GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Prosiectau

Prosiectau

Prosiectau Arloesi Cyfredol Arweinir gan ein Myfyrwyr

Yn WGU anogir myfyrwyr i feddwl yn arloesol. Cynhelir prosiectau bob blwyddyn fel rhan o'r cwricwlwm. Isod ceir enghreifftiau o'r prosiectau a'r ymchwil ardderchog sydd wedi'u trefnu ar gyfer 2018/19 a phrosiectau wedi'u cwblhau o'r blynyddoedd blaenorol y mae ein myfyrwyr wedi datblygu neu wedi bod yn gysylltiedig â nhw.

Prosiectau a drefnwyd ar gyfer 2018/19:

  • Sut i gyflawni gwastraff glân yn y brifysgol. Gan gynnwys sut i olrhain beth sy'n digwydd i'n gwastraff wedi'i ailgylchu yn y brifysgol - gyda chymorth olrhain GPS.
  • Dadansoddiad a modelu data ynni'r Brifysgol
  • Optimeiddio goleuadau traffig o fodelu mathemategol cylchfan.
  • Effeithlonrwydd a gostyngiad gwell yng nghostau gweithgynhyrchu ynni adnewyddadwy yn erbyn rhwymedigaethau treth gynyddol cynyddol a chynnydd mewn prisiau o danwydd ffosil. Bydd y prosiect hwn yn ymchwilio pan ddaw'r pwynt bod adnewyddadwyedd yn dod yn rhatach na thanwydd ffosil confensiynol a beth fydd yr effaith?
  • Ymchwilio a chynllunio cynllun gwresogi ardal ar gyfer seilwaith nodweddiadol a'r manteision a ddaw i hyn.
  • Un o'r syniadau i leihau allyriadau carbon sy'n cael ei drafod yw newid cyfleusterau gwresogi a choginio o nwy i drydan rhag seddau adnewyddadwy. Mae'r ymchwil hwn yn edrych ar y cynnydd yn y galw trydanol o'r grid y byddai hyn yn ei ddwyn, sut y bydd angen i'r grid newid, ei effaith a'r arbedion mewn allyriadau carbon ar gyfer gwahanol gymysgeddau trydan yn y dyfodol.

 

Am ragor o wybodaeth am unrhyw un o'r prosiectau hyn (a llawer mwy) neu os hoffech i fyfyriwr ymchwilio i broblem / ateb i chi, cysylltwch â Dave Sprake d.sprake@glyndwr.ac.uk

Prosiectau 2017/18

 

Ymchwilio i'r dechnoleg storio ynni ddiweddaraf - Ymchwiliwch i'r dechnoleg storio ynni ddiweddaraf. Mae storio ynni yn faes deinamig gyda chynhyrchion, syniadau a gwelliannau newydd yn cael eu cyflwyno bron bob wythnos. Mae'r prosiect hwn yn edrych i'r dyfodol ac yn dadansoddi'r meysydd mwyaf addawol a thechnolegau tebygol o ddiddordeb sylweddol. Mae hefyd yn edrych ar rwystrau storio ynni trothwy pris y mae angen eu cyflawni er mwyn sicrhau bod storio ynni yn brif ffrwd hyfyw.

 

Sut mae'r farchnad ynni'n gweithio a sut y bydd yn gweithio mewn ynni adnewyddadwy yn y dyfodol - Mae'r holl ffordd y mae marchnad ynni'r DU wedi'i ffurfio yn gymysgedd gymhleth iawn o gynlluniau, marchnadoedd a pholisïau. Mae'r cynlluniau hyn yn dameidiog o gynlluniau a mesurau, nifer o fusnesau a diddordebau ar wahân, er ymddengys bod ystyr da yn rhwystr i geisio gwneud system annigonol sydd angen buddsoddiad a newid cyflym "mynd trwy" gyda rhith cystadleuol. Gallai "fod" fod yn system gymharol syml sydd wedi ei droi yn anghenfil. Mae'r ymchwil hwn yn edrych ar sut y bydd mewnbwn llawer iawn o ynni adnewyddadwy amrywiol ac anrhagweladwy weithiau ar fusnes ynni a sut y gellir ei strwythuro'n deg er budd pawb.

 

Modelu CFD llif isel o dyrbin dŵr Hydro - Yma rydym ni wedi dylunio tyrbin hydro a dŵr yn efelychu sy'n llifo drosto â chymorth Technoleg Hylif Cyfrifiadurol. Gellir dadansoddi'r allbwn pŵer ac unrhyw broblemau y tu mewn i gyfrifiadur heb unrhyw arbrofi corfforol gwirioneddol.

 

Modelu CFD tyrbinau gwynt di-dor - Defnyddiwyd Dynameg Hylif Cyfrifiadurol i fodelu sut roedd y gwynt yn llifo trwy ddyluniad newydd o dyrbin gwynt di-dor.

 

Dyluniwch stôf llosgi pren sy'n cynhyrchu trydan hefyd ar gyfer ardaloedd gwael - Yn wledydd y trydydd byd mae defnyddio stôf llosgi pren yn gyffredin i wresogi dŵr a choginio. Yn y prosiect hwn, dyluniodd ac adeiladodd y myfyriwr stôf llosgi pren fwy effeithlon a mwy diogel a oedd hefyd yn cynhyrchu trydan i godi ffōn smart gyda chelloedd thermoelectric.

Llun ffwrn

Dylunio grid smart - Gridiau smart yw dyfodol dosbarthu ynni, ac edrychodd y prosiect hwn ar ddyluniad a optimeiddio grid newydd gydag effeithlonrwydd yn cael ei wneud gyda llwythi symudol, offer smart, ynni adnewyddadwy amrywiol a storio ynni.

 

Prosiect Biodigester (Mewn cydweithrediad â rhydd-ynni) - Edrychodd y prosiect hwn ar ddyluniad ac adeiladu system newydd a wnaeth biomethan i'w ddefnyddio fel tanwydd cludiant. Cynhyrchwyd y nwy sylfaen mewn bio-brawf o wastraff. Enillodd y myfyriwr wobr fawreddog gyda'r prosiect hwn.

 

Astudiaeth bosibl OTEC. (Trawsnewid ynni thermol cefnforol) - Edrychodd y prosiect hwn i mewn i'r posibiliadau o ddefnyddio'r gwahaniaeth mewn tymheredd y môr dwfn a'r arwyneb i gynhyrchu trydan trwy injan beic Rankin.

 

Cerbydau trydan yn erbyn injan hylosgi mewnol - cymhariaeth o allyriadau carbon oes - Mae dadl yn poeni am gyfreithlondeb cerbydau trydan "gwyrdd". Yma dadansoddwyd ynni ymgorfforedig cerbydau tanwydd trydan a ffosil ynghyd â phan ddaw'r trydan i godi ac mae'r llygredd sy'n llosgi tanwyddau ffosil yn cynhyrchu trydan cynhyrchu ac mewn peiriant ceir.

 

Trosi bwt Sgowtiaid o bell i gael ei bweru gan ynni adnewyddadwy oddi ar y grid - Fe wnaeth Corn niwtoriaid Cornel gysylltu â ni ynglŷn â chyfadran Eryri "oddi ar y grid". Edrychodd y prosiect hwn ar bosibiliadau gwynt, solar a phŵer dŵr yn y lleoliad hwn a hefyd sut y gellid gwneud arbedion effeithlonrwydd wrth leihau'r llwyth ynni cyffredinol ar gyfer y prosiect.

 

Oeri paneli ffotofoltäig i wella effeithlonrwydd - Pan fydd paneli PV solar yn cael eu poeth, mae eu heffeithlonrwydd yn lleihau. Edrychodd y prosiect hwn ar ddulliau cost-effeithiol o sut y gellid oeri paneli, yr effaith y byddai'n ei gael ar amseroedd cynhyrchu ynni ac ad-dalu.

 

Persbectif addysg ynglŷn ag egni adnewyddadwy a Materion cynaliadwy - Mewn cyfnod o newyddion ffug, colli gwybodaeth a chwythu gwleidyddol, mae peth gwrthod o hyd ynglŷn â materion yn ymwneud â newid yn yr hinsawdd a chynaliadwyedd. Mae'r prosiect hwn yn edrych ar sut y gall addysgwyr hysbysu myfyrwyr o bob oedran yn ogystal â'r cyhoedd yn gyffredinol am faterion o'r fath ac edrych ar y technegau a ddefnyddir gan amheuwyr i gamarwain.

 

Dadansoddiad o golledion ynni is-orsafoedd grid cenedlaethol a'r posibiliadau o osod ynni adnewyddadwy iddynt - Mae'r 10,000 o is-orsafoedd ledled y DU yn defnyddio trydan i weithredu. Mae'r prosiect hwn yn edrych ar sut y gellid gosod ynni adnewyddadwy (gwynt a solar) ar safleoedd is-orsaf i leihau'r colledion trydanol hyn.

 

Mae myfyrwyr hefyd yn dylunio cynllun ynni adnewyddadwy ar lefel 5 ac yn arloesi cynnyrch cynaliadwy ar lefel MSc.

Prosiectau 2016/17

Myfyrwyr Technoleg Dylunio Pensaernïol sy'n ymwneud â gwelliannau dylunio eiddo lleol - Bydd gwaith gwella ar ystâd yn cynnwys gosod inswleiddiad wal allanol ar y waliau allanol a drychiadau o tua 400 o dai eiddo 'Cubbitt' ffram dur ar yr ystâd. Mae hwn wedi'i gynllunio i wella inswleiddio ar yr eiddo, gan eu gwneud yn fwy effeithlon i wresogi, yn ogystal â gwella eu golwg allanol.

Myfyrwyr Haf yn Dadlau Newid Hinsawdd Fyd-eang - Dadleuodd y garfan o fyfyrwyr haf Prifysgol Glyndŵr o wahanol safbwyntiau ar gyfer gwahanol wledydd, gan gynnwys yr Unol Daleithiau, Tsieina, India ac Irac, fel rhan o asesiad ar Systemau Ynni ac Amgylchedd Cynaliadwy.

Ymhlith y safbwyntiau a roes nhw oedd ffermwr, masnachwr dinas, gweithredwyr gwyrdd a gwleidydd.

Canmolodd yr uwch ddarlithydd David Sprake y myfyrwyr am ymuno â'r gystadleuaeth, a gynhaliwyd yng ngampws y Brifysgol yn Wrecsam.

Denu Tylluanod i'r Campws - Ymwelodd Ymddiriedolaeth y Owl, a leolir yn Llandudno, i'n myfyrwyr i siarad am gadwraeth tylluanod ac adsefydlu. Roedd ymuno â Jenni Morgan yn dylluan ysgubor, tylluanod bach a thylluan hir, a phob un yn cael gofal yn y ganolfan o ganlyniad i anaf. Disgrifiodd Jenni sut y dygir yr adar iddynt ar ôl cael eu canfod ar ochrau ffyrdd, eu dal mewn gwifren barog neu fel anifeiliaid anwes a chael gofal meddygol, amser a lle i adfer. Yn ddiweddar, mae myfyrwyr o gwrs Astudiaethau Anifeiliaid wedi ailgynllunio'r caeau ym mhencadlys yr Ymddiriedolaeth i gynyddu cyfoethogi a gadael i'r adar hedfan. Eglurodd Jenni fod y rhan fwyaf yn cael eu rhyddhau yn ôl i'r gwyllt.

Ar ôl yr ymweliad, ymunodd y myfyrwyr â rheolwr safle WGU Northop, Dennis Powell, a drefnodd ar gyfer blwch owl (wedi'i wneud â llaw gan Wennis gan Uwch Dennis Powell) ar Gampws Werin WGU ar ffin ein glaswelltir cyfoethog, ardal sydd yn cefnogi ystod gyfan o fioamrywiaeth.

Baner tylluan

Mae Myfyriwr Peirianneg Adnewyddadwy wedi Cyhoeddi Papur - Mae ein myfyriwr MSc, Peirianneg Adnewyddadwy a Ynni Cynaliadwy, Alexandre Oudin o Ynys Reunion, Ffrainc wedi cyhoeddi papur cynhadledd ymchwil yn Llyfrgell Ddigidol IEEEXplore. Teitl "Ymagwedd system wybodaeth ddaearyddol ar gyfer dadansoddi ardaloedd arwyneb yng nghyd-destun adnoddau ynni adnewyddadwy"

 

Arolwg Pryfed Cop ac Arachnids - roedd Carl Payne, un o'n myfyrwyr Bioleg Planhigion a Phlanhigion 3ydd Blwyddyn, yn ymuno ag Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru a Cofnod i drefnu arolwg o bryfed cop a chrarennau eraill ar safle campws Llaneurgain. Fe'i cynhaliwyd gan Richard Gallon - arachnyddydd a swyddog data biolegol gan Cofnod asiantaeth gofnodi amgylcheddol leol o Landudno, ar Fai 27ain Mai 2017. Roedd y sesiwn yn agored i fyfyrwyr WGU a'r cyhoedd. Roedd sesiwn Richards yn cynnwys ID Spider, technegau cyffredinol, arolwg arachnid o amgylch y campws ac yna'n rhedeg trwy rywfaint o adnabod microsgopeg i'w recordio ar lefel rhywogaeth.

 

Trafodwyd technegau recordio a chyfleoedd gwirfoddoli a gwnaed cais am Fio-ladiad i gangen leol Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru - pwyllgor cangen Clywydaidd sy'n trefnu digwyddiadau lleol.

 

Mae'r cyswllt rhwng y Brifysgol a sefydliadau eraill sy'n ymwneud â gweithgareddau cadwraeth yn gyffrous. Bydd yn codi'r potensial i fyfyrwyr o fewn Bywyd Gwyllt a Bioleg Planhigion ac Ecoleg, Daearyddiaeth a Chadwraeth wirfoddoli, dysgu sgiliau newydd, rhwydweithio a deall yr ecosystemau yn yr ardal.

Baner pry cop
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top