GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Datblygiad Cynaliadwy yn y Cwricwlwm

Datblygiad Cynaliadwy yn y Cwricwlwm

Mae cydnabyddiaeth gynyddol, wedi'i atgyfnerthu gan ymchwil annibynnol, ledled y byd busnes bod arferion cynaliadwy yn fwy perthnasol i gwsmeriaid; mae hyn yn arbennig o amlwg yn y grŵp o dan 30 oed. Er mwyn sicrhau bod yr agwedd hon o fywyd busnes yn cael ei ddal yn effeithiol, mae myfyrwyr sy'n astudio busnes yn WGU yn cael y cyfle i astudio "Arferion Busnes Cynaliadwy" fel modiwl i gael cipolwg ar ffyrdd y mae busnes yn mynd i'r afael â materion amgylcheddol. Yn ogystal, mae llywodraethu corfforaethol hefyd yn bwnc y mae myfyrwyr busnes yn ei astudio i sefydlu ffyrdd o reoli arferion cynaliadwy yn effeithiol.

Hefyd mewn astudiaethau Plentyndod, mae pwysigrwydd addysgu cynaliadwyedd i blant bellach yn cael ei gydnabod. Gall plant sy'n tyfu i fyny ddeall ac ymarfer cynaladwyedd yn eu hunedau teuluol ac yn lleol mewn cymuned gael effaith bwerus ar ddyfodol pawb. Gall plant rhagweithiol sy'n cymryd cynaliadwyedd ddifrif ddysgu eraill am leihau'r defnydd, ailgylchu ac ailddefnyddio eitemau i warchod adnoddau'r Ddaear.

Ruth Davies, Darlithydd Addysg Plentyndod Cynnar WGU -

“Mae'r myfyrwyr yn cael eu hysbysu, yn nhermau damcaniaethol ac ymarferol, o'u cyfrifoldeb o gynnal yr amgylchedd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Yn ogystal, trafodir dulliau addysgeg priodol o fewn sesiynau a'u gwerthuso i ganfod pa ddull sy'n fwyaf addas wrth ymgysylltu â phlant yn yr amgylchedd naturiol. Am y ddwy flynedd ddiwethaf ac unwaith eto, y flwyddyn academaidd sydd i ddod, mae pob myfyriwr lefel 4 ar y radd BA (Anrh) Addysg ac Astudiaethau Plentyndod a'r radd BA (Anrh) Teuluoedd a Astudiaethau Plentyndod yn cael y cyfle i ymgymryd â Gwobr Agored Cymru mewn Dysgu Awyr Agored . Fel rhan o'r wobr hon, gwneir myfyrwyr yn ymwybodol o'r angen i sicrhau bod yr amgylchedd naturiol yn cael ei gynnal a'i wella'n gynaliadwy. Mae rhan o'r wobr hon yn edrych ar effaith dysgu awyr agored a chwarae ar yr amgylchedd naturiol lle mae gofyn i fyfyrwyr nodi ffyrdd y gall dysgu a chwarae yn yr awyr agored effeithio ar yr amgylchedd naturiol. Rhaid iddynt hefyd ddiffinio'r hyn a olygir gan fioamrywiaeth, nodi rhywogaethau lleol o blanhigion ac anifeiliaid tra hefyd yn nodi gweithgareddau a allai effeithio ar fioamrywiaeth. "

Mae gan y Brifysgol ei champws gwledig ei hun lle mae maes pwnc yr Amgylchedd Naturiol.

Cyrsiau gradd israddedig mewn Bywyd Gwyllt a Bioleg Planhigion ac Astudiaethau Anifeiliaid sy'n cynnwys modiwlau ar Gadwraeth Bywyd Gwyllt, Cadwraeth Amgylcheddol a Rheoli Tir, lle mae'r staff a'r myfyrwyr yn cymryd rhan mewn ymchwil ar rywogaethau sy'n dirywio, wrth reoli a monitro amrywiaeth o rywogaethau ar y campws ac wrth astudio effeithiau ac effeithiolrwydd gwahanol dechnegau rheoli ac arolygu. Mae myfyrwyr yn cael eu haddysgu hefyd wrth reoli cynefinoedd ymarferol a sgiliau cadwraeth.

Mae gan yr ardal hon ddatganiad cenhadaeth "meithrin ysgoloriaeth, sy'n adeiladu ar y traddodiadau academaidd hir yng Nghymru, ac yn arwain gwybodaeth a sgiliau ei chymunedau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol". Ei datganiad fisa yw "datblygu a chynyddu cynaliadwyedd cymunedau a'r amgylchedd ac ychwanegu'n sylweddol at ansawdd bywyd a lles".

Thema'r maes pwnc, a'r campws yw "Rheoli cynaliadwy a moesegol adnoddau naturiol ac adeiledig". Mae'r datganiadau hyn wedi'u cynnwys yn y modiwlau yn y maes pwnc.

Mae'r cyrsiau yn yr ardal hon a gynigir yn WGU yn cynnwys:

BSc (Anrh) Astudiaethau Anifeiliaid

FdSc Tai a Astudiaethau Cymunedau Cynaliadwy

BEng (Anrh) Peirianneg Adnewyddadwy a Chynaliadwy

Mae myfyrwyr Ynni Adnewyddadwy wedi bod ar nifer o deithiau maes, gan gynnwys taith gan ffermwyr gwynt Muir a Mick o fferm Peel Energy ar yr M53, taith i gynllun micro-hydro Corwen ac ymweliad â fferm banc y gwanwyn sy'n defnyddio gormod o ynni o'r gwynt a'r haul i wneud hydrogen sy'n rhedeg cerbyd fferm. Lluniau isod.

Gwibdeithiau Ynni Adnewyddadwy
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top