Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Penaethiaid Ynni yn amlinellu cyfleoedd gwaith ar gyfer prosiect £12 biliwn mewn fforwm prifysgol

Tachwedd 30, 2015

testun

Amlinellwyd gyfleoedd am swyddi yn rhaglen £12 biliwn Ynys Ynni Môn gan gyflogwyr o'r diwydiant ynni wrth iddynt ymweld â Phrifysgol Glyndŵr.

Trefnodd Tîm Gyrfaoedd y Brifysgol, gan weithio'n agos gyda'r Academi Sgiliau Genedlaethol (Niwclear) ddigwyddiad Gyrfaoedd yn y Sector Ynni ar gyfer myfyrwyr y sefydliad.

Cafwyd sgyrsiau cyweirnod gan Bŵer Niwclear Horizon, y cwmni sy'n gyfrifol am adeiladu gorsaf bŵer niwclear newydd yn Wylfa Newydd, Ynys Môn.

Yn ogystal cafwyd cynrychiolaeth gan y Grid Cenedlaethol, SP Energy Networks, a Fre-energy, ynghyd â The Nucleargraduates, cynllun sy'n darparu graddedigion sydd â phrofiad gwaith angenrheidiol mewn rolau ar draws y sector.

Meddai’r Athro Graham Upton (yn y llun), Is-Ganghellor Dros Dro Prifysgol Glyndŵr: "Mae gwreiddiau’r brifysgol hon yn gorwedd o fewn y diwydiant glo felly i fod yn rhan o yrfaoedd ym maes ynni i raddau helaeth yn barhad o hynny.

"Mae'r diwydiant ynni niwclear yn mynd i fod yn enfawr ar draws y wlad a fe fydd cyfleoedd gwych ynddo ar gyfer myfyrwyr y presennol a'r dyfodol.

"Un o gryfderau allweddol Prifysgol Glyndŵr yw ei hanes o gael myfyrwyr i swyddi lefel graddedig pan fyddant yn gadael. Mae'r digwyddiad hwn yn allweddol o ran eu helpu i gysylltu â phobl allweddol o'r diwydiant ynni a chael gwybod yn union pa sgiliau y maent yn chwilio amdanynt. "

Meddai Mark Tippett, rheolwr dysgu a datblygu ym Mhŵer Niwclear Horizon: "Mae Wylfa yn brosiect 100 mlynedd ac mae yna lawer o wahanol bethau sydd angen eu gwneud. Yr ydym yn dal i fod yn 10 mlynedd i ffwrdd o weithredu cyntaf ond mae ein proses recriwtio eisoes wedi dechrau. Rydym yn awyddus i recriwtio o ardal Gogledd Cymru ac rydym am i bobl wneud eu hyfforddiant yma, felly mae llawer o gyfleoedd.

"Mae’r diwydiant niwclear ei hun yn ddiwydiant bach ond yn un rhyngwladol, a delir yn gymharol dda, ac yn fwy trawiadol ei fod yn gyfle i fod yn rhan o ddiwydiant sydd o werth gwirioneddol i'r genedl."

Meddai Gary Evans, rheolwr rhanbarth SP Energy Networks ar gyfer ardal Dyffryn Dyfrdwy a Chanolbarth Cymru: "Rydym yn gwmni lleol ac mae cyfleoedd cyffrous o fewn SP Energy Networks.

"Mae'n bwysig iawn i ni i recriwtio yn lleol. Mae arnom angen beirianwyr sy'n byw yn lleol oherwydd dyna lle y byddwn yn cael y budd mwyaf i ni ac i'n cwsmeriaid. "

Dywedodd Iwan Thomas, cydlynydd sgiliau a chyflogaeth rhanbarthol ym Mwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, bod y sector ynni yn un o nifer o ddiwydiannau a fydd yn tyfu yng Ngogledd Cymru dros y degawd nesaf.

Meddai: "Mae’n amser cyffrous inni yma yng Ngogledd Cymru o ran swyddi mewn ystod eang o sectorau. Dros y 10 mlynedd nesaf rydym yn rhagweld y bydd 40,000 o swyddi newydd yn yr ardal a bydd llawer o'r rhain yn y diwydiant ynni. "

Top