GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

Cymorth Tymor yr Haf

Wrth i ni nesáu at dymor yr haf, rydym am sicrhau eich bod yn ymwybodol o gyfleusterau ac adnoddau'r brifysgol a fydd ar gael dros y cyfnod hwn. Rydym wedi ystyried eich anghenion dysgu personol ynghyd â chyngor Llywodraeth Cymru, a llacio'r cyfyngiadau symud i gynnig cymorth haf diogel a hygyrch i'n myfyrwyr.

Er bod cyfyngiadau'n dechrau llacio, bydd ein campws yn parhau i fod yn ddiogel rhag COVID a byddwn yn parhau i weithredu mesurau diogelwch i ddiogelu ein staff a'n myfyrwyr. Rydym hefyd am ddiolch i chi am eich rhan i helpu i gadw ein campws yn ddiogel a gofyn i chi barhau i wneud hynny wrth i ni symud i dymor yr haf.

Rydym yn dal i annog pob myfyrwyr ac aelod staff sy'n byw, gweithio neu astudio ar y campws i gael prawf rheolaidd a gallwch wneud hyn drwy eich canolfan brofi gymunedol leol. Yma yn Wrecsam, mae'r cyfleuster Profi Cymunedol Lleol wedi'i leoli yng nghanol y dref yn y Neuadd Goffa.

I gael rhagor o wybodaeth am sut i archebu prawf a dod o hyd i ganolfan brofi ger eich bron, ewch i: https://bipbc.gig.cymru/covid-19/trefnwch-brawf-covid-19/

Fel arall, gall y rhai yn Lloegr archebu prawf llif ochrol ar-lein drwy ymweld â: https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych am gael rhagor o wybodaeth am ein cymorth haf, gallwch ddod o hyd i'n holl Gwestiynau Cyffredin yma.

Canllawiau campws

Mae Prifysgol Glyndwr Wrecsam wedi ymrwymo i ddarparu'r profiad myfyrwyr gorau posibl a sicrhau bod ansawdd yr addysgu yn parhau'n uchel. Rydym yn canolbwyntio ar gadw pawb yn ddiogel tra'n darparu gwasanaeth a chyfleoedd ardderchog i'n myfyrwyr.  

 • Dylech olchi eich dwylo'n drylwyr pan fyddwch yn cyrraedd y campws, gan ddefnyddio'r cyfleusterau golchi dwylo neu'r glanwyr dwylo a ddarperir- mae gorsafoedd diheintio dwylo wedi'u gosod ar fannau mynediad mewn adeiladau ac fe'ch anogir i ddefnyddio'r rhain yn rheolaidd.
 • Mae arwyddion o amgylch adeiladau'r campws i ddangos ymbellhau cymdeithasol, systemau un ffordd a mynedfeydd ac allanfeydd a ganiateir. Sicrhewch eich bod yn dilyn y cyfarwyddiadau arwyddion ac yn cadw at bellhau cymdeithasol bob amser
 • Mae gan fannau cymunol, mannau swyddfa a mannau addysgu ganllawiau clir a gweladwy ar ddodrefn a gweithfannau y gellir eu defnyddo ac nad oes modd eu hailddefnyddio. Defnyddiwch y mannau dynodedig yn unig 
 • Bydd gan ardaloedd fel derbynfa, allfeydd arlwyo a'r llyfrgell systemau ciwio a sgriniau ymbellhau cymdeithasol yn eu lle i ddiogelu staff.
 • Bydd trefn glanhau gynyddol yn canolbwyntio ar ardaloedd cyswllt uchel a phwyntiau cyffwrdd. Bydd pecynnau glanhau sy'n cynnwys chwistrell wrthfacterol, tyweli papur, bagiau a gel alcohol ar gyfer y dwylo yn cael eu darparu ym mhob man addysgu a swyddfeydd i staff a myfyrwyr eu defnyddio.
 • Mae'n rhaid gwisgo gorchuddion wyneb gan bob aelod o'r gymuned pan fyddant mewn mannau a rennir dan do neu yn yr awyr agored lle nad yw ymbellhau cymdeithasol o leiaf 2 fetr yn ddichonadwy.
 • PEIDIWCH â dod ar y campws os oes gennych unrhyw rai o'r symptomau canlynol:
  • Tymheredd uchel 
  • Peswch newydd, parhaus
  • Colli blas neu arogl
 • Os oes gennych unrhyw un o'r symptomau hyn, mae'n rhaid i chi hunan-ynysu a gwneud cais am brawf Coronavirus drwy wefan gov.cymru.

 

Top