Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Darlithydd yn cyhoeddi llyfr ar addysg a defnydd sylweddau

Mehefin 3, 2015

Wulf testun

Cafodd darlithydd o Brifysgol Glyndŵr ei ddewis i olygu llyfr pwysig newydd ar waith cymdeithasol ac effaith defnyddio sylweddau ar y gymuned.

Cafodd Dr Wulf Livingston y dasg o gyhoeddi’r casgliad o ymchwil Substance Use in Social Work Education and Training: Preparing for and supporting practice gyda Hilda Loughran o Goleg Prifysgol Dulyn.

Mae'r llyfr yn casgliad o erthyglau a gyflwynwyd mewn rhifyn arbennig o Social Work Education: The International Journal.

Ar ôl gweithio ym maes gwaith cymdeithasol am bron i 25 mlynedd, mae Dr Livingston yn dweud bod dealltwriaeth am y defnydd o alcohol a chyffuriau eraill wedi symud o "broblem unigolyddol i un gymdeithasol", wrth iddi ddod yn gyffredin ledled y DU a thu hwnt.

Ymhlith y prif gyfranwyr i'r llyfr yw’r Athro Sarah Galvani, academydd o fri ac un o sêr y sector.

Cafodd Dr Livingston ei synnu i dderbyn y gwahoddiad i arwain y prosiect gan roedd yn dal yn fyfyriwr PhD ei hun pan gysylltwyd ag ef ddwy flynedd yn ôl. Mae’n falch o'r cynnyrch gorffenedig.

"Mae gennym rai o'r awduron mwyaf blaenllaw yn y pwnc dan sylw, yn arbennig Sarah, felly roedd yn her hynod ddiddorol," meddai.

"Awgrymodd Sarah rhifyn arbennig i'r bwrdd cyfnodolyn ond oherwydd ei bod yn brif gyfrannwr roedd rhaid gael golygyddion allanol. Felly yn 2013 cysyllton â Hilda a minnau, ac roedden ni’n falch iawn i gytuno.

"Rydym yn mynd drwy broses ddeuol o gomisiynu gwaith yn uniongyrchol oddi wrth Sarah a'i chydweithwyr a chyhoeddi galwad allanol ar gyfer papurau, cyn inni ffiwsio cyfan at ei gilydd.

"Roedd yna 25-30 o ddatganiadau o ddiddordeb a chawsom 20 o erthyglau. Aethon nhw trwy'r broses adolygu gan gymheiriaid cyn cyrraedd yr 13 olaf. Mae'r rhan fwyaf o'r rhain yn ffurfio rhifyn arbennig. Yna daeth y llyfr hwn efo'r holl erthyglau a gyhoeddwyd ar draws sawl mater. Mae gennym felly, y deunydd i gyd mewn un lle. "

Disgrifiodd Dr Livingston, a chyfrannodd pennod ei hun, sut mae’r llyfr yn edrych ar grwpiau penodol o gleientiaid, yn amrywio o fyfyrwyr yr Unol Daleithiau a phobl hŷn at grwpiau sydd ag anawsterau dysgu.

Mae'r ffocws cyffredinol ar addysg gwaith cymdeithasol a sut y mae'n dal i gael trafferth gael fframwaith priodol ar gyfer darparu gwybodaeth a sgiliau ar gyfer gweithio gydag alcohol a chyffuriau eraill.

Pwysleisir yr angen am fewnbwn o'r fath gan dystiolaeth bod gweithwyr cymdeithasol yn dod ar draws nifer cynyddol o ddefnyddwyr y gwasanaeth a'u teuluoedd sy'n cael anawsterau gyda phroblemau alcohol a chyffuriau eraill, os nad y prif reswm dros eu cyfeirio nhw at weithwyr cymdeithasol wedyn yn aml fel anhawster cysylltiedig.

 "Fel golygydd rwy’n falch iawn o'r hyn yr ydym wedi cyhoeddi yma," meddai Dr Livingston.

"Mae gennon ni gasgliad yn seiliedig ar dystiolaeth gadarn iawn o waith ymchwil yn cwmpasu pwnc pwysig iawn i'r rhai ohonom sy’n gweithio ym maes gwaith cymdeithasol."

Ychwanegodd: "Mae'r llyfr yn adleisio themâu mawr ynghylch y mater hwn; bod defnyddio alcohol a chyffuriau eraill yn dod yn rhan fwy o ymarfer gwaith cymdeithasol ac mae angen i ddod o hyd i ffyrdd callach a mwy deallus o ymateb i hynny trwy hyfforddiant ac addysg gweithwyr cymdeithasol

"Gwelais lawer o newidiadau - o fod yn broblem weddol unigolyddol i broblem gymdeithasol - ond mae'n fater cyffrous ac yn gamp i gael Prifysgol Glyndŵr fel rhan o gasgliad mor bwysig iawn o ymchwil."

Cyhoeddir Substance Use in Social Work Education and Training: Preparing for and supporting practice ym mis Medi ac mae ar gael i archebu nawr o Waterstones. 

Top