GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Datblygiad Proffesiynol

Datblygiad Proffesiynol

Gweledigaeth

Ein gweledigaeth yw bod academyddion WGU i hwyluso addysg yn seiliedig ar werth lle mae perthnasoedd rhwng pobl a'n hamgylchedd, yn ganolog i baratoi myfyrwyr i gyfranogi a chyfrannu at gymdeithas ffyniannus, deg a chynaliadwy mewn ffyrdd ystyrlon a grymus.

 

Cenhadaeth

I gymhwyso a gweithredu Gweledigaeth Addysg mewn Datblygu Cynaliadwy (ESD) a chyflwyno addysg, ymchwil ac arloesedd trawsnewidiol trwy:

 

  • Darparu addysg o safon sy'n seiliedig ar werthoedd sy'n drawsnewidiol ac yn y dyfodol, lle mae datblygiad academaidd, corfforol ac emosiynol y myfyriwr yn ganolog a'i hwyluso trwy fynediad i academyddion a chyfleoedd ar gyfer gweithgareddau sy'n gwella gyrfa, megis gwirfoddoli, cyfnewidfeydd, lleoliadau a menter .
  • Mabwysiadu meddylfryd systemau a dull cyfannol at addysgu trwy ein gweithredoedd a'n staff cefnogi wrth gyflawni rhagoriaeth gydag ymrwymiad a angerdd.
  • Darparu amgylchedd dysgu iach ac ymgysylltu, y tu mewn a'r tu allan, gyda chyfleoedd a gweithgareddau dysgu amlddisgyblaethol ar gyfer myfyrwyr, athrawon, staff a chymuned yr ysgol ehangach (hynny yw, y gymuned leol y mae'r brifysgol wedi'i lleoli ynddo) ar gyfer meithrin datblygiad llythrennedd ecolegol.
  • Mesur a lle bo angen lleihau ôl troed ecolegol WGU mewn ffyrdd o'r fath sy'n gwahodd ymgysylltu â'r gymuned brifysgol fwy.
  • Cynnal a gwella gyrfa WGU i ddod yn Gymuned Ddysgu lle caiff ymgysylltiad a chyfranogiad gan holl aelodau cymuned yr Ysgol eu gwerthfawrogi a'u croesawu, a bod partneriaeth a chydweithio ar gyfer ESD yn cael ei ymarfer.

 

Mae'r Brifysgol yn chwarae rhan weithgar wrth hyrwyddo ADCDF yng Nghymru. Er enghraifft, mae staff academaidd yn gynrychiolwyr ar y Grŵp Cynghorau Addysg Uwch yng Nghymru ac ar Ganolfan Arbenigedd Rhanbarthol Cymru yn y Rhwydwaith Byd-eang RCE a gydlynir gan Brifysgol y Cenhedloedd Unedig yn Japan.

Claire Taylor

Ymgysylltu 2018 - cynhadledd staff

 

Cyflwynodd yr Athro Claire Taylor, Dirprwy Is-Ganghellor yn y brifysgol Dysgu a Chyflawniad Myfyrwyr Cefnogol: Llwyddiant y Gorffennol a Heriau'r Dyfodol yn y Gynhadledd Flynyddol Staff Engage. Roedd y cyflwyniad yn adlewyrchu'r flwyddyn ddiwethaf mewn perthynas ag addysgu a dysgu ac wedi darparu'r targedau allweddol ar gyfer y blynyddoedd i ddod. Dangosodd Claire yr angen i alinio addysgu i anghenion a chyflogadwyedd rhanbarthol. Un i'w nodi yw'r gofyniad i dargedu mwy o amgylchedd a chynaliadwyedd yn y cwricwlwm.

 

Pencampwyr ESD

 

Dr Colin Stuhlfelder

Mae Colin yn rhan ohoni wedi cyflwyno strategaeth dai ar draws Gogledd Cymru ac i lawr i Gymoedd y De ac mae wedi siarad ar faterion sy'n amrywio o ymddygiad gwrthgymdeithasol i fynd i'r afael â materion sy'n ymwneud â defnydd cynaliadwy o gyrsiau mewn digwyddiadau cenedlaethol a rhyngwladol.

 

David Sprake

Treuliodd David 10 mlynedd yn gweithio mewn prosiectau Peirianneg (contractio ac ymgynghori) megis gorsafoedd pŵer, adeiladu ffyrdd, amddiffynfeydd môr, iechyd y cyhoedd (dŵr ffres), arolygon topograffig, peirianneg strwythurol.

 

Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy

 

Darparodd Dr Colin Stuhlfelder ddarlith wych, addysgiadol a deniadol yn y Gynhadledd Staff ddiweddar. Mynychodd staff o bob maes academaidd a phroffesiynol sesiwn awr i ddysgu sut i ymgorffori cynaliadwyedd i'r cwricwlwm a sut i gael myfyrwyr yn meddwl am faterion gwleidyddol, cyfreithiol ac ariannol cyfredol a chwestiynu a ydynt yn iawn neu'n anghywir. Roedd defnydd hiwmor Colin a'r mathau o gyfeiriadau y mae myfyrwyr ar gael ar eu syniadau bys yn ddiddorol iawn. Diolch yn fawr i Colin, am gyflwyno'r sesiwn hon.

Colin Stuhlfelder
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top