GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

Campws Diogel Rhag Coronafeirws

Ionawr 2021


Yn dilyn cyhoeddiadau diweddaraf y llywodraeth yng Nghymru a Lloegr, gallwn gadarnhau bod ein holl gampysau a chyfleusterau, gan gynnwys llety, yn aros ar agor ac yn gweithredu mewn ffordd sy'n ddiogel rhag Covid. Caniateir i chi deithio i'r campws at ddibenion addysgol neu ddychwelyd i'ch llety.


Mae prifysgolion yng Nghymru wedi cytuno ar ddechrau graddol i'r semester yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru – os ydych yn dychwelyd atom neu'n ymuno â ni y semester hwn, parhewch i ddilyn eich amserlen sydd ar gael yma. Bydd eich Arweinydd Rhaglen yn cyfleu unrhyw newidiadau i'ch amserlen i chi neu byddwch yn weladwy ar y system amserlenni.


Bydd cyfleusterau'r brifysgol, gan gynnwys y llyfrgell a'r holl wasanaethau myfyrwyr, yn parhau i fod ar gael ar-lein. Bydd Semester 2 yn debyg i semester 1 ar gyfer y rhan fwyaf o fyfyrwyr sydd â chymysgedd o ddysgu ar-lein ac ar gampws a alluogir yn ddigidol drwy ein Fframwaith Dysgu Gweithredol.


Sylwer mai dim ond ar wahân i'r brif fynedfa ar gampws Plas Coch yn Wrecsam y bydd ein hadeiladau ar gael i staff a myfyrwyr. Mae hyn er mwyn sicrhau bod nifer yr ymwelwyr ag adeiladau ar unrhyw un adeg yn cael eu rheoli ac nad ydynt yn uwch na'r lefelau capasiti uchaf. Dylai ymwelwyr â'n prif gampws yn Wrecsam adrodd i'r dderbynfa fel arfer. Os ydych yn ymweld â'n campws Regent Street neu Northop, gwnewch drefniadau gydag aelod o staff i gwrdd â chi ar adeg a lleoliad y cytunwyd arno.


Mae campysau Campws Plas Coch a Stryt y Rhaglaw yn Wrecsam ar gael rhwng 8.00yb a 6.00yh o ddydd Llun i ddydd Gwener. O ddydd Llun 18 Ionawr, bydd campws Llaneurgain ar gael rhwng 8.30yb a 4.30yp o ddydd Llun a dydd Iau. Bydd Neuadd Corbishley yn parhau i fod ar gael i breswylwyr - anfonwch unrhyw ymholiadau Northop at: Northophelpline@glyndwr.ac.uk.


Anogir pob myfyriwr i gael prawf llif ochrol am ddim ar ôl dychwelyd i'r campws. Mae'r rhain ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 5pm tan 15 Ionawr yng Nghanolfan Catrin Finch ar gampws Plas Coch. I gael rhagor o wybodaeth am brofion llif ochrol, cliciwch yma. Peidiwch â dod ar y campws os oes gennych unrhyw symptomau Covid-19 – dim ond ar gyfer pobl sy'n dangos dim symptomau Coronafeirws y mae'r profion llif ochrol. Cofiwch gadw at yr holl fesurau ymbellhau cymdeithasol pan fyddant ar y campws, gan gynnwys gwisgo mwgwd wyneb bob amser pan fyddant mewn mannau cyhoeddus dan do neu yn yr awyr agored.


Gallwch hefyd gysylltu â: studentadministration@glyndwr.ac.uk unrhyw gwestiynau neu os oes gennych gwestiwn yn ymwneud â llety myfyrwyr: accommodation@glyndwr.ac.uk.

Mae newidiadau eraill y byddwch yn eu gweld ar y campws yn cynnwys:

Y Llyfrgell

Mae gwasanaeth clic a chasglu newydd ar gael o'r ddesg holi ar lawr gwaelod Canolfan Edward Llwyd tan i'r llyfrgell agor eto ym mis Medi.

Newydd hefyd yw cyflwyno sgan ac anfon, sy'n galluogi myfyrwyr i ofyn am bennod llyfr ac yna caiff ei e-bostio neu trwy’r post. Bydd y ddau gwasanaeth newydd hyn yn parhau yn eu lle yn y dyfodol.

Mae systemau unffordd ar waith yn y Llyfrgell a bydd y cyfrifiaduron a'r gweithfannau ar gael ar sail gellir ei archebu yn unig. Bydd dodrefn wedi'u marcio'n glir i nodi lle y gellir ei ddefnyddio. Bydd taliad digyswllt yn cael ei annog. Bydd llyfrau a ddychwelir yn cael eu rhoi mewn cwarantin cyn iddynt fod ar gael eto i'w benthyca.

O fis Medi ymlaen, bydd y llyfrgell yn agor gydag oriau sy'n cynyddu'n raddol. Mae glanhawyr dwylo ar gael yn y llyfrgelloedd ac anogir defnyddio'r rhain cyn ac ar ôl defnyddio'r llyfrgell.

Sgiliau dysgu – Sgiliau Academaidd, Dysgu Digidol a Adnoddau Dysgu

Bydd y tîm sgiliau dysgu yn parhau i ddarparu cymorth o un i un i fyfyrwyr drwy amrywiaeth o fformatau gan gynnwys e-bost a thimau. I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch Sgiliau Dysgu.

Mannau Dysgu Cymdeithasol

Mae gan yr holl fannau dysgu cymdeithasol, megis Yr Astudfa a'r Oriel, ddodrefn amlwg i nodi lle y gellir ei ddefnyddio. Bydd y mannau hyn yn parhau'n agored i'w defnyddio drwy gydol y dydd (8.30yb – 5.30yp o ddydd Llun i ddydd Gwener) er mwyn galluogi myfyrwyr i astudio neu gymdeithasu mewn ardal sydd â phellter cymdeithasol.

Y Ganolfan Chwaraeon

Rydym yn gweithio yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru i ddarparu cyfleusterau chwaraeon ac ymarfer corff at ddibenion hamdden. Nid oes chwaraeon cystadleuol ar gael yn y tymor byr, ond bydd y ganolfan chwaraeon ar gael ar gyfer chwaraeon rasio y gellir eu cynnal yn ddiogel. Wrth i'r Semester cyntaf fynd rhagddo, gobeithiwn weld y mesurau sy'n gysylltiedig â chadw pellter cymdeithasol yn cael eu llacio, a fydd yn caniatáu cynnig amrywiaeth ehangach o chwaraeon.

Mae'r gampfa wedi ei hailgyflunio i fodloni gofynion o ran ymbellhau cymdeithasol a gofynion hylendid a bydd ar gael i'w defnyddio gan fyfyrwyr o fis Medi.

Labordai Cyfrifiadurol, Gweithdai a Mannau Clinigol

Bydd y cynhwysedd ar gyfer pob ystafell yn cael ei leihau er mwyn gallu cadw pellter cymdeithasol. Bydd cadeiriau/gweithfannau yn cael eu nodi fel rhai 'ar gael' a 'ddim ar gael’ ac yn anabl er mwyn sicrhau y glynir wrth y rheol ymbellhau gymdeithasol.

Bydd amserlennu defnydd rheolaidd o labordai cyfrifiadurol yn sicrhau na ragorir ar y capasiti a bydd system archebu yn cael ei chyflwyno ar gyfer labordai cyfrifiadurol mynediad agored i sicrhau nad yw'r defnydd yn fwy na'r capasiti.

Bydd deunyddiau glanhau ar gael ym mhob ystafell ar gyfer glanhau cyfarpar ar ôl pob defnydd.

Ystafelloedd Dosbarth a Darlithfeydd

Unwaith eto, bydd yr amserlennu'n neilltuo ystafelloedd dosbarth ar gyfer darparu wyneb yn wyneb a bydd yr ystafelloedd yn cael eu glanhau'n rheolaidd ar ôl i bob carfan adael, a bydd deunyddiau glanhau, gan gynnwys chwistrell wrthfacteria a thyweli papur yn cael eu darparu ar gyfer pob ystafell.

Bydd y cynhwysedd ar gyfer pob ystafell ddosbarth, yn seiliedig ar ganllawiau ymbellhau cymdeithasol, i'w weld yn glir y tu allan i bob ystafell. Bydd amserlennu'n trefnu bwlch amser rhwng sesiynau er mwyn sicrhau nad oes angen ciwio i fynd i mewn i ystafell ddosbarth.

Bydd unrhyw ystafelloedd nad ydynt wedi'u hamserlennu i'w defnyddio yn cael eu cloi.

Arlwyo

Byddwn yn cynnig gwasanaeth arlwyo mewn llai o allfeydd ynghyd â chyfleusterau gwerthu newydd digyswllt i ategu'r cynnig.

Bydd ardaloedd wedi'u sgrinio a systemau un ffordd ar waith yn ein mannau arlwyo. Bydd bwyd a diod yn cael eu rhagbecynnu a bydd offer tafladwy ar gael. Bydd pob allfa yn dernyn daliadau digyswllt yn unig.

Bywyd myfyrwyr a champws

Bydd y ddesg wybodaeth i fyfyrwyr ar agor ar gyfer ymholiadau wyneb yn wyneb, fodd bynnag bydd pob gwasanaeth arall ar gyfer myfyrwyr a'r campws yn parhau i gael ei ddarparu ar-lein am y tro. Mae'r gwasanaethau hyn yn cynnwys:

 

-       Iechyd a Lles

-       Cynhwysiad

-       Cwnsela

-       Cyllid a Chyngor am Arian

-       Caplaniaeth

-       Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

 

Rydym yn lansio meddalwedd newydd a fydd y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer pob gwasanaeth i'w gwneud yn haws i fyfyrwyr gael y cymorth cywir yn gyflym.

Bydd myfyrwyr yn llenwi ffurflen naill ai ar-lein neu ar y ddesg gymorth ac yna bydd y gwasanaeth perthnasol yn cysylltu â hwy naill ai drwy e-bost, ffôn neu dimau. Gall y staff hefyd lenwi'r ffurflen ar ran y myfyrwyr.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Bydd gweithwyr gyrfaoedd proffesiynol yn parhau i fod ar gael i fyfyrwyr ar-lein bydd y gwasanaeth yn addasu i nifer y bobl sy'n cael eu rhoi ar gampws.

Gan ddefnyddio enw defnyddiwr a chyfrinair WGU, gall myfyrwyr fewngofnodi i WGUconnect i gymryd camau i ddatblygu eich gyrfa, gan gynnwys:

-       Trefnu apwyntiad cyfarwyddyd gyrfaoedd gydag un o'n Cynghorwyr Gyrfaoedd â chymwysterau proffesiynol neu swyddog GO Wales

-       Ymgysylltu â'n gweithgareddau a'n digwyddiadau

-       Chwilio am gyfleoedd gwaith (amser llawn, lefel gradd a rhan-amser)

-       Cael mynediad at ein Gwasanaeth Adolygu CVs a Cheisiadau

-       Paratoi ar gyfer cyfweliad a chymorth asesu

-       Paratoi ar gyfer cyfweliadau a chymorth asesu

 

Mae pob gwasanaeth yn cael ei ddarparu ar hyn o bryd i fyfyrwyr a graddedigion ar draws ystod o wahanol ddulliau hygyrch, gan gynnwys Microsoft Teamd, Zoom, e-bost, ffôn (lle bo'n briodol). Bydd Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yn defnyddio'r feddalwedd cyswllt cyntaf ar gyfer myfyrwyr a champws, ar ôl iddi gael ei lansio.

Y fewnrwyd cymorth i fyfyrwyr yw'r 'siop un stop' ar gyfer help, gwybodaeth a chymorth tra'n astudio gyda ni. Datblygu gyrfa mae adnoddau dysgu, sy'n gysylltiedig â phynciau cyflogadwyedd poblogaidd, wedi'u datblygu'n fewnol ac maent ar gael yma, pryd bynnag y bydd eu hangen. https://students.glyndwr.ac.uk/cy/home/gyrfaoedd-a-chyflogadwyedd/gan gynnwys cyfres o ganllawiau "Opsiynau Gyda" ar gyfer y meysydd pwnc a addysgir yn PGW.

Drwy bob un o'r rhaglenni astudio, mae'r modiwlau yn cyd-fynd â Fframwaith Graddedigion Wrecsam. Mae'r fframwaith wedi'i gynllunio i helpu myfyrwyr i gyfleu'n effeithiol yr agweddau, y priodoleddau a'r setiau sgiliau a ddatblygir yn y brifysgol. Dylai myfyrwyr ymgyfarwyddo â'r 15 elfen https://students.glyndwr.ac.uk/cy/home/glyndwr-graduate/ wrth iddynt ddod yn gymwys i gyflawni eu dyheadau gyrfaol a'u potensial proffesiynol.

Bob blwyddyn rydym yn dylunio ac yn cynhyrchu digwyddiadau gyrfaoedd a chyflogadwyedd, ni fydd y flwyddyn hon yn wahanol. Bydd ffair yrfaoedd yn cael ei chynnal ym mhob Semester a chyfleoedd i fod yn rhan o raglenni datblygiad personol fel ein rhaglen Gwnewch i’r Haf Weithio i Chi, sydd wedi ennill gwobrau.  https://students.glyndwr.ac.uk/home-2/careers-centre/make-summer-work-for-you/ 

Mae prosiect GO Wales yn helpu myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau cyflogadwyedd, magu hyder a chreu rhwydweithiau a chysylltiadau o fewn meysydd o ddiddordeb gyrfa, gan gynyddu'r siawns o gael gwaith ar lefel graddedigion ar ôl gadael Glyndwr. Gan weithio un i un gydag ymgynghorydd, rydym yn archwilio'r opsiynau gorau ar gyfer cyfleoedd profiad gwaith o fewn eich maes diddordeb ac astudio. https://students.glyndwr.ac.uk/home-2/careerscentre/employability/employability-go-wales/ 

Cymorth TG

Bydd TG yn parhau i ddarparu cymorth o bell ar sail apwyntiadau. Os na ellir datrys problemau o bell, gellir gwneud apwyntiad ar gampws a fydd yn ddi-gyswllt.

Mae clinigau ‘dewch â'ch dyfais eich hun’ wedi cael eu disodli gan gyfarfodydd timau, a fydd yn parhau a bydd oriau agor labordy cyfrifiadurol yn gostwng am y tymor cyntaf ac yn cau am 6yh

Llety

Gellir dod o hyd i ddiheintyddion llaw yn y mynedfeydd i'r holl flociau llety, Swyddfa, lifftiau a golchfa. Mae pob fflat ym Mhlas Coch yn cartrefu 6-8 o drigolion ac fe'i dosberthir fel cartref ac yn Llaneurgain dosberthir yr adeilad cyfan yn un aelwyd.

Bydd y penwythnos croeso yn cael ei ymestyn i sicrhau bod gofynion ymbellhau cymdeithasol yn gallu digwydd gydag un awr a hanner yn cael eu rhoi a therfyn o un person ychwanegol fesul myfyriwr sy'n mynd gyda chi yn ystod y slot hwn. Bydd myfyrwyr ail a thrydedd flwyddyn yn dychwelyd wythnos ar ôl i fyfyrwyr newydd gyrraedd i gynorthwyo gyda gofynion ymbellhau cymdeithasol.

Bydd gofyn i fyfyrwyr rhyngwladol roi cwarantin ar eu fflat am bythefnos.

Amserlenni

Rydym yn bwriadu cyhoeddi'r amserlenni erbyn mis Medi 1 ac rydym wedi penderfynu cyhoeddi'r amserlen Semester gyntaf yn unig. Byddwn yn rhoi gwybod i fyfyrwyr unwaith y bydd yr amserlen ar gyfer semester dau yn barod.

Dylech gyrchu eich amserlen drwy borth MyUni. Peidiwch ag argraffu copïau caled o'r amserlen hon. Gall newid o bryd i'w gilydd felly dim ond ar-lein y dylid cael mynediad.

Bydd eich sesiynau yn yr amserlen yn nodi'n glir a ydynt i'w cynnal ar y campws, neu ar-lein. Byddwn yn defnyddio amrywiol ffyrdd o gyflwyno sesiynau ar-lein, bydd arweinydd eich rhaglen yn eich hysbysu'n llawn am sut y caiff y sesiynau hyn eu darparu.

Rydym yn annog pob myfyriwr i gymryd rhan lawn yn yr holl sesiynau wedi'u hamserlennu. Mae'n ofynnol i ni fonitro ymgysylltiad pob myfyriwr, ac mae ymgysylltu â phob sesiwn yn rhoi'r cyfle gorau i chi lwyddo ar eich rhaglen.

Undeb y Myfyrwyr

Bydd Undeb y Myfyrwyr ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, gyda’r bar yn gweithredu rhwng 11y.b a 6y.p. Bydd y bar a'r pizzeria yn cael eu rhedeg gyda diogelwch COVID-19 mewn golwg yn gyntaf. Mae tîm Undeb y Myfyrwyr wedi gweithio’n galed i wneud y gofod yn groesawgar ond yn ddiogel. Ar ôl cyrraedd, bydd myfyrwyr yn cael croeso cynnes gan aelod o'n tîm bar a fydd yn eu tywys trwy'r mesurau diogelwch sydd ar waith.

Bydd y siop ar agor o ddydd Llun i ddydd Iau, 10y.b - 4y.p. Gall myfyrwyr brynu amrywiaeth o hwdis WGSU, crysau-t, bagiau yn ogystal â hanfodion llonydd.

Mae gwasanaeth cyngor Undeb y Myfyrwyr yn parhau i fod yn gwbl weithredol trwy gydol y flwyddyn gydag apwyntiadau ffôn, y gellir eu harchebu trwy e-bost: advice@glyndwr.ac.uk

Ewch i wefan Undeb y Myfyrwyr i gael mwy o wybodaeth am wasanaethau: www.wrexhamglyndwrsu.org.uk

 

Meithrinfa Ysgolheigion Bychain

Mae Meithrinfa Ysgolheigion Bychain wedi'i lleoli ar gampws Plas Coch yn Wrecsam yng Nghanolfan y Plentyn, y Teulu a'r Gymdeithas. Mae'r feithrinfa ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 7.30yb a 6yh ac mae'n cynnig amrywiaeth o sesiynau yn dibynnu ar eich gofynion ar gyfer gofal plant. Mae ymarferwyr cyfeillgar, proffesiynol a chymwysedig iawn yn darparu amrywiaeth o brofiadau cyffrous a heriol i blant o chwe wythnos oed hyd at 12 oed mewn amgylchedd pwrpasol o ansawdd uchel.

Mae ailagor ar ôl y ‘lawrglo’ wedi arwain at rai newidiadau i'r ffordd y mae'r feithrinfa'n gweithredu er enghraifft, gweithredu gofynion ymbellhau cymdeithasol ymhlith oedolion, atgyfnerthu golchi dwylo'n rheolaidd a chynyddu'r gwaith o lanhau adnoddau drwy gydol y dydd i gynnwys defnyddio peiriant diheintio llwynogod. Mae pob cam wedi'i roi ar waith i leihau'r risg bosibl o Covid-19 i rieni, plant a staff. Gall myfyrwyr hefyd dderbyn cyllid i helpu gyda chostau gofal plant. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r feithrinfa ar 01978 314912 neu yn littlescholars@activechildcare.co.uk.

 

Canllawiau campws

Mae Prifysgol Glyndwr Wrecsam wedi ymrwymo i ddarparu'r profiad myfyrwyr gorau posibl a sicrhau bod ansawdd yr addysgu yn parhau'n uchel. Rydym yn canolbwyntio ar gadw pawb yn ddiogel tra'n darparu gwasanaeth a chyfleoedd ardderchog i'n myfyrwyr.  

 • Dylech olchi eich dwylo'n drylwyr pan fyddwch yn cyrraedd y campws, gan ddefnyddio'r cyfleusterau golchi dwylo neu'r glanwyr dwylo a ddarperir- mae gorsafoedd diheintio dwylo wedi'u gosod ar fannau mynediad mewn adeiladau ac fe'ch anogir i ddefnyddio'r rhain yn rheolaidd.
 • Mae arwyddion o amgylch adeiladau'r campws i ddangos ymbellhau cymdeithasol, systemau un ffordd a mynedfeydd ac allanfeydd a ganiateir. Sicrhewch eich bod yn dilyn y cyfarwyddiadau arwyddion ac yn cadw at bellhau cymdeithasol bob amser
 • Mae gan fannau cymunol, mannau swyddfa a mannau addysgu ganllawiau clir a gweladwy ar ddodrefn a gweithfannau y gellir eu defnyddo ac nad oes modd eu hailddefnyddio. Defnyddiwch y mannau dynodedig yn unig 
 • Bydd gan ardaloedd fel derbynfa, allfeydd arlwyo a'r llyfrgell systemau ciwio a sgriniau ymbellhau cymdeithasol yn eu lle i ddiogelu staff.
 • Bydd trefn glanhau gynyddol yn canolbwyntio ar ardaloedd cyswllt uchel a phwyntiau cyffwrdd. Bydd pecynnau glanhau sy'n cynnwys chwistrell wrthfacterol, tyweli papur, bagiau a gel alcohol ar gyfer y dwylo yn cael eu darparu ym mhob man addysgu a swyddfeydd i staff a myfyrwyr eu defnyddio.
 • Mae'n rhaid gwisgo gorchuddion wyneb gan bob aelod o'r gymuned pan fyddant mewn mannau a rennir dan do neu yn yr awyr agored lle nad yw ymbellhau cymdeithasol o leiaf 2 fetr yn ddichonadwy.
 • PEIDIWCH â dod ar y campws os oes gennych unrhyw rai o'r symptomau canlynol:
  • Tymheredd uchel 
  • Peswch newydd, parhaus
  • Colli blas neu arogl
 • Os oes gennych unrhyw un o'r symptomau hyn, mae'n rhaid i chi hunan-ynysu a gwneud cais am brawf Coronavirus drwy wefan gov.cymru.

 

 

 

Top