GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Ymestyn ystafell efelychu gofal iechyd o'r radd flaenaf

Angela Willaims sim suite

Mae ystafell efelychu gofal iechyd ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam ac sy'n cael ei defnyddio gan ystod o weithwyr proffesiynol wedi'i hymestyn, diolch i Addysg a Gwella Iechyd Cymru.

Mae’r ystafell – sy’n cael ei defnyddio gan amrywiaeth o fyfyrwyr ar gyrsiau sy’n gysylltiedig ag iechyd – yn weithredol ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam ers nifer o flynyddoedd – ond mae ystod eang o offer newydd wedi’u hychwanegu erbyn hyn diolch i hwb ariannol o £15,000 gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC).

Mae’r offer newydd yn yr ystafell yn helpu i efelychu ystod eang o gyflyrau mewn modd realistig – gan ganiatáu i fyfyrwyr archwilio effeithiau afiechydon ar organau a rhannau eraill y corff mewn amgylchedd dysgu wedi’i reoli cyn rhoi eu dysgu ar waith yn y gweithle.

Disgwylir i fyfyrwyr o nifer o adrannau yn y brifysgol ddefnyddio’r offer ar adegau amrywiol, a bydd myfyrwyr ôl-raddedig ar y radd MSc mewn Arfer Clinigol Uwch ymhlith y rheiny fydd yn gwneud y defnydd mwyaf o’r offer.

Esboniodd Gilly Scott, sy’n addysgu myfyrwyr MSc fel Uwch Ddarlithydd ac Uwch Ymarferydd Nyrsio, mai bwriad y buddsoddiad yn yr ystafell oedd diwallu anghenion yr ystod eang o arbenigwyr sy’n ymgymryd â’r rhaglen – ac eraill sy’n debyg iddi.

Dywedodd: “Mae ein carfannau yn cynnwys mwy na nyrsys yn unig – maen nhw’n gweithio fel arbenigwyr o bob math fel ffisiotherapyddion, parafeddygon, radiograffwyr, fferyllwyr a phodiatryddion.

Dyma’r bobl sydd wedi hen arfer â gweithio gyda thechnoleg – mae’n rhaid iddyn nhw aros ar ben ffordd, felly, rydym ni fel prifysgol, yn aros y yn ymwybodol o’r datblygiadau newydd hyn hefyd.

“Mae addysgu’n un peth, ond mae ei wneud dro ar ôl fel ystafell yn fodd o alluogi ein myfyrwyr i ddod yn ymarferwyr diogel. Dyna pam – mae ein hystafell a’r hyn rydym yn addysgu gyda hi – mor bwysig.”

Ychwanegodd Yolanda Evans, Uwch Ddarlithydd mewn Nyrsio: “Gan fod yr amgylchedd y mae llawer o’r bobl hyn yn gweithio ynddo mor brysur, gall ystafell fel hon fod yn gyfle iddyn nhw wneud pethau mewn amgylchedd dysgu. Mae cael y lle hwnnw, heb y pwysau, yn golygu bod pobl yn gallu rhoi eu dysgu ar waith dro ar ôl tro.

“Mae’n gyfle iddyn nhw ymarfer y sgiliau hynny gyda ni tra byddan nhw gyda ni – ac iddyn nhw ehangu eu gwybodaeth fel bod modd iddyn nhw ei chymhwyso’n ddiogel.”

Mae’n rhaid i fyfyrwyr ar y Rhaglen Arfer Clinigol Uwch gronni oriau lawer o arfer clinigol fel rhan o’u gwaith – ac mae cynlluniau ar y gweill eisoes i ymestyn yr ystafell ymhellach yn y dyfodol.

Cafodd y buddsoddiad presennol ei wneud diolch i grant gan AaGIC, sef awdurdod iechyd arbennig yn GIG Cymru sydd â rôl flaenllaw o ran addysg, hyfforddiant, recriwtio a chadw’r gweithlu gofal iechyd.

Dywedodd Stephen Griffiths, Cyfarwyddwr Nyrsio AaGIC: “Mae sicrhau bod myfyrwyr a gweithwyr proffesiynol ym maes gofal iechyd yng Nghymru yn meddu ar yr offer dysgu diweddaraf yn hollbwysig os bydd gennym weithlu sy’n diwallu anghenion cleifion. Rydym yn falch iawn o weld sut mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi defnyddio cyllid i fuddsoddi mewn technoleg newydd er mwyn gwella dysgu a datblygiad ym maes gofal iechyd.”

Dywedodd Simon Stewart, Deon Cyfadran Gwyddorau Cymdeithasol a Bywyd Prifysgol Glyndŵr: “Rydym ni’n ddiolchgar iawn i AaGIC am eu cymorth i ariannu’r ystafell efelychu newydd yma.

“Bydd y buddsoddi yma yn helpu i ddarparu’r sgiliau uwch sydd eu hangen ar weithwyr gofal iechyd proffesiynol o bob rhan o ogledd Cymru i ddatblygu eu gyrfaoedd – ac i drin cleifion o bob rhan o’r rhanbarth.

Byddwn ni’n parhau i ddatblygu ein gwaith ar raglenni fel hon ac i fuddsoddi yn y dechnoleg ddiweddaraf er mwyn helpu i sicrhau eu bod nhw ar flaen y gad.”

Bydd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn defnyddio’r ystafell hon gyda’i myfyrwyr er mwyn nodi Wythnos Arfer Uwch 2018.

Trefnir yr wythnos hon – sy’n cael ei chynnal ledled y DU rhwng 11 a  18 Tachwedd eleni – gan y Gymdeithas Addysgwyr Addysg Uwch ac mae’n dangos ac yn dathlu Arfer Uwch ar draws yr holl leoliadau gofal iechyd.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am radd MSc Prifysgol Glyndŵr mewn Ymarfer Clinigol Uwch trwy fynd i: MSc mewn Arfer Clinigol Uwch.

Top