Codi arian

Codi arian

Mae Prifysgol Glyndŵr yn un o'r prifysgolion ieuengaf yn y DU ond un sy'n tyfu gyflymaf. Eto i gyd gyda gwreiddiau yn dyddio'n ôl i 1887, rydym wedi bod ar y blaen o ddarpariaeth addysg uwch yng ngogledd ddwyrain Cymru am y 125 mlynedd diwethaf.

Wrth i ni edrych i'r dyfodol, rydym yn parhau mor ymroddedig ag erioed i godi dyheadau ein myfyrwyr a'n cymunedau, ac i'n rôl yn natblygiad cymdeithasol ac economaidd gogledd Cymru. Fodd bynnag, ni allwn wneud hyn yn unig.

Mae codi arian yn hanfodol i gryfhau ein sefyllfa a sicrhau ein dyfodol. Rhoi Glyndŵr yw eich cyfle i helpu ni i sicrhau ein bod yn parhau i gyflawni rhagoriaeth a gwneud gwahaniaeth ym mhopeth a wnawn, ac i'n helpu i ddiogelu darpariaeth addysg uwch yn y rhanbarth ar gyfer y 125 mlynedd nesaf a thu hwnt.

Pam rhoi arian i Brifysgol Glyndŵr?

Mae prifysgolion yn newid bywydau. Trwy ragoriaeth academaidd, ymchwil ac arloesedd, yn ogystal â newid bywydau unigol, maent hefyd yn mynd i’r afael â materion pwysicaf cymdeithas, o iechyd, lles a’r amgylchedd, i economi a chyfiawnder cymdeithasol – maent yn cyffwrdd â phob un.

Mae Prifysgol Glyndŵr yn credu ym mhotensial pobl ac mewn gwneud bywyd prifysgol yn agored i bawb, boed yn bobl sy’n ymweld â’r campws i ddefnyddio ein cyfleusterau neu’r rheiny sy’n penderfynu astudio yma. Nid ydym yn credu y dylai pobl, na chymunedau, gael eu rhwystro rhag cyflawni eu potensial.   

Ni fu yna erioed amser gwell i gefnogi’r Brifysgol. Mae cefnogaeth elusennol gan gynfyfyrwyr, staff, myfyrwyr, busnesau a ffrindiau yn hanfodol.

Nid yw’r cyfraniadau a dderbyniwn yn cymryd lle nawdd gan y llywodraeth, ond yn galluogi prosiectau a gweithgareddau na ellid eu cyflawni fel arall. Gall eich cyfraniad newid bywydau, o offer a bwrsarïau myfyrwyr, i helpu i ariannu ymchwil ac arloesedd. 

Beth bynnag fo eich cysylltiad â Phrifysgol Glyndŵr, gallwch wneud gwahaniaeth i genedlaethau o fyfyrwyr presennol a’r dyfodol. Gall eich cyfraniadau, bach neu fawr, ein helpu i gefnogi nyrsys, peirianwyr, artistiaid, darlledwyr, newyddiadurwyr, penseiri, a phobl fusnes y dyfodol.    

Blaenoriaethau codi arian

Mae ein gweithgareddau codi arian wedi eu rhannu yn 4 prif faes blaenoriaeth sy’n cwmpasu pob agwedd o Brifysgol Glyndŵr, gan roi’r cyfle i chi ddynodi a chefnogi achos sy’n apelio atoch chi. Unwaith y penderfynwch gyfrannu i Brifysgol Glyndŵr, gallwch ddewis cyfrannu at faes penodol.

Datblygu campws

Gyda champysau yn Wrecsam, Llaneurgain, Llanelwy a Llundain, mae gan Brifysgol Glyndŵr ystod eang o gyfleusterau arbenigol mawr eu bri, sy’n datgelu cyfoeth ei harbenigedd. Mae codi arian ar gyfer datblygu campws yn hanfodol i gynnal a chadw ac ehangu’r cyfleusterau hyn, a ddefnyddir gan fyfyrwyr, partneriaid diwydiannol a’r cyhoedd.

Rhagoriaeth academaidd

Mae Prifysgol Glyndŵr yn credu yng ngoblygiadau pellgyrhaeddol rhagoriaeth mewn addysgu, ymchwil ac arloesol, i unigolion a’r gymdeithas yn gyffredinol. Gall codi arian helpu i sicrhau ein bod yn dal i ddarparu rhagoriaeth academaidd a datrysiadau blaengar i ofynion diwydiannol newydd.    

Profiad myfyrwyr

Mae Prifysgol Glyndŵr yn ymroddedig i sicrhau fod pawb sydd â’r potensial i lwyddo mewn addysg uwch yn cael y cyfle i wneud hynny, ni waeth beth fo eu hoedran, rhyw, anabledd, rhywioldeb, hil neu gefndir cymdeithasol, a bod pob myfyriwr yn cael y gefnogaeth a’r cyfleusterau gorau posibl yn ystod eu hamser yn y Brifysgol.  

Cyfranogiad cymunedol

Mae Prifysgol Glyndŵr yn cydnabod ei bod yn chwarae rôl allweddol yn ei chymunedau lleol, ac yn ymroddedig i wella’r cyfleoedd sydd ar gael iddynt, o ddarparu mynediad i gyfleusterau o safon ryngwladol i ddatblygu diwylliant o addysg a dysg.   

Prosiectau

O dro i dro bydd cyfleoedd a phrosiectau penodol yn codi, megis adeiladu cyfalaf, ac mae’r Brifysgol yn ymroddedig hefyd i godi arian ar gyfer y prosiectau penodol hyn os oes achos busnes cryf dros wneud hynny.

 

Yr Arian

Mythau

  • Mae’r Brifysgol yn derbyn £9,000 y myfyriwr, bob blwyddyn, sy’n cynnal holl weithgarwch y brifysgol
  • Ariennir y Brifysgol gan Lywodraeth Cymru
  • Mae’r Brifysgol yn gwneud incwm syweddol o’i brosiectau ymchwil. Er enghraifft, bydd €5milion yn dod i’r Brifysgol yn sgil Telesgop Eithriadol Fawr Ewrop.

 

A’r Gwirionedd

 

  • Mae’r Brifysgol yn derbyn oddeutu £7,000 y pen am bob myfyriwr israddedig llawn amser, a thâl incwm llawer llai o weithgareddau rhan-amser.
  • Mae nawdd Llywodraeth Cymru yn ganran fechan iawn o’r incwm ers i’r gyfundrefn ffioedd newydd ddod i rym.
  • Mae’r Brifysgol yn elusen gofrestredig. Buddsoddir arian a gynhyrchir gan y Brifysgol yn y gwasanaethau a ddarperir gan y Brifysgol – i fyfyrwyr, ymchwil, y gymuned a datblygiad gweithlu. NID yw gwarged yn cael ei roi mewn buddrannau ond yn cael ei ailfuddsoddi yn y Brifysgol.
  • Mae pob cyfraniad a dderbynnir yn cael eu cyfyngu ar gyfer un pwrpas ac yn cael eu defnyddio ar gyfer y gweithgareddau a’r prosiectau penodedig a hyrwyddwyd gan godi arian. Ni ddefnyddir yr arian ar gyfer gweithgareddau craidd.   

Rhoi nawr

Ni allai unrhyw beth fod yn haws na chyfrannu trwy ein siop ar-lein, a chofiwch y bydd ticio’r blwch rhodd cymorth yn ein galluogi i dderbyn 25% ychwanegol o’ch cyfraniad i’n helusen:

Anrhegu Glyndŵr trwy destuno:

Testunwch:  70070

Glyn 12 – Yna’r swm yr hoffech ei chyfrannu.

Gwnewch un cyfraniad unigol trwy gerdyn credyd/debyd.

Archeb sefydlog:

Gwnewch daliad rheolaidd trwy Archeb sefydlog. Cyfraniad misol/chwarterol/blynyddol rheolaidd. Llenwch yr archeb, ei phrintio, ei harwyddo a’i hanfon yn ôl atom yn RHADBOST: 

Swyddfa Codi Arian

Prifysgol Glyndŵr

Plas Coch

RHADBOST

CS9 22/2

Wrecsam

LL11 2AW

Cyfraniad Siec

A fyddech gystal â gwneud sieciau yn daladwy i Brifysgol Glyndŵr a’u hanfon at y cyfeiriad rhadbost uchod.

Digwyddiadau

Cynhaliodd y tîm codi arian ddawns haf llwyddiannus ym Mharc Dewi Sant, Ewlo ym mis Mehefin.

Digwyddiadau blaenorol

Trip Theatr Mia Mamma

Gŵyl y Gaeaf

Top