GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

3/7/2020

 

Rydym wrthi ar hyn o bryd yn cwblhau ein cynlluniau i gadw’r campws yn ddiogel rhag Covid 19 campws diogel yn barod i groesawu myfyrwyr newydd ym mis Medi ac yn dychwelyd myfyrwyr o fis Hydref.

Mae ein canllawiau ar gyfer bod ar gampws fel a ganlyn:

· Dylech olchi eich dwylo'n drylwyr pan fyddwch yn cyrraedd y campws, gan ddefnyddio'r cyfleusterau golchi dwylo neu'r glanwyr dwylo a ddarperir- mae gorsafoedd diheintio dwylo wedi'u gosod ar fannau mynediad mewn adeiladau ac fe'ch anogir i ddefnyddio'r rhain yn rheolaidd

· Mae arwyddion o amgylch adeiladau'r campws i ddangos ymbellhau cymdeithasol, systemau un ffordd a mynedfeydd ac allanfeydd a ganiateir. Sicrhewch eich bod yn dilyn y cyfarwyddiadau arwyddion ac yn cadw at bellhau cymdeithasol bob amser

· Mae gan fannau cymunol, mannau swyddfa a mannau addysgu ganllawiau clir a gweladwy ar ddodrefn a gweithfannau y gellir eu defnyddo ac nad oes modd eu hailddefnyddio. Defnyddiwch y mannau dynodedig yn unig

· Bydd gan ardaloedd fel derbynfa, allfeydd arlwyo a'r llyfrgell systemau ciwio a sgriniau ymbellhau cymdeithasol yn eu lle i ddiogelu staff

· Bydd mwy o drefn lanhau yn canolbwyntio ar ardaloedd cyswllt uchel a phwyntiau cyffwrdd. Bydd pecynnau glanhau sy'n cynnwys chwistrell wrthfacterol, tyweli papur, bagiau a gel alcohol ar gyfer y dwylo yn cael eu darparu ym mhob man addysgu a swyddfeydd i staff a myfyrwyr eu defnyddio

· PEIDIWCH â dod ar y campws os oes gennych unrhyw rai o'r symptomau canlynol:

 

• Tymheredd uchel
• Peswch newydd, parhaus
• Colli blas neu arogl

Os oes gennych unrhyw un o'r symptomau hyn, mae'n rhaid i chi hunan-ynysu a gwneud cais am brawf Coronavirus drwy wefan gov.cymru.

 

O fis Medi ymlaen, byddwn yn cyflwyno ein Fframwaith Dysgu Gweithredol (ALF), a fydd yn cefnogi dysgu hyblyg sy'n gwneud y defnydd gorau o leoedd ar gampws ynghyd â chyfleoedd dysgu a alluogir yn ddigidol, y bwriedir mynd iddynt unrhyw bryd, unrhyw le fel y bo'n briodol.

 

Bydd addysgu ar gyfer pob myfyriwr yn semester un yn gymysgedd o addysgu ar-lein ac wyneb yn wyneb. Bydd eich tiwtor personol mewn cysylltiad i gadarnhau sut olwg fydd ar hyn i chi.

 

Gallwch hefyd gysylltu â: studentadministration@glyndwr.ac.uk gydag unrhyw gwestiynau neu os oes gennych gwestiwn yn ymwneud â llety myfyrwyr: accommodation@glyndwr.ac.uk.


 

28/05/2020

 

Wrth i ni ddechrau dod allan o sefyllfa Covid 19, rydym yn edrych ymlaen at groesawu myfyrwyr a staff newydd a dychwelyd i'n campysau prifysgol yn y flwyddyn academaidd newydd.

 

Bydd newidiadau i'r ffordd rydym yn defnyddio ein hystafelloedd dosbarth, theatrau darlithio, ein labordai, ein stiwdios a'n gofodau clinigol, ein llyfrgell, ein mannau dysgu agored a'n mannau arlwyo, ond drwy weithio gyda chanllawiau diweddaraf y Llywodraeth, byddwn yn sicrhau dysgu ac amgylcheddau gwaith diogel ac iach i bawb.

 

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi'i seilio ar ei gwerthoedd o fod yn hygyrch, yn hyblyg, yn arloesol ac yn uchelgeisiol a datblygiad cyffrous o fis Medi ymlaen fydd lansiad ein Fframwaith Dysgu Gweithredol Newydd (ALF).

 

Bydd ALF yn cefnogi dysgu hyblyg sy'n gwneud y defnydd gorau o leoedd ar gampws ynghyd â chyfleoedd dysgu a alluogir yn ddigidol sydd wedi'u cynllunio i'w cyrchu unrhyw bryd, unrhyw le fel y bo'n briodol. Er y gall pethau fod yn wahanol, ac mae'n rhaid i ni ail-ddychmygu sut rydym yn astudio a sut rydym yn gweithio - mae ein gwerthoedd a'n hymrwymiad i'n cymuned brifysgol, ein rhanbarth a thu hwnt yn dal i sefyll.

 

Wrth i ni fwrw ymlaen â'n cynlluniau, byddwn yn cael diweddariadau rheolaidd drwy gydol yr haf. Mae gwaith eisoes wedi dechrau i sicrhau bod y brifysgol yn barod yn ofalus i agor ei champysau yn ddiogel ac yn gyfrifol, ond mae mwy i'w wneud, felly daliwch ati.

 

Yn y cyfamser rydym yn gweithio i sicrhau, wrth i ni edrych ymlaen at y flwyddyn academaidd newydd, bod pawb yn teimlo bod croeso iddynt, yn derbyn gofal ac yn rhan o'r hyn y mae Wrecsam Glyndŵr yn ei wneud orau - sef bod yn gymuned gefnogol. Mae iechyd, diogelwch a lles ein myfyrwyr a'n staff yn flaenllaw yn ein cynlluniau ac yn sicrhau ein bod yn parhau i ddarparu profiad dysgu o ansawdd uchel i bawb.

 

Top