GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Gwas cyhoeddus enwog i drafod gyrfa erlyn uchel ei phroffil mewn darlith yn y brifysgol

Nazir Afzal

Mae gwas cyhoeddus enwog y mae ei waith wedi helpu i euogfarnu cannoedd o droseddwyr ar draws Gogledd Orllewin Lloegr i siarad am ei yrfa mewn digwyddiad yn Wrecsam.

Bydd Nazir Afzal, cyn Brif Erlynydd Gogledd Orllewin Lloegr, yn siarad ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam fel gwestai i'r Gymdeithas Troseddeg ddydd Mawrth, Chwefror 5.

Aeth Mr Afzal i'r afael â chyfres o achosion proffil uchel yn ystod ei gyfnod yng Ngwasanaeth Erlyn y Goron, gan gynnwys dod â chyhuddiadau yn erbyn cyfres o ddynion a gyhuddwyd o gam-drin rhywiol yn erbyn merched dan oed yn Rochdale – lle y gwnaeth wrthdroi penderfyniad cyntaf y CPS i beidio ag erlyn gan sicrhau cyfres o euogfarnau o ganlyniad.

Yn ystod ei yrfa, mae Mr Afzal wedi cael enw da am fynd i'r afael ag achosion yn ymwneud â chamfanteisio'n rhywiol ar blant a thrais yn erbyn menywod – ac yn ystod ei sgwrs yn y brifysgol, bydd yn canolbwyntio ar sut yr ymdrinnir ag achosion o'r fath – a sut y cafodd ei argyhoeddi gan ei waith fod angen newid y ffordd yr ymdrinnir â dioddefwyr a goroeswyr.

Meddai: “Rwy'n mynd i rannu rhai o uchafbwyntiau fy ngyrfa fel erlynydd ac wedi hynny.

“Bydd pwyslais ar y meysydd hynny pan ges i fy arwain gan leisiau dioddefwyr a goroeswyr i geisio newid y gwasanaeth yr ydym oll yn ei ddarparu i'r bobl fwyaf diamddiffyn yn ein cymdeithas, boed hynny'n fenywod ac yn ferched sy'n dioddef camdriniaeth, neu blant nad oes neb erioed wedi gwrando arnynt.

“Byddaf yn sôn y rhwystrau rydym yn eu gosod o flaen y bobl sy'n ceisio sicrhau cyfiawnder,  yn adfyfyrio ar y daith yr ydym i gyd yn ei chymryd ac yn tynnu sylw at rai gwersi a ddysgwyd.

“Y neges rwy i am i bobl ei chael o'r diwrnod yw peidiwch â chadw'n dawel -  mae hynny dim ond yn annog yr heuwyr casineb.”

Mae'r sgwrs– sy'n rhad ac am ddim – yn agored i fyfyrwyr presennol a darpar myfyrwyr Glyndŵr, yn ogystal ag i aelodau o'r cyhoedd yn gyffredinol.

Ychwanegodd Mr Afzal ei fod yn edrych ymlaen at siarad yn Glyndwr – gan ddweud: “Mae'r Brifysgol a'i hamrywiaeth unigryw wedi creu argraff arnaf erioed.”

Mae ei ymweliad diweddaraf yn dilyn cyfarfod gyda cynorthwy-ydd addysgu graddedig Troseddeg Tegan Brierley-Sollis, lle sylweddolai y byddai'n gwneud siaradwr ardderchog yn y Brifysgol.

Meddai: “Roeddwn mewn cynhadledd a chlywais i Nazir yn siarad – ac roeddwn i'n meddwl bod yr hyn yr oedd yn sôn amdano mor gymhellol, penderfynais ofyn iddo ddod yma i Glyndwr i roi'r sgwrs hon. Ariannodd y Gymdeithas Troseddeg hanner y costau i gynnal y digwyddiad, gyda'r gweddill yn cael ei ariannu trwy Gronfa Ddatblygu Undeb Myfyrwyr Glyndŵr Wrecsam.

“Mae Nazir yn siaradwr proffil uchel ac rydym yn falch iawn i'w groesawu - mae'n addo bod yn ddarlith ddiddorol iawn.

“Bydd unrhyw un sy'n dod draw hefyd yn cael cyfle i weld beth y gall rhaglenni gradd a Meistr Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol ei gynnig.”

I archebu eich lle yn y sgwrs – sydd am ddim ac yn digwydd Chwefror 5 rhwng 9.30am ac 11.30am –  cliciwch yma.

 

Yn dilyn y sgwrs, bydd cyfle i ddarganfod mwy am y rhaglenni Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Bydd myfyrwyr ar y rhaglenni Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol yn astudio mewn maes pwnc y mae Glyndwr wedi cael graddio'n gyntaf yn y DU am foddhad myfyrwyr ac yn gyntaf yng Nghymru am foddhad gyda'r addysgu.*

Cael gwybod mwy am BA (Anrh) Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol.

 

*1af yn y DU am foddhad mewn cyrsiau sy'n gysylltiedig â Chymdeithaseg (gan gynnwys troseddeg a chyfiawnder troseddeg) a 1af yng Nghymru ar gyfer boddhad addysgu mewn cwrs sy'n gysylltiedig â Chymdeithaseg (gan gynnwys troseddeg a chyfiawnder troseddol) (Dadansoddiad PGW o ddata 2018 ACF sydd heb ei gyhoeddi)

Top