GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
campus

Cwestiynau Cyffredin

Croeso i ardal Cwestiynau Cyffredin y wefan.

Mae’r rhain wedi eu cynllunio i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi am Brifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Mae’r cwestiynau cyffredin yma wedi eu rhannu i’r categorïau isod. 

Darpar fyfyrwyr

Myfyrwyr cartref

Myfyrwyr rhyngwladol

Myfyrwyr UE newydd

Myfyrwyr sy’n dychwelyd

 

Hoffwn i gael gwybodaeth am gwrs:

Derbyniadau/Ymholiadau – 01978 293549 enquiries@glyndwr.ac.uk

Mae Derbyniadau/Ymholiadau yn delio â phob agwedd o ymgeisio ar gyfer eich cwrs. Maent ar gael i’ch cynghori chi ar y cyrsiau sydd ar gael, eich cynorthwyo i ymgeisio drwy UCAS a’ch cynorthwyo i gwblhau eich cais.

Fedra i drefnu taith o amgylch y campws?  

Derbyniadau/Ymholiadau – 01978 293439 enquiries@glyndwr.ac.uk

Yn ogystal â delio â phob agwedd o’r broses dderbyn gall derbyniadau/ymholiadau hefyd drefnu teithiau campws, felly os hoffech chi ymuno ag un ohonynt, rhowch alwad neu danfonwch e-bost gan ddefnyddio’r manylion uchod i archebu lle.

Pa gyllid sydd ar gael i mi?

Cyllid a Lles Myfyrwyr – Ail Lawr Canolfan Edward Llwyd - 01978 293295 studentwelfare@glyndwr.ac.uk

Mae’r Tîm Cyllid a Lles Myfyrwyr ar gael nid dim ond i roi cyngor i fyfyrwyr ar bob agwedd o’ch cyllido, gallent gynorthwyo hefyd gydag unrhyw anawsterau/problemau posib sydd gennych chi.

Mae gen i anabledd, fedra i siarad gyda rhywun am hyn?

Gallwch gysylltu â’r tîm Gwasanaeth Cynhwysiant drwy’r Ddesg Wybodaeth i Fyfyrwyr, e-bostiwch: inclusion@glyndwr.ac.uk neu ffoniwch 01978 293266.

Mae ein tîm cynhwysiant yn helpu gydag unrhyw anghenion ychwanegol posib fydd gennych chi wrth ichi astudio gyda ni.

Fedra i weld darlithydd i drafod y cwrs?

Medrwch. Gall y Ganolfan Rhaglenni Myfyrwyr gysylltu â’r darlithydd ar eich rhan neu roi manylion cyswllt y darlithydd i chi. Mae’r wybodaeth yma ar gael hefyd drwy’r Ganolfan Rhaglenni Myfyrwyr yn B14.

Sut ydw i’n ymgeisio am gwrs?

Derbyniadau/Ymholiadau – 01978 293549 enquiries@glyndwr.ac.uk

Mae myfyrwyr israddedig yn gwneud cais ar-lein drwy UCAS. Gallant siarad gyda’r adran dderbyniadau sydd yn trafod pob agwedd o ymgeisio, gallant gynnig cyngor ar y cyrsiau sydd ar gael a’u help i gwblhau eu proses ymgeisio. Gall myfyrwyr ôl-raddedig ymgeisio’n uniongyrchol i’r brifysgol ac unwaith eto gall derbyniadau eu cefnogi drwy'r broses. Mae myfyrwyr rhyngwladol yn ymgeisio ar-lein drwy Centurus, ac unwaith yn rhagor mae cymorth a chefnogaeth ar gael drwy Derbyniadau ac Ymholiadau.

Pryd mae’r diwrnod agored nesaf?

Cewch wybod pryd mae ein diwrnodau agored nesaf ar ein tudalennau diwrnodau agored  ar ein gwefan

Beth yw cost llety?

Gwasanaethau Llety – Llawr Isaf Canolfan Edward Llwyd  - 01978 293290 accommodation@glyndwr.ac.uk

Gall Gwasanaethau Llety eich cynorthwyo gyda phrisiau, drwy’r broses archebu ac maent ar gael hefyd gydol y flwyddyn i gynorthwyo gydag unrhyw broblemau.

Oes yna feithrinfa ar y campws?

Ar ochr Lon Crispin y campws -  01978 314912 littlescholars@activechildcare.co.uk

Mae meithrinfa Little Scholars wedi ei lleoli ar y campws ac yn darparu gofal plant 5 diwrnod yr wythnos.  

Rydw i’n berson sy’n gadael gofal, fedra i gael unrhyw gymorth ychwanegol?

Cyllid a Lles Myfyrwyr – Ail Lawr, Canolfan Edward Llwyd - 01978 293547 studentwelfare@glyndwr.ac.uk

Gall pob un o’n myfyrwyr a fu mewn gofal alw heibio, ffonio neu ddanfon e-bost i wneud apwyntiad.


 

Ble fedra i gael gafael ar fy amserlen?

Mae amserlenni ar gael ar Moodle.

Fedra i newid fy nghwrs?

I newid eich cwrs bydd raid ichi siarad gyda’ch arweinydd rhaglen cyfredol, arweinydd rhaglen  y cwrs rydych am newid iddo, a gyda’r Ganolfan Rhaglenni Myfyrwyr yn B14.  Gall fod yn fuddiol hefyd ichi siarad gyda rhywun o'r adran Cyllid a Lles rhag ofn y caiff hyn effaith ar eich cyllido.

Ble fedra i gael ffurflen eithrio o’r Dreth Gyngor?

Canolfan Rhaglenni Myfyrwyr – B14 Prif Adeilad – 01978 293974 - spc@glyndwr.ac.uk

Os yw eich llety ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam, rhaid ichi wneud cais iddyn nhw am ddisgownt, fodd bynnag, nid oes angen i’r Brifysgol stampio ac awdurdodi eich ffurflen gais. Fodd bynnag, os yw eich llety fan arall, bydd angen i’ch cais am ryddhad gael ei awdurdodi gan y Ganolfan Rhaglenni Myfyrwyr (B14) cyn ei ddychwelyd i’r awdurdod lleol.

Pryd ydw i’n ymrestru?

Mae amserlenni ymrestru yn cael eu cyhoeddi ar adran ‘Cynefino’ gwefan y Brifysgol (mae hwn ar gael o fis Awst ymlaen). Dylai’ch Arweinydd Rhaglen hefyd eich hysbysu yn ystod cyfnod cynefino eich cwrs.

Rydw i’n astudio rhan-amser ac angen i rywun yn y Brifysgol gwblhau fy ffurflen gwneud cais am gyllid (PTGFD), gyda phwy ddylwn i siarad?

Gwasanaethau Data Myfyrwyr – Trydydd llawr Canolfan Edward Llwyd.

Dylech fynd â’r ffurflen at Wasanaethau Data Myfyrwyr: caiff ei chwblhau ac fe gewch ei chasglu yn ddiweddarach neu gallwch ofyn iddynt ei phostio atoch cyn gynted ag y bo modd.

Dydw i ddim wedi derbyn fy nghyllid gan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr.

Cyllid a Lles Myfyrwyr – Ail Lawr Canolfan Edward Llwyd - 01978 293295 studentwelfare@glyndwr.ac.uk

Gwiriwch eich cyfrif ar-lein, mae diweddariadau ar gael yno yn ystod y broses ymgeisio. Cysylltwch â Chyllid Myfyrwyr Cymru a siaradwch gyda chynghorydd Cyllid a Lles Myfyrwyr, ac fe wnânt  hwy gysylltu â’r Cwmni Menthyciadau i Fyfyrwyr. Os cewch chi drafferth deall popeth, gall y cynghorydd siarad ar eich rhan unwaith ichi roi caniatâd.

Manylion cyswllt:

 

            Cyllid Myfyrwyr Cymru                                   Student Finance England

            P.O. Box 211                                                 P.O. Box 210

            Cyffordd Llandudno                                        Darlington

            LL30 9FU                                                       DL1 9HJ

           

           Teleffon: 0300 200 4050                                  Teleffon: 0300 100 0622

 

Hoffwn i gael asesiad o anghenion

Gallwch gysylltu â’r tîm Gwasanaethau Cynhwysiant drwy’r Ddesg Wybodaeth i Fyfyrwyr, e-bost: inclusion@glyndwr.ac.uk neu ffoniwch 01978 293266

Mae pob asesiad yn digwydd yn yr adran Gynhwysiant. Mae croeso ichi alw heibio i’w gweld neu ffonio/e-bostio i wneud apwyntiad, ac fe wnaiff y tîm gynorthwyo myfyrwyr gydag unrhyw ofynion ychwanegol sydd ganddynt.

Fedra i siarad gyda rhywun am Gwnsela?

Anabledd – Trydydd Llawr Canolfan Edward Llwyd 01978 293266 counselling@glyndwr.ac.uk

Mae ein tîm cwnsela yn cynnal pedwar sesiwn galw heibio yr wythnos o ddydd Llun i ddydd Iau,12.30pm tan 1pm ble gall myfyrwyr siarad gyda chwnselydd naill ai i weld ai cwnsela yw’r peth iawn iddynt hwy neu fe allent awgrymu math wahanol o gefnogaeth.

Rydw i wedi colli fy ngherdyn adnabod myfyriwr

Desg Gymorth TG Llawr Isaf Canolfan Edward Llwyd yn y llyfrgell.

Codir tâl am gerdyn newydd, sydd yn £2 ar hyn o bryd.

Rydw i wedi methu’r Ymrestru, ble fedra i fynd i ymrestru?

Gwasanaethau Data Myfyrwyr  - Trydydd Llawr, Canolfan Edward Llwyd -  01978 293039

Ar ôl pythefnos gyntaf y flwyddyn academaidd, mae yna gyfnod ble gall myfyrwyr ymrestru yn ystod amseroedd penodol ac rydym yn gallu gwirio drwy alw’r rhif uchod. (noder y bydd rhaid i’w harweinydd rhaglen arwyddo’r ffurflen hefyd).

Does gen i ddim arian, a all unrhyw un helpu?

Cyllid Myfyrwyr a Chyngor Ariannol – Ail Lawr Canolfan Edward Llwyd  -  01978 293295

studentwelfare@glyndwr.ac.uk 

Ewch i weld Cyllid a Lles Myfyrwyr ar ail lawr adeilad y llyfrgell, er mwyn iddynt eich helpu gyda chefnogaeth ariannol os oes peth ar gael. Caiff y myfyriwr gyfweliad gyda chynghorydd, cwblhau ffurflen gais a bydd angen iddynt ddarparu copïau o’r ddau fis diwethaf o’u HOLL ddatganiadau banc, ynghyd â manylion eu cyllid myfyrwyr ac amserlen taliadau. Bydd y wybodaeth yma yn cael ei rhoi i banel a fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol.

Rydw i’n poeni am ysgrifennu traethodau a strwythur fy aseiniadau

Sgiliau Academaidd - Llawr isaf Canolfan Edward Llwyd, Swyddfa’r Llyfrgell

Gall Sgiliau Academaidd helpu. Mae eu gweithdai yn rhoi sylw i lawer o’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer aseiniadau ac ati. Mae modd gwneud apwyntiadau ar-lein drwy’r Rhith-amgylchedd Dysgu (VLE) drwy glicio ar My Uni  Portal – Log in – Library & IT – Learning Resources – Academic Skills – Sgorliwch i lawr y dudalen i ganfod rhestr o adnoddau ac apwyntiadau. Gallwch gysylltu hefyd drwy ffonio 019789 294437

Does gen i ddim cyswllt rhyngrwyd yn fy ystafell

Desg Gymorth TG – Llawr Isaf y Llyfrgell, Canolfan Edward Llwyd  itservicedesk@glyndwr.ac.uk

Gallwch naill ai fynd at y ddesg gymorth i adrodd am wall, neu hysbyswch hwy ar y cyfeiriad uchod.

Hoffwn i geisio dod o hyd i swydd ac rydw i angen cymorth gyda fy CV

Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd - Llawr Isaf Canolfan Edward Llwyd - 01978 293240 careers@glyndwr.ac.uk <mailto:careers@glyndwr.ac.uk>

Gall staff Gyrfaoedd helpu myfyrwyr, gwirio’u CV ac awgrymu technegau cyfweliad ac ati. Gall myfyrwyr alw i’w gweld neu gysylltu i wneud apwyntiad.

Ble mae’r Ystafell Dawel?

Adeilad yr Undeb - 01978 293336 - chaplains@glyndwr.ac.uk

Mae Swyddfa’r Gaplaniaeth a’r Ysgafell Dawel yn Adeilad yr Undeb ar gampws Plas Coch. Mae’r Ystafell Dawel ar gael ar gyfer gweddïo, myfyrio neu i gael rhai munudau o heddwch a llonyddwch - nid oes rhaid archebu lle, dim ond galw heibio. Hefyd mae yna Ystafell Dawel ar Gampws Llundain, a bydd staff y dderbynfa ar ein campysau eraill yn falch o ganfod ystafell i chi ei defnyddio at y dibenion yma - dim ond gofyn sydd raid. Mae croeso ichi alw yn Swyddfa’r Gaplaniaeth unrhyw adeg os ydych am gael clust i wrando’n anffurfiol a phaned o de. Mae gwagleoedd, gwasanaethau a digwyddiadau’r Gaplaniaeth ar gael i staff a myfyrwyr o bob ffydd neu ddim ffydd o gwbl. Mae’r Ystafelloedd Tawel ar agor o 7 y bore hyd 6 yr hwyr yn ystod yr wythnos, a Swyddfa’r Gaplaniaeth o 8:30 y bore hyd 4:30 yr hwyr Llun-Gwener.

Oes rhywun ar gael i fy nghynorthwyo i gynllunio fy nghyllid?

Cyllid a Lles Myfyrwyr – Ail Lawr Canolfan Edward Llwyd  – 01978 293295

funding@glyndwr.ac.uk

Rydw i wedi methu arholiad/terfyn amser oherwydd amgylchiadau personol nad oedd modd eu rhagweld

Undeb y Myfyrwyr – Adeilad yr Undeb – 01978 293371

Gall Canolfan Cyngor Undeb y Myfyrwyr eich cynnal drwy unrhyw broses

Amgylchiadau Esgusodol, eich cynorthwyo i gwblhau’r ffurflenni perthnasol a darparu cyngor ar y dystiolaeth sydd ei hangen i gefnogi’r achos. Cofiwch fod terfyn amser o 10 diwrnod i gyflwyno’r ffurflen Amgylchiadau Esgusodol (EC1), a rhaid ichi wneud hynny cyn ichi dderbyn eich canlyniadau ffurfiol. Ar ôl i’ch canlyniadau gael eu cyhoeddi, bydd raid ichi wneud cais am Apêl Academaidd. Gall Undeb y Myfyrwyr gynorthwyo gyda hyn hefyd.

Rydw i wedi derbyn fy marciau gan y Bwrdd Asesu a dydw i ddim yn cytuno gyda nhw

Undeb y Myfyrwyr – Adeilad yr Undeb – 01978 293371

Gall Canolfan Cyngor Undeb y Myfyrwyr eich cefnogi drwy’r broses Apêl Academaidd, eich cynorthwyo i gwblhau’r ffurflenni perthnasol a darparu cyngor ar y dystiolaeth sydd ei hangen i gefnogi’ch achos. Cofiwch fod terfyn amser o 10 diwrnod i gyflwyno’ch Ffurflen Apêl Academaidd.

Rydw i wedi cael fy ngalw i gyfarfod mewn perthynas â Chamymddwyn yn Academaidd

Undeb y Myfyrwyr – Adeilad yr Undeb – 01978 293371

Gall Canolfan Cyngor Undeb y Myfyrwyr eich cynghori ar y Broses Camymddwyn yn Academaidd a’ch cefnogi i fynychu unrhyw gyfarfodydd.

Sut a ble ydw i’n cyflwyno aseiniadau?

Canolfan Rhaglenni Myfyrwyr – B14

Mae aseiniadau yn cael eu cyflwyno i’r Ganolfan Rhaglenni Myfyrwyr (CRhM) yn ystafell B14. Rhaid cyflwyno Taflen Derbyn Aseiniad wedi ei chwblhau’n llawn gyda phob aseiniad. Mae Taflenni Derbyn Aseiniad ar gael i’w lawrlwytho o’r adran ‘Ffurflenni Cyffredin’

A wnewch chi sicrhau bod eich aseiniad wedi ei styfflu’n ddiogel, a bod y  Daflen Derbyn Aseiniad wedi ei chwblhau a’i gosod ynghlwm ar flaen eich aseiniad. Mae modd arbed amser drwy gwblhau’r tasgau yma cyn dod i’r Ganolfan Rhaglenni Myfyrwyr.

Fedra i gyflwyno aseiniadau tu allan i’r amseroedd agor arferol?

Na fedrwch, yn anffodus. Rhaid i bob aseiniad gael eu cyflwyno yn ystod amseroedd agor.

Sut ydw i’n cael fy nghanlyniadau?

Mae hyn yn amrywio yn ôl y rhaglen a’r lleoliad astudio. Darllenwch y tudalennau Moodle yn adran Gweinyddu Myfyrwyr ar hysbysiadau ynghylch canlyniadau i fyfyrwyr.

Sut fedra i hysbysu Glyndŵr ynghylch newid i’m manylion personol (e.e. Enw, Cyfeiriad)?

Gallwch newid eich manylion drwy fewngofnodi ar Moodle a dethol ‘Gwirio eich Cofnod Myfyriwr’. Yma mae modd ichi ein hysbysu ynghylch newid i enw neu gyfeiriad. Fel arall, gallwch ddod i’n gweld yn y Ganolfan Rhaglenni Myfyrwyr gyda  manylion y newid, neu mae modd lawr-lwytho Ffurflen A  - Newid i Fanylion, a’i dychwelyd i’r CRhM. Mae’r ffurflen ar gael yn adran ‘Ffurflenni Cyffredin’

Beth sydd raid imi wneud os ydw i yn newid cwrs?

Unwaith ichi gytuno i newid cwrs gyda’ch tiwtor cwrs yna bydd angen ichi gwblhau ffurflen a ddarperir gan y Ganolfan Rhaglenni Myfyrwyr a chael llofnod tiwtor eich cwrs newydd i ddangos eu bod yn awdurdodi’r newid. Os bydd angen, bydd y CRhM yn dweud wrth yr Awdurdod Addysg eich bod wedi newid cwrs er mwyn iddynt adolygu unrhyw gymorth neu fenthyciadau sydd gennych. Byddwn hefyd yn hysbysu Swyddfa Gyllid Prifysgol Glyndŵr ynghylch unrhyw newid angenrheidiol.

Beth sydd raid i mi wneud os ydw i am newid y modylau rwy’n eu hastudio?

Unwaith ichi gytuno ar newid modiwl gyda’ch tiwtor cwrs yna bydd angen ichi gwblhau ffurflen a ddarperir gan y CRhM a chael llofnod gan diwtor eich cwrs i ddangos eu bod yn awdurdodi’r newid. Os bydd angen bydd y CRhM yn hysbysu Swyddfa Gyllid Prifysgol Glyndŵr ynghylch y newid: gall hyn fod yn berthnasol yn achos astudiaethau rhan-amser ble mae cyfanswm y credydau yr ydych yn eu hastudio wedi newid.

Beth sydd raid imi wneud os ydw i’n gadael fy nghwrs ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam?

Er eich budd chi mae’n rhaid ichi hysbysu Prifysgol Glyndŵr os byddwch yn dewis gadael eich cwrs. Fel arall, fe allech chi orfod talu ffioedd ac fe allech chi "ddefnyddio’ch” hawl i gymorth gan asiantaethau fel eich Awdurdod Addysg Lleol (AALl) Bydd tiwtor eich cwrs, y CRhM neu’r GDM yn cofnodi’r ffaith ichi adael ac yn eu hysbysu. Bydd y GDM yn hysbysu’r AALl (a fydd yn hysbysu’r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr) unwaith iddynt dderbyn hysbysiad eich bod wedi gadael.

Beth ydw i’n wneud os ydw i wedi cytuno gyda fy nhiwtor i atal fy astudiaethau am gyfnod o amser?

Mae angen ichi sicrhau bod eich tiwtor neu’r CRhM wedi hysbysu Gwasanaethau Data Myfyrwyr o’ch penderfyniad i ohirio eich astudiaethau am gyfnod, neu fel arall, fe allech chi orfod talu am ran o’r flwyddyn pan nad ydych chi mewn gwirionedd ar y cwrs. Hefyd, bydd GDM yn hysbysu’r AALl os bydd angen, a bydd yr AALl yn sicrhau bod eu cofnodion wedi eu diweddaru. Dylai’r myfyriwr hefyd siarad gyda’r tîm Cyllid a Lles i wirio sut bydd hyn yn effeithio’u cyllido i’r dyfodol.

Sut fedra i gael trawsgrif o fy nghanlyniadau ar ddiwedd y flwyddyn?

Dim ond un copi o’r llythyr a’r trawsgrif canlyniadau fydd myfyrwyr yn ei gael. Mae hwn yn cael ei bostio i’ch cyfeiriad cartref cofrestredig ar ôl iddynt fynd drwy’r Byrddau Asesu. Dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y darperir copïau dyblyg, felly dylech gadw eich copi gwreiddiol yn ddiogel.

At bwy ddylwn i fynd i “sganio” fy llythyr Cymorth i Fyfyriwr?

Cyn belled â’ch bod chi wedi cofrestru ym Mhrifysgol Glyndŵr a’ch bod wedi rhoi eich Rhif Cymorth i Fyfyrwyr (SSN yn Saesneg) inni pan wnaethoch chi gofrestru neu ar eich ffurflen yna nid oed raid inni sganio’r cod bar sydd ar eich ffurflen. Bydd Gwasanaethau Data Myfyrwyr yn falch o gadarnhau gyda chi ein bod wedi adrodd i’r AALl ac i’r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr eich bod yn bresennol, ond er bod eich llythyr Cymorth i Fyfyrwyr yn dweud hynny, nid oes raid inni mewn gwirionedd gael copi sgan o’ch llythyr.

Sut ydw i’n cael fy nhystysgrif?

Bydd eich tystysgrif yn cael ei danfon atoch yn awtomatig ar ôl i fwrdd asesu gadarnhau eich dyfarniad terfynol. Yn achos tystysgrifau Diploma a Gradd bydd y rhain yn cael eu danfon ar ôl y seremoni Graddio ble bydd eich dyfarniad yn cael ei gyflwyno ichi. Mae’n hanfodol bod eich manylion cyswllt yn gywir er mwyn i’ch tystysgrif gael ei danfon i’r cyfeiriad cywir felly mae’n rhaid ichi hysbysu GDM er mwyn iddynt fod yn ymwybodol o unrhyw newid cyfeiriad.

Byddwch yn derbyn e-bost gan certificates@glyndwr.ac.uk wythnos cyn i’r dystysgrif gael ei rhyddhau yn gofyn ichi gadarnhau’r cyfeiriad yr hoffech i’r dystysgrif gael ei danfon iddi, neu a fyddai’n well gennych ei chasglu.

 


 

Mae gen i broblem gyda fy VISA.

Cysylltwch â Julie Wright yn y tîm Cydymffurfiaeth Mewnfudo drwy ffonio 01978 293057 neu drwy e-bostio immigration@glyndwr.ac.uk

O ble fedra i gael rhif Yswiriant Cenedlaethol?

Gwasanaethau Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd - Llawr Isaf Canolfan Edward Llwyd - 01978 293240 - careers@glyndwr.ac.uk

Rydw i angen swydd i gefnogi fy nghostau byw

Cysylltwch â Gyrfaoedd ar 01978 293240   careers@glyndwr.ac.uk

Gall staff Gyrfaoedd helpu myfyrwyr rhyngwladol yn yr un modd ag y maent yn helpu myfyrwyr cartref a myfyrwyr o’r UE, gan wirio eu CV a chynnig technegau cyfweld ac ati.

Rydw i angen llythyr i agor cyfrif banc yn y DU

Canolfan Rhaglenni Myfyrwyr – B1 Prif Adeilad neu Moodle.

Gallwch naill ai fynd i’r CRhM neu gwblhau ffurflen ar Moodle, a bydd llythyr yn barod ymhen 24 awr.

Rydw i angen gweld doctor/deintydd

Lles Myfyrwyr – Adeilad yr Undeb – 01978 293433 – internationalwelfare@glyndwr.ac.uk neu e.j.lloyd@glyndwr.ac.uk

Mae rhestr o feddygon teulu, deintyddion ac optegwyr ar gael neu mae modd cysylltu â Jane Lloyd gan ddefnyddio’r manylion uchod.

 


Oes cymorth ariannol ar gael?

Cyllid a Lles Myfyrwyr, Ail Lawr, Canolfa Edward Llwyd - 01978 293295 studentwelfare@glyndwr.ac.uk <mailto:studentwelfare@glyndwr.ac.uk>

Gallwch ymweld â, neu gysylltu â Chyllid a Lles Myfyrwyr a fydd yn barod i gynorthwyo gydag unrhyw ymholiadau ynghylch benthyciadau i fyfyrwyr ac ati.

Mae gen i ffurflen i’w llenwi ar gyfer y llywodraeth

Gall y Ganolfan Rhaglenni Myfyrwyr – B14 Prif Adeilad spc@glyndwr.ac.uk eich cynorthwyo gyda hyn.

Rydw i angen swydd i gefnogi fy nghostau byw

Gwasanaethau Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd – Llawr Isaf Canolfan Edward Llwyd -  01978 293240 - careers@glyndwr.ac.uk.

Mae Gyrfaoedd ar gael i helpu myfyrwyr cartref a rhyngwladol gyda’u CV a thechnegau cyfweld.


Sut ydw i’n mynd ati i ail-ymrestru?

Gwasanaethau Data Myfyrwyr - Trydydd Llawr, Canolfan Edward Llwyd.

Dylech dderbyn e-bost yn awtomatig i ail-ymrestru. Os na, yna cysylltwch â Gwasanaethau Data Myfyrwyr ar y 3ydd llawr yn Adeilad y Llyfrgell.

Mae fy nghyllid wedi newid o flynyddoedd blaenorol

Cyllid a Lles Myfyrwyr – Ail Lawr,  Canolfan Edward Llwyd – 01978 293295 studentwelfare@glyndwr.ac.uk

Bydd Cyllid a Lles Myfyrwyr yn gwirio i wneud yn siŵr bod y myfyriwr wedi derbyn popeth yr oeddent/maent â hawl i’w dderbyn.

Rydw i’n cael trafferth cadw at gyllideb

Cyllid a Lles Myfyrwyr – Ail Lawr, Canolfan Edward Llwyd – 01978 293295

moneydoctor@glyndwr.ac.uk

Jenny Jones yw Meddyg Arian y brifysgol ac mae ar gael i helpu myfyrwyr gyda’u cyllidebu neu i wneud awgrymiadau ynghylch sut i arbed arian ar eu siopa bwyd.  

Rydw i am atal fy astudiaethau dros dro

Canolfan Rhaglenni Myfyrwyr – B14 – Prif Adeilad a Chyllid a Lles Myfyrwyr

Bydd angen i’r myfyriwr siarad gyda’u harweinydd rhaglen, CRhM a Chyllid a Lles Myfyrwyr rhag ofn bod goblygiadau ariannol ynghlwm wrth eu cyllid. 

Sut mae cyflwyno cwyn?

Undeb y Myfyrwyr – Adeilad yr Undeb – 01978 293371 union@glyndwr.ac.uk

Siaradwch yn y lle cyntaf gydag Undeb y Myfyrwyr am mai nhw yw llais y myfyrwyr. Os yw myfyriwr am fynd â’r peth ymhellach mae rhagor o wybodaeth ar gael ar y Rhith-amgylchedd Dysgu/VLE (Moodle). Cliciwch ar yr adran Gweinyddu Myfyrwyr, yna Rheoliadau a Pholisïau, a sgroliwch i lawr at gwynion. Fe welwch chi’r weithdrefn gwyno, Rhagfyr 2015 a ffurflen gwyno Cam un.

Mae fy amgylchiadau ariannol wedi newid

Cyllid a Lles Myfyrwyr – ail lawr Canolfan Edward Llwyd 01978 293295 studentwelfare@glyndwr.ac.uk

Y cynghorwyr Cyllid a Lles yw’r bobl orau i fynd atyn nhw am fod ganddyn nhw bob math o gyngor a chymorth i’w gynnig i fyfyrwyr.

Top