Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Cyn-fyfyrwr Prifysgol Glyndŵr yn gwneud cyfraniad sylweddol i gronfa ysgoloriaeth

Llun

Awst 28, 2015

Cafodd gronfa ysgoloriaeth Brifysgol Glyndŵr hwb sylweddol yn diweddar wrth i ddyn busnes o fri ym myd olew a nwy wneud cyfraniad sylweddol tuag at gronfa newydd i helpu myfyrwyr dawnus yn cyflawni eu huchelgeisiau gyrfaol.

Yn ystod y 1950au gadawodd Waleed Jazrawi ei gartref yn Irac yn ei harddegau i astudio yng Ngholeg Technegol Sir Ddinbych - Prifysgol Glyndŵr yn awr - diolch i ysgoloriaeth gan Lywodraeth Irac.

Ac i gydnabod y cyfleoedd y gafwyd fel canlyniad, mae Waleed wedi trosglwyddo arian i gronfa cyn-fyfyrwyr y brifysgol.

Enillodd Waleed ei arholiadau Safon Uwch yn Wrecsam cyn astudio ym Mhrifysgol Birmingham ac wedyn yn ymgartrefu yng Nghanada, lle y daeth yn uwch swyddog gydag Imperial Oil Ltd / Exxon ac yn diweddarach llywydd gweithgareddau Canada Occidental Petroleum Yemen.

Defnyddir ei rhoddion ariannol i gefnogi cronfa ysgoloriaeth Brifysgol Glyndŵr, a sefydlwyd i roi cymorth ariannol i gyflawnwyr uchel a'r rhai o gefndiroedd tlotach.

Meddai Waleed: "Rwyf wedi gweld y manteision y mae ysgoloriaethau wedi darparu drwy gydol fy addysg a bywyd gwaith ac rwy'n falch i gefnogi menter presennol Prifysgol Glyndŵr.

"Trwy’r ysgoloriaeth a ddarperir gan Lywodraeth Irac roedd yn bosibl imi gael addysg ardderchog a dechrau fy ngyrfa. Mewn un o'r cwmnïau y roeddwn i’n gweithio iddynt yn Yemen roedden ni’n darparu cymorth ariannol i anfon 20 o fyfyrwyr bob blwyddyn i astudio yng Nghanada.

"Mae cynlluniau Ysgoloriaeth yn ffordd gwych i ysgogi gwelliant cymdeithasol ac economaidd ac rwy'n sicr y bydd hyn yn digwydd gyda Phrifysgol Glyndŵr hefyd."

Mae Waleed bellach yn 76 ac yn dal yn rhedeg ei gwmni ymgynghoriaeth rheoli rhyngwladol eu hunain yn arbenigo mewn gweithrediadau olew a nwy, Jazrawi & Associates Inc

Roedd yn byw mewn hostel myfyrwyr ar Ffordd Grosvenor tra'n astudio yn Wrecsam ac yn dal â ffrindiau yn y dref heddiw.

"Roeddwn dim ond 17 pan gyrhaeddais yn Wrecsam ond fy argraff gyntaf o’r dref hyd heddiw oedd pa mor gynnes, grasol a chyfeillgar oedd y bobl yma," ychwanegodd.

"Roeddwn oddi cartref am y tro cyntaf, i ffwrdd oddi wrth fy nheulu ac mewn amgylchiadau anghyfarwydd a byddaf byth yn anghofio y nifer o wahoddiadau ges i i ginio yng nghartrefi pobl, neu y corau gwych oedd ganddynt fan hyn. Yn Wrecsam brynais fy beic modur cyntaf. "

Trwy’r gronfa ysgoloriaeth newydd mae Prifysgol Glyndŵr yn cynnig i fyfyrwyr sydd â photensial cryf ac sy'n cofrestru ym mis Medi y cyfle i ennill un o 50 o ysgoloriaethau gwerth £1,000 yr un.

Mae hyd at £19,000, eisoes wedi cael ei godi tuag at y targed o £50,000 ar gyfer y Gronfa Ysgoloriaeth Glyndŵr, gyda Chymrawd y Brifysgol Dr Rowan Williams, cyn-Archesgob Caergaint, ymhlith y rhai a gyfrannodd at y cynllun.

 

Meddai Jemma Kinch swyddog codi arian Prifysgol Glyndŵr: "Rydym yn hynod o ddiolchgar am roddion Waleed i'r gronfa ysgoloriaeth a fydd yn rhoi hwb gwych i helpu myfyrwyr i gyflawni hyd eithaf eu gallu yma."

Bydd Ysgoloriaethau Rhagoriaeth yn cael eu dyfarnu ym mhob un o feysydd pwnc y Brifysgol i’r ymgeiswyr gyda'r uchaf o bwyntiau UCAS.

Yn unol â'i ymrwymiad i fod yn sefydliad sydd ar agor i bawb, gallai myfyrwyr sy'n ymuno Prifysgol Glyndŵr o lwybrau eraill nad ydynt yn denu pwyntiau UCAS yn gymwys i dderbyn yr Ysgoloriaeth Ehangu Mynediad.

Mae'r ysgoloriaeth yn daliad unwaith yn unig o £1,000 a delir yn ystod y flwyddyn gyntaf o astudio unwaith y byddant wedi cofrestru. Gall myfyrwyr yn derbyn dim ond un o'r ddwy ysgoloriaeth.

Mae telerau ac amodau eraill yn berthnasol ar gyfer y ddwy gronfa. Gallwch gael mwy o wybodaeth am yr ysgoloriaethau sydd ar gael a'r cyrsiau cymwys o’r Brifysgol.

Cysylltwch â thîm codi arian Prifysgol Glyndŵr drwy e-bostio: glyndwrgiving@glyndwr.ac.uk

Top