GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

27/03/2020


Iechyd a lles ein myfyrwyr a'n staff yw ein prif flaenoriaeth. Wrth i bandemig COVID-19 barhau i symud yn gyflym, rydym wedi cymryd camau yn unol â Chyngor y Llywodraeth i ddiogelu cymuned y brifysgol. Felly, o Fawrth 23 Mae ein campysau bellach ar gau.


Mae llety myfyrwyr yn parhau i fod ar agor a bydd staff diogelwch yn parhau i ddarparu goruchwyliaeth ar y safle. Byddwch yn dal i allu cyrchu gwasanaethau myfyrwyr a chyfleusterau llyfrgell ar-lein.


Fel y gwyddoch, rydym wedi rhoi mesurau ar waith i'ch helpu i ddatblygu a chwblhau eich astudiaethau – rydym bellach yn darparu gweithgareddau addysgu a dysgu drwy lwyfannau ar-lein a bydd arweinydd eich rhaglen wedi rhoi manylion pellach i chi.


Mae asesiadau eraill wrthi'n cael eu datblygu a bydd mwy o wybodaeth ar gael maes o law. Mae hwn yn gyfnod digynsail i bob un ohonom ac roeddwn am fanteisio ar y cyfle hwn i ddweud pa mor anhygoel o falch ydw i o'r gymuned gefnogol yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.


Hoffwn ddiolch yn bersonol i staff a myfyrwyr am weithio gyda'i gilydd er lles y cyffredin mewn amgylchiadau heriol iawn. Dylech fod yn dawel eich meddwl y byddwn yn parhau i roi cymorth i chi fel y gallwch gwblhau eich astudiaethau'n briodol ac rydym yn edrych ymlaen at ailagor ein campysau maes o law.
 
Maria Hinfelaar
Is - ganghellor


23/03/2020

Iechyd a lles ein myfyrwyr a'n staff yw ein prif flaenoriaeth ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.


Wrth i bandemig COVID-19 barhau i symud yn gyflym, rydym wedi cymryd camau yn unol â Chyngor y Llywodraeth i ddiogelu cymuned y brifysgol. Felly, byddwn yn cau ein campysau o 12 hanner dydd heddiw (dydd Llun 23 Mawrth 2020).


Mae pob digwyddiad yn cael ei ganslo ac nid oes mynediad i'r cyhoedd i'n campysau. Yr unig eithriad i hyn fydd ar gais y GIG.


Mae ein meithrinfa yn parhau i fod yn agored i ofalu am blant gweithwyr allweddol.


Rydym yn ddiolchgar i'n staff a'n myfyrwyr am eu cydweithrediad a'u cefnogaeth yn ystod y cyfnod heriol iawn hwn.


18/03/2020

Yn dilyn y newyddion diweddar, mae Maria Hinfelaar, Is-Ganghellor Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, wedi rhoi'r datganiad canlynol: "Oherwydd y sefyllfa coronafeirws (Covid-19), sydd yn newid yn gyflym, ac yn unol â nifer o brifysgolion eraill, rydym wedi penderfynu gohirio darlithoedd wyneb yn wyneb ar unwaith, ac o 23 Mawrth bydd cyrsiau a gwasanaethau i fyfyrwyr yn parhau i gael eu darparu drwy ddulliau amgen, gan gynnwys ar-lein, gan alluogi myfyrwyr i barhau â'u hastudiaethau o bell a lleihau'r cyswllt â'r grŵp wyneb yn wyneb.

"Yn unol â chyngor gan y Llywodraeth ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, mae'r brifysgol a phob un o'i champysau yn aros ar agor fel arfer ar hyn o bryd. Byddwn yn parhau i adolygu'r trefniadau wrth i'r sefyllfa ddatblygu – ein blaenoriaeth yw iechyd a lles staff, myfyrwyr ac ymwelwyr â'r brifysgol.

 

"Mae'r brifysgol yn dilyn holl gyngor a chyfarwyddyd Iechyd Cyhoeddus Cymru ac yn cyfathrebu'n rheolaidd gyda'n staff a'n myfyrwyr. Byddwn yn parhau i gymryd cyfarwyddyd ganddynt ym mhob agwedd ar y sefyllfa hon. "

"Mae tîm gweithredol y brifysgol yn cyfarfod yn rheolaidd i adolygu'r sefyllfa gyfnewidiol hon a bydd yn parhau i adolygu'r trefniadau a roddwyd ar waith. 

Mae'r rhan fwyaf o ddigwyddiadau ar gampws wedi'u canslo ond efallai y bydd angen i unigolion penodol ymweld â'r campws yn achlysurol.

Os ydych yn fyfyriwr yn y brifysgol, gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ymweld â phorth y myfyrwyr, bydd diweddariadau staff ar gael ar WGUYou.

 

 

 

Top