Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Myfyriwr o Fam yn ysgrifennu llyfr ar gydbwyso brifysgol â beichiogrwydd a rhianta

Medi 23, 2015

testun

Mae myfyriwr a ddaeth yn fam flwyddyn yn unig i mewn i’w hastudiaethau ar gyfer ei gradd ar fin rhyddhau llyfr yn seiliedig ar flog y mae hi wedi ysgrifennu am gydbwyso bywyd myfyriwr â beichiogrwydd a rhianta.

Syrthiodd Maddy Matthews, 21, yn feichiog ar ddechrau ei hail flwyddyn o'i chwrs Theatr, Teledu a Pherfformiad ym Mhrifysgol Glyndŵr yn Wrecsam.

Heb gael ei hatal gan y syniad o astudio tra'n magu ei merch, Celyn, llwyddodd i gydbwyso ei hastudiaethau gyda bywyd cartref ac fe gwblhaodd ei gradd yn yr haf.

Mae Maddy yn awr yn cymryd amser allan i ysgrifennu llyfr yn seiliedig ar ei phrofiadau yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, cyn dechrau ar gwrs TAR gyda'r nod o ddod yn athro drama.

Yn wreiddiol o'r Bermo ond bellach yn byw yn Wrecsam, meddai Maddy,: "Roedd ofn mawr arnaf  pan glywais yn gyntaf fy mod i am fod yn riant. Roeddwn i’n meddwl ei fod yn ddiwedd y daith i mi. Nid oeddwn yn credu mewn miliwn o flynyddoedd byddwn i'n gallu parhau â'r cwrs.

"Fe es i ddweud wrth fy darlithwyr roeddwn yn feichiog ac na allent wedi bod yn fwy gefnogol. Rhoddwyd nifer o opsiynau i mi ac fe es ar gyfer y trydydd un - parhau cyhyd ag y bo modd ac yn mynd ag ef un cam ar y tro.

"Diolch i’m darlithwyr a chefnogaeth cyson ac anogaeth y Brifysgol mi fydda i’n graddio ym mis Hydref gyda'r un dosbarth a ddechreuais."

Ychwanegodd: "Mae'r blog Cyflymder Lwmp yn rhywbeth y dechreuais i fy helpu drwy'r profiad a gobeithio bydd popeth dwi wedi dysgu am fod o gymorth i rywun arall sy’n wynebu sefyllfa debyg i un fi."

Er gwaethaf yr heriau, mae Maddy yn credu efallai mae hyd yn oed mwy o gymhelliant i rieni i astudio.

"Roeddwn i'n gwybod fy mod yn gwneud rhywbeth a fyddai o fudd Celyn yn y tymor hir a gwneud ei falch," meddai. "Fi jyst wedi i raeanu fy nannedd a bwrw ymlaen ag ef, rhwng fy hun ac mae fy partner i wneud y gorau y gallem gyda'r amser oedd gennym.

"Cynigiodd y Brifysgol estyniadau ac roeddwn yn gallu i weithio o amgylch fy holl ymrwymiadau. Mae gan Brifysgol Glyndŵr cymorth ardderchog i fyfyrwyr sy'n rhieni ifanc hefyd, drwy ei Chanolfan y Plentyn, y Teulu a'r Gymdeithas sy'n cynnwys meithrinfa. Dechreuodd Celyn yno pan oedd yn bum mis oed ac aros yno hyd ddiwedd y cwrs.

"Mae hi wedi dod o nerth i nerth ac yr oedd yn galonogol i mi y roedd hi yma ar y campws - mae'n gwneud byd o wahaniaeth i ni fel myfyrwyr.

"Rwy'n lwcus y ges i brofi blwyddyn o fywyd fyfyriwr 'normal' ym Mhrifysgol Glyndŵr ac roeddwn wrth fy modd. Mae pawb ar y campws yn gyfeillgar ac mae cymaint o bethau gwahanol i gymryd rhan ynddynt.

"Newidiodd fy mywyd ar ôl hynny, ond nid oedd yn fy rhwystro rhag cyflawni. Ni allaf ddiolch fy darlithwyr yn ddigon. Maent yn fy nghefnogi o ddyddiau cynnar iawn o’m beichiogrwydd, trwy roi tawelwch meddwl i mi y byddai popeth yn iawn.

"Ni rhoddon nhw byth rwystrau yn fy ffordd neu'r dweud wrthyf na fyddwn yn gallu gwneud rhywbeth oherwydd fy mod i am gael plentyn. Rwy'n gwybod na allwn fod wedi ennill fy ngradd hebddynt. "

Am fwy o wybodaeth, ewch i flog Maddy yn: http://thespeedbump.co.uk

Top