GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn ymuno â Phwerdy Gogledd Lloegr

Northern Powerhouse signing

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam heddiw wedi ymuno'n swyddogol â Rhaglen Partneriaid Pwerdy Gogledd Lloegr gyda tri sefydliad arall o Gymru.

Mae'r Rhaglen Partneriaid yn rhan annatod o agenda Pwerdy Gogledd Lloegr, sy'n  ddod â gwahanol randdeiliaid at ei gilydd i weithio gyda Llywodraeth a busnes gyda'r nod cyffredin o gynyddu cynhyrchiant a hybu twf economaidd ledled Gogledd Cymru a Lloegr.

Meddai Is-Ganghellor Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, yr Athro Maria Hinfelaar: “Rydym yn croesawu'r cyfle i ddod yn Bartner Pwerdy Gogledd Lloegr i sicrhau bod Gogledd Cymru ar y map fel prif ardal yng Ngogledd Prydain.

“Mae gennym uchelgais gyffredin gydag aelodau eraill y Rhaglen Partneriaid i yrru economi Gogledd Cymru yn ei blaen a gwneud ein rhanbarth yn fwy cystadleuol. Rydym am adeiladu ar gryfderau presennol y rhanbarth, megis peirianneg a deunyddiau cyfansawdd uwch ac yn wir gwneud y weledigaeth ar gyfer twf yng Ngogledd Cymru yn rhan o naratif Pwerdy Gogledd Lloegr.

“Rydym wedi ymrwymo i ddatblygiad cymdeithasol ac economaidd y rhanbarth, ac yn wir, mae'r rhan fwyaf o'n graddedigion yn aros yn lleol ar ôl cwblhau eu hastudiaethau ac yn gweithio mewn sectorau blaenoriaeth yng Ngogledd Cymru, megis uwch-weithgynhyrchu. Mae gennym hefyd gryfderau ymchwil allweddol yn y meysydd hyn a'r cyfleusterau diweddaraf yn OpTIC. Felly, rydym mewn sefyllfa dda i gyflawni agenda arloesi Pwerdy Gogledd Cymru.”

Northern Powerhouse partners

Meddai Gweinidog Pwerdy Gogledd Lloegr, Jake Berry AS: “Pwerdy Gogledd Lloegr yw uchelgais Llywodraeth y DU i ddod ynghyd dinasoedd, trefi a chymunedau gwledig gwych gogledd Lloegr a Chymru sbarduno twf economaidd, drwy creu swyddi lleol gwerth uchel, cysylltiadau trafnidiaeth modern, a mwy o fuddsoddiad.

“Rwy'n falch o groesawu ein pedwar partner newydd yng Ngogledd Cymru-Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, Zip World, Wrexham Mineral Cables a Choleg Cambria– sy'n rhannu ein gweledigaeth ac amlygu'r ystod eang o sefydliadau sy'n cymryd rhan yn Rhaglen Partneriaid Pwerdy Gogledd Lloegr. Drwy weithio'n agosach gyda'n gilydd gallwn sicrhau bod ein huchelgeisiau economaidd yn cael eu gwireddu yng Ngogledd Cymru ac ar draw holl Bwerdy Gogledd Lloegr.”

Drwy Fargen Twf Gogledd Cymru, mae Llywodraeth y DU yn gweithio ochr yn ochr â Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol i sbarduno twf economaidd a chyfleoedd newydd ledled rhanbarth Gogledd Cymru. Mae'r ddwy Lywodraeth wedi ymrwymo cyfanswm o £240miliwn i gydlynu buddsoddiadau ac ymyriadau polisi newydd i hybu twf mewn meysydd allweddol.

Top