GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Cenhadaeth Ddinesig

Ein
Cenhadaeth Ddinesig

 

Beth yw Cenhadaeth Ddinesig?

Term yw cenhadaeth ddinesig sy'n disgrifio sut gallwn weithio gyda phartneriaid a chymunedau i wneud gwahaniaeth cadarnhaol er budd y cyhoedd ledled gogledd Cymru. Canolbwynt ein cenhadaeth ddinesig yw pobl a lleoliad.

 

Beth yw ein cenhadaeth ddinesig sydd wedi'i chyd-greu? Dysgu ac arwain gyda'n gilydd er newid cadarnhaol i'r system gyfan

Rydym yn frwd dros weithio gyda phartneriaid a chymunedau mewn ffyrdd newydd ac yn ymroddedig i wneud hynny - deall yr heriau allweddol a chyd-greu ein dull gweithredu ledled gogledd Cymru. Canolbwynt ein cenhadaeth ddinesig newydd yw pobl a lleoliad. Gyda'n gilydd wrth sgwrsio gydag arweinwyr, rydym wedi adnabod bod tarddiad nifer o heriau ein rhanbarth a'n blaenoriaethau ar gyfer gweithredu yn ymwneud ag anghydraddoldeb cymdeithasol, a dyma yr hoffwn fynd i'r afael ag o. Rydym eisiau cynorthwyo i:

 

Roi diwedd ar anghydraddoldeb cymdeithasol ar draws gogledd Cymru erbyn 2030.

 

Ein nod fel Prifysgol yw bod yn ddefnyddiol ac arloesi, cyd-greu, profi a chyflawni dulliau newydd, galluogi gweithred gyfunol mewn tri maes blaenoriaeth:

 

1. Arweinyddiaeth, Llywodraethiant a gwaith system gyfan
2. Gwytnwch cymunedol
3. Cadw'n iach


Mae'r heriau sy'n wynebu ni i gyd yn fythol newid. Nid yw ein cenhadaeth ddinesig yn un segur, a bydd ein sgyrsiau yn parhau i lywio ein dull gweithredu a'n prosiectau. Fel Prifysgol, hoffem fod yn rym cadarnhaol ar gyfer newid.


I ddysgu mwy, gweler ein fframwaith a'n dull gweithredu, edrychwch ar ein dogfennau crynodeb.

Arweinyddiaeth & gwaith system gyfan

arweinyddiaeth

creu datrysiadau a dysgu â'n gilydd.


Prosiectau & phartneriaid

Gwytnwch cymunedol

Gwytnwch cymunedol

datblygu sgiliau gwrando & dealltwriaeth.


Prosiectau & phartneriaid

Cadw'n

iach

Cadw'n iach

cefnogi model newydd ar gyfer llesiant.


Prosiectau & phartneriaid

 

Strategaeth partneriaeth ein Cenhadaeth Ddinesig


Roedd y strategaeth hon yn nodi'n fanwl ein dull gweithredu a'r prosiectau y byddwn yn eu datblygu a'u darparu ochr yn ochr â'n partneriaid. Ariennir ein gwaith cenhadaeth ddinesig gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW) Cronfa Arloesi Ymchwil Cymru.

 

Cenhadaeth ddinesig: Ymchwil sy'n Trawsnewid

Yn PGW, mae gennym strategaeth ymchwil uchelgeisiol lle'r ydym yn ceisio ymgymryd ag ymchwil sy'n trawsnewid. I gefnogi ein partneriaeth cenhadaeth ddinesig; hoffem ddatblygu ymchwil cymhwysol a gwybodaeth drwy ymholiad beirniadol, ymchwil cymhwysol a gwerthuso effaith i gyd-greu fframwaith ymchwil sy'n cefnogi ein cenhadaeth gyfunol.


Mae cyflawni'r genhadaeth ddinesig mewn partneriaeth yn rhoi cyfle cyffrous i ni ymgymryd ag ymchwil sy'n trawsnewid, cysylltu ein timau academaidd â'n partneriaid i weithio gyda'n gilydd ar brosiectau sy'n berthnasol o ran polisi a phrosiectau ymchwil cymhwysol, gan roi myfyrwyr mewn sefyllfaoedd bywyd go iawn, yn cynorthwyo i fod yn sail i addysgu, a chefnogi ein timau academaidd i ymgysylltu ag ymchwil gweithredol sy'n gysylltiedig â'r genhadaeth ddinesig.

 

Nina contact

 

 I gael gwybod mwy am ein cenhadaeth ddinesig, cysylltwch â:

Nina Ruddle, Pennaeth Ymgysylltiad Polisi Cyhoeddus

nina.ruddle@glyndwr.ac.uk

07809 538927

Top