Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Myfyrwraig nyrsio'n canmol y profiad ymarferol ar ei chwrs

Nursing Student Natasha Graham

Mae myfyriwr ar radd Nyrsio Oedolion Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi canmol y profiad ymarferol y mae wedi'i ddatblygu ym mlwyddyn gyntaf ei hastudiaethau.

Daeth Natasha Graham, o Banbridge, yn County Down, i'r brifysgol i astudio ar y radd BN (Anrh) mewn Nyrsio Oedolion ar ôl chwilio am raddau nad oedd hi'n gallu eu cael yn agosach i'w chartref.

Meddai: “Mewn gwirionedd, ychydig iawn o brifysgolion yng Ngogledd Iwerddon sydd yn cynnig nyrsio, a phan oeddwn i'n chwilio am gyrsiau, un Glyndŵr oedd yr un a apeliodd. Des i draw am gyfweliad ar gyfer y cwrs ac roeddwn i'n ei hoffi - roedd pawb yn gyfeillgar iawn.

“Roeddwn i'n 18 oed pan ddechreuais ac rwy'n 19 nawr - Fi yw'r ieuengaf ar fy nghwrs!

“Mae'r cwrs wedi bod yn dda iawn. Rydyn ni wedi cael llawer o ddarlithoedd a chewch gyfle hefyd i glywed llawer o sgyrsiau yn ymwneud â'r pwnc hefyd. Mae wir wedi bod yn werth chweil yn gwneud y rheiny.”

TMae'r radd hefyd wedi'i dylunio fel bod myfyrwyr yn cael cymysgedd 50/50 50/50 o astudio a phrofiad ymarferol - rhywbeth y mae Natasha yn ystyried yn arbennig o ddiddorol.

Meddai: “Rydyn ni'n treulio llawer o amser ar leoliadau - mae gennym bedwar o'r rhain y flwyddyn, tri lleoliad dros bum wythnos ac un dros chwe wythnos. Mae pob un ohonyn nhw wedi'u lleoli mewn gwahanol leoliadau - yn feddygol, yn llawfeddygol, neu rai ardal - yr wyf yn ei wneud ar hyn o bryd - ac yna byddaf yn gorffen gyda lleoliad mewn cartref nyrsio.

“Rydych chi'n cael llawer o brofiad ymarferol. Iwyf wedi bod yn y ganolfan orthopedig yn ysbyty Robert Jones ac Agnes Hunt, yn ward resbiradol Iarlles Caer, ac rydw i ar hyn o bryd yn gweithio yn Ellesmere mewn rôl ardal.

“Doeddwn i erioed wedi meddwl am nyrsio ardal, ond rydw i wir yn ei fwynhau – dyma fy hoff leoliad hyd yma. Mae'n ymwneud â mynd allan yn y gymuned, i bobl nad ydynt efallai'n gallu mynd i'r ysbyty yn rheolaidd a'u helpu yn eu cartrefi eu hunain.

“Roedd y lleoliadau eraill yn werthfawr hefyd - roedd y lleoliad orthopedig yn Gobowen yn ymwneud â gweithdrefnau arsylwi wrth iddynt gael eu cynnal, ac yna'n cynorthwyo gydag ôl-ofal - newid dresin, glanhau clwyfau a phethau tebyg. Roedd yn ddiddorol iawn roeddwn i'n dysgu llawer.

“Roedd y lleoliad yn y ward resbiradol yn hynod o ddefnyddiol -wrth reswm, mae'n bwysig iawn gweld drostoch eich hun y mathau o amodau y byddwch chi'n delio â hwy fel nyrs - a sut mae ysbytai fel Iarlles Caer yn delio â nhw.

“Mae fy lleoliad nesaf gyda Ottley House, ger Yr Amwythig, ac rwy'n edrych ymlaen at hynny hefyd.” 

Mae Natasha wedi priodoli hwylusrwydd setlo i mewn ar ôl symud o Ogledd Iwerddon i Ogledd Cymru i'r awyrgylch agos atoch a chyfeillgar yn y brifysgol.

Meddai: “Roedd hi'n eithaf anodd ar y dechrau. Rydw i o deulu mawr iawn ac roedd yn anodd addasu i fywyd myfyrwyr rywle arall. Fe wnaeth pawb yma yng Nglyndŵr fy helpu i ymgartrefu'n dda - roedd fy narlithwyr bob tro yn ei gwneud hi'n glir pe bai ar rywun angen siarad â nhw, roedden nhw yno i helpu.”

Lansiwyd y cwrs BN (Anrh) Nyrs Cofrestredig (Oedolion) ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam y mae Natasha yn astudio arno y llynedd. Roedd y brifysgol yn cael ei graddio'n orau yng Nghymru a'r drydedd yn y DU am foddhad myfyrwyr mewn nyrsio yng nghynghrair Canllaw Prifysgolion Cyflawn 2019  a ryddhawyd yn gynharach eleni.

Mae'r rhaglen yn cael ei chyflwyno ar gampws Glyndŵr Wrecsam sydd â digonedd o barcio, cyfleusterau chwaraeon a llety myfyrwyr rhagorol.

Meddai'r Hwylusydd Addysg Ymarfer Deborah Cheadle: “Mae Natasha wedi bod yn gwneud yn dda iawn ac wedi ymsefydlu'n dda yma.

“Mae cael profiad ymarferol mewn rhai o fyrddau iechyd ac ymddiriedolaethau cymunedol mwyaf parchus y DU, yn ganolog i'n gradd Nyrsio Oedolion. Y math hwn o brofiad sy'n dod â'n haddysgu damcaniaethol i fyw – ac sydd wir yn gwneud gwahaniaeth i fyfyrwyr fel Natash.”

Dysgwch fwy am ein cwrs BN (Anrh) Nyrs Gofrestredig (Oedolion).

Top