Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Hanes arlunydd enwog i gael ei adrodd gyda chymorth gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam

Elsi Eldridge website design

Mae hanes bywyd arlunydd o fri a gofnododd fywyd diwylliannol Cymru yn ei gwaith cynnar yn mynd i gael ei ddathlu ar wefan a ddyluniwyd gan un o fyfyrwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Bydd y wefan yn canolbwyntio ar fywyd ME 'Elsi' Eldridge, arlunydd y mae ei gwaith 'Dawns Bywyd' yn hongian yn Adeilad y Diwydiannau Creadigol y Brifysgol. Mynegai Elsi, fel ei gŵr, y bardd Ronald Stuart 'RS' Thomas, bryderon am ddyfodol bywyd diwylliannol Cymru a'r byd naturiol nes iddi farw yn 1991.

Eisoes yn artist enwog pan gyfarfu â RS Thomas, credir i Elsi nid yn unig ddatblygu ei harddull weledol drawiadol ei hun – ond hefyd i ysbrydoli barddoniaeth ei gŵr.

Bwriedir archwilio ei gwaith a'i bywyd drwy'r wefan newydd, a gomisiynwyd gan ddau gyfarwyddwr Cymdeithas RS Thomas ac ME Eldridge. Cynhyrchodd tri myfyriwr yn eu blwyddyn olaf ar gwrs BA (Anrh) Dylunio Graffeg Glyndŵr gynigion ar gyfer y wefan ac yn ddiweddar cwrddon nhw â Chyfarwyddwr y Gymdeithas, Susan Fogarty, a darlithydd Glyndŵr, Pauline Amphlett, i drafod y cynigion.

Esboniodd Susan: "Tua phum mlynedd yn ôl, dechreuon ni ŵyl flynyddol sy'n canolbwyntio ar RS Thomas, ei fywyd a'i farddoniaeth.

"Fodd bynnag, gwelom hefyd fod gan bobl ddiddordeb yn Elsi, yn ogystal ag yn RS Thomas. Er enghraifft, daethom i'r brifysgol fel rhan o un o'n gwyliau ychydig flynyddoedd yn ôl i weld  Dawns Bywyd yn cael ei arddangos.

“Fe wnaethom benderfynu ein bod am helpu i ddod ag Elsi i amlygrwydd wrth ochr RS – cafodd hi effaith sylweddol ar ei farddoniaeth. Daeth hi â theimladrwydd artistig ar ôl hynny, dechreuodd ysgrifennu'n wahanol iawn. Fe wnaethom ni ffurfio Cymdeithas RS Thomas a ME Eldridge ar Ddydd San Ffolant 2017.

“Ar y dechrau roedd gennym syniad am lyfryn, i roi rhagor o wybodaeth am Elsi a Dawns Bywyd, ond ar ôl siarad â Pauline a phobl eraill fe wnaethon ni sylweddoli mai'r ffordd orau o wneud hynny oedd cael gwefan.”

Gwnaeth naw myfyriwr o'r gwrs gyflwyno cynigion cychwynnol, a thynnwyd rhestr fer o dri dyluniad – gan Rachel Hughes, o Groesoswallt, Alexandra Sherwin-Weedall, o'r Bala, ac Emma Bouarka, o Ffrainc.

Meddai Emma: “Ar y dechrau, pan welais y paentiadau , doeddwn i ddim yn meddwl eu bod nhw at fy nant i - nid dyma'r math o beintiadau sy'n fy nenu i fel arfer. Ond wrth imi ddechrau gweithio, mi wnes i sylweddoli faint o botensial oedd ganddynt – a dechreuais eu gweld yn wahanol.

“Fe wnes i weithio rhai o fanylion Elsi i'r wefan a grëais fel elfennau dylunio. Rwyf am ddilyn gyrfa mewn dylunio graffig, ac mae hwn wedi bod yn brosiect diddorol imi weithio arno ar gyfer cleient allanol.”

Ychwanegodd Alexandra: “Ces i fy nenu at y prosiect gan pan mor ddiddorol oedd sgwrs Susan am Elsi – roeddwn i eisiau defnyddio'r ysbrydoliaeth honno a chreu gwefan a fyddai'n helpu i adrodd bywyd Elsi ac ymgysylltu â phobl.”

A meddai Rachel: “Pan ddaeth Susan i gyflwyno ei chais, roeddwn i'n meddwl ei bod hi'n ddiddorol iawn. Mae llawer o'r lleoedd roedd hi'n sôn amdanyn nhw ym mywyd Elsi ac RS ger y lle lle ces i fy magu– roeddwn i'n adnabod pob man roedd hi'n sôn amdano!

“Ar gyfer y prosiect go-iawn, rwy'n hoffi dylunio gwefannau ac roedd yn gweithio'n dda gyda'r hyn rwyf am ei wneud fel gyrfa.”

Yn dilyn y cyfarfod, gwneir dewis terfynol am ba ddyluniad a gomisiynir – y gobaith yw y bydd y wefan newydd ar-lein yn ystod y misoedd nesaf.

Ychwanegodd Susan: “Rydyn ni nawr yn gobeithio lansio'r wefan newydd tua diwedd y flwyddyn hon - er bod y myfyrwyr yn symud ymlaen o Glyndŵr, rydym yn bwriadu dod at ein gilydd wedyn, unwaith y byddwn wedi penderfynu ar y cynllun y byddwn yn ei ddefnyddio ar gyfer y safle, ac yna cydweithio.”

Meddai Pauline Amphlett, uwch ddarlithydd mewn dylunio graffig ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam: "Mae gan Elsi a RS Thomas gysylltiadau cryf â'n hardal leol - cwrddon nhw yn Y Waun ac roedden nhw'n byw yno ac yn Nhallarn Green tra oedden nhw yng Ngogledd Ddwyrain Cymru. Cafodd Dawns Bywyd, y peintiad yr ydym yn ei arddangos yma yn Glyndŵr, ei baentio yn Manafon yng nghanolbarth Cymru ac  yn wreiddiol roedd o yn Ysbyty Orthopedig Robert Jones ac Agnes Hunt ger Gobowen.

“Rydym yn falch o'r cysylltiadau hynny ac roeddwn yn falch iawn o groesawu'r gymdeithas i ddod i weld y paentiad yma - ac wrth ein bodd pan gynigion nhw ein bod ni'n gweithio gyda'n gilydd i esbonio bywyd Elsi yn llawnach.

“Mae'r tri myfyriwr y cafodd eu dyluniadau eu rhoi ar y rhestr fer wedi meddwl am syniadau diddorol am wedd a theimlad y wefan. Mae gweithio i gleientiaid go iawn ar brosiectau go iawn fel hyn yn helpu myfyrwyr i feithrin y sgiliau sydd eu hangen arnynt i lwyddo yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol – a byddaf yn edrych ymlaen at weld y dyluniad terfynol pan gaiff ei ddewis yn ddiweddarach eleni.”

Cynhelir Gŵyl Barddoniaeth a Chelf RS Thomas ac ME Eldridge rhwng Mehefin 28 a Gorffennaf 1 - am ragor o wybodaeth ewch  i'w gwefan. 

Darllenwch Darganfyddwch fwy am ein BA Anrh mewn Dylunio Graffeg

Top