GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Datblygiad Proffesiynol

Datblygiad Proffesiynol

Gweledigaeth

Ein gweledigaeth yw bod academyddion WGU i hwyluso addysg yn seiliedig ar werth lle mae perthnasoedd rhwng pobl a'n hamgylchedd, yn ganolog i baratoi myfyrwyr i gyfranogi a chyfrannu at gymdeithas ffyniannus, deg a chynaliadwy mewn ffyrdd ystyrlon a grymus.

 

Cenhadaeth

I gymhwyso a gweithredu Gweledigaeth Addysg mewn Datblygu Cynaliadwy (ESD) a chyflwyno addysg, ymchwil ac arloesedd trawsnewidiol trwy:

 

  • Darparu addysg o safon sy'n seiliedig ar werthoedd sy'n drawsnewidiol ac yn y dyfodol, lle mae datblygiad academaidd, corfforol ac emosiynol y myfyriwr yn ganolog a'i hwyluso trwy fynediad i academyddion a chyfleoedd ar gyfer gweithgareddau sy'n gwella gyrfa, megis gwirfoddoli, cyfnewidfeydd, lleoliadau a menter .
  • Mabwysiadu meddylfryd systemau a dull cyfannol at addysgu trwy ein gweithredoedd a'n staff cefnogi wrth gyflawni rhagoriaeth gydag ymrwymiad a angerdd.
  • Darparu amgylchedd dysgu iach ac ymgysylltu, y tu mewn a'r tu allan, gyda chyfleoedd a gweithgareddau dysgu amlddisgyblaethol ar gyfer myfyrwyr, athrawon, staff a chymuned yr ysgol ehangach (hynny yw, y gymuned leol y mae'r brifysgol wedi'i lleoli ynddo) ar gyfer meithrin datblygiad llythrennedd ecolegol.
  • Mesur a lle bo angen lleihau ôl troed ecolegol WGU mewn ffyrdd o'r fath sy'n gwahodd ymgysylltu â'r gymuned brifysgol fwy.
  • Cynnal a gwella gyrfa WGU i ddod yn Gymuned Ddysgu lle caiff ymgysylltiad a chyfranogiad gan holl aelodau cymuned yr Ysgol eu gwerthfawrogi a'u croesawu, a bod partneriaeth a chydweithio ar gyfer ESD yn cael ei ymarfer.

 

Mae'r Brifysgol yn chwarae rhan weithgar wrth hyrwyddo ADCDF yng Nghymru. Er enghraifft, mae staff academaidd yn gynrychiolwyr ar y Grŵp Cynghorau Addysg Uwch yng Nghymru ac ar Ganolfan Arbenigedd Rhanbarthol Cymru yn y Rhwydwaith Byd-eang RCE a gydlynir gan Brifysgol y Cenhedloedd Unedig yn Japan.

Claire Taylor

Ymgysylltu 2018 - cynhadledd staff

 

Cyflwynodd yr Athro Claire Taylor, Dirprwy Is-Ganghellor yn y brifysgol Dysgu a Chyflawniad Myfyrwyr Cefnogol: Llwyddiant y Gorffennol a Heriau'r Dyfodol yn y Gynhadledd Flynyddol Staff Engage. Roedd y cyflwyniad yn adlewyrchu'r flwyddyn ddiwethaf mewn perthynas ag addysgu a dysgu ac wedi darparu'r targedau allweddol ar gyfer y blynyddoedd i ddod. Dangosodd Claire yr angen i alinio addysgu i anghenion a chyflogadwyedd rhanbarthol. Un i'w nodi yw'r gofyniad i dargedu mwy o amgylchedd a chynaliadwyedd yn y cwricwlwm.

 

Pencampwyr ESD

 

Dr Colin Stuhlfelder

Mae Colin yn rhan ohoni wedi cyflwyno strategaeth dai ar draws Gogledd Cymru ac i lawr i Gymoedd y De ac mae wedi siarad ar faterion sy'n amrywio o ymddygiad gwrthgymdeithasol i fynd i'r afael â materion sy'n ymwneud â defnydd cynaliadwy o gyrsiau mewn digwyddiadau cenedlaethol a rhyngwladol.

 

David Sprake

Treuliodd David 10 mlynedd yn gweithio mewn prosiectau Peirianneg (contractio ac ymgynghori) megis gorsafoedd pŵer, adeiladu ffyrdd, amddiffynfeydd môr, iechyd y cyhoedd (dŵr ffres), arolygon topograffig, peirianneg strwythurol.

 

Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy

 

Darparodd Dr Colin Stuhlfelder ddarlith wych, addysgiadol a deniadol yn y Gynhadledd Staff ddiweddar. Mynychodd staff o bob maes academaidd a phroffesiynol sesiwn awr i ddysgu sut i ymgorffori cynaliadwyedd i'r cwricwlwm a sut i gael myfyrwyr yn meddwl am faterion gwleidyddol, cyfreithiol ac ariannol cyfredol a chwestiynu a ydynt yn iawn neu'n anghywir. Roedd defnydd hiwmor Colin a'r mathau o gyfeiriadau y mae myfyrwyr ar gael ar eu syniadau bys yn ddiddorol iawn. Diolch yn fawr i Colin, am gyflwyno'r sesiwn hon.

Colin Stuhlfelder
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top