GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

Ysgol Fusnes Gogledd Cymru yn rhoi Prifysgol ar y blaen ym myd diwydiant

llun

Hydref 7, 2015

Mae Prifysgol Glyndŵr wedi atgyfnerthu ei safle ar flaen y gad o ran masnach a diwydiant drwy lansio Ysgol Fusnes Gogledd Cymru.

Sefydlwyd yr Ysgol i gwrdd â gofynion y rhanbarth ymhellach, gan gynhyrchu graddau arloesol a chyrsiau proffesiynol mewn partneriaeth â chyflogwyr.

Gyda llu o gymwysterau newydd a phresennol i baratoi myfyrwyr ar gyfer byd gwaith - yn cynnwys yr MBA Gweithredol, Rheoli Chwaraeon, Marchnata Defnyddwyr, Entrepreneuriaeth, a Lletygarwch, Twristiaeth a Rheoli Digwyddiadau - mae'r Brifysgol yn teimlo bod yr amser yn iawn i gymryd cam bellach ac ail-frandio ei chynnig busnes.

Dywedodd yr Athro Chris Jones, Pennaeth Ysgol Fusnes Gogledd Cymru bod y dechrau newydd hwn yn adlewyrchu ei safle cynyddol yn y farchnad.

"Mae'r ffaith ein bod yn lledaenu y tu allan i'n ffiniau traddodiadol ac ar draws Gogledd Cymru – ar hyd yr A55 a thu hwnt - yn golygu ei bod yn bryd i ni i wneud y newid hwn," meddai'r Athro Jones.

"Rydym wedi tyfu ac yn dod yn fwy o bobl â phrofiadau go iawn o'r diwydiant o seicolegwyr defnyddwyr i bobl mewn rheoli digwyddiadau a chyda blynyddoedd o brofiad yn bancio."

Ychwanegodd: "Mae'r Brifysgol wedi torri i lawr ei ffiniau ei hun ac yn hytrach na gweithredu mewn seilos rydym yn awr yn gweithio'n agos ochr yn ochr ag adrannau peirianneg, marchnata a chwaraeon.

"Rydym am i'r neges fynd allan ar draws Gogledd Cymru a thu hwnt i'r ffin ein bod yn agored i fusnesau ac rydym am i bobl ddod yma i weld sut y gall eu helpu.

"Mae hwn ar gyfer cwmnïau o bob maint yng Ngwynedd neu Gonwy neu hyd yn oed Swydd Gaer, nid dim ond y Fflint a Wrecsam. O'n canolfan yn Wrecsam mae gennym arbenigedd mewn diwydiant ac rydym am rannu hynny gyda chynulleidfa ehangach. "

Dywedodd yr Athro Jones bod y syniad o brifysgolion fel sefydliadau araf, feichus sydd ddim yn addas i gwrdd ag anghenion cyflogwyr yn eang o'r marc pan ddaw i Glyndŵr.

"Rydym yn hyblyg ac yn cwrdd ag anghenion ein myfyrwyr, nid ydym yn eu clymu i lawr i gyrsiau gradd hir os nad yw'n addas iddynt hwy neu eu cyflogwr," meddai.

"Gallwn gynnig addysg mewn camau sy'n gwneud bywyd yn haws i bobl; rydym yn agored i'r rhai hynny sydd am gymryd darnau o addysg a dod yn ddysgwyr gydol oes. "

Mae'r newid yn dod wrth i adroddiad a gomisiynwyd gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) yn dangos bod Prifysgol Glyndŵr yn cynhyrchu mwy na £176 miliwn y flwyddyn i economi'r DU yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol. Mae'r sefydliad hefyd wedi creu 1,490 o swyddi yn y DU.

Cafwyd canmoliaeth i dîm Busnes y llynedd pan gafodd ei gydnabod gan y Corff Dyfarnu yn y Sefydliad Siartredig Marchnata (CIM) ar gyfer cyflwyno ansawdd academaidd o’r dosbarth cyntaf ar lefel ôl-radd. Cymeradwyodd y CIM y Brifysgol ar gyfer y "safon ardderchog o ganlyniadau a gyflawnwyd" ar gyfer asesiadau a gyflwynir yn yr haf.

 Dywedodd Is-Ganghellor Dros Dro, yr Athro Graham Upton, y bydd yr Ysgol yn ei newydd wedd yn helpu i osod y sylfeini ar gyfer perthynas gryfach fyth â diwydiant yn yr ardal leol a thu hwnt.

"Rydym yn y rhanbarth hwn ac yn gwasanaethu'r gymuned hon ond mae gennym bartneriaethau ar draws y byd sy'n elwa ar yr arbenigedd sydd gennym yma ym Mhrifysgol Glyndŵr," meddai'r Athro Upton.

"Mae'r enw a brandio newydd yn dweud wrth bobl yn union pwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud, ac mae'n awr fyny i ni i gyflwyno canolfan ragoriaeth academaidd a diwydiannol y gall Gogledd Cymru fod yn falch ohoni."

■ Mae Prifysgol Glyndŵr wedi recriwtio seren y teledu yn The Apprentice i roi gwers mewn entrepreneuriaeth i fyfyrwyr a busnesau y penwythnos hwn. Bydd Cyfreithiwr Felipe Alviar-Baquero yn ymddangos yn y cyfarfod nesaf o'r Clwb Glyndŵr ddydd Gwener o 6pm tan 8pm yng Nghanolfan Catrin Finch, ac ar ddiwrnod agored y Brifysgol y bore canlynol o 10-11am. I archebu eich lle, anfonwch e-bost inbusiness@glyndwr.ac.uk. I gofrestru ar gyfer y diwrnod agored, ewch i www.glyndwr.ac.uk

Top