GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Ysgol Fusnes Gogledd Cymru yn rhoi Prifysgol ar y blaen ym myd diwydiant

llun

Hydref 7, 2015

Mae Prifysgol Glyndŵr wedi atgyfnerthu ei safle ar flaen y gad o ran masnach a diwydiant drwy lansio Ysgol Fusnes Gogledd Cymru.

Sefydlwyd yr Ysgol i gwrdd â gofynion y rhanbarth ymhellach, gan gynhyrchu graddau arloesol a chyrsiau proffesiynol mewn partneriaeth â chyflogwyr.

Gyda llu o gymwysterau newydd a phresennol i baratoi myfyrwyr ar gyfer byd gwaith - yn cynnwys yr MBA Gweithredol, Rheoli Chwaraeon, Marchnata Defnyddwyr, Entrepreneuriaeth, a Lletygarwch, Twristiaeth a Rheoli Digwyddiadau - mae'r Brifysgol yn teimlo bod yr amser yn iawn i gymryd cam bellach ac ail-frandio ei chynnig busnes.

Dywedodd yr Athro Chris Jones, Pennaeth Ysgol Fusnes Gogledd Cymru bod y dechrau newydd hwn yn adlewyrchu ei safle cynyddol yn y farchnad.

"Mae'r ffaith ein bod yn lledaenu y tu allan i'n ffiniau traddodiadol ac ar draws Gogledd Cymru – ar hyd yr A55 a thu hwnt - yn golygu ei bod yn bryd i ni i wneud y newid hwn," meddai'r Athro Jones.

"Rydym wedi tyfu ac yn dod yn fwy o bobl â phrofiadau go iawn o'r diwydiant o seicolegwyr defnyddwyr i bobl mewn rheoli digwyddiadau a chyda blynyddoedd o brofiad yn bancio."

Ychwanegodd: "Mae'r Brifysgol wedi torri i lawr ei ffiniau ei hun ac yn hytrach na gweithredu mewn seilos rydym yn awr yn gweithio'n agos ochr yn ochr ag adrannau peirianneg, marchnata a chwaraeon.

"Rydym am i'r neges fynd allan ar draws Gogledd Cymru a thu hwnt i'r ffin ein bod yn agored i fusnesau ac rydym am i bobl ddod yma i weld sut y gall eu helpu.

"Mae hwn ar gyfer cwmnïau o bob maint yng Ngwynedd neu Gonwy neu hyd yn oed Swydd Gaer, nid dim ond y Fflint a Wrecsam. O'n canolfan yn Wrecsam mae gennym arbenigedd mewn diwydiant ac rydym am rannu hynny gyda chynulleidfa ehangach. "

Dywedodd yr Athro Jones bod y syniad o brifysgolion fel sefydliadau araf, feichus sydd ddim yn addas i gwrdd ag anghenion cyflogwyr yn eang o'r marc pan ddaw i Glyndŵr.

"Rydym yn hyblyg ac yn cwrdd ag anghenion ein myfyrwyr, nid ydym yn eu clymu i lawr i gyrsiau gradd hir os nad yw'n addas iddynt hwy neu eu cyflogwr," meddai.

"Gallwn gynnig addysg mewn camau sy'n gwneud bywyd yn haws i bobl; rydym yn agored i'r rhai hynny sydd am gymryd darnau o addysg a dod yn ddysgwyr gydol oes. "

Mae'r newid yn dod wrth i adroddiad a gomisiynwyd gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) yn dangos bod Prifysgol Glyndŵr yn cynhyrchu mwy na £176 miliwn y flwyddyn i economi'r DU yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol. Mae'r sefydliad hefyd wedi creu 1,490 o swyddi yn y DU.

Cafwyd canmoliaeth i dîm Busnes y llynedd pan gafodd ei gydnabod gan y Corff Dyfarnu yn y Sefydliad Siartredig Marchnata (CIM) ar gyfer cyflwyno ansawdd academaidd o’r dosbarth cyntaf ar lefel ôl-radd. Cymeradwyodd y CIM y Brifysgol ar gyfer y "safon ardderchog o ganlyniadau a gyflawnwyd" ar gyfer asesiadau a gyflwynir yn yr haf.

 Dywedodd Is-Ganghellor Dros Dro, yr Athro Graham Upton, y bydd yr Ysgol yn ei newydd wedd yn helpu i osod y sylfeini ar gyfer perthynas gryfach fyth â diwydiant yn yr ardal leol a thu hwnt.

"Rydym yn y rhanbarth hwn ac yn gwasanaethu'r gymuned hon ond mae gennym bartneriaethau ar draws y byd sy'n elwa ar yr arbenigedd sydd gennym yma ym Mhrifysgol Glyndŵr," meddai'r Athro Upton.

"Mae'r enw a brandio newydd yn dweud wrth bobl yn union pwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud, ac mae'n awr fyny i ni i gyflwyno canolfan ragoriaeth academaidd a diwydiannol y gall Gogledd Cymru fod yn falch ohoni."

■ Mae Prifysgol Glyndŵr wedi recriwtio seren y teledu yn The Apprentice i roi gwers mewn entrepreneuriaeth i fyfyrwyr a busnesau y penwythnos hwn. Bydd Cyfreithiwr Felipe Alviar-Baquero yn ymddangos yn y cyfarfod nesaf o'r Clwb Glyndŵr ddydd Gwener o 6pm tan 8pm yng Nghanolfan Catrin Finch, ac ar ddiwrnod agored y Brifysgol y bore canlynol o 10-11am. I archebu eich lle, anfonwch e-bost inbusiness@glyndwr.ac.uk. I gofrestru ar gyfer y diwrnod agored, ewch i www.glyndwr.ac.uk

Top