol a'r manteision a ddaw i hyn.
  • Un o'r syniadau i leihau allyriadau carbon sy'n cael ei drafod yw newid cyfleusterau gwresogi a choginio o nwy i drydan rhag seddau adnewyddadwy. Mae'r ymchwil hwn yn edrych ar y cynnydd yn y galw trydanol o'r grid y byddai hyn yn ei ddwyn, sut y bydd angen i'r grid newid, ei effaith a'r arbedion mewn allyriadau carbon ar gyfer gwahanol gymysgeddau trydan yn y dyfodol.

 

Am ragor o wybodaeth am unrhyw un o'r prosiectau hyn (a llawer mwy) neu os hoffech i fyfyriwr ymchwilio i broblem / ateb i chi, cysylltwch â Dave Sprake d.sprake@glyndwr.ac.uk

Prosiectau 2017/18

 

Ymchwilio i'r dechnoleg storio ynni ddiweddaraf - Ymchwiliwch i'r dechnoleg storio ynni ddiweddaraf. Mae storio ynni yn faes deinamig gyda chynhyrchion, syniadau a gwelliannau newydd yn cael eu cyflwyno bron bob wythnos. Mae'r prosiect hwn yn edrych i'r dyfodol ac yn dadansoddi'r meysydd mwyaf addawol a thechnolegau tebygol o ddiddordeb sylweddol. Mae hefyd yn edrych ar rwystrau storio ynni trothwy pris y mae angen eu cyflawni er mwyn sicrhau bod storio ynni yn brif ffrwd hyfyw.

 

Sut mae'r farchnad ynni'n gweithio a sut y bydd yn gweithio mewn ynni adnewyddadwy yn y dyfodol - Mae'r holl ffordd y mae marchnad ynni'r DU wedi'i ffurfio yn gymysgedd gymhleth iawn o gynlluniau, marchnadoedd a pholisïau. Mae'r cynlluniau hyn yn dameidiog o gynlluniau a mesurau, nifer o fusnesau a diddordebau ar wahân, er ymddengys bod ystyr da yn rhwystr i geisio gwneud system annigonol sydd angen buddsoddiad a newid cyflym "mynd trwy" gyda rhith cystadleuol. Gallai "fod" fod yn system gymharol syml sydd wedi ei droi yn anghenfil. Mae'r ymchwil hwn yn edrych ar sut y bydd mewnbwn llawer iawn o ynni adnewyddadwy amrywiol ac anrhagweladwy weithiau ar fusnes ynni a sut y gellir ei strwythuro'n deg er budd pawb.

 

Modelu CFD llif isel o dyrbin dŵr Hydro - Yma rydym ni wedi dylunio tyrbin hydro a dŵr yn efelychu sy'n llifo drosto â chymorth Technoleg Hylif Cyfrifiadurol. Gellir dadansoddi'r allbwn pŵer ac unrhyw broblemau y tu mewn i gyfrifiadur heb unrhyw arbrofi corfforol gwirioneddol.

 

Modelu CFD tyrbinau gwynt di-dor - Defnyddiwyd Dynameg Hylif Cyfrifiadurol i fodelu sut roedd y gwynt yn llifo trwy ddyluniad newydd o dyrbin gwynt di-dor.

 

Dyluniwch stôf llosgi pren sy'n cynhyrchu trydan hefyd ar gyfer ardaloedd gwael - Yn wledydd y trydydd byd mae defnyddio stôf llosgi pren yn gyffredin i wresogi dŵr a choginio. Yn y prosiect hwn, dyluniodd ac adeiladodd y myfyriwr stôf llosgi pren fwy effeithlon a mwy diogel a oedd hefyd yn cynhyrchu trydan i godi ffōn smart gyda chelloedd thermoelectric.

Llun ffwrn

Dylunio grid smart - Gridiau smart yw dyfodol dosbarthu ynni, ac edrychodd y prosiect hwn ar ddyluniad a optimeiddio grid newydd gydag effeithlonrwydd yn cael ei wneud gyda llwythi symudol, offer smart, ynni adnewyddadwy amrywiol a storio ynni.

 

Prosiect Biodigester (Mewn cydweithrediad â rhydd-ynni) - Edrychodd y prosiect hwn ar ddyluniad ac adeiladu system newydd a wnaeth biomethan i'w ddefnyddio fel tanwydd cludiant. Cynhyrchwyd y nwy sylfaen mewn bio-brawf o wastraff. Enillodd y myfyriwr wobr fawreddog gyda'r prosiect hwn.

 

Astudiaeth bosibl OTEC. (Trawsnewid ynni thermol cefnforol) - Edrychodd y prosiect hwn i mewn i'r posibiliadau o ddefnyddio'r gwahaniaeth mewn tymheredd y môr dwfn a'r arwyneb i gynhyrchu trydan trwy injan beic Rankin.

 

Cerbydau trydan yn erbyn injan hylosgi mewnol - cymhariaeth o allyriadau carbon oes - Mae dadl yn poeni am gyfreithlondeb cerbydau trydan "gwyrdd". Yma dadansoddwyd ynni ymgorfforedig cerbydau tanwydd trydan a ffosil ynghyd â phan ddaw'r trydan i godi ac mae'r llygredd sy'n llosgi tanwyddau ffosil yn cynhyrchu trydan cynhyrchu ac mewn peiriant ceir.

 

Trosi bwt Sgowtiaid o bell i gael ei bweru gan ynni adnewyddadwy oddi ar y grid - Fe wnaeth Corn niwtoriaid Cornel gysylltu â ni ynglŷn â chyfadran Eryri "oddi ar y grid". Edrychodd y prosiect hwn ar bosibiliadau gwynt, solar a phŵer dŵr yn y lleoliad hwn a hefyd sut y gellid gwneud arbedion effeithlonrwydd wrth leihau'r llwyth ynni cyffredinol ar gyfer y prosiect.

 

Oeri paneli ffotofoltäig i wella effeithlonrwydd - Pan fydd paneli PV solar yn cael eu poeth, mae eu heffeithlonrwydd yn lleihau. Edrychodd y prosiect hwn ar ddulliau cost-effeithiol o sut y gellid oeri paneli, yr effaith y byddai'n ei gael ar amseroedd cynhyrchu ynni ac ad-dalu.

 

Persbectif addysg ynglŷn ag egni adnewyddadwy a Materion cynaliadwy - Mewn cyfnod o newyddion ffug, colli gwybodaeth a chwythu gwleidyddol, mae peth gwrthod o hyd ynglŷn â materion yn ymwneud â newid yn yr hinsawdd a chynaliadwyedd. Mae'r prosiect hwn yn edrych ar sut y gall addysgwyr hysbysu myfyrwyr o bob oedran yn ogystal â'r cyhoedd yn gyffredinol am faterion o'r fath ac edrych ar y technegau a ddefnyddir gan amheuwyr i gamarwain.

 

Dadansoddiad o golledion ynni is-orsafoedd grid cenedlaethol a'r posibiliadau o osod ynni adnewyddadwy iddynt - Mae'r 10,000 o is-orsafoedd ledled y DU yn defnyddio trydan i weithredu. Mae'r prosiect hwn yn edrych ar sut y gellid gosod ynni adnewyddadwy (gwynt a solar) ar safleoedd is-orsaf i leihau'r colledion trydanol hyn.

 

Mae myfyrwyr hefyd yn dylunio cynllun ynni adnewyddadwy ar lefel 5 ac yn arloesi cynnyrch cynaliadwy ar lefel MSc.

Prosiectau 2016/17

Myfyrwyr Technoleg Dylunio Pensaernïol sy'n ymwneud â gwelliannau dylunio eiddo lleol - Bydd gwaith gwella ar ystâd yn cynnwys gosod inswleiddiad wal allanol ar y waliau allanol a drychiadau o tua 400 o dai eiddo 'Cubbitt' ffram dur ar yr ystâd. Mae hwn wedi'i gynllunio i wella inswleiddio ar yr eiddo, gan eu gwneud yn fwy effeithlon i wresogi, yn ogystal â gwella eu golwg allanol.

Myfyrwyr Haf yn Dadlau Newid Hinsawdd Fyd-eang - Dadleuodd y garfan o fyfyrwyr haf Prifysgol Glyndŵr o wahanol safbwyntiau ar gyfer gwahanol wledydd, gan gynnwys yr Unol Daleithiau, Tsieina, India ac Irac, fel rhan o asesiad ar Systemau Ynni ac Amgylchedd Cynaliadwy.

Ymhlith y safbwyntiau a roes nhw oedd ffermwr, masnachwr dinas, gweithredwyr gwyrdd a gwleidydd.

Canmolodd yr uwch ddarlithydd David Sprake y myfyrwyr am ymuno â'r gystadleuaeth, a gynhaliwyd yng ngampws y Brifysgol yn Wrecsam.

Denu Tylluanod i'r Campws - Ymwelodd Ymddiriedolaeth y Owl, a leolir yn Llandudno, i'n myfyrwyr i siarad am gadwraeth tylluanod ac adsefydlu. Roedd ymuno â Jenni Morgan yn dylluan ysgubor, tylluanod bach a thylluan hir, a phob un yn cael gofal yn y ganolfan o ganlyniad i anaf. Disgrifiodd Jenni sut y dygir yr adar iddynt ar ôl cael eu canfod ar ochrau ffyrdd, eu dal mewn gwifren barog neu fel anifeiliaid anwes a chael gofal meddygol, amser a lle i adfer. Yn ddiweddar, mae myfyrwyr o gwrs Astudiaethau Anifeiliaid wedi ailgynllunio'r caeau ym mhencadlys yr Ymddiriedolaeth i gynyddu cyfoethogi a gadael i'r adar hedfan. Eglurodd Jenni fod y rhan fwyaf yn cael eu rhyddhau yn ôl i'r gwyllt.

Ar ôl yr ymweliad, ymunodd y myfyrwyr â rheolwr safle WGU Northop, Dennis Powell, a drefnodd ar gyfer blwch owl (wedi'i wneud â llaw gan Wennis gan Uwch Dennis Powell) ar Gampws Werin WGU ar ffin ein glaswelltir cyfoethog, ardal sydd yn cefnogi ystod gyfan o fioamrywiaeth.

Baner tylluan

Mae Myfyriwr Peirianneg Adnewyddadwy wedi Cyhoeddi Papur - Mae ein myfyriwr MSc, Peirianneg Adnewyddadwy a Ynni Cynaliadwy, Alexandre Oudin o Ynys Reunion, Ffrainc wedi cyhoeddi papur cynhadledd ymchwil yn Llyfrgell Ddigidol IEEEXplore. Teitl "Ymagwedd system wybodaeth ddaearyddol ar gyfer dadansoddi ardaloedd arwyneb yng nghyd-destun adnoddau ynni adnewyddadwy"

 

Arolwg Pryfed Cop ac Arachnids - roedd Carl Payne, un o'n myfyrwyr Bioleg Planhigion a Phlanhigion 3ydd Blwyddyn, yn ymuno ag Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru a Cofnod i drefnu arolwg o bryfed cop a chrarennau eraill ar safle campws Llaneurgain. Fe'i cynhaliwyd gan Richard Gallon - arachnyddydd a swyddog data biolegol gan Cofnod asiantaeth gofnodi amgylcheddol leol o Landudno, ar Fai 27ain Mai 2017. Roedd y sesiwn yn agored i fyfyrwyr WGU a'r cyhoedd. Roedd sesiwn Richards yn cynnwys ID Spider, technegau cyffredinol, arolwg arachnid o amgylch y campws ac yna'n rhedeg trwy rywfaint o adnabod microsgopeg i'w recordio ar lefel rhywogaeth.

 

Trafodwyd technegau recordio a chyfleoedd gwirfoddoli a gwnaed cais am Fio-ladiad i gangen leol Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru - pwyllgor cangen Clywydaidd sy'n trefnu digwyddiadau lleol.

 

Mae'r cyswllt rhwng y Brifysgol a sefydliadau eraill sy'n ymwneud â gweithgareddau cadwraeth yn gyffrous. Bydd yn codi'r potensial i fyfyrwyr o fewn Bywyd Gwyllt a Bioleg Planhigion ac Ecoleg, Daearyddiaeth a Chadwraeth wirfoddoli, dysgu sgiliau newydd, rhwydweithio a deall yr ecosystemau yn yr ardal.

Baner pry cop
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top