GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Seremonïau Graddio cyntaf 2018 yn cael eu cynnal ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam

Ian Rush

Mae cannoedd o fyfyrwyr o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi graddio heddiw yn niwrnod cyntaf seremonïau 2018 yn y sefydliad.

Gwnaeth y myfyrwyr, o Addysg, y Dyniaethau, Gwyddor Chwaraeon, Busnes, Bioleg Anifeiliaid a Phlanhigion a Seicoleg ennill eu cymwysterau yn y ddwy seremoni gyntaf o blith pum seremoni yr wythnos hon.

Cafodd cymrodoriaethau eu dyfarnu i Stifyn Parri am wasanaethau o ran y celfyddydau perfformio, Hywel Wyn Edwards am wasanaethau tuag at y Gymraeg a’i diwylliant ac Ian Rush MBE am wasanaethau tuag at bêl-droed yn seremonïau heddiw.

Dywedodd Stifyn: “Heddiw yw diwrnod mwyaf swrrealaidd fy mywyd a’r agosaf y byddaf i’n dod at fod yn academydd! I bawb sy’n graddio heddiw, efallai mai hyn fydd diwedd eich astudiaethau ond mae’n ddechrau o ran gwneud eich hun yn hapus ac i fod y fersiwn orau bosibl ohonoch chi ei hun – ewch i weld beth sy’n eich gwneud chi’n hapus.”

Dywedodd Hywel “Anrhydedd annisgwyl yw hon ac rydw i’n canmol pob un ohonoch chi wrth i chi gychwyn ar eich taith mewn bywyd.”

A dywedodd Ian wrth y rheiny a oedd yn graddio ar y diwrnod: “Dylech chi fod â breuddwyd, credu yn y freuddwyd honno – ac waeth beth fydd pobl yn ei ddweud, credu bod modd ei gwiredddu.”

Dywedodd Maria Hinfelaar, Is-ganghellor Prifysgol Glyndŵr Wrecsam: “Mae pawb sy’n graddio eleni’n rhan o garreg filltir hanesyddol i ni gan y byddwn ni’n dathlu ein degfed penblwydd ers ennill statws prifysgol. Mae hynny’n gwneud carfan graddio 2018 yn flwyddyn arbennig ac mae’n bleser gen i allu ysgwyd llaw pawb a’u llongyfarch.

“Mae ennill gradd prifysgol yn un o’r cyflawniadau personol uchaf; prawf stamina, ymrwymiad, manwl-gywirdeb a gallu deallusol.

“Nid yw ennill gradd yn hawdd – dim felly y dylai hi fod. Mae’n cymryd ymroddiad ac ymdrech ond mae’n werthfawr gan fod cymhwyster, yn annhebyg i lawer o bethau eraill, yn cadw ei werth trwy gydol eich bywyd.”

 

Cymrodorion Er Anrhydedd

 

Ian Rush MBE

 

Ian Rush

Cafodd Ian Rush MBE, ei eni yn Llanelwy, Gogledd Cymru. Mae’n un o’r sgorwyr goliau amlycaf yn hanes pêl-droed ac yn cael ei ystyried yn chwaraewr gorau un Liverpool FC. Ar lefel genedlaethol, gwnaeth Ian ymddangos 73 gwaith dros Gymru, gan sgorio 28 o goliau dros ei wlad ac yn dal y record am ‘y sgoriwr goliau gorau erioed’ tan Fawrth 2018.

Yn achos ei Liverpool FC annwyl, mae cyfrif goliau Ian hyd yn oed yn fwy syfrdanol. Mae ei 346 o goliau mewn 660 o ymddangosiadau yn record hirsefydledig yn Anfield sy’n dal i fod heb ei guro.

Hyd yn oed fel unigolyn yn ei arddegau, roedd Ian yn torri recordiau. Roedd y £300,000 a dalodd Lerpwl i fynd ag ef o Chester City ym 1980 yn record trosglwyddo Prydeinig am unigolyn yn ei arddegau.

Er ei fod wedi ymddeol ers bron i 20 mlynedd, mae Ian yn dal i fod â’r record am goliau am bum Rownd Derfynol Cwpan yr FA a 25 o ornestau Glannau Mersi.

Mae hefyd wedi chwarae dros Juvenus, Leeds United, Newcastle United, Sheffield United, Wrecsam a Sydney Olympic mewn gyrfa sydd wedi ymestyn dros bedwar degawd; ac ef oedd y chwaraewr cyntaf o Brydain i ennill Esgid Aur Ewrop, ar ôl ei dymor syfrdanol gyda 47 o goliau ym 1983-84.

Fodd bynnag, yn ei rolau fel Llysgennad Tîm Cenedlaethol FAW a Chyfarwyddwr Perfformiad Elitaidd Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru, mae Ian yn parhau i fod ag effaith arwyddocaol a dylanwadol ar bêl-droed ar lawr gwlad yng Nghymru, gan hyfforddi ac ysbrydoli chwaraewyr ifanc fel Ben Woodburn, Harry Wilson ac Aaron Ramsey.

Mae hefyd yn gyfrifol am ddatblygu pêl-droedwyr ifanc ymhellach fel llysgennad Academi Ryngwladol Liverpool FC.

Mae Ian yn cael ei anrhydeddu am ei wasanaethau i bêl-droed.

 

Hywel Wyn Edwards

Hywel Wyn Edwards

Cafodd Hywel ei a’i eni a’i fagu yn ardal Aberystwyth. Ar ôl mynd i ysgol gynradd leol Rhydypennau ac yna Ysgol Ramadeg Ardwyn, treuliodd tair blynedd yn y coleg ym  Mangor. Ym 1968, cafodd ei benodi’n athro yn Ysgol Glanrafon yn Yr Wyddgrug, un o’r ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg cyntaf un yng Nghymru. Wrth i nifer y plant gynyddu o ryw 100 i dros 440, gwnaeth ei statws yn yr ysgol newid ac erbyn 1993, pan adawodd y gwasanaeth addysg, roedd yn Ddirprwy Bennaeth.

Cafodd ei benodi'n Drefnydd Gogledd Cymru Eisteddfod Genedlaethol Cymru ond mewn dim o dro, roedd hefyd yn gyfrifol am Eisteddfod De Cymru, swydd a ymddeolodd ohoni ddiwedd 2013. Fodd bynnag, mae’n dal i wirfoddoli yn yr Eisteddfod Genedlaethol ar ôl cael ei ethol yn Swyddog Celtaidd Gorsedd y Beirdd Ynys Prydain. Mae hefyd yn cynorthwyo yn rheolaidd yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd a’r ŵyl Gerdd Dant.

Mae’n hoff o deithio a’i uchelgais ar adeg ymddeol oedd y byddai’n ceisio teithio i rywle gwahanol bob mis sy’n golygu na fydd gartref ryw lawer ym mhentref Sychdyn ger Yr Wyddgrug. Mae’r Gymraeg, ei diwylliant ac addysg yn bwysig iawn iddo ac mae’n credu’n gryf mewn mynd yr ail filltir er mwyn sicrhau llwyddiant ym mhopeth, gwneud hynny’n drylwyr, yn ddiwyd a chan ddangos parch tuag at eraill. Trwy dorchi llewys ac arwain trwy esiampl, bydd eraill yn barod i ddilyn a chynorthwyo.

Mae Hywel yn cael ei anrhydeddu am ei wasanaethau i’r Gymraeg a’i diwylliant.

Stifyn Parri

Stifyn Parri

Wedi’i eni a’i fagu ym mhentref lleol Rhosllannerchrugog, mae gan yr entrepreneur, yr actor a'r diddanwr, Stifyn Parri dros 35 mlynedd o brofiad yn y diwydiannau creadigol.

Mae’n gweithio fel cynhyrchydd creadigol, cyflwynydd, ymgynghorydd a mentor, trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. Sefydlodd MR PRODUCER yn 2001 ac mae wedi cynhyrchu rhai o ddigwyddiadau byw amlycaf Cymru fel Penwythnos Agoriadol Canolfan Mileniwm Cymru ar gyfer BBC Cymru, Cyngerdd Agoriadol Cwpan Ryder ‘Croeso i Gymru’ yn Stadiwm y Mileniwm ar gyfer SKY 1 a Sky Arts; a gala nodi 50 mlynedd ers Trychineb Aberfan yng Nghanolfan Mileniwm Cymru gyda Michael Sheen, Bryn Terfel a Siân Phillips.

Fel actor, mae wedi serennu fel Marius yn Les Miserables yn West End yn Llundain yn ogystal ag mewn rolau teledu nodedig, fel Christoper Duncan yn Brookside ar Channel 4.

Roedd enw Stifyn yn y papurau ac ar The 9 o’Clock News pan oedd ei gymeriad ar Brookside, Christoper Duncan, yn rhan o’r gusan hoyw gyntaf i gael ei darlledu ar deledu Prydeinig. Mae ei waith a chefnogaeth y gymuned LGBT wedi sicrhau lle iddo ar y rhestr binc fel un o’r bobl LGBT fwyaf dylanwadol yng Nghymru.

Mae hefyd yn gyflwynydd sioe ornest ac yn gyflwynydd sioe siarad; ac yn Feistr Seremonïau ar gyfer digwyddiadau corfforaethol, cyngherddau a chynadleddau.

Mae Stifyn hefyd yn rhoi seminarau, gweithdai a sesiynau preifat er mwyn datblygu hyder mewn perfformiad a thechneg cyfweliadau/clyweliadau i bobl o bob oed a gallu. Mae’n fentor ac yn ddelfryd ymddwyn i entrepreneuriaid ifanc, yn ymgynghorydd creadigol ar gyfer cwmnïau teledu amrywiol ac yn rheolwr cyswllt ag enwogion.

Mae wrthi’n mynd â'i sioe Un Dyn ar daith, yn perfformio gyda’r cwmni theatr Neotopia i gynhyrchu Tuck ac mae hefyd yn feirniad ac yn fentor sy’n chwilio am gynrychiolydd o Gymru i gymryd rhan yn Junior Eurovision 2019 ym Melarws.

Mae Stiffyn yn cael ei anrhydeddu am ei wasanaethau i’r celfyddydau perfformio.

Top